2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu dönem zümre toplanti tutanağI


o.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
TC

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GAZİ OSMAN PAŞA LİSESİ EDEBİYAT GRUBU 2. DÖNEM 2. ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

Turkceciler.com
Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi


ZÜMRE NO


3


DERSLER

Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Seçmeli Dil ve Anlatım

ZÜMRE BAŞKANI

Mehmet ÇOŞKUN

TOPLANTI TARİHİ

29.02.2012

TOPLANTI SAATİ

12.00

TOPLANTI YERİ

KÜTÜPHANE

TOLANTIYA KATILAN EDEBİYAT GRUBU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

1

Mehmet ÇOŞKUN

3

Güngör GÜR

5

Mehmet YETGİN

2

Mahmut HASGÜL

4

Nevriye BARAN

6

Cemal DEMİRKOL
GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama, başkan ve yazman seçimi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. Maddesinin değerlendirilmesi.

2.İlçe Eğitim bölgesi zümre kararlarının değerlendirilmesi.

3. 1.dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi.

4. 1.dönem Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım ve Seçmeli Dil ve Anlatım derslerinin başarı durumları,

5. Başarıyı artırıcı tedbirlerin görüşülmesi,

6. Ölçme değerlendirme sonuçları, ortak sınavlarla ilgili değerlendirmeler.

7. Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili yapılabilecek değişiklikler,

8. Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için;

a. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin tekrar değerlendirilmesi,

b. Okulda ve çevredeki her türlü imkanlardan, araç ve gereçlerden yararlanma yollarını tartışılması.

9. Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkilerinin değerlendirilmesi,

10. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,

11. Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler,

12.Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım dersleri müfredatı ve ders kitapları ile genel değerlendirmeler.

13. Dilek ve temenniler.KARARLAR:

1. Yoklama yapıldı ve zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görüldü.. Zümre başkanlığına Mehmet ÇOŞKUN, yazmanlığa da Cemal DEMİRKOL seçildi. Zümre başkanı okul ders zümre başkanları toplantısının yapılış esasları ve gündem maddelerinin oluşturulması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. Maddesini okudu. Zümre gündem maddelerinin bu maddedeki açıklamalar doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2.Zümre başkanı Mehmet ÇOŞKUN, 2. dönem zümresinin il zümrelerinin geç yapılmasından kaynaklandığını belirtti. İlçe eğitim bölgesi okul zümre başkanları toplantısının 09.02.2012 tarihinde, ilçe eğitim bölgesi edebiyat grubu ders zümre başkanları toplantısının 16.02.2012 tarihinde, okul ders zümre başkanları toplantısının da 22.02.2012 tarihinde yapıldığını belirtti. 2. Dönemin başlamasıyla birlikte üç ayrı zümrenin gerçekleştirildiğini, bugünkü zümrenin de dördüncü zümre toplantısı olduğunu söyledi. Oralardan gelecek sonuçların beklendiğini ve bu sonuçların gelmesinden sonra okul ders zümresinin yapılmasının daha iyi sonuçlar vereceğini söyledi. Eğitim bölgesi ile ilgili alınan kararları özetledi. Okul zümre başkanları toplantısında daha çok okulların karşılaştığı genel problemlerin değerlendirildiği görüldü. Örneğin okulumuzla ilgili olarak kalorifer tesisatının mutlaka yenilenmesi, okulumuzun ana binası ile öğretmenevi arasındaki yolun araç parkı olarak kullanılmaması, konunun mutlaka çözümlenmesi gerektiği, daha çok sınıf öğretmenlerince toplanan katkı paylarının toplanmasındaki zorlukların giderilmesi, okullardaki kütüphane, laboratuvar, bilgisayar sınıfları gibi mekanların etkin bir şekilde kullanılması , okulumuzun en kısa zamanda bir kapalı spor salonuna kavuşturulması gibi konuların ele alındığı tespit edildi. 16.02.2012 tarihinde yapılan ilçe eğitim bölgesi edebiyat grubu ders zümre başkanları toplantısında ve 22.02. 2012 tarihinde gerçekleştirilen okul zümre başkanları toplantılarında aşağıdaki karalar alınmıştır.

