UŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi


o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar

c:\users\win 7\desktop\projeler\4.ar-ge bültenleri ve kurumsal kimlik\resmi kurum logoları\logo.png


c:\users\win 7\desktop\projeler\4.ar-ge bültenleri ve kurumsal kimlik\arge web projesi\logo-2.png


UŞAK YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ

2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

Proje Geliştirme Formatı
Proje Raporunun Biçimsel Düzeni

  • Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır.

  • Paragraf başları soldan girintili, paragraflar iki yana yaslı, tek sütun biçimde düzenlenecektir.

  • Başlıklar aşağıdaki metinde yer aldığı gibi olacak, başlıklardan sonra boşluk bırakılmayacaktır. Belirtilenler dışında başlık eklenmeyecektir.

  • Sayfa yapısı Word menüsünden Normal olarak ayarlanacaktır.

  • Metin içerisinde metnin görsel bütünlüğünü ve anlatımın akışını bozmayacak biçimde resimlere yer verilebilir.

  • Metin, tüm bölümleri dâhil, en fazla 9 sayfa olacaktır (şu anda okumakta olduğunuz biçimsel düzen açıklama sayfası asıl proje raporunda silinecektir; bilgi amaçlıdır)

  • Belirtilen biçimsel formatın dışındaki başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

  • Çalışmanın özet sayfası harici bir yerinde, özel şahıs adı, okul-kurum adı, il-ilçe adı, müdür-yönetici, mülki amir adı vb. isimler yer almamalıdır.

  • Rapor içeriği ile ilgili hususlar bir sonraki sayfada açıklanmıştır. Başlıkların altındaki açıklayıcı bilgileri çalışmanızı aktarırken ve oluştururken siliniz.

  • Çalışmanın; geçmiş yıllardaki çalışmaların tekrarı olmaması önemlidir. Yenilikçi ve özgün uygulamaların geliştirilmesi, somut çıktılar elde edilmesi projemizin genel hedefidir.


BAŞLIK……

Metin başlığı çarpıcı ve özgün olarak düzenlenmelidir, içerikle ilgili olmalıdır, mümkün mertebe okul ve kurum ismi olmamasına özen gösterilmelidir.

Ad SOYAD

Branş, Okul Adı

Özet

Özet bölümü, çalışmanın genelinden bahsettiğiniz, amaç, özel hedefler, hedef kitle, özgün yön, elde edilen çıktılar, değerlendirme ve sonuç bölümlerinin yer aldığı birkaç paragraftan oluşan 1 sayfayı geçmeyen bölümdür. Ön başvuru esnasında özet bölümünde çalışmanızın genel hatlarıyla tüm detaylarından bahsetmeniz; bu doğrultuda bir proje tasarlamanız ve ön teklifinizi sunarken bütçe talebiniz varsa ön teklifle birlikte sunmanız beklenmektedir (bu bölümde 5N1K tekniği size yardımcı olabilir).

Anahtar Kelimeler: …., ….., …..

1. Giriş

Bu bölümde çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğu ve çalışma fikrinin nasıl oluştuğu anlatılacaktır. Çalışma konusu ile ilgili eğitim bilimleri literatüründe yer alan kuramsal bilgilere, benzer çalışmalara değinilecek, çalışmanın özgünlüğü ile ilgili bilgilere sade bir şekilde değinilecektir. İstatistiki bilgilerden de yararlanabilirsiniz. Abartılı ifadelerden kaçınılmalıdır. Örneğin; “Bu konuda Türkiye’de daha önce yapılmış çalışma yoktur” ifadesi yerine “Türkiye’de bu konuda daha önce yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır” ifadesi daha uygun olacaktır. Bu kısım bir sayfayı geçmemelidir. Aşağıdaki alt bölümlerden oluşmalıdır:

1.1. Çalışmanın Özgünlüğü

1.2. Çalışmaya Neden İhtiyaç Duyulduğu (Arka Plan)

2. Problem Durumu

Çalışmanın problem durumundan bahsedilecektir, okulda yapılan sorun analizlerinden ve anket sonuçlarından faydalanarak bu bölümü doldurunuz; mümkün olduğunca sayısal verilerden yararlanmaya çalışınız.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri

Amaç ifadesinde çalışmanın tamamlanması ile ulaşılmak istenen nihai sonuç ve katkılar, hedef ifadelerinde ise bunu gerçekleştirmek için gerçekleştirilmesi gereken alt amaçlar olmalıdır. Hedefler mümkün olduğunca sayısal olarak, zaman sınırlı belirlenmelidir (SMART hedef yazma tekniğinde yazılmalıdır). Aşağıdaki alt bölümlerden oluşmalıdır:

3.1. Çalışmanın Amacı

3.2. Çalışmanın Hedefleri

4. Yöntem ve Plan

4.1. Yöntem

Uygulanan yöntemlerden kısaca bahsedilecektir.

