Dersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI


o.ogren-sen.com > Coğrafya > DersKAYSERİ MELİKGAZİ

KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

TARİH-9, 10, T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-11 VE ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (SEÇ.)-12 ve İSLAM TARİHİ, SEÇMELİ TARİH L3 DERSLERİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ I. DÖNEM BAŞI TOPLANTI TUTANAĞIDIR:
ZÜMRE NO : 1

ZÜMRE TARİHİ : 02/09/2013

TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENLER: Mustafa GÜNEŞ, Bekir KOÇTÜRK, Arzu KARABULUT, Dilek Y.SAVAŞ, Halime YAŞAR, Faruk DURUKAN, Nuran ÖZHAN, Önder KARAKLI, Serap KÜÇÜK, T.Rıza KARAN, Zehra DURAN, Züleyha ULAŞ,
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası.

TOPLANTI SAATİ : 14:00

G Ü N D E M :


 1. Açılış ve yoklama.

 2. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi Zümre Başkanı seçiminin yapılması ve M.E.B. Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği”nin 20. maddesinin okunması.

 3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2., 3., ve 28. maddelerinde yer alan amaç ve ilkelerin, M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5. ve 10. maddelerinin okunması.

 4. 2012-2013 Ders Yılı Sonunda alınan Okul Zümre Kararlarının ve İlçe Zümre Kararlarının değerlendirilmesi.

 5. Atatürkçülük konularının planlara yansıtılması

6- Öğrenci başarısının artırılması konusunun görüşülmesi.

7- a) Tarih dersi Müfredat konularının okunması ve üzerinde görüşme yapılması.

b) Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları ve Günlük Ders Planları konusunun görüşülmesi.

c) Tarih derslerinin Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planlarının kimler tarafından yapılacağının görüşülmesi.

8- Ödev konularının tespiti, Yıllık Ödevlerin ve Performans Ödevlerinin değerlendirilmesinin görüşülmesi.

9- Yazılı Sınavlar, Ortak Sınavlar ve Sözlü Notu konusunun görüşülmesi.

10- Ders kitaplarının içerik, resimleme, dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi.

11- Yunan-Pontus ve Ermeni konusunun görüşülmesi.

12- Ders işlenirken uygulanacak metot ve tekniklerin; kullanılacak araç ve gereçlerin görüşülmesi.

13- Kitap Okumanın Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılması konulu 2000 – 18 no’lu genelgenin görüşülmesi.

14- Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılması konusunun görüşülmesi.

15- Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek yapılacak proje ve gezi konularının görüşülmesi.

16- Diğer Zümre Öğretmenleri ile işbirliğinin görüşülmesi.

17- Soru bankası oluşturulması

18- Dilek ve temenniler.

KARARLAR :


MADDE -1- Zümre Başkanı Mustafa GÜNEŞ; bu toplantının okulumuza Türk Milli Eğitimine ve vatanımıza hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı açmıştır. Ayrıca Tarih dersleri zümre öğretmenlerinin yapılan yoklamada hazır oldukları görülmüştür.

MADDE -2- 2013-2014 Öğretim Yılı Zümre Başkanı’nın seçilmesi işlemine geçildi. Oy birliği ile Tarih Dersi Zümre Başkanı görevine Tarih Öğretmeni Mustafa GÜNEŞ seçildi.

Arzu Karabulut; aşağıda yer alan M.E.B. Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği”nin 20. maddesini okudu.

Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları - Zümre öğretmenler kurulunda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.
Kurulda;
a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
c) Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemler kararlaştırılır.
d) Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanmasına yönelik kararlar alınır.
e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
f) Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenir.

Birinci ve ikinci dönem başı ile ders kesiminden sonra olmak üzere bir öğretim yılında üç kez zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılması esastır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da zümre öğretmenler kurulu toplanabilir. Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce yapılır. (12/06/2008-26904 RG)
MADDE -3- *** Zümre Başkanı Mustafa GÜNEŞ 14 Haziran 1973 gün ve 14574 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1739 karar no’lu “Milli Eğitim “Temel Kanunu” ‘nun 2., 3. ve 28. maddelerini okudu. w w w . d e r s i m i z . c o m

I – Genel amaçlar:

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

(1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
II – Özel amaçlar:

Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.
III – Amaç ve görevler:

Madde 28 – Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.
*** 31 Temmuz 2009 gün ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5. ve 10. maddeleri okundu.

