Adaylik eğİTİMİ (temel eğİTİM) temmuz 2011


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4
ADAYLIK EĞİTİMİ (TEMEL EĞİTİM) TEMMUZ 2011

SORU HAVUZU (YÜKSEKÖĞRETİM)
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ


 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir?

  1. Londra Antlaşması

  2. Uşi Antlaşması

  3. Bükreş Antlaşması

  4. İstanbul Antlaşması
 1. l. Balkan Savaşı'ndan sonra en büyük payı alarak diğer Balkan devletlerinin tepkisini çeken ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Bulgaristan

  2. Karadağ

  3. Yunanistan

  4. Sırbistan
 1. 13 Nisan 1909'da gerçekleşen ve tarihimizde "31 Mart Vakası" olarak bilinen ayaklanma neye karşı yapılmıştır?

  1. İkinci Meşrutiyet

  2. Birinci Meşrutiyet

  3. Islahat Fermanı

  4. Tanzimat Fermanı
 1. Mustafa Kemal'in l. Dünya Savaşı'nda Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olarak İngiltere'ye karşı başarılar kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Galiçya Cephesi

  2. Çanakkale Cephesi

  3. Suriye - Filistin Cephesi

  4. Kanal Cephesi
 1. Aşağıdakilerden hangisi İ. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında ver almaz?

  1. Milli devletlerin kurulması

  2. İmparatorlukların yıkılması

  3. Almanya'nın büyük bir güç haline gelmesi

  4. Yeni rejimlerle yönetilen devletlerin kurulması
 1. Aşağıdakilerden hangisi Türk inkılabını en kapsamlı biçimde açıklar?

  1. Ulusal egemenlik savaşıdır.

  2. Ulusal bağımsızlık savaşıdır.

  3. Bağımsızlık, egemenlik ve çağdaşlaşma savaşıdır.

  4. Düşmanı yurttan atmak için yapılan kurtuluş savaşıdır.
 1. Millî Mücadele sırasında İstanbul Hükümetinin yetersizliği karşısında ilk defa geçici bir hükümet oluşturulması fikri aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

  1. Amasya Genelgesi

  2. Erzurum Kongresi

  3. Sivas Kongresi

  4. Amasya Mülakatı
 1. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde aktif olarak rol almamıştır?

  1. Galiçya Cephesi

  2. Batı Cephesi

  3. Kanal Cephesi

  4. Kafkas Cephesi

 2. Aşağıdaki maddelerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'nm hükümlerinden değildir?

  1. Silah ve cephanenin teslim edilmesi

  2. Demiryollarının teslim edilmesi .

  3. Askerlerin terhis edilmesi

  4. Ege adalarının silahsızlandırılması
 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM'nin açılışından önce olmuştur?

  1. İstiklal Mahkemelerinin kurulması

  2. Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması

  3. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması

  4. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi
 1. İlk TBMM'de aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleştirilmiştir?

  1. Yeni Türk Devleti'nin Anayasası'nın kabulü

  2. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nm onaylanması

  3. Gümrü Barış Antlaşması'nm imzalanması

  4. Saltanatın kaldırılması
 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir?

  1. Anayasanın laikleştirilmesi

  2. Halifeliğin kaldırılması

  3. Saltanatın kaldırılması

  4. Eğitim-öğretimin birleştirilmesi
 1. Anadolu'da yabancı işgallere karşı oluşan Kuvay-i Milliye birlikleri hangi olayla tek çatı altında toplanmıştır?

  1. Amasya Görüşmesinde

  2. Sivas Kongresinde

  3. Erzurum Kongresinde

  4. TBMM'nin açılması ile
 1. Sivas Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Millî Mücadele hareketinin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?

  1. Kongreye yurt genelinde seçilmiş temsilcilerin katılması

  2. Kongrede manda ve himaye konularının tartışılması

  3. Kongre başkanlığına Mustafa Kemal'in seçilmesi

  4. Kongre sonunda temsil heyetinin oluşturulması 1. Mustafa Kemal Paşa tüm Türk ulusundan Millî Mücadele'yi başlatmak yetkisini ilk kez nerede almıştır?