a) Eğitim bölgesi okulları arasındaki işbirliği daha gerçekçi olmalıdır.

b)Zümrelerin daha geçekçi yapılması ve amacına uygun olması gerekir. Her okulun şartları ayrıdır. Dolayısıyla zümreler okulun yapısına ve işlevine farklı farklı yapılmalıdır. Örneğin Anadolu Lisesi ile Meslek Lisesinin yapısı birbirlerinden çok farklıdır. Zümreler bu farklılığa göre yapılırsa okullar arası işbirliği daha da verimli hale gelecektir.

c)Talim ve Terbiye Kurulunca müfredatlarda yapılan değişiklikler daha sıkı bir şekilde takip edilmelidir.

d)Müfredatlardaki değişikliklerin ders kitaplarına yansıtılmaması tereddütlere yol açmıştır. Bu tereddüt neticesinde 15.08.2011 tarihinde gerek Türk Edebiyatı gerekse Dil ve Anlatım derslerindeki değişiklikler bazı okullarda yıllık planlara yansıtılmamıştır. Dah sonra yıllık planlar tekrar düzenlenmiştir.

e)Merkezden yapılacak değişiklikerin daha açık ve seri bir şekilde öğretmenler duyurulması sağlanmalıdır.

f)Değişikliklerin çokluğu dersin başarısını düşürmekte ve derse olan ilgiyi azaltmaktadır.

g)Gerek eğitim bölgesi edebiyat grubu öğretmenleri gerekse okul zümre öğretmenleri daha etkin bir işbirliği içerisinde olmalıdır. Bu işbirliği daha önceden belirlenecek gündem maddeleri ve o gündem maddelerine uygun hazırlıklar çerçevesinde olmalıdır.

h)Öğretmenler, okul, anne ve babaların öğrencilere yaklaşımı onların eğitim başarılarını oluşturucu ve destekleyici olmalı, tavır ve davranışlarda ortak bir tutum geliştirilmelidir

ı) Okul, veli öğretmen ilişkileri daha iyi organize edilmelidir. Başarının paylaşımında nasıl bir benimseme varsa başarısızlığın paylaşımındaki benimseme de sorunun çözümü yönünde olmalı. Herkes başarıdan da başarısızlıktan da kendisine bir pay çıkarmalıdır.

i) Evde ve okulda zaman iyi kontrol edilmelidir. (çalışma programları oluşturulmalıdır.) Zaman kontrol edilince hayat da kontrole girer.

j)Rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrenciler için toplu veya bireysel çalışma programları yapılmalı, veli bu konuda çok iyi bilgilendirilmeli, zaman zaman bu programa uyum kontrol edilmelidir

k)Veli, öğretmen, öğrenci ve okul başarı konusunda ortak hedefler oluşturmalıdır. Bu hedeflere ulaşmada araç ve gereçler iyi seçilmeli, hedef basamaklarında nerede olduğumuz belli aralıklarla kontrol edilmelidir.

l) Okulda ve evde düzenli çalışma ortamları hazırlanmalıdır. Özellikle evdeki çalışma ortamının hazırlanmasında veliler bilgilendirilmelidir. Televizyon, bilgisayar vb. gibi araçların doğru kullanımının sağlanması gerekir.

m)Derslerin işlenmesi esnasında öğrencilerin etkin katılımı sağlanmalı, öğrenci rahatça soru sorabilmeli, görüşlerini açıklayabilmelidir. Bildirilen görüşlerle ne olursa olsun dalga geçilmemelidir.