İlkeler

Madde 5 – (1) Genel ortaöğretimde;

a) Okul veya kurumlar, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda işlevlerini, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik okul kültürü anlayışı ile yerine getirir.

b) Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerler ile donanmış, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, mutlu bireyler olarak yetiştirilir.

c) Öğrencilere, asgari ortak bir genel kültür verilerek onlarda kişi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını arama; ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilinci kazandırılır.

ç) Öğrencilerin; hayata ve yükseköğretime hazırlanması, kendisine, ailesine, çevresine, millî kültür değerleri ile milletine ve insanlığa saygısının geliştirilmesi sağlanır.

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler izlenerek bu gelişmelerden eğitim ve öğretim sürecinde etkin ve verimli bir şekilde yararlanılır ve uluslararası standartların yakalanması sağlanır.

e) Eğitim ve öğretimin verimini artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları ve çevredeki yükseköğretim kurumları ile iş birliği yapılır.

f) Yerel yönetimler, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılmaları sağlanır.

g) Eğitim binalarının fiziki kapasiteleri ile personel, donatım ve diğer imkânlarının etkin ve verimli biçimde kullanılması amacıyla eğitim bölgesindeki kurumlar arasında iş birliği yapılır.

ğ) Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yoluyla zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel yeteneklerinin fark edilmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve yönlendirilmesi; sosyal, kültürel, eğitsel ve akademik gelişmelerinin sağlanması için okul ve aile ile iş birliği yapılır.

h) Eğitim ve öğretim sürecinde; bilimsel düşünce esas alınarak, üretkenlik, insan ve doğa sevgisi, estetik anlayışın geliştirilmesi sağlanır.

ı) Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çevre ilişkilerinde; gönüllülük, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve görgü kurallarına uygun davranışların ön planda tutulması sağlanır.

i) Değerlendirmeler objektif olarak yapılır, başarı teşvik edilir, desteklenir ve ödüllendirilir. Başarısızlık nedenleri araştırılarak giderilmesi sağlanır.

j) Yetki ve sorumlulukların paylaşımında, iletişim kanalları açık tutulur.

k) Yönetici ve öğretmenlerin, eğitim öğretimle ilgili gelişme ve yeniliklere açık olması, eğitim liderliği yapması sağlanır.

l) Sosyal etkinlikler eğitim-öğretimin bir parçası olarak değerlendirilir ve öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları teşvik edilir.

m) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde; özel ilke, yöntem ve tekniklere göre gerekli önlemler alınır.

n) Öğrencilerin gelişim ve sağlıklarını tehdit eden şiddet, suç, istismar, madde kullanımı ve bağımlılığı gibi çeşitli psikososyal bozukluklar ve risklere karşı temel önleme çalışmalarının rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile diğer destekleyici uygulamalarla güçlendirilmesi sağlanır, öğrencilerin sağlıklarının korunması için gerekli önlemler alınır.

o) Öğrencilerin kendisine, çevresindeki kişilere ve doğaya değer veren, yaşadığı toplumun ve insanlığın bir parçası olarak kendine güvenen ve topluma katkıda bulunabilen bir bilince sahip olmaları sağlanır.
Ortaöğretimin amaçları

Madde 10 – (1) Ortaöğretimin amacı;

a) Öğrencilere ortaöğretim düzeyinde ortak genel kültür kazandırılmasını,

b) Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve yükseköğretime hazırlanmasını

sağlamaktır.

MADDE -4- Üye Tarih Öğretmeni FarukDurukan söz alarak; 2012-2013 öğretim yılında yapılan Okul Zümre ve İl Zümre kararlarını okumuştur; bu kararlarla ilgili değerlendirme yapılmıştır.

Tarih Öğretmenleri olarak Tarih derslerinde Okul Zümre ve İl Zümre kararlarına uygun hareket edildiğine karar verilmiştir.

