F Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri


o.ogren-sen.com > Doğru > Kullanıcı

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/8) (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalatta 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

d) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

e) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1 ve Ek-2’de belirtilmekle birlikte, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) kapsamına girmeyen ürünü,

f) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri

g) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’ne uygun olmama ihtimalini,

ğ) Risk analizi: Ek-1 veya Ek-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 – (1) Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının ithalat denetimi ile ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, Ek-4’te belirtilen Grup Başkanlıkları nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) 23/10/2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, kriptolu olduğu TAREKS üzerinden beyan edilen tüm ürünler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan “kurum onayı” elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir.

(5) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 – (1) Ek-1’de belirtilen ürünlerden A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-6’da yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(3)29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya ikinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen Ek-1’de yer alan ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Ek-2’de belirtilen ürünler risk analizi uygulanmadan fiili denetime yönlendirilir.

(3) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3’te belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

(2) Ek-2’de belirtilen ürünler A.TR belgeli de olsa bildirim formu (sınıf 2) denetimine yönlendirilir.

(3) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

(6) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AT Uygunluk Beyanı veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde, durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 212013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

(3) 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında 108115014436576 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine kaydedilir.

(4) Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip, TAREKS referans numarası yerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda vereceği 20 haneli kod aranır.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ürünlerden “kısa mesaj” hizmeti verebilme özelliğini haiz cihazların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.

(3) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(4) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(5) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını takip eden on beş gün içinde gümrük beyannamesi ile birlikte elektronik kimlik bilgilerini (IMEI numaraları) elektronik ortamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunar.

Yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/8)’ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EKLER

  • Ek-1 TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ (BİLDİRİM FORMU GEREKTİRMEYEN) ÜRÜNLERİN LİSTESİ *

  • Ek-2 TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ
    BİLDİRİM FORMU GEREKTİREN ÜRÜNLERİN LİSTESİ*

  • Ek-3 FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS’E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

  • Ek-4 ÜRÜN DENETMENLERİ GRUP BAŞKANLIKLARI VE GÖREV ALANLARINDAKİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNİN BULUNDUĞU İLLER*

  • Ek-5 R&TTE DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)

  • Ek-6 TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


Ek-1

 

GTİP

MADDE İSMİ

8517.11.00.00.00

Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları (yalnız 1880-1900 MHz frekans aralığında çalışanlar)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

8517.18.00.00.11

Otomatik olanlar

8517.18.00.00.19

Diğerleri

8517.61.00.10.00

Hücresel ağ için olanlar

8517.69.90.90.17

Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları (yüzer araç üzerinde gelenler hariç)

8526.91.80.00.19

Diğerleri

8526.92.00.90.13

Elektro manyetik dalgalarla çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)

*Tek Pencere Sistemine geçiş sürecine yönelik bilgilendirme TAREKS üzerinden ilan edilecektir.
Ek-2

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ
BİLDİRİM FORMU GEREKTİREN ÜRÜNLERİN LİSTESİ*


GTİP

MADDE İSMİ

8517.11.00.00.00

Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları (1880-1900 MHz frekans aralığında çalışanlar hariç )

8517.69.31.00.00

Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar

8517.69.39.00.00

Diğerleri

8517.69.90.90.11

Alıcısı bulunan verici deniz telsiz telefon verici cihazları (yüzer araç üzerinde gelenler hariç)

8517.69.90.90.12

Alıcısı bulunan verici kara telsiz telefon verici cihazları

8517.69.90.90.16

Alıcısı bulunan verici telemetri cihazları

8517.69.90.90.18

Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları

8517.69.90.90.22

Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcı-verici cihazları hariç)

8517.69.90.90.23

Ortak kullanımlı (Trunking) abone telsiz alıcı-verici cihazları

8517.69.90.90.29

Diğerleri

8525.50.00.00.11

Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar

8525.50.00.00.12

Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar

8525.50.00.00.13

Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil)

8525.50.00.00.19

Verici diğer cihazlar (yüzer araçlar üzerinde gelenler hariç)

8525.60.00.00.15

Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar)

8525.60.00.00.17

Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları (Uplink cihazları dahil yüzer araç üzerinde gelenler hariç)

8525.60.00.00.29

Alıcısı bulunan verici diğer cihazlar

8526.10.00.00.12

Meteorolojik radarlar

8526.10.00.00.19

Diğerleri

8526.91.20.00.00

Telsiz seyrüsefer alıcıları (yüzer araç üzerinde gelenler hariç)