n)Kitap okuma alışkanlığı mutlaka kazandırılmalı, okunan kitapların özetleri istenmelidir. Okunan kitaplar mutlaka listelenmelidir.. Mümkün olduğunca okunan kitabın öğrenci tarafından sınıfta kısa bir sunumu yapılmalıdır

o)Bütün edebiyat öğretmenleri hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır. Müfredatların işlenmesinde hâlâ tereddütlerin olduğu görülmektedir. Örneğin 9. Sınıflarda gerek TÜRK EDEBİYATI gerekse DİL VE ANLATIM derslerinde sanki bütün konuların verilmesine çalışılmaktadır. Ya da müfredatın yoğunluğundan bel ki de daha sonraki sınıflarda verilmesi gereken konuların da detaylı bir şekilde ele alındığı görülmektedir. Bir Divan edebiyatı konusunu 10 .sınıfta da işlendiği düşünülmeden bu edebiyatla ilgili her türlü bilgi 9. Sınıflarda öğrencilere verilmeye çalışılmaktadır. Bunların çözümü ya yerel yada merkez düzeyinde hizmet içi eğitimle düzene kavuşturulması mümkündür.

ö) Eğitim ve öğretimin daha verimli olması, öğrencinin ezberlerden kurtulmaları için öğle sonrası dersler tamamen sosyal faaliyetlere veya öğrencinin ilgi duyduğu sanatsal etkinliklere ayrılmalıdır.
3. 1.Dönemin zümre toplantı kararları Mehmet ÇOŞKUN tarafından okunarak uygulama sonuçları değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucu yıllık planların hazırlanması, yazılı sınavların yapılış şekli, sözlü ve yazılı değerlendirmeler, yıllık ödevlerin verilmesi, yıllık ödevler verilirken müfredata uygun olması, zümrede belirlenen konulardan seçilmesi, eğer o konulardan seçilmeyip öğrencinin özel yeteneği doğrultusunda ve Milli eğitimin amaçlarına uygun olması gibi hususlara dikkat edilmiştir. Uygunsuz bir durum yoktur. Sadece ortak sınavların uygulanmasında bazı tereddütler ortaya çıkmıştır. Örneğin her dönemde iki ortak sınavın çok olması ve her dönemde bire indirilmesi gibi. Bu durum da ayrı bir gündem maddesi ile değerlendirilecektir.
4. Bütün sınıfların 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Kanaat dönemi başarı durumları sınıf sınıf değerlendirildi. Değerlendirme sonuçları aşağıya çıkarılmıştır.:

Sınıf

9-A

9-B

9-C

9-D

9-E

9-F

Türk Edebiyatı

%

%

%

%

%
Dil ve Anlatım

%

%

%

%

%


Sınıf

10-A

10-B

10-C

10-D

10-E

10-F

Türk Edebiyatı

%

%

%

%

%

%

Dil ve Anlatım

%

%

%

%100

%

%Sınıf

11-A

11-B

11-C

11-D

11-E

11-F

Türk Edebiyatı

%

%

%

%

%

%

Dil ve Anlatım

%

%

%

%

%

%Sınıf

12-A

12-B

12-C

12-D

12-E

12-F

Türk Edebiyatı

%

%

%

%

%
Dil ve Anlatım

%

%

%

%

%
5. Nevriye BARAN, ailelerin çoğunun duyarsız olmaları, çocuklarıyla ilgili bazı gelişmeleri iyi anlayamamaları, sorunlu ailelerin de bulunması, problemlere yol açıyor. Mehmet YETGİN, böyle öğrencilerin sevgi anlayış ve sayılmaya ihtiyaçları vardır. Daha fazla ilgi ve yaklaşım Başarının artırılması için öğrenciyi anlama yaklaşımı içerisinde olunmalı, öncelikle öğrenciyi topluma, hayata hazırlama rehberliği yapılmalı, Cemal DEMİRKOL ,öğrenci öğrenebileceği konusunda yüreklendirilmeli, seviyeyi aşmamak koşuluyla iletişimin canlı tutulması, öğrenciyi kontrol etme açısından daha iyi olacaktır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışı esas alınıyor. Bu konu, bütün öğretmenlerce ortak olarak uygulanmalıdır. Mahmut HASGÜL, Öğrencide “Ders, ders içerisinde öğrenilir.” felsefesi geliştirilmeli ve öğrencinin derse katılımı sağlanmalıdır.” dedi. Onun daha aktif olması hem öğretmen açısından hem de öğrenci açısından verimli olur. Bir nevi paylaşma, araştırma, sorgulama yetenekleri gelişir. Edebiyatı sevmesi, edebiyata ilgisinin artması böyle sağlanabilir. Güngör GÜR, 1.Dönemde aldığımız kararları derslerin durumuna göre uygulamaya devam ediyoruz. Ayrıca ödev takibinin yapılması öğrencinin çalışma disiplinini sağlama açısından olumlu sonuçlar vermektedir. Daha sıkılaştırılması uygun olur. Ayrıca işlenilen konularla ilgili öğrencilerin çok fazla fikir yürütemediği ve anlatım güçlüğü çektiği görülmektedir. Bu nedenle öğrencilerin okuma, okuduklarını sözlü olarak paylaşama isteklerini geliştirmeliyiz. Bu konuda rehberlik, veli hatta üniversite ile işbirliğine gidilebilir. Mehmet ÇOŞKUN, belirtilen görüşlerin ilçe zümrelerinde de dile getirildiğini, bundan bu durumların daha iyi takip edileceğini ifade etti. Konuyla ilgili kararların 2. Maddede yer aldığını o karalarım bütün zümrelerce benimsendiğini, uygulanmasına çalışılacağını belirtti.

6.Ortak sınavlar sene başındaki öğretmenler kurulu ve zümrede alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılıyla ilgili bazı farklı görüşler dile getirildi. Ortak sınav sayısının en fazla bir olması, klasik sınavlara daha fazla ağırlık verilmesi gibi… Fakat YGS ve LYS uygulamaların test şeklinde olması ortak sınavların önemini arttırıyor. Bu uygulamanın detaylı bir şekilde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında tekrar ele alınması kararlaştırıldı.

7.Yıllık ödevlerin yönetmeliklere uygun olarak verildiği, takiplerinin yapıldığı, yıllık ödev konularının zümrece belirlenen konular doğrultusunda olduğu görüldü. Yıllık ödevlerin toplanması ve değerlendirilmesi sene başı zümrede alınan kararlar doğrultusunda olacaktır. Herhangi bir aksaklık yoktur. Ödevlerin takibi yapılmaktadır, ödevler e-okula işlenmiştir.

8.a) Ölçme ve değerlendirme konusunda sene başı zümresinde alınan kararlar doğrultusunda hareket edilecektir. Zümre öğretmenleri arasında birlikteliğin sağlanmasına 1. Dönemde olduğu gibi bu dönemde de devam edilecektir. Gerek ortak sınavlardan gerekse bireysel yaptığımız sınavlardan önce soruların düzeyi, kalitesi, öğrenciye kazandıracağı kazanımlar, müfredata uygunluğu açısından zümrece tartışılacaktır.