Üye Tarih Öğretmeni Önder Karaklı söz alarak; 2012 - 2013 öğretim yılında okutulan bütün Tarih derslerinin müfredat konularının zamanında bitirildiğini belirtmiştir.diğer üyeler de bu görüşü onayladı.Serap hanım ise zamanla tatilller ve ortak imtihanlardan dolayı aksayan konuların yoğunlaştırılarak telafi edildiğini belirtti.İmtihanlarda başarısız olunan sorular üzerinde tekrar yapılan çalışmanın önemine dikkat çekti bu yıl da aynı yöntemin uygulanmasına karar verildi.
MADDE -5- Üye Tarih Öğretmeni Dilek hanım söz alarak; Ocak 1982 gün ve 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi ile Mayıs 1998 gün ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülük konularına yıllık ve günlük ders planları ile ayrıca derslerde konular işlenirken uygun olarak yer verileceğini belirtti.

Zümre Başkanı Hakan Mustafa GÜNEŞ söz alarak; Atatürkçülük konularının yıllık planlarda ve günlük planlarda nasıl işlenmesi gerektiğini hangi konulara nasıl yansıtılacağını belirtti.Mutlaka resmi gün ve haftalarda yapılması gerekenlerin planlara işlenip dersleri bir bölümünde işlenmesi gereğini izah etti.
MADDE -6 Üye Tarih Öğretmeni Zehra hanım “ Öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmasını öğrencilerin ders hakkındaki kaygılarını ortadan kaldırmanın ve derslere ilgisiz kalan öğrencilere rehberlik yapılmasını ve rehber öğretmenle işbirliği yapılmasının önemini belirtti”
Üye Tarih Öğretmeni Faruk bey “Ders işlenirken öğrencilerin haritayı ve akıllı tahtayı kullanmasının sağlanmasını önemini belirti”
Üye Tarih Öğretmeni Tevfik Rıza bey “Her ders öncesinde öğrencilere derste işlenecek konunun niçin öğretildiğine dair açıklamaların yapılması, edinecekleri bilgilerin onlara neler kazandıracağının anlatılması yararlı olur, dedi.
Üye Tarih Öğretmeni Nuran hanım “Başarısız olan öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yükleyip başarıyla karşı karşıya getirilmesinin önemini belirtti”
Üye Tarih Öğretmeni Bekir bey “Öğrencilerin seviyelerine göre soruların sorulmasına, işlenen konuların yeri geldiğinde somut bir şekilde güncelleştirilmesini ve olaylar arası ilişkilerin kavratılmasının önemini vurguladı”
Üye Tarih Öğretmeni Halime hanım “Aile, öğrenci ve öğretmen iletişiminin sağlanmasının beraberinde başarıyı getireceğini vurguladı”
Zümre Başkanı Hakan Mustafa GÜNEŞ “Derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesinin derse karşı ilgiyi daha da arrtıracağını belirtti”Soru-cevap metoduyla tüm öğrencilerin aktif tutulmasına dikkat çekti.Serap hanım ise velilerle işbirliği ve bire bir ilginin önemini vurguladı.Züleyha hanım akıllı tahtaların verimli kullanılması, öğrencilerin bu konuda aktif hale getirilmesinin önemini vurguladı. Bütün bu görüşlerin uygulanmaya alınması kararı dışında ayrıca;

KARAR

Ders araç gereçlerinin en iyi şekilde kullanılması sağlanacak. Çeşitli haritalar, şemalar, grafikler üzerinde açıklamalar yapılarak sonuçlara varılacak. Konularda adı geçen tarihi sözcükler tahtaya yazılarak açıklaması yapılacak. YGS ve LGS’ye hazırlanabilmeleri için ders içi ve ders dışı çalışmalar yapılmasına, öğrencilerin test tekniklerini artırıcı çalışmalar yapılmasına, velilerle sık sık görüşülmesine, birebir ilgi kurulmasına karar verildi.
MADDE -7- a) Üye Tarih Öğretmeni Zehra hanım söz alarak;

Tarih-9 dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 11.10.2007 tarih ve 172 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı,

Tarih-10 dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 03.06.2008 tarih ve 138 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı,

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 27.04.1981 tarih ve 76 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı,