  1. Amasya Genelgesinde

  2. Sivas Kongresinde

  3. Erzurum Kongresinde

  4. d)Misak-ı Millî ile
 1. TBMM ilk olarak meşruiyetini tanıtmak ve kendisini güvence altına almak amacıyla aşağıdaki kanunlardan hangisini çıkarmıştır?

  1. Tekâlif-i Milliye Emirleri

  2. Takrir-i Sükûn Kanunu

  3. Hıyanet-i Vataniye Kanunu

  4. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
 1. TBMM, "kuvvetler birliği" ilkesi çerçevesinde, yargı yetkisini hangi kuruluş aracılığı ile kullanmıştır?

  1. Hukuk mahkemeleri

  2. Bağımsız mahkemeler

  3. Ağır Ceza Mahkemeleri

  4. İstiklal Mahkemeleri
 1. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir?

  1. Teali İslam Cemiyeti

  2. İzmir Müdafa-i Hukuk cemiyeti

  3. Kilikyalılar Cemiyeti

  4. Milli Kongre Cemiyeti
 1. Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti'ne sığınması

  2. Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi

  3. Almanya'nın Alsace-Lorraine (Alsas-Loren) bölgesini ele geçirmesi

  4. Üçlü İttifak'ın kurulması
 1. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı'na katılan devletlerden değildir ?

  1. Romanya

  2. Yunanistan

  3. Bulgaristan

  4. Yugoslavya


T.C. ANAYASASI


 1. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. 1921 Anayasası’yla kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir.

  2. 1924 Anayasası’yla fonksiyonlar ayrılığı ile biraz yumuşatılmışsa da yine kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir.

  3. 1961 Anayasası’yla kuvvetler birliğinden kuvvetler ayrılığına geçilmiş ise de yasama ile yürütme arasında eşitlik değil, yürütmenin üstünlüğüne dayalı bir kuvvetler ayrılığı söz konusudur.

  4. Türkiye'de kuvvetler ayrılığına tam anlamıyla geçiş 1982 Anayasasıyla olmuştur.
 1. Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Yargıtay Genel Kurulunca seçilen yedi asıl dört yedek üyeden oluşur.

  2. Kararlarına karşı Danıştay'da temyize gidilebilir.

  3. Seçimlerin yönetimi ve denetiminde il idare kurullarından yararlanılır.

  4. Anayasa'da sayılan yüksek mahkemeler arasında yer almaz.
 1. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek hak ve özgürlükler kapsamında yer almaz?

  1. Suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği

  2. Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı

  3. Kimsenin dini ibadetlerini yapmasına engel olunamayacağı ve bunlardan dolayı suçlanamayacağı

  4. Kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamayacağı
 1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin kararları için söylenemez?

  1. Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının yürürlük tarihini bir yılı geçmemek üzere erteleyebilir.

  2. Anayasa Mahkemesinin şekle dayalı red kararı vermesi halinde, on yıl aynı kanunun Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvurulamaz.

  3. Anayasa Mahkemesinin iptal kararlan, kural olarak Resmi Gazete'de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer.

  4. Anayasa Mahkemesinin iptal kararlan gerekçesi yazılmadan açıklanamaz ve geriye yürümez.
 1. Yasama sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Milletvekillerinin yasama fonksiyonu ile ilgili, Mecliste kullandıkları oy, söyledikleri söz ve ileri sürdükleri düşünce nedeniyle, bunlar suç niteliği taşısalar bile, Meclis dışında her hangi bir makam tarafından sorumlu tutulamamalarıdır.

  2. Milletvekillerinin, yasama fonksiyonunu yerine getirirken hareket ve sövme gibi sözle işlediği suçlar yasama sorumsuzluğu kapsamına girmez.