b)Eğitim ve öğretimin daha verimli ve etkileyici olması için çevredeki imkanların kullanılmasına dikkat çeken Mahmut HASGÜL, sınıf düzeyinde ya da istekli gruplar olarak ilimizdeki bazı tarihi mekanların gezilmesi öğrencide farklı bir hava oluşturacaktır. Yıllarca Tokat’ta yaşadığı halde bu tarihi mekanlardan haberdar olmayan öğrencilerimiz var. Cemal DEMİRKOL, okulumuzun bilgisayar laboratuarının biraz daha etkin kullanılması gerekir diye düşünüyorum. Daha önceleri o gibi yerler dolup taşardı. Şimdi ise çok az öğrencinin o mekanları kullandığına şahit oluyorum. Belki de ilgilerin başka taraflara kaymasından olabilir. Nevriye BARAN, okul kütüphanesindeki mekan darlığından veya sandalye yetersizliğinden bazı derslerin o mekanda işlenmesi mümkün olmuyor. Sayısı az olan sınıflarla bazen kütüphaneyi kullanıyoruz. Fakat 20’ninüzerinde olan sınıflarda sıkıntı oluyor. Mümkün olduğunca bazı dersler kütüphane ortamında yapılsın.Mehmet ÇOŞKUN, bu konuyu idare ile konuşacağım. Zaten Kütüphaneyi Zenginleştirme Projesi üzerinde çalışıyoruz Cemal DEMİRKOL öğretmenimizle. Önerinizi destekliyorum. Mehmet YETGİN, yerel imkanlardan yeterince faydalanamıyoruz. Örneğin Belediyenin ya da Kent Konseyinin, Gaziosmanpaşa Üniversitesinin gerçekleştirdiği etkinliklerden ya haberimiz olmuyor ya da tamamen öğrenci dışı bir etkinlik oluyor. Ya da etkinliğin gerçekleştirildiği saatler öğrencilerin katılımına uygun değil. Güngör GÜR, sadece il merkezindeki tarihi mekanlar veya etkinlikler değil ilçe veya değişik beldelerdeki, köylerdeki bu gibi yerler, etkinlikler de değerlendirilebilir. Örneğin Artova Lisesi bazı başarılarla gündeme geldi. İmkanlar ölçüsünde orası gezilebilir. Belirtilen görüşler okul idaresine iletilecektir. Sonuçtan zümre öğretmenleri haberdar edilecektir.
9. Cemal DEMİRKOL, konuyla ilgili olarak öğrencinin gelişiminin hızlı olduğu ve kişilik özelliklerini yerleştirdiği ilk çocukluk evresinde aile ortamı, eğitim açısından çok önemlidir. Ailenin eğitsel ortamı, öğrencinin okulda öğrendiklerini pekiştirebilir de, köreltebilir de . Öğrencilerin aileleri, öğretmenler için çok iyi birer açıklayıcı olabilir. Aileler, disiplin sorunlarının çözülmesinde, sınıf içi çalışmalarda, motivasyonun sağlanmasında çok önemli rol oynayabilirler. Ancak bütün bunlar öğretmenin aileyle kuracağı ilişkilere bağlıdır. Bu türden bir ilişkinin kurulması için öğretmenin ilk önce ailenin yardımına duyduğu ihtiyacı belirtmesi gerekir. Bundan sonrası eğitim ve öğretim açısından kolaylaşacaktır. Önce aileyi mutlaka tanımalıdır. Daha sonra öğrenciyi tanıması onunla verimli bir iletişime geçmesi daha kolay olacaktır.Güngör GÜR, bu konuyu önemsiyorum. Ailenin bizim toplum için ne kadar önemli olduğu belli. Aileyle iletişime geçtikten sonra,sınıfla ilgili oluşturulan kurallar ve işleyiş ailelerle paylaşılabilir, Ailenin de haberinin olacağı ve geri dönütler vereceği ev ödevleri verilebilir ve bunların takibi yapılabilir.Öğrencilerin performansı ile ilgili övgüler aileye de ulaştırılabilir. İhtiyaç duyulduğu durumlarda, ailenin, çocuğun eğitimi ile ilgili konularda çalışmasına yön verecek programlar yapılabilir. Çözülmesi zor gibi gözüken sorunlar daha kolay çözülebilir. Mehmet YETGİN, öğretmen, öğrencilerinin her yönüyle ilgilenmeli, verdiği ödevleri incelemeli ve değerlendirmelidir. Aksi halde öğrencilerde son derece sakıncalı olan sorumsuzluk, eylemsizlik duygusunun gelişmesine neden olur. Öğrencilerin sorumluluğu öncelikle aileye ait olsa da öğretmenler onların çocuklarını eğitirken duruma daha bilimsel yaklaşırlar. Öğretmenlerden kaynaklanan baskılar ailelere de yansır. Gerçi günümüzde böyle bir baskıdan bahsetmek mümkün değil. Ama yine de yapılması gereken velilerle iyi ilişkiler kurarak fikirlerin paylaşılmasıdır. Ailelere öğretmenlerin üstlendiği rolü anlatmak ve işbirliği içinde bulunmak gerekir. Öğretmen-öğrenci ilişkisinin bozuk olması anne-baba-çocuk arasındaki ilişkileri de etkiler. İlişkilerin bozuk olması öğretmeni ve başkalarını da sıkıntıya sokar. Öğretmen öğrenci iletişimi, öğretmen veli iletişimi çok önemli bu açıdan. Nevriye BARAN, konunun önemine dikkat çekerek dah önce okuduğu bir makaleden bir bölümü zümreyle paylaştı.” Öğretmen, veli ve ailelerle gerçekçi ve samimi bir anlayış ve işbirliği yaparak, tüm sorunların çözümünde yardımlarını sağlamalıdır . Öğretmen, çocuğun sorunlarını ve özelliklerini veliden sorup öğrenmek isterken nazik davranmalı ve gereksiz tartışmalara neden olmamalıdır. Önce çocuğun iyi tarafları anlatılmalı, daha sonra sorunlar konusu ele alınmalıdır. Ailenin de öğretmene karşı tam bir güven, anlayış ve inançla davranması iyi bir işbirliği kurulması sonucunu doğurur. Doğaldır ki çocuğun sorunları anne tarafından daha iyi bilinmektedir. Bunlar öğretmene çok açık bir duyarlılıkla anlatılmalıdır (hobi, kıskançlık, yalancılık, hırsızlık, hatta yatağını ıslatma...). Öğretmen de evde çocuğa nasıl davranılacağını ayrıntılı bir biçimde anlatmalıdır. Veliler öğretmenlerle iyi bir arkadaş ve çocuklarının eğitimi için birer ortak olmayı başarabilirlerse her iki tarafın disiplin çabaları daha yüksek düzeye gelecektir. Disiplin çabaları için velinin destekleri her zaman iyi planlanmalı ve veli-öğretmen eğitimleri düzenlenmelidir. Şu unutulmamalıdır ki veliler bazen çocuklarının sorunları ile yeterince eğitimli olmayabilirler. Böyle durumlarda öğretmen duruma profesyonelce yaklaşıp öneriler üretmeli, olası çözümleri ailelere sunmalıdır. Bu konuda konferanslar, toplantılar düzenlemek velilere yol gösterici nitelikte olacaktır.” Mahmut HASGÜL, İyi bir eğitimin verilmesi ve iyi bir öğretimin gerçekleşmesi sadece öğretmenden ve veliden kaynaklanmaz. Görüşlerin hepsine katılıyorum. Bir de ortamın uygun olması problemi vardır. İnsanın çevreye uyum sağlaması ve değişik çevrelerde ihtiyaçlarını gidermesi öğrenmeyle olmaktadır. İnsan pek çok eğitim ortamında eğitim alır. aieledir bu ortam ya da sokak da olabilir. Bunlardan birisi de okuldur. İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için iki şart vardı bana görer: Önce istek ve sonra uygun bir öğrenme ortamı. Eğitimde istenilen verimin elde edilebilmesi için olumlu bir sınıf ortamının oluşturulması gerekir. Bunu da fiziki şartlar, kurallar, istenen öğrenci davranışlarının çokluğu. Bunlar iyi ayarlanıp bir düzene konursa, tabi ki herkesi memnun edecek tarzda, o zaman bazı şeyler kendiliğinden düzelecektir.