8526.91.80.00.11

İstikamet bulucular

8526.92.00.20.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

*Başvurularda; GTİP bazında oluşturulan Ek-2’deki ürünlerin listesi ile birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Sinif-2-Bildirim-formu-Uygulamalari adresinde yayımlanan “Sınıf 2 Bildirim Formu Onayı Gerektirmeyen Cihaz Kategorileri Ve Frekans Bandları” listesi de dikkate alınmalıdır.
Ek-3

FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS’E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. AT Uygunluk Beyanı (Ek-5) - Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)

4. Ek 2’de yer alan, ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan “Sınıf- 2 Bildirim Formu ile Onay Almış Cihazların Listesi”nde yer alan ürünler için tekrar Sınıf 2 Bildirim formu aranmaz.

5. Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu

6. Ürünün 23/10/2005 tarih ve 25975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği kapsamına girmesi durumunda,

- AT Uygunluk Beyanı - Sadece A.TR belgesini haiz olmayan üçüncü ülke menşeli ürünler için, (İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte) (*)

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.
Ek-4

ÜRÜN DENETMENLERİ GRUP BAŞKANLIKLARI VE GÖREV ALANLARINDAKİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNİN BULUNDUĞU İLLER*

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri

Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları

Gümrük Müdürlüklerinin Bulunduğu İller

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/4, Kızılay/Ankara

Tel: 0312 431 66 40, 0312 431 66 41

Faks: 0312 430 61 09

Ankara

Aksaray
Ankara
Karaman
Kayseri
Konya
Nevşehir

Marmara Bölge Müdürlüğü

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul

Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21

Faks: 0212 454 08 22

İstanbul Avrupa Yakası

İstanbul Anadolu Yakası

İstanbul

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:7, Basmane / İzmir

Tel: 0232 483 40 26

Faks: 0232 483 77 24

İzmir

Afyonkarahisar
Aydın
Denizli
İzmir
Manisa
Uşak

*Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarının görev alanlarında bulunan Gümrük Müdürlüklerine ilişkin listeler TAREKS üzerinden ilan edilmektedir.

Ek-5

R&TTE DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)


We, ……………………………………………………………………………………………


name and address of the manufacturer and/or if applicable of his authorised representative issuing the declaration
(contact information)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Declare under our sole responsibility that the product:
Product name: ………………………………………………………………........................
Trade name: ………………………………………………………………........................ .
Type or model: ………………………………………………………………........................
Relevant supplementary information: ........................................................................................


(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items)

 


to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).
The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:


SAFETY (art 3.1.a): ...................................................................................................................

(Based on LVD DoC: ) (title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

EMC (art 3.1.b): ........................................................................................................................

(Based on EMC DoC: ) (title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

SPECTRUM (art 3. 2): ...............................................................................................................

(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

OTHER : ....................................................................................................................................

(incl. art 3.3 and vol. specs) (title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

Supplementary information:

Notified body involved: ...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
………..………………………..…………………………...

Technical file held by: ...............................................................................................
………..…………………………………………………….
………..………………………..…………………………...
………..………………………..…………………………...

Place and date of issue (of this DoC): ………..………………………..………………………
Signed by or for the manufacturer: ………..………………………..………………………....

(Signature of authorised person)

Name (in writing): ………..………………………..………………………..............................
Title: ………..………………………..………………………...................................................
Ek-6

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞINA

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/8) uyarınca, ithal etmek istediğimiz … GTİP’li ve … isimli, … numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

İthalatçının veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Yetkili İmza(lar)
Tarihİthalatçının açık unvanı ve adresi

:

İlgili gümrük idaresi

:

Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı

:

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

İthalatçının vergi sicil numarası

:

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası

:

İthal konusu ürünün CIF değeri

:

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

F Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri iconG Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri

F Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri iconKullanıcı bir kayıt üzerinde değişiklik yapmak için

F Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri iconCumhuriyet savcilarina ceza kovusturmasi yapmak uzere acik cagrimizdir!

F Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri iconG Araştırma izni: Sınırları belli bir alanda araştırma yapmak üzere...

F Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri iconYetkilendiRİLMİŞ TÜzel kiŞİler ile iLGİLİ YÖnetmeliK

F Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri iconJ Taşımacı: C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişileri

F Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri iconSsk işlem Yönetmeliğinin Getirdikleri

F Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri icon“ek-1 Bİyosidal üRÜn uygulama iŞlem formu

F Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri iconVadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi Ne İçin Kullanılır?

F Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri iconİlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır?


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com