  3. Milletvekillerine tam bir koruma sağlar.

  4. Milletvekili, sorumsuzluk kapsamına giren bir fiilinden dolayı sadece milletvekilliği süresince değil milletvekili sıfatı son bulduktan sonra da kovuşturulamaz.
 1. Anayasa’ya göre istifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi nasıl olur?

  1. Milletvekilliği otomatik olarak düşer.

  2. İstifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edilince düşer.

  3. İstifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulunun kararıyla düşer.

  4. İstifanın geçerli olduğu Meclis Başkanınca tespit edilince düşer.
 1. Meclis soruşturması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. TBMM üye tamsayısının en az onda birinin Meclis Başkanlığına vereceği önerge ile istenebilir.

  2. Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.

  3. Soruşturmanın iki aylık sürede bitirilememesi halinde, soruşturma kendiliğinden kalkar.

  4. Meclis Genel Kurulunun soruşturmanın açılmasına karar vermesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır.
 1. Aşağıdakilerden hangisi olağan dönem KHK'leri ile olağanüstü dönem KHK'leri arasındaki farklardan biri değildir?

  1. Olağanüstü KHK’ler için bir yetki kanununa ihtiyaç olmaması

  2. Olağanüstü KHK'lerin Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca çıkarılarak yürürlüğe konması

  3. Olağanüstü halin ya da sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularla sınırlı olmak kaydıyla, tüm temel hak ve özgürlüklerin olağanüstü KHK'lerle düzenlenebilmesi

  4. Olağanüstü KHK’lerin en kısa zamanda kanuna dönüştürülmesinin esas olması
 1. Yürütmeyi durdurma kararı ne zaman verilir?

  1. İdari işlemin kanuna aykırı olması durumunda

  2. fdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğması durumunda

  3. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda

  4. Hiçbiri
 1. Tüzüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir.

  2. Tüzükler Anayasa Mahkemesinin incelemesinden geçirilerek çıkarılır.

  3. Tüzükler Cumhurbaşkanınca imzalanır.

  4. Tüzükler kanunlara aykırı olamaz.
 1. Vatandaşların kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamamasına ... denir."

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. Yargının bağımsızlığı

  2. Hâkim ve savcılık teminatı

  3. İnsan haklarının korunması

  4. Kanuni hâkim güvencesi
 1. Dernek kurma hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 20 yaşını bitirmiş olan herkes, Önceden izin almaksızın dernek kurma ve derneğe üye olma ve üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

  2. Dernek kurabilmek için, kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir.

  3. Dernekler, kuruluş bildirisini ve eklerini herhangi bir şubelerinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

  4. Üniversite öğretim görevlileri ve yöneticileri dernek kuramazlar.
 1. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’da yer alan "Kanun önünde eşitlik" ilkesiyle bağdaşmaz?

  1. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

  2. Devlet mutlak anlamda ekonomik ve sosyal eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

  3. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

  4. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

l-Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir.

II-Temel hak ve hürriyetler ancak kanun veya kanun hükmünde kararname ile sınırlanabilir.

III.Bu sınırlamalar, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

IV.Bu sınırlamalar, Anayasa Mahkemesinin yargısal denetimine tabi değildir.

Olağan dönemde, teme! hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  1. Yalnız l

  2. II, IV

  3. l, il, III

  4. l, IIIGENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI


 1. Bir toplumsal-siyasal olgu niteliğiyle devlet, bugüne kadar hangi bilim dalları ve disiplinlerin inceleme konusu olmuştur?

  1. Felsefe, tarih, hukuk

  2. Ekonomi-politik, siyasal bilim

  3. Sosyoloji, antropoloji

  4. Hepsi
 1. İnsanlık tarihinin belirli bir evresinde, toplumların kendi aralarında önceden oluşturdukları örgütlenmenin hangi biçime dönüşmesiyle devlet ortaya çıkmıştır?

