Toplantı Tarihi : 07. 09. 2015


o.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar


2015 –2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GİRNE ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ I.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı Tarihi :07.09.2015


Toplantı Yeri : Müdür Yardımcısı Odası

Toplantı Saati : 09:30

Toplantıya Katılanlar: Ali Barış BULUT(Müdür yardımcısı), Bilgi PAKİŞ ( Zümre Bşk. Matematik Öğret.), Tülay KAYA ( Matematik Öğret.), Gönül ÖZDEN( Matematik Öğret.), Sedef KILVAN( Matematik Öğret.), Melike ÇOBAN( Matematik Öğret.)

Toplantı No :1
Gündem Maddeleri:

 1. Açılış ve yoklama.

 2. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması.

 3. Atatürk İlke ve İnkılâplarının öğretim esaslarının okunması.

 4. Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.

 5. Eğitim öğretim programının incelenerek ortak ders anlayışının ve ders işleyişinin oluşturulması.

 6. Öğrencilerin eğitim durumları ve çevre özellikleri.

 7. Yeni Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin incelenmesi, ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması.

 8. Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem, teknik ve metotların belirlenmesi.

 9. Eğitim öğretim yılında uygulanacak sınavların zamanlarının belirlenmesi.

 10. Öğrencilere verilecek projelerin konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi.

11. Dilek ve temenniler.

12. Kapanış.
Toplantı Gündeminin Görüşülmesi:

  1. Matematik zümre öğretmenleri Müdür yardımcısı Ali Barış BULUT başkanlığında toplandı. Gündem gereği yapılan yoklamada Matematik Öğretmeni Müge BİRİNCİ’nin il dışında seminer çalışması alması dolayısıyla bulunmadığı ve diğer tüm öğretmenlerin toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi.

  2. Zümre Başkanı Bilgi PAKİŞ tarafından 1739 sayılı kanunun okunarak Türk Milli Eğitimin genel amaçları belirtildi. Türk Mili Eğitiminin temel ilkeleri:

   • Genellik ve eşitlik

   • Ferdin ve toplumun ihtiyaçları.

   • Yöneltme.

   • Eğitim hakkı.

   • Fırsat ve imkan eşitliği

   • Süreklilik

   • Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk milliyetçiliği.

   • Demokrasi eğitimi.

   • Laiklik.

   • Bilimsellik.

   • Planlılık.

   • Karma eğitim.

   • Okul aile işbirliği.

   • Her yerde eğitim.

  3. Matematik Öğretmeni Tülay KAYA tarafından 2104 sayılı tebliğler dergisinden Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları okundu. Atatürkçülük konularının işlenmesine yönelik olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi incelendi. Derslerde Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin özellikle matematiğe verdiği önemin ve getirdiği yeniliklerin anlatılması kararlaştırıldı.

  4. Bir önceki yıla ait zümre kararları Matematik Öğretmeni Gönül ÖZDEN tarafından okundu. Geçen yıl zümre toplantılarında alınan kararların düzenli olarak uygulandığı ve başarı yönünden olumlu bir sonuç alındığı açıkladı.

  5. Eğitim öğretim programı, yıllık ünitelendirilmiş plan doğrultusunda ortak ders işleyişi ve ders anlayışı sağlanmıştır. Bunun devamı için sürekli bilgi alışverişi (konu takibi ve eşzamanlılık için) ve kontrollü işbirliğine gidilmesine karar verildi. Sene başında her sınıf düzeyinde seviye tespit sınavı yapılmasına karar verildi.
  1. Öğrencilerin çalışma, eğitim durumları ve çevre özellikleri göz önüne alınarak “ortaokul matematik ders Programı’nda yer alan hedef ve davranışları dikkate alarak, ihtiyaç halinde “Destekleme ve Yetiştirme Kursları” açmak için velilerle işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir.

  2. Ortaokullarda ise performans görevi kaldırıldı ancak; proje ödevi verilmesine devam edilecektir. Bir sınıfta bir günde yapılacak sınav sayısı üçü geçemez şeklindeyken, "Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez." şeklinde değiştirilmiştir. Öğretmen kılavuz kitaplarından faydalanarak eğitim öğretim yılı başında zümre öğretmenlerinin işbirliği ve zümre toplantı tutanağı doğrultusunda ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanmasına karar verildi.