Sanat Tarihi dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 02.06.2006 tarih ve 269 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı,

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 29.05.2009 tarih ve 71 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı, okundu.
Zümre olarak müfredat programlarında her hangi bir problem olmadığına karar verildi.b) Zümre Başkanı Mustafa GÜNEŞ söz alarak; Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları yapılırken yukarıdaki tarih ve sayılı müfredat programlarının esas alınmasını istedi.
Üye Tarih Öğretmeni Arzu hanım söz alarak; Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları ile Günlük Ders Planlarının öğretmen için derse hazırlık konusunda bir ön çalışma olacağını ve mutlaka yapılmasının faydasını izah etti.
Zümre Başkanı Mustafa GÜNEŞ söz alarak; Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ile Ders Planı yapılırken Ağustos 2003 gün ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisi ile Değişik Ağustos 2005 gün 2575 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “ M.E.B. Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” nin ayrıca Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu 2013 - 2014 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’nin esas alınmasını istedi.
c) Tarih dersi Zümre öğretmenleri olarak, okul idaresi tarafından yapılan görev dağılımı ve planlama çerçevesinde her üye sorumlu olduğu dersin planını hazırlayıp, 09-09-2013 pazartesi saat 9.00 da üyelerin imzasına sunacak ve bütün planlar aynı gün müdür beyin onayına sunulacaktır.
MADDE -8- Tarih derslerinden 2013 -2014 Öğretim yılında öğrencilerimize öncelikle kendi merak ettikleri ve araştırmak istedikleri konulardan, istekli ve böyle bir seçimi olmayanlara ise aşağıdaki ödev konularının verilmesi kararlaştırılmıştır.

TARİH -9

 1. Asya Hun Devleti’nin siyası hayatı ve Mete Han dönemi.

 2. Göktürkler ve Orhun Abideleri hakkında bilgi.

 3. İslamiyet’ten önceki Orta Asya Türk Devletlerinde kültür ve medeniyet.

 4. Hz. Muhammed dönemi savaşlarının Sebepleri, Sonuçları ve İslam Tarihindeki önemleri.

 5. İslam dünyasında derin ayrılıklara neden olan olaylar (Cemel Vakası, Sıffin Savaşı, Hakem Olayı ve Kerbela Olayı).

 6. Anadolu Türkiye tarihi açısından etkili olan savaşların sebepleri ve sonuçları ( Pasinler, Malazgirt ve Miryakefalon Savaşları).

 7. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Ermeniler.

 8. Tarihdeki Türk büyükleri ve kahramanlarının kişilik özellikleri

 9. Hz. Muhammed’in kişilik özellikleri


TARİH - 10

 1. I. Bayezıt döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi yapılan faaliyetler (Siyasi ve Kültürel faaliyetler).

 2. Ankara Savaşının sebebi, gelişmesi, sonuçları ve Fetret Dönemi.

 3. İstanbul Fethi’nin Türk ve Dünya Tarihi açısından sebepleri, gelişmesi, sonuçları ve önemi.

 4. Osmanlı Devletinin toprak sistemi.

 5. Osmanlı Devletinin ordu teşkilatı.

 6. Osmanlı Devleti döneminde Süryaniler ile Pontus Rumların durumu ve onları kışkırtan devletler.

 7. Osmanlı Devletinin kuruluşundan I.Dünya Savaşı başlangıcına kadar Ermeni Meselesi.

 8. Birer ikişer Padişahlarımızın kişilik özellikleriT.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - 11

  1. I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, sonuçları ve savaş hakkında bilgi.

  2. Milli Cemiyetler ve Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları.

  3. Mondros, Sevr, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarının maddeleri ve bu antlaşmalara zemin hazırlayan olaylar.