KARARLAR: Öğretmen öğrenci ve veli ilişkilerinin geliştirilmesi amacı ile öğrencilerin durumu hakkında gerekli görüldüğünde görüşmelerin yapılmasına devam edilecektir. İletişim daha samimi ve önyargısız olacaktır. Konuyla ilgili olarak duruma göre idare, rehberlik servisi, Şube Öğretmenler Kurulu ile iletişime geçilecektir. Öğretmenler, notla tehdit etme, ceza olarak ödev verme, sadece anlatım yöntemi kullanma dersi güdülememe, cesaretlendirmeme, ödevleri kontrol etmeme, sınıfa sırtını dönme, istenmeyen davranışları düzeltmeme, sadece başarılı olanlara söz hakkı verme, yanlış davranışı veya yanıtı aşırı eleştirme, olumsuz sözlerle etiketleme, öğretmediği konularda sınav yapma, dersi iyi planlayamama, öğrencileri boş bırakma, zorlama ile disiplin sağlam,sınıfta herkesin görebileceği yerde durmama, öğrencilerin psikolojik, sosyal, akademik yeterlik ve gelişim dönemleri gibi özellikleri tanımama, öğrencilerin ekonomik durumlarına bakmaksızın araç-gereç isteme, istenen davranış hakkında bilgilendirmeme gibi istenmeyen davranışlar içerisinde olmamalıdır.

