Matematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı


sayfa1/6
o.ogren-sen.com > Doğru > Ders
  1   2   3   4   5   6
Avcılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem

Matematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı TutanağıToplantı No
1
Toplantı Yeri
Öğretmenler Odası


Toplantı Tarihi
02.09.2016
Toplantı Saati
10:00TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
Kadir BENER, Filiz YÜCELKAN,Emine Gülşah AKIN, Esen ALICI, Zeynep BONCUK, Öznur FALAY, Füsun YİRMİLİ, Bahar AYDIN, Gülten HÜRSEV, Ferda TEKGÜL

GÜNDEM MADDELERİ
1. AÇILIŞ ve YOKLAMA

a) Açılış ve yoklama.

2. ZÜMRE BAŞKANI VE YAZMANIN SEÇİMİ

a) Yazmanın seçimi.

b) Zümre başkanının seçimi.

3. ZÜMRE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNİN BELİRLENMESİ

a) Zümre gündeminin ilgili yönetmeliklere göre belirlenmesi.

b) Eklenmesi veya çıkarılması istenen madde/maddelerin görüşülmesi.

4. ZÜMRE STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMININ TESPİTİ

a) Zümrenin misyonu d) Zümrenin okuldan beklentileri

b) Zümrenin vizyonu e) Zümrenin hedefleri

c) Zümrenin değerleri

5. ZÜMREDE REHBERLİK YAPACAK OLAN MEVZUAT KAYNAKLARININ İNCELENMESİ

a) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen Türk Millî Eğitiminin Amaçları, Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri, ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması.

b) (9-10-11 MATEMATİK)Talim Terbiye Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 9 sayılı kararı “Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı” nın incelenmesi (9,10 ve 11. sınıflar için)

c) (12 MATEMATİK) Talim ve Terbiye kurulunun 24.08.2011 tarih ve 121 sayılı kararı ile yayınlanan “ Ortaöğretim Matematik dersi (10,11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programlarında Değişiklik yapılmasına dair Program ile Ortaöğretim 10,11 ve 12. Sınıflarda Haftada 2 Ders Saati ve 4 ders saati Süreli Matematik Dersi Öğretim Programları” nın incelenmesi

d) (12 GEOMETRİ) Talim ve Terbiye Kurulunun 03.11.2011 tarih ve 158 sayılı kararı ile yayınlanan “Ortaöğretim Geometri Dersi (12.Sınıf) Öğretim Programı’nın incelenmesi.

e) 07 Eylül 2013 tarihli resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 1.7.2015 -29403 RG tarihi itibariyle incelenmesi.

f) 2632 (Mayıs-2010) sayılı tebliğler dergisinde yer alan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin incelenmesi.

6. ZÜMRE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HUSUSLAR

a) Geçen yıl yapılan zümre toplantılarında alınan kararlar, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerin değerlendirilmesi.

b) Ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planların hazırlanması ve uygulanması konusunun görüşülmesi.

c) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

d) Yapılandırmacı eğitim yaklaşımının benimsenmesi.

e) “Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak, çalışmaların buna göre plânlanması.

f) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması.

g) Zümreye ait derslerde verilecek performans ve proje çalışmalarının görüşülmesi, performans değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin tespit edilmesi.

h) Öğrencilerin okul içinde, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde katılacakları sınav ve yarışmaların görüşülmesi.

i) Etkileşimli tahtaların kullanımı, bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslerin işlenişine yansıtılması. Araç - gereçlerin tespiti.

j) Zümrenin YGS ve LYS deki başarı durumunun görüşülmesi.

k) Türkçeyi doğru ve etkin kullanma konusunda Matematik zümresinin yapacağı katkıların görüşülmesi.

l) Okul kütüphanesinin zenginleştirilmesi ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılması konusunda zümrenin yapacağı katkıların görüşülmesi.

m) Zümrenin yapacağı sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin planlanması.

n) Derslerde başarısız olan öğrenciler için alınacak önlemlerin görüşülmesi ve Bireyselleştirilmiş eğitim programının gözden geçirilmesi.

o) Derslerin daha verimli işlenebilmesi ders araç-gereç, vb. ihtiyaçların belirlenmesi.

p) Öğrencilerde olumlu davranış değişiklikleri kazandırabilmek için zümre öğretmenlerinin yapacağı çalışmaların görüşülmesi.

q) Okul kültürünün yerleştirilmesi, değerler eğitiminin verilmesinde alınacak kararların görüşülmesi.

r) Öğrenci devamsızlığının önlenmesi için zümre öğretmenlerince alınacak tedbirlerin görüşülmesi.