  4. TBMM’nin açılması; açılmasına zemin hazırlayan olaylar ve TMMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar.

  5. Devlet ve toplum kurumlarının çağdaşlaşması konusunda yapılan inkılaplar.

  6. Atatürçülüğün Temel ilkeleri ve Bütünleyici ilkeler.

  7. Atatürk’ün hayatı, aldığı eğitim, katıldığı savaşlar, siyasi faaliyetleri ve fikirleri.


ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ
a) İsrail –Arap Savaşları ve İsrail –Filistin sorunu

b) Soğuk savaş dönemi Varşova Paktı ve Nato

c) II. Dünya Savaşı nedenleri ve sonuçları

d) Kore Savaşı ve Türkler

e) Kıbrıs barış harekatı

f) Dönemin ünlü Türk şahsiyetlerinin kişilik ve örnek yönleri
SEÇMELİ TARİH3


 1. Uygur Sanatı

 2. İlimizdeki Selçuklu Eserlerinin araştırılması

 3. Türk devlet geleneği

 4. Ordu teşkilatı

 5. Bozkır kültürü

 6. Tarih boyu Türk dinleri ve değişimler


Üye Tarih Öğretmeni Tevfik Rıza söz alarak; 27.11.1989 gün ve 2300 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği”nin; aşağıdaki ilgili maddelerini okudu.

8. maddesine göre; ödevin amacının plan yapmak bilgi ve beceri kazanmak, iletişim kurabilmek, konulara değişik açılardan bakabilmek, bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak gerektiği belirtildi.

10. maddeye göre; Her öğrenci bulunduğu sınıfta belirlenecek bir konuda ders yılı boyunca bir ödev hazırlamak zorundadır.

11. maddeye göre; Ders yılı başında yapılan zümre öğretmenleri toplantısında öğrencilere verilecek çeşitli ödev konuları belirlenir.

12. maddeye göre; Öğrenciler, ders yılı başlangıcını takip eden ikinci ayın ilk yarısı içinde hangi dersten ödev yapmak istediklerini yazılı olarak sınıf öğretmenine bildirirler. Öğrencilerden, bu yazılı bildirimlerinde, biri Türkçe veya Edebiyat dersi olmak üzere tercih sırasına göre beş ders adını yazmaları istenir.

Yazılı istekler, sınıf öğretmeni tarafından süresi içinde toplanır. Bu istekler; ilgili müdür yardımcısının başkanlığında toplanacak sınıf öğretmenler kurulunda, tercih sırası da dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir ve hangi öğrencinin, hangi dersten ödev yapacağı hususu tespit edilir. Bu toplantıda her dersin öğretmenine, imkân ölçüsünde, dengeli sayıda öğrenci verilecek şekilde düzenleme yapılır. Bu düzenlemeye göre, her öğrencinin hangi dersten ödev yapacağı hususu sınıf öğretmeni tarafından öğrencilere duyurulur.

Bu duyurudan sonra ilgili ders öğretmenleri öğrencilerle ödev konularının belirlenmesi için ilk görüşmeleri yaparlar. Bu görüşmeler derslerin başladığı tarihten itibaren en geç sekizinci hafta sonunda tamamlanır.

Öğrenciler her dönemde bir ödev olmak üzere, ilk dört dönemde, dört ödev yapmak zorundadırlar. Ancak, isteyen öğrenciler sonraki okudukları dönemlerde de ders öğretmeninin muvafakatını almak şartı ile herhangi bir dersten de ödev yapabilirler.

Öğrenciler hangi dersten ödev yapacaklarını danışman öğretmenle birlikte, dönemin başlamasından sonraki ilk üç hafta içinde belirlerler. Belirlenen ödevlerin listesi danışman öğretmen tarafından ilgili müdür yardımcısına verilir. Öğrenciler hangi dersten ödev yapacaklarsa o dersin öğretmeni ile görüşürler.

14. maddeye göre; Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan ödevler, ders kesimine en geç iki ay kala öğrencilerden toplanır ve değerlendirilir.
Üye Tarih Öğretmeni Halime Yaşar 27.11.1989 gün ve 2300 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği”nin 17. maddeye göre; ödevlerin sayfa sayısının 15 (On beş) sayfadan fazla olmamasına özen gösterilmesini, ödevlerin değerlendirilmesi sonunda öğrencilere ödevin geri dağıtılmasını, yapılan düzeltmelerin öğrenci tarafından görülmesinin sağlanmasını ve ödevlerin bir yıl saklanılmasını istedi.
Tarih Zümre Öğretmenleri olarak, Tarih derslerinde verilen Yıllık Ödevlerin ve Performans Ödevlerinin aşağıdaki gibi değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