  3. Matematik Öğretmeni Melike ÇOBAN tarafından matematik dersinde kullanılan teknikler tümevarım, tümdengelim, problem çözme, anlatım, örnek olay ve soru cevap olarak sıralandı. Konular işlenirken mümkün olduğunca ilgi çekici, günlük yaşamdan örneklerin seçilmesine, alıştırmaların kolaydan zora doğru seçilmesine karar verilmiştir. Öğrencilerin mümkün olduğunca çok derse katılımını sağlamak için öğrencilere daha çok söz verilmesi, uygulama ve problem çözümlemenin arttırılması ve öğrencilerin çeşitli yollarla katılıma teşvik edilmesine karar verilmiştir. Sınıf sistemine geçilmesi ile daha sağlıklı ders işlenişi olacağı düşünülmektedir. Bunun yanında eksik olan ders araç gereçlerinin temini için okul idaresine talepte bulunuldu.

  4. Sınavlar ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılacaktır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavların hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, işlenen son konular ağırlıklı olmak üzere son başa doğru azalarak hazırlanacak ve uygulanacaktır. Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav günü ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç on gün içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. Tüm sınıflarda matematik dersinin 3 yazılı ve 2 ders içi performans notu ile matematik uygulamaları dersinin 2 yazılı ve 2 ders içi performans notu ile değerlendirme yapılmasına karar verildi. 8. Sınıflarda tüm sınavlar ortak yapılacak olup diğer sınıflarda her dönemin 1. Sınavları ortak yapılacaktır.

Sınavların zamanları 5.,6. 7. ve 8. sınıflar için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


I. Dönem I. Yazılı

9.11 2015

II. Dönem I. Yazılı

21.03.2016

I. Dönem II. Yazılı


7.12.12015

(8.sınıflar için Bakanlık yapacaktır.)


II. Dönem II. Yazılı


25.04.2016

(8.sınıflar için Bakanlık yapacaktır.)


I. Dönem III. Yazılı

4.01.2016

II. Dönem III. Yazılı

30.05.2015
  1. Projelerin ilgili 2584 sayılı Tebliğler Dergisinde yapılan ek ve değişiklikler Sedef KILVAN tarafından okunarak proje konuları, öğrencilere tebliği, toplanma süresi, projelerde istenen nitelikler ve puanlama tespit edilmiştir. Proje ödevlerinin öğrencilere dağıtımının 1. Dönem başında yapılıp, 2. dönem Nisan ayının son haftasında toplanmasına karar verilmiştir. Projeler pilot kalemle, A4 kâğıdına, tek taraflı olmak üzere silinti kazıntı olmaksızın belirlenen proje değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.

Proje konuları zümrede karar verilen konular dâhilinde ( EK 1) dağıtılarak puanlama önceden öğrencilere bildirilecektir

Proje Değerlendirme Ölçeğinde yer verilecek kriterler

 • Kapak düzeni

 • İçindekiler sayfası

 • İçerik

  • Araştırmanın niteliği (okuma, görsel, gözlem, sözlü yardımlar)

  • Akıl yürütme, neden sonuç ilişkileri

  • Fikirlerin iyi bir düzende sunumu

  • Görsel verilerin konuyla ilişkilendirilmesi, uygun yerlerde kullanılması

 • Dilin kullanımı (Türkçenin ve matematik dilinin doğru kullanımı)

 • Yararlanılan kaynaklar sayfası, kaynakların niteliği ve çokluğu

 • Öğretmenle birlikte yapılan çalışma takvimine bağlı kalma
 1. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Matematik Öğretmeni Melike ÇOBAN öğrencilerin başarısının artması için öğretmen-veli işbirliğinin artması gerektiğini belirtti. Başka söz alan olmadığından Zümre Başkanı Bilgi PAKİŞ 1. dönemin de başarılarla geçmesini dileyerek toplantının son bulduğunu söyledi.


Zümrede aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 1. Öğrenci merkezli ders anlayışı benimsenmesine ve örneklerin mümkün olduğu kadar günlük hayattan verilerek somutlaştırma yapılmasına karar verildi..

 2. Proje görevleri hakkında gerekli bilgilerin yönergeler halinde öğrencilere bildirilmesine, bu konuda sürekli bir öğretmen ve öğrenci işbirliği sağlanmasına karar verildi.

 3. Yazılı sınavlarda ve derslerin işlenişinde ortak bir eğitim anlayışının benimsenmesi açısından matematik zümre öğretmenleri ve diğer zümrelerin öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi.