7. DİLEK VE TEMENNİLER

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ..
1. AÇILIŞ VE YOKLAMA

a) Matematik ve Geometri dersleri zümre öğretmenler kurulu zümre öğretmenlerinin katılımıyla Okul Müdürü Erol GÜNDOĞDU başkanlığında 29.09.2015 Salı günü saat 10.00 da okul öğretmenleri odasında toplandı. Okul Müdürü Erol GÜNDOĞDU 2015-2016 eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı başlattı.
2. ZÜMRE BAŞKANI VE YAZMANIN SEÇİMİ

a) Yazmanlığa oy birliğiyle Filiz YÜCELKAN seçildi.

b) Emine Gülşah AKIN tarafından MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 111. Maddesini okudu.

Zümre öğretmenler kurulu

MADDE 111- (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
KARAR: Matematik Öğretmeni Kadir BENER oy birliği ile zümre başkanı seçildi.
3. ZÜMRE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNİN BELİRLENMESİ

a) Matematik öğretmeni Kadir BENER MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 111. Maddesinin ilgili bölümlerini okudu.

Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;

a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

b) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,

c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,

ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,

f)  Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,

g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,

ı) Görsel sanatlar,  Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,

i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,

j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür.

Okul Müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı düzenleyebilir.
KARAR: Bu yönetmelik maddelerine uygun olarak gündem maddelerinin belirlendiği oy birliğiyle kararlaştırıldı.
b) Okul Müdürü Erol GÜNDOĞDU eklenmesi veya çıkarılması istenen madde veya maddeler olup olmadığını sordu. Zümre öğretmenleri gündem maddelerinin uygun ve yeterli olduğunu belirttiler.

Ayrıca; Eğitim-öğretimle ilgili Anayasa, 1739, 1702, 657 Sayılı Kanunların, 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, yönetmelik ve yönergelerin yönetici, öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümlerinin; okulun kuruluş amaçlarının; eğitim-öğretim-yönetimle ilgili önemli görülen genelge ve yazıların okunup açıklanması; Atatürk ilke ve inkılâplarının öğretim esasları ile öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konulara derslerde yer verilmesi hususlarının açıklanması (2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi) dikkat edilecektir. Lise ve Dengi Okullar Denetim Rehberi’nde yer alan maddelere de dikkat edilecektir.
KARAR: Alınan kararların, öğrenci merkezli eğitim anlayışı içinde öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini ön plânda tutacak yönde alınmasına dikkat edilecektir.

Mevcut gündem maddeleri içinde eklenecek veya çıkarılacak madde/maddeler olmadığı oy birliğiyle kararlaştırıldı.
4. ZÜMRE STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMININ TESPİTİ

a) ZÜMRENİN MİSYONU

Öğrencilerde matematik ve geometriye karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirmek.

Öğrencilerin, matematiğin hayatın içinde olduğunu, matematiksel düşünmenin günlük yaşam içinde karşılaşılan her problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını fark etmeleri sağlamak.

Öğrencilere girecekleri sınavlarda gerekli olacak matematik becerilerini kazandırmak.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde gerekli olacak temel matematik kültürünü kazandırmak.

b) ZÜMRENİN VİZYONU

Öğrencilerimizi çağdaş, girişimci, kendine güvenen, temel matematik kültürü kazanmış, matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler olarak yetiştirmek.

c) ZÜMRENİN DEĞERLERİ

Takım ruhu içinde çalışırız. Biz olarak hareket ederiz.

Sorumlulukları paylaşırız ve birbirimize destek oluruz.

Farklı yönlerimizi paylaşır, sürekli iletişim halinde oluruz.

Görevlerimizi tam yapar, paydaşlarımızdan da bunu bekleriz.

Öğrencilerimizi çok değerli saygın insanlar olarak görürüz ve öyle davranırız.