 1. Konunun işlenişi – 40 Puan

 2. Kaynak bulma ve kullanımı –(10+10) 20 Puan

 3. İmla kurallarına uyma – 10 Puan

 4. Öğretmen ile iş birliği – 10 Puan

 5. Tertip ve düzen – 10 Puan

 6. Zamanlama- 10


Zümre Başkanı Mustafa GÜNEŞ söz alarak; ödevlerin değerlendirilmesi sonunda öğrencilere ödevin geri dağıtılmasını, yapılan düzeltmelerin öğrenci tarafından görülmesinin sağlanmasını ve ödevlerin bir yıl saklanmasını istedi. Gerekirse kısaca sınıfta öğrencilerin katkısını görmek için kısa sunum yaptırılmasını önerdi.
MADDE -9- Tarih Öğretmeni Nuran hanım söz alarak; Aralık 2004 gün ve 2567 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği”nin 18. ve 23. maddelerine göre; bir dönemde yapılacak yazılı sınavların sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten az, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamayacağını, Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların önemini belirtti.

Ayrıca yazılı sınavların zamanın en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmasını, hatta e okula girilmesini bir günde bir sınıfta yapılacak sınav sayısının ikiyi geçemeyeceğini, Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı soruların sorulabileceğini ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması gerektiği hatırlattı.

Züleyha hanım ise Yazılı sınavlarının süresinin bir ders saatini aşmamasını, sınav sonuçlarını on beş gün içinde öğrenciye duyurulmasını, yazılı sınav kâğıtlarının okunmasından sonra kâğıtlarının öğrencinin istemesi durumunda ders öğretmenince tekrar incelenmesini hatırlattı.

Zümre Başkanı Mustafa GÜNEŞ Aralık 2004 gün ve 2567 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği”nin 20. maddesine göre; Bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az birinin birlikte düzenlenebileceğini söyledi. Bunun üzerine Zümre Öğretmenler Kurulu sınıflar bazında ikinci sınavların ortak olarak yapılmasına karar verdi.

Kesin tarihleri diğer dersleri de aksatmaması için idareyle ileride koordineli olarak ilan panolarında duyurulacaktır.

Tarih Öğretmeni Bekir Koçtürk söz alarak; Aralık 2004 gün ve 2567 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği”nin 21. maddesine göre; Her dönemde öğrencilere her dersten bir sözlü sınav puanının verilmesinin esas olduğunu, Sözlü puanı verilirken öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verileceğini, Sözlü puanı verilen öğrenciye sonucun anında bildirilmesi gerektiği ve Sözlü için başlı başına bir ders saati ayrılamayacağını belirtti.Sonunda her öğrenciye eşit sayıda olmak üzere 2 saatlik derslerde en az 2 sözlü notu verilmesine iki saatten fazla derslerde ise bu sayının üçe çıkarılması tavsiye kararına varıldı.

Zümre Öğretmenler Kurulu olarak Sözlü notu verilirken; öğrencinin yazılıdan aldığı puan veya öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları, okul kurallarına uyumu sınıf içi hareket tavır ve katılımına gore; notlar hemen verilip e okula işlenecek.Sene başında sözlü notu kıstasları öğrencilere duyrulacaktır.


MADDE -10- Üye Tarih Öğretmeni Önder bey söz alarak; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarımızda okutulması için önerilen Tarih-9, Tarih-10 ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-11 derslerinde ders kitaplarının içerik, resimleme, dil ve anlatım yönünden çok yeterli olduğunu söyledi.Zümre Başkanı Mustafa GÜNEŞ söz alarak; Bakanlığımızın göndermiş olduğu Tarih ders kitaplarını kendisinin de çok beğendiğini söyledi.ancak Tarih2 dersi konularının çok yoğun olduğunu 2 saatte yetiştirmenin çok yoğun çalışma gerektirdiğini belirtti üyelerden destek gördü.Bu sebeple Tarih2 dersini işlerken öğrencilerin daha aktif tutulma gereğine karar verildi.Tarih Öğretmeni Züleyha hanım söz alarak Çağdaş Türk ve Dünya tarihinin çok yoğun olarak hazırlandığını çok da faydalı olmadığını söyledi.Bu yüzden kısa not tutturmak gerektiğini vurguladı o derse giren üyeler bu görüşü onayladı.Özellikle 4 saatlik derslerde kısa notların daha faydalı olduğu kararına varıldı.