Çalışma kapsamında ……yöntemlerinden yararlanılmıştır. Yöntemlerden nasıl yararlanıldığı açıklanmalıdır.

4.2. Plan

Çalışma planı, zaman çizelgesi, görev dağılımı, hangi faaliyetlerin nasıl belirlendiği gibi hususlar tablolardan yararlanarak açıklanacaktır. Aşağıdaki tablo örnek olarak sunulmuş olup geliştirebilir niteliktedir.

Faaliyet No

Başlama

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Sorumlu

Açıklamalar

Faaliyet-1

26.10.2016

04.05.2017

Matematik Öğrt.

İlgili faaliyette …. yapılmıştır …..

Faaliyet-2

01.11.2016

07.05.2017

Müzik Öğrt.

İlgili faaliyette …. yapılmıştır ….


5. Uygulama

Gerçekleştirilen uygulamalar akıcı bir anlatımla, çalışma planına uygun biçimde kronolojik olarak açıklanacaktır. Uygulamanın nasıl izlendiği ve değerlendirildiği ve izleme-değerlendirme sonuçlarından nasıl yararlanıldığı açıklanacaktır.

5.1. Çalışmanın Uygulanması

Bu bölümde uygulamalarınızın genel akışını belirtiniz.

5.2. İzleme ve Değerlendirme

Uygulamalarınızı nasıl değerlendirip izlediğiniz oldukça önemlidir. Zira performans veya gelişimi uygun ölçüt ve ölçeklere ölçmek, çalışmanızdaki başarıyı kanıtlamak açısından son derece önemlidir. Yaptığınız çalışmada izleme ve değerlendirme faaliyetlerini başından düşünüp tasarlarsanız projenizin raporlaştırılmasında ve etkisinin takdir edilmesinde oldukça büyük katkısı olacaktır. Bu konuda akademik çalışmalardan, standart ölçeklerden faydalanabilirsiniz.

6. Sonuçlar

6.1. Paydaşlara Sağlanan Katkılar, Amaç ve Hedeflere Ulaşma Düzeyi

Öğrenci, öğretmen, veli, idareci ve diğer paydaşlara sağlanan katkı ve faydalardan bahsedilecektir. Sayısal verilerden yararlanılmalı ve somut ifadeler kullanılmalıdır. Başlangıçta ortaya konan amaç ve hedefler baz alınarak bunlara hangi düzeyde ulaşıldığı sayısal verilerle ve ifadelerle belirtilmelidir. Örneğin;

……nolu hedefe … düzeyde ulaşılmış belirtilen …… no’lu ve ….. isimli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Ya da;

Örnek; “Öğrenci devamsızlık oranı %23’ten %17’ye düşmüştür”, “Matematik dersi not ortalaması 74’ten 81’e yükselmiştir” gibi ifadelerden mümkün olduğunca yararlanılmalıdır.

6.2. Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik

Çalışmanın diğer okul kurumlar için model olabilirliği ve yerel ya da ulusal düzeyde yaygınlaştırılabilirliğinden bahsedilecektir.

7. Bütçe Önerisi

Bu kısımda projenizde mali bir harcama, ürün, teçhizat, materyal vb. ihtiyaç varsa bu konuda öneri olarak detaylı açıklaması ve gerekçelendirmesi ile belirtiniz; bütçe öneriniz faaliyetleriniz ve uygulama planınız ile uyumlu olmalıdır. Bütçe önerisi hazırlarken fayda-maliyet-verim dengesini gözetiniz. Bir bütçe öneriniz veya gideriniz yoksa herhangi bir bilgi girmenize gerek yoktur.

No

Açıklama - Gerekçe

Ürün Adı

Adet

Birim Tutarı

Toplam Tutar

1
2
3
8. Ekler ve Kaynakça

Bu bölümde çalışmanıza ait grafik, tablo, resim, diğer türlü görseller, ürün ve proje çıktı resimleri, internet ortamına aktarılmış bir video linki, yararlandığınız ve atıf yaptığınız yayınlar, akademik çalışmalar vb. içerikleri ekleyebilirsiniz.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

UŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi iconLider ve Demagog

UŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi iconDanişman öĞretmenler

UŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi iconA Ders Yılı Başı Öğretmenler Kurulu

UŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi iconDersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir

UŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi iconKibris türk öĞretmenler yardimlaşma kooperatiFİ ltd. (Öyak)

UŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi iconAraştırma Projesi

UŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi iconLİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu

UŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi iconLajost projesi sonuç raporu

UŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi iconFatih projesi teknoloji ve liderlik forumu

UŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi iconUluslararası Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com