Biz her öğrencinin içinde, onun özgür, çok yönlü ve bütün bir birey olarak yetişmesini sağlayacak değerler olduğuna inanıyoruz.

Teknolojiyi takip eder, hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanırız.

d) ZÜMRENİN OKULDAN BEKLENTİLERİ

Zümre öğretmenlerine önceki yıllarda gösterilen desteğin devam etmesi.

Matematik öğretmenlerinin imajına uygun zümre odasının hazırlanması.

Zümre odasında teknolojik altyapının kurulması (Bilgisayar-Yazıcı)

e) ZÜMRENİN HEDEFLERİ

Öğrencilerde matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilme.

Matematiği sevdirebilme.

Öğrencilere her fırsatta matematiğin genel amaçları açıklanarak, bu dersteki başarının genel yaşam başarısına etkileri vurgulanacak.

Matematiği sevdirecek şiir, yazı, fıkralara ders esnasında yer verilecek, eğlenceli etkinlikler yapılacak.

Temel matematik kültürünü öğrencilere kazandırabilme.

Eğitim teknolojilerini dersin amaçları doğrultusunda kullanabilme.

Matematik dersinin genel amaçlarına katkı sağlayan etkinlikler oluşturabilme.

Matematiğin hayatın her alanında bize yarar sağlayacağını fark ettirme.

Okulda yapılan matematik sınavlarında başarı oranını % 60 ve üzerinde olmasını sağlama.

Yerel ve ulusal sınavlarda okulumuzun matematik başarısını yükseltme.

5. ZÜMREDE REHBERLİK YAPACAK OLAN MEVZUAT KAYNAKLARININ İNCELENMESİ

a) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ki genel ve özel amaçlar, Esen ALICI tarafından okundu.

Madde 28- Orta öğretimin amaç ve görevleri, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temsil ilkelerine uygun olarak,
1. Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgarî ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadî sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime veya hem mesleğe hem de yükseköğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.
Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.


b) (9-10-11-12 MATEMATİK) Talim ve Terbiye Kurulunun 01.02.2013 tarih ve 9 sayılı kararı ile yayınlanan Ortaöğretim Matematik (9-10-11-12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen amaçlar şunlardır

• Problem çözme becerilerini geliştirmeleri,

• Matematiksel düşünme becerisi kazanmaları,

• Matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri,

• Matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermelerinin sağlanması.
Programın uygulanması süresince aşağıdaki hususlara uyulması yerinde olacaktır:

• Programda kazanımlar ve bunlara ilişkin açıklamalar bir bütün olarak ele alınmalıdır.
• Kazanımların açıklamalarında bazen sınırlamalar, uygulamaya dönük ipuçları, nadir de olsa bazen de örnekler verilmiştir. Sınırlamalara uyulması beklenirken, uygulamaya dönük ipuçların ve örneklerin geliştirilerek kullanılması önerilmektedir.
• Programdaki öğrenme alanları, alt öğrenme alanları ve kazanımların sıralanışı, işleniş sırası olarak düşünülmelidir.
• Ders kitaplarında ünitelerin genel sıralamasında bir değişiklik yapmamak kaydıyla ünite içindeki kazanımların veriliş sırasında değişikliğe gidilebilir. Gerekli hallerde bir kazanım başka bir ünite altında ele alınabilir.
• Programda belirtilen ünitelerin içeriğine sadık kalmak koşuluyla kitaplarda ünite/konu adlarında farklılığa gidilebilir.
• Kazanımlar ders kitabında ele alınırken yazar gerek duyduğu durumlarda kazanımlarda olmadığı halde hatırlatma amacıyla bazı ön bilgilere yer verebilir.
• Yukarıda açıklanan beceriler bu programın temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle, kazanımlarda açıkça belirtilmemiş olsa dahi bu beceriler dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımına, problem çözme etkinliklerine, öğrencilerin iletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verilmelidir.
• Lise matematik programı; bölge, okul ve öğrenci farkı gözetmeksizin 9-10. sınıflarda aynı içeriğin, 11-12. sınıflarda ise öğrencilerin tercih, ihtiyaç, kariyer planları vb. durumlara göre Temel ve İleri olmak üzere iki farklı içeriğin takibini önermektedir. Kazanımlarda
bireysel ve kültürel farklılıkların gözetilmesi mümkün olmamıştır. Ancak, programın uygulanması esnasında işlenecek konuların derinliği ve işlenişinde öğrenciler arasındaki bireysel ve kültürel farklılıklar dikkate alınmalıdır.
• Matematik öğretim programı öğrenciyi merkeze alan, kavramsal anlamayı, matematiksel modelleme ve problem çözmeyi önemseyen bir bakış açısı ortaya koymakla birlikte, özel bir öğretim yöntemi veya yaklaşımını dikte etmemektedir.
• Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için; özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda sorumlu olduğu eğitim programı temel alınarak "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)" hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. BEP’de yer alan kazanımlar belirlenirken bireylerin akademik, zihinsel, sosyal, bedensel özellikleri ile bireysel farklılıkları dikkate alınarak gerekli uygulamalar yapılmalı, başarının değerlendirilmesinde bireylerin
BEP’i dikkate alınmalıdır.
Talim Terbiye Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 9 Sayılı kararı ile yayınlanan “Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı” nın incelenmesine geçildi. Programda ciddi değişikliklerin olduğu, özellikle 9, 10 ve 11.sınıflarda matematik ve geometri derslerinin birleştirildiği Zeynep BONCUK tarafından belirtildi. Yeni programın 9. Sınıftan başlanarak kademeli olarak uygulanacağı ilgili karardan okundu. Özellikle 9, 10 ve 11. Sınıfı okutacak öğretmenlerin yeni programa uygun olarak öğretim yapması, konu sırasına, eklenen ve çıkarılan konulara dikkat etmesinin önemli olduğu, farklı şubelerde ders okutan öğretmenlerin ortak hareket etmesi adına öğretim programlarının tüm öğretmenler tarafından titizlikle incelemesi gerektiği Kadir BENER tarafından dile getirildi. Öznur FALAY, “11 ve 12. Sınıflar Matematik Dersi Temel Düzey Öğretim Programı öğrencilerin okul sonrasında matematikten günlük yaşantılarında ve iş hayatlarında aktif olarak yararlanabilmelerini, kararlarında matematiği iyi bir analiz aracı olarak kullanabilmelerini amaçlamakta. Bu kapsamda öğrencilerin 9 ve 10. sınıflarda öğrendikleri bazı kavram ve ilişkiler günlük yaşam temelli problemler aracılığı ile ele alınmakta. Bu yolla bir üst öğrenim seviyesinde matematik ağırlıklı bir program tercih etmeyen öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemlerin üstesinden daha etkili bir şekilde gelmeleri öngörülmekte.”
Öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi programın temel hedeflerindendir. Bunun için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

• Öğrenciler günlük hayatla ilişkili problem durumları ile karşı karşıya bırakılmalı, onlara bunların üstesinden gelmenin yolları öğretilmelidir.
• Tasarlanan gerçek/gerçekçi hayat problemleri öğrencilere, akıl yürütme ve karar vermelerini gerektirecek durumlar barındırmalıdır.
• Problemler öğrencilerin kültürel çevrelerine uygun, ailelerini ve yakın çevrelerini içine alan gerçek yaşam bağlamları ile ilişkilendirilmelidir.
• Derslerde, hayattaki olaylardan ve problemlerden başlanmalı, bazı konu ve kavramların öğrenilmesine bir ihtiyaç hissettirilmelidir. Bu çerçevede ilgili kavramlar problemin çözüm sürecinde irdelenmelidir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı aracılığı ile öğrencilerin verileri toplamaları,
düzenlemeleri, analiz etmeleri ve elde ettiği sonuçları sınıfta sunmaları sağlanmalıdır.
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Matematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı icon2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu...

Matematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı iconDersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir

Matematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı iconDersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI

Matematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı icon3 b sinifi matematik dersi performans değerlendirme sinavi

Matematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı iconLİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu

Matematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı iconTuncay güney’İn mülakat çÖZÜm tutanağI

Matematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı iconToplantı Tarihi : 07. 09. 2015

Matematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı iconYgs matematik konulari

Matematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı iconA. Türkiye’nin Matematik ( Mutlak ) Konum Özellikleri

Matematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı icon2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com