MADDE -11- Üye Tarih Öğretmeni Serap KÜÇÜK söz alarak; Temmuz 2002 gün ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisi ile Ağustos 2002 gün ve 2539 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Yunan-Pontus ve Ermeni” konusunun Tarih-I ile T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin Yıllık planları hazırlanırken aşağıdaki belirtilen süre kadar Yıllık Planlarda yer verilmesini, öğrencilerimizin bu konularda konular işlenirken bilgilendirilmelerinin iyi olacağını söyledi.
KONU ADI DERSİN ADI SINIF SÜRE

Ermeni konusu Tarih-10 10. Sınıf 2 Saat

Yunan-Pontus ve Ermeni konusu T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 11. Sınıf 2

Başkan Mustafa GÜNEŞ Milletimiz hakında yapılmiş ve yapılmakta olan olumsuz propakandaların önüne geçmek iftiraları önlemesi için bu konuların iyi anlatılması haklı davamızın duyurulup kavratılmasının önemini vurguladı.
MADDE -12- Zümre Başkanı Mustafa GÜNEŞ; derslerimizde konular işlenirken Anlatım, Soru-Cevap metot ve tekniğinin uygulanmasının ayrıca bilgisayar ve sunulardan muhakkak yararlanılmasının iyi olacağını belirtti.her konuda Akıllı tahta kullanımının zaman israfına yol açtığını ancak çoğu konuda uygun şekilde öğrencilerin aktif kullanımıyla dersin daha verimli işleneceğini vurguladı.
Tarih Öğretmeni Tevfik Rıza söz alarak; her derse konunun özelliğine göre sınıfa haritanın mutlaka getirilmesini, haritanın getirilip götürülmesi işi ile ilgilenmesi için bir öğrencinin seçilmesini, okulumuzdaki haritaların eksik olduğunu oysa konuların harita ile işlenmesi durumunda göze ve kulağa hitap edileceğini ve bunun da öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracağını ifade etti. Zümre Başkanı Mustafa GÜNEŞ harita eksikliğini idareye bildireceğini söyledi.
MADDE -13- Tarih Öğretmeni Halime hanım söz alarak; "Kitap Okumanın Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılması konulu 2000 - 18 nolu genelge" yi okudu. Tarih öğretmenleri olarak öğrencilerimize kitap okumayı derslerimizde özendirmemiz gerektiği, branşımızda öğrencilerimize okuma alışkanlığının kazandırılması konusunda yazılmış birçok romanın olduğunu söyledi.

Zümre Başkanı Mustafa GÜNEŞ Her bir kitap okuyan öğrenciye kitap okumayı özendirmek ve alışkanlık haline getirmek için not ile öğrencinin teşvik edilmesinin iyi olacağını kendimizin örnek olması açısından okuduğumuz kitapların tanıtımı ve kısa pasajların faydasını belirtti.Züleyha hanım ünüversiteye hazırlık ve tüm imtihanlardaki başarının çok okumaktan geçtiğinin öğrencilere kavratılmasını hatırlattı bütün üyeler bu konunun titizlikle işlenmesi kararına vardı.

MADDE -14- Zümre Başkanı Mustafa GÜNEŞ; okulumuzda ders araç ve gereç imkanının iyi olduğunu çoğu sınıfta akıllı tahtanın bulunduğunu bunların gereken konularda derslerde kullanılmasını istedi.