  1. Kurumsal

  2. Örgütsel

  3. Siyasal-yönetsel

  4. Geleneksel
 1. "Devlet" nedir?

  1. Bir ulusun, kendi kaderine başka devletlerin değil, kendisinin belirleyeceğine karar vermişliğidir.

  2. Başka devletlere karşı ilan edilmiş bir ulusal hükümranlık hakkı sahipliğidir.

  3. Toplumun siyasi, hukuksal ve yönetsel düzeninin nasıl olduğunu yansıtan örgütlülüktür.

  4. Hepsi
 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden değildir?

  1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel iktidarın bir birimidir.

  2. Türkiye Cumhuriyeti Devieti tekçi (üniter) bir devlettir.

  3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

  4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi Anayasası'nın
   başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
 1. Başbakan ve Bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı hangi tür sorumluluğu vardır?

  1. Müteselsil

  2. Medeni

  3. Siyasi

  4. Ahlaki 1. Genel yönetimin üstlendiği kamu hizmetlerini yerine getirmekle görevli olan Bakanlıkların düzenlenmesinde uyulması zorunlu olan ve yasada tek tek sayılmış olan ilkeler hangi seçenekte yer almıştır?

  1. İdarenin bütünlüğü; etkili bir idare, işbölümü, kontrol ve koordinasyon sağlanması; görev çakışması ve israftan kaçınılması

  2. Kuruluş ve görevler itibariyle yerelliğe dayalı

  3. Kuruluş ve teşkilatlanmada yüksek performans, kaotik yönetim

  4. Aynı ve benzer görevlerin farklı bakanlıklarda yürütülebilmesi, atıl kapasitenin korunması
 1. Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

  1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na uyarınca yargı erki, yasama ve yürütme erklerinden bağımsızdır.

  2. Yasama ile yürütme organları, yönetim teşkilatı yargı kararlarına uymak zorundadır.

  3. Yargı yetkisi Cumhurbaşkanı adına mahkemelerce kullanılır.

  4. Hakimler; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.
 1. Kamu yönetimini etkileyen ve ona yön veren anayasa ilkeler nelerdir?

  1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olması

  2. Atatürk milliyetçiliğine bağlılık, devrim kanunlarının korunması

  3. Planlı kalkınma, idarenin bütünlüğü, yasallığı, merkezden yönetim, yerinden yönetim, yetki genişliği

  4. Hepsi
 1. "Ülkemizde ... temel yönetsel görevleri genel (merkezi) yönetimi oluşturan kuruluşlarca yürütülür. Genel yönetimin merkez örgütü, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ve Bakanlardan oluşur. Genel yönetim, üzerine aldığı hizmetleri ... ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek için ... örgütlenmiştir."
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Adaylik eğİTİMİ (temel eğİTİM) temmuz 2011 iconİlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık...

Adaylik eğİTİMİ (temel eğİTİM) temmuz 2011 iconYÖnetiCİ asistani mesleğİNİn eğİTİm ve öĞretiMİnde bir uygulama denemesi:...

Adaylik eğİTİMİ (temel eğİTİM) temmuz 2011 icon2015 yili temel eğİTİm yapim programi

Adaylik eğİTİMİ (temel eğİTİM) temmuz 2011 icon13-16 Nisan / 11-15 Mayıs / 27-30 Haziran (R. Bayrami)/ 13-16 Temmuz...

Adaylik eğİTİMİ (temel eğİTİM) temmuz 2011 icon2010-2011 EĞİTİM ÖĞretim yili iLKÖĞretim okulu

Adaylik eğİTİMİ (temel eğİTİM) temmuz 2011 icon2011/2012 EĞİTİM ÖĞretim yili coğrafya dersi

Adaylik eğİTİMİ (temel eğİTİM) temmuz 2011 iconTemel Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları...

Adaylik eğİTİMİ (temel eğİTİM) temmuz 2011 iconG. Sınav : Temel ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonunda yapılacak...

Adaylik eğİTİMİ (temel eğİTİM) temmuz 2011 iconPamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun...

Adaylik eğİTİMİ (temel eğİTİM) temmuz 2011 iconÇukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com