10. Sene başı zümresinde alınan kararlar doğrultusunda derslerin, konuların durumuna göre Tarih, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Coğrafya, Görsel Sanatlar zümreleri ile işbirliğine gidilecektir. Ayrıca Türk dilinin güzel ve doğru kullanımı konusunda bütün zğmre öğretmenleri ile iletişim devam edecektir.

11. Derslerin daha başarılı olması amacıyla dramatizasyonların yapılması, şair ve yazarların edebi hayatlarının tanıtıldığı derslerde slâytlar hazırlanması, şairin kendi sesinden (mümkünse) şiirlerinin dinletilmesi, görevlendirilen öğrenciler tarafından şairlerin hayatlarının canlandırılması etkinliklerinin yapılması, edebiyat konularıyla ilgili filmlerin gerek sınıf ortamında gerekse salon ortamında seyrettirilmesi ( Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olmak şartıyla) kararlaştırıldı.

12. a) 9. Sınıfların konularının verilmesinde nasıl bir yol izleneceği tartışma konusudur. Her okulun ya da öğretmenin tavrı farklıdır. Gerçi okulumuzda birliktelik vardır. Yine de konunun ayrıntılı bir şekilde hizmet içi eğitimle her öğretmene açıklanması lazımdır.

b)9. sınıfların hazırbulunuşluk düzeyleri müfredattaki konuları anlayabilecek düzeyde değildir. Gerek Türk Edebiyatı gerekse Dil ve Anlatım derslerinin müfredatında azaltmaya gidilmelidir.15.08.2011 tarihinde yapılan düzenleme yetrli değildir.

c) 10,11 ve 12. Sınıf Dil ve Anlatım derslerindeki müfredat öğrencinin ilgisini çekmemektedir. YGS ve LYS şartlarında dolayı o müfredatı uygularken öğretmenler öğrencilerin isteksizliği karşısında zorlanmaktadırlar. Bilhassa Sayısal ağırlıklı dersleri seçen sınıflarda belirtilen müfredatların işlenmesi öğretmen ve öğrenciyi karşı karşıya getirmektedir. Konunu YGS ve LYS ortamında tekrar değerlendirilmesinde zaruret vardır.

d)Ders kitaplarının hazırlanmasında çok sayıda Türk Edebiyatı öğretmenin görev alması şarttır. Üniversite öğretim elemanlarını hazırladığı ders kitabı ortaöğretim öğrencisine hitap etmemektedir.