İnternetteki dersimiz ve konularımızla ilgili EBA ve Vitamin başta olmak üzere kullanılmasını belirten Bekir bey, Akıllı tahtaların amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek için öğrencilerin bilinçlendirilmesi.kendimizinde iyi örnek olmamız gereğini açıkladı.
MADDE -15- Tarih Öğretmeni Önder bey söz alarak; İlimizde tarihi ören yerlerinin ve Arkeoloji Müzesi’nin olduğunu bu öğretim yılında özellikle 9. sınıfların ders konularını içerdiği için; Arkeoloji Müzesi’nin öğrenciler tarafından gezilmesinin sağlanmasını istedi. Dilek hanım ve Arzu hanım da 9. Sınıf öğrencileriyle Mayıs ayında Kültepe – Kaniş Gezisinin yapılmasını Halime hanım ayrıca Kadir Has Kültür Merkezindeki Şehir Müzesine gezi yapılmasını istedi. Diğer öğretmenler bu durumu onayladıi İmkanlar ölçüsünde bu gezilerin yapılmasına karar verildi.

MADDE -16- Başkan Mustafa GÜNEŞ söz alarak; Bir devletin kültür ve medeniyeti işlenirken; Yazı ve Edebiyat konusunda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ile, Sanat konusunda Resim Öğretmeni ile, Din konusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ile, Devletlerin kurulduğu yer konusunda Coğrafya Öğretmeni ile işbirliğinin yapılmasının bu konuların iyi anlaşılmasında faydalı olacağını söyledi. Gerekirse ilgili öğretmenlerin sınıfa davet edilmesinin yararını vurguladı.Atatürkçülük ve Ermeni-Pontus meselelerinde de bu işbirliğinin kurulup yanlış bilgilerin düzeltilmesi açısından biz Tarih öğretmenlerine büyük iş düştüğünü vurguladı.


Faruk ve Bekir beyler söz alarak; Sanat konusu işlenirken, Kayseri’de bulunan tarihi eserlerin yerinde görülüp gezilmesinin öğrenme açısından etkili olacağını söyledi.Serap hanım öğrencilerden bu konuda rapor istemenin önemini vurguladı kurul tarafından kabul gördü.
MADDE -17- Ortak imtihanlarda ve yarışmalarda kullanılmak ,gerektiği zaman üyeler arası yardımlaşmayı sağlamak için her türden soruları içeren soru bankası oluşturulmasına karar verildi. Ortak imtihanlar öncesi bu sorular kaynak alınarak üyelerin girdikleri derslere gore görev dağılımı yapılıp komisyonlar kurulacak İmtihanda iki hafta once Zümre başkanı tarafından bilgilendirilen üyeler soruları en geç 3 gün öncesinden aynı derse giren üyelerle inceledikten sonra soruların basım ve dağıtımı bir gün öncesinden yapılıp korumaya alınacak.
MADDE18- Zümre Başkanı Mustafa GÜNEŞ başarılı bir zümre toplantısı yapıldığını belirtti ve bu toplantının okulumuza, Türk Milli Eğitimine hayırlı olmasını diledi. Buradaki birlik beraberliğin sürekli olmasını toplantı yapmasak ta diyalogların sürekli olup tarihimizin daha iyi öğrenilip Türk milli eğitiminin amaçlarına uygun nesiller yetiştirmede üstümüze büyük sorumluluk düştüğünü hatırlattı. Görevimizi iyi yapamaz, doğruların öğretilmesini, yanlışların izalesine katkıda bulunmazsak Allah ve Millet katında mesul olacağımızı belirtti. Teşekkür edip hayırlı ve başarılı bir Eğitim-Öğretim dilekleriyle toplantıyı sona erdirdi.

Zümre Başkanı Üye Üye Üye Üye

Mustafa GÜNEŞ, Bekir KOÇTÜRK, Arzu KARABULUT, Dilek Y.SAVAŞ, Halime YAŞAR,

Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Faruk DURUKAN, Nuran ÖZHAN, Önder KARAKLI, Serap KÜÇÜK T.Rıza KARAN, Zehra DURAN, Züleyha ULAŞ,

09/09/2013

UYGUNDUR

Mikail KARAKÖSE


Okul Müdürü
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI iconMatematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Dersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI iconLİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu

Dersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI icon2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını...

Dersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI icon2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu...

Dersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI iconBası n b ü lteni

Dersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI iconDersi sene başI

Dersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI iconİki Kişilik Odada kişi başı

Dersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI iconA Ders Yılı Başı Öğretmenler Kurulu

Dersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI iconDersleri yillik ödev konulari sosyal biLGİler-6

Dersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI iconDersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com