 4. Atatürkçülük konularının planlara ve derslere yansıtılmasına karar verildi.

 5. Kılavuz kitapta yer alan plan ve yönergelere düzenli bir şekilde uyulmasına karar verildi.

 6. Öğrencilere kurslar düzenlenmesine, yeni sınav sistemi ve etkili, programlı ders çalışma yöntemleri konusunda bilgiler verilmesine karar verildi.

 7. Proje görevlerinin değerlendirilmesinde aşağıda ekte verilen ölçekten yararlanılmasına karar verildi.

 8. Öğrenci-veli-idare diyaloğunun mümkün olduğu kadar etkili kullanılması gerektiğine karar verildi

 9. Tüm sınıflarda matematik dersinin 3 yazılı ve 2 ders içi performans notu ile matematik uygulamaları

dersinin 2 yazılı ve 2 ders içi performans notu ile değerlendirme yapılmasına karar verildi. 8. Sınıflarda

tüm sınavlar ortak yapılacak olup diğer sınıflarda her dönemin 1. Sınavlarının ortak yapılmasına karar

verildi.

Sınavların zamanları 5.,6. 7. ve 8. sınıflar için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


I. Dönem I. Yazılı

9.11 2015

II. Dönem I. Yazılı

21.03.2016

I. Dönem II. Yazılı


7.12.12015

(8.sınıflar için Bakanlık yapacaktır.)


II. Dönem II. Yazılı


25.04.2016

(8.sınıflar için Bakanlık yapacaktır.)


I. Dönem III. Yazılı

4.01.2016

II. Dönem III. Yazılı

30.05.2015


Ali Barış BULUT Bilgi PAKİŞ Tülay KAYA

Müdür yardımcısı Zümre Bşk.-Matematik öğretmeni Matematik öğretmeni
Melike ÇOBAN Sedef KILVAN Gönül ÖZDEN Müge BİRİNCİ

Matematik öğretmeni Matematik öğretmeni Matematik öğretmeni Matematik öğretmeniUYGUNDUR

/ 09 / 2015

Resul ÖZDEMİR

Okul Müdürü

EK-1

PROJE GÖREVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Grup adı: ...................................................

Projenin adı: ..............................

Matematik: .................... Tarih :


I. PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ

1

2

3

4

5

1.Projenin amacını belirleme
2.Projeye uygun plan yapma
3.İhtiyaçları belirleme
4.Grup içinde görev dağılımı yapma
5.Farklı kaynaklardan bilgi toplama
6.Projeyi plana göre gerçekleştirme
7. Ekip çalışmasını gerçekleştirme
TOPLAM

II. PROJENİN İÇERİĞİ

1

2

3

4

5

 1. Türkçeyi doğru ve düzgün yazma
 1. Bilgilerin doğruluğu
 1. Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
 1. Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
 1. Toplanan bilgilerin düzenlenmesi
 1. Kritik düşünme becerisini gösterme
 1. Yaratıcılık yeteneğini kullanma
TOPLAM


III. SUNU YAPMA

1

2

3

4

5

 1. Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma
 1. Sorulara cevap verebilme
 1. Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
 1. Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
 1. Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
 1. Sunuyu verilen sürede yapma
TOPLAMPROJE DEGERLENDİRME BÖLÜMLERİ

PUAN

I. PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ
II. PROJENİN İÇERİĞİ
III. SUNU YAPMA
GENEL TOPLAM


YORUMLAR VE ÖNERİLER:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


0-45 arası;Yetersiz,geliştirilmeli.

45-60 arası;Orta düzeyde,geliştirilmeli.

60-80 arası:İyi,daha da geliştirilebilir.

80-100 arası;Çok iyi

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI

5.SINIF:

Proje:

 1. Miladi takvim yapınız.

 2. Uçurtma yapalım.

 3. Geziye gidiyoruz.

 4. Boşa akan sularımız.

 5. Maketimizi yapıyoruz.

 6. Meslek gruplarını tanıyalım.


6.SINIF:
Proje:


 1. Bilinmeyenin tarihini araştırmak, cebir.

 2. Asal sayılar ve Erastosthenes kalburunun modellenmesi.

 3. Kesirli sayılarla yapılan işlemlerin modellenmesi.

 4. Verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması.


7.SINIF:
Proje:
1.Geometri tahtasının hazırlanması.

2.Bir pano üzerine geometri şehri inşa edilmesi.

3.Bir silindir modelinin hazırlanması.

4.Arılar ve çokgenler.