e)Bazı terimlerin çıkarılmasında fayda vardır. Bağlaşıklık, bağdaşıklık, ilahi bakış açısı, gönderge, gösterge gibi.. Ya da bu terimlerle ilgili Türkiye çapında Türk Edebiyat öğretmenleri arasında bir anket yapılmalıdır. Yaptım oldu, mantığı terke edilmelidir.

f)Metinlerin seçimi, metinlerle ilgili az da olsa bilginin olmaması yanlıştır. Tamamen etkinliklere dayalı olması öğrenciyi usandırmaktadır. Ayrıca diğer derslerin etkinlikleri de söz konusu olduğunda öğrenci dersten uzaklaşmaktadır.

g) Edebiyat derslerinde akademik seviyede edebiyat öğretiminden vazgeçilip edebiyatı sevdirici, çocuklarda edebi zevki, kitap okuma isteğini artırıcı, Türk edebiyatı ve kültürüne karşı öğrencilerin merakını tezyid, tehyic ve teşfik edici, çeşitli türlerde yeteneklerini ortaya çıkaracak, onları yazmaya özendirecek, seçilen metinlerle de Milli Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan amaçları gerçekleştirip hedef davranışları(milli manevi değerler, birlik beraberlik duygusu, vatanseverlik, insan sevgisi, güzel ahlak, adalet duygusu...) onlara kazandıracak bir yol izlenmesi faydalı olacaktır.

13. Zümre başkanı 2011-2012 Eğitim ve Öğreti yılının 2. Dönemi hepimize hayırlı olsun, ülkemiz için güzellikler getirsin dileğinde bulundu. Ayrıca bütün zümre öğretmenleri, 1Nisan’da gerçekleşecek YGS’de bütün öğrencilerimizin başarılı olması dileğini yinelediler. “Okuma Saati” etkinliğinin devam etmesi oybirliği ile kararlaştırıldı. Derslerin ve de sınavların durumuna göre zümrenin toplanması kararlaştırıldı. 12 Mart-18 Mart tarihleri arasında 9,10 ve 11. Sınıflar arasında bilgi yarışması yapılacaktır Bilgi yarışması soruları Mehmet Akif ERSOY, Safahat, İstiklal Marşı ve Çanakkale Zaferi konularından olacaktır. Her zümre öğretmeni arkadaş en az onar soru hazırlayacaktır. Mümkün olduğunca çok sorunun hazırlanması tavsiye edildi. Yarışmanın yürütülmesinde Tarih, T.C İnkılap Tarihi öğretmenleri ile iletişim içerisinde olunacaktır. Bilgi yarışmasını Kütüphanecilik Kulübü, ile Kültür ve Edebiyat Kulübü ortaklaşa yürütecektir. Öğrencilerin çeşitli yarışmalara katılımları teşvik edilecektir.

Turkceciler.com

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

TÜRK EDEBİYATI VE DİL VE ANLATIM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ:

M.ÇOŞKUN M.HASGÜL N.BARAN G.GÜNGÖR M. YETGİN C.DEMİRKOL

UYGUNDUR

Hayrettin ÜNAL

29.02.2012

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu dönem zümre toplanti tutanağI iconÇukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem

2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu dönem zümre toplanti tutanağI iconOsman Ülkümen Anadolu Lisesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı, Çağdaş...

2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu dönem zümre toplanti tutanağI iconLİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu

2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu dönem zümre toplanti tutanağI iconMatematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu dönem zümre toplanti tutanağI icon2011-2012 ÖĞretim yili vali GÖkhan aydiner teknik ve end. Meslek lisesi

2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu dönem zümre toplanti tutanağI icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili lisesi

2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu dönem zümre toplanti tutanağI icon2011/2012 EĞİTİM ÖĞretim yili coğrafya dersi

2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu dönem zümre toplanti tutanağI icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu dönem zümre toplanti tutanağI icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi

2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu dönem zümre toplanti tutanağI icon2010-2011 EĞİTİM ÖĞretim yili atatürk iLKÖĞretim okulu t. C.İnkilap...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com