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI
 

5.SINIF PROJE KONULARI


 1. Matematik bulmacası hazırlama

 2. Atatürk ve Matematik panosu hazırlama

 3. Matematik gazetesi hazırlama

 4. Anket hazırlama ve grafik çizimi

 5. Ünlü Türk İslam Matematikçilerini tanıtan bir pano hazırlama

 6.   Arılar ve Hayvanlardaki matematiksel beceriler/Peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması. Arı dışında geometrik şekiller oluşturan hayvanların araştırılması

 7. Kesirlerle ile ilgili soruların olduğu bir çarkıfelek hazırlama

 8. Doğal sayılar ile ilgili soruların olduğu bir çarkıfelek hazırlama

 9. Matematik saati hazırlama

6.SINIF PROJE KONULARI

1.    (ERATOSTHENES’in KALBURU) Asal sayılar panosu hazırlama( 10 x 10’luk )

2.    Matematik bulmacası hazırlama

3.    Sudoku hazırlama

4.    Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama

5.    Atatürk ve Matematik panosu hazırlama

6.    Eski Sayılar/Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırma ve sunumu

7.    Geometrik şekilleri tanıtan bir poster hazırlama

8.    Matematik gazetesi hazırlama

     9. Bir saat modeli çizerek açıları gösterme

     10. Çemberin çevresini hesaplama

     11. Anket hazırlama ve grafik çizimi

12. Matematik saati hazırlama

13.Kesirlerle işlemler

7.SINIF PROJE KONULARI

   1.    Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre sıralayan bir matematik tarih şeridi hazırlama

2.    Ünlü Türk İslam Matematikçilerini tanıtan bir pano hazırlama

3.    Arılar ve Hayvanlardaki matematiksel beceriler/Peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması. Arı dışında geometrik şekiller oluşturan hayvanların araştırılması

4.    İstatistik ve grafiklerle ilgili ortalama, analiz, mod, medyan kavramlarını kullanarak, okul çapında bir araştırma yapılması, analizi ve sunumu

5.    Hava sıcaklığının gün içindeki değişimini ölçüp, tablo şeklinde rapor olarak sunma

6.    Silindiri tanıtan bir maket hazırlama

7.    Altın oranı araştırma

8.    Pİ sayısını araştırma

9.Ailenin mutfak harcamalarını gösteren bir grafik hazırlama

10.Olasılık ile ilgili soruların olduğu bir çarkıfelek hazırlama

11.Bir giyim mağazasının bir aylık kar ve zarar durumunu gösteren tablo hazırlama

 8.SINIF PROJE KONULARI
   1. Pisagor bağıntısını modelleme

      2. Altın oranı araştırma

3.  Pİ sayısını araştırma

4.  Düzgün geometrik cisimlerin (Prizmalar,piramitler, küre…) kapalı maketlerini hazırlama

5.  Trigonometri Cetveli/Trigonometrik oranların tarihinin araştırılması. Bu oranların bulunuşunun izah edilmesi.

6.  Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre sıralayan bir matematik tarih şeridi hazırlama

7.  (a+b)2 özdeşliğinin açılımının modellenmesi

8.  Türkiye İstatistik Enstitüsünün araştırılması

9. Üç boyutlu geometrik cisimlerin modellenmesi

10. Perspektif ile ilgili Powerpoint sunusu hazırlama
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Toplantı Tarihi : 07. 09. 2015 iconKarar tariHİ: 11. 11. 2015

Toplantı Tarihi : 07. 09. 2015 iconResmi Gazete Tarihi: 06. 02. 2015

Toplantı Tarihi : 07. 09. 2015 iconBİLİm tariHİ (3-0-3) Doç. Dr. Levent eraslan güZ-2015

Toplantı Tarihi : 07. 09. 2015 iconMatematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Toplantı Tarihi : 07. 09. 2015 iconDersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir

Toplantı Tarihi : 07. 09. 2015 icon2014-2015 devrek lisesi I. DÖnem lise çAĞDAŞ TÜrk ve dünya tariHİ...

Toplantı Tarihi : 07. 09. 2015 iconKarar Tarihi: 12 Ekim 2015 Karar No: 08

Toplantı Tarihi : 07. 09. 2015 icon2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu...

Toplantı Tarihi : 07. 09. 2015 iconBanaz şEHİt tuncay durmuş Çok programli lisesi 2015 -2016 ÖĞretim...

Toplantı Tarihi : 07. 09. 2015 iconİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/35)...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com