Ders Kitabı Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası


sayfa1/8
o.ogren-sen.com > öykü > Ders kitabı
  1   2   3   4   5   6   7   8

İVRİNDİ LİSESİ 2009 / 2010 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 10.SINIF SOSYAL BİLİMLER TARİH 2 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

AÇIKLAMALAR

AY

HAFTA

SAAAT
1.ÜNİTE: 1. BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453) Kazanım Sayısı: 9 Ders Saati:12 Oranı:% 17EYLÜL

24–25.09.2009

IV. HAFTA


2


Öğrencilerle tanışma, dersin tanıtımı konu ve amaçların açıklanması.

1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu

kavrar.


1.Konu:Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

(1300 -1453)

1. XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa


��Dünyaya Bakış: XIV. yüzyıl başlarında Anadolu,

Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita

çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Ders Kitabı
Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

Faruk Sümer,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Erhan Afyoncu, sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tarihi


[!] XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV. yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer

devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir.

2
EYLÜL

( 28.09–02.10.2009 )

V. HAFTA


2

2. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.


2. Kayıların Anadolu’ya gelişi ve yerleşmesi

a. Kayılar Anadolu’da

b. Beylikten Devlete

��Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir.
��Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Ders Kitabı
Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

Faruk Sümer,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Erhan Afyoncu, sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

[!] Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve yerleşmesine değinilecektir.

[!] XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir.

[!] Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır.

2

c. İlk Osmanlı Fetihleri

��Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa

vb.) gezi düzenlenir.


!] İskân politikasının lişi ve şenlikAlanındaki GelişmelerEKİM

( 05–09.10.2009)

I. HAFTA


2

3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.

3. Balkanlardaki Fetihler

a. Çimpe Kalesinin alınması (1353)

b. Edirne’nin Fethi (1363)

c. Sırpsındığı savaşı (1364)��İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı

Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler

(araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.)

incelenir.
��Balkanların Fethi: Balkanlarda yapılan fetih ve

savaşları yansıtan harita çalışması yapılır.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Ders Kitabı
Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

Faruk Sümer,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Erhan Afyoncu, sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Konu ile ilgili CD-ROM

Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay., C.1-12, Ankara 1999.[!] Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I. Kosova ve Niğbolu savaşları da ele alınacaktır.
[!] İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir.

2

ç. Çirmen savaşı ( 1371 )

d. I. Kosova Savaşı (1389 )

e. İstanbul’un kuşatılması

f. Niğbolu Savaşı ( 1396 )


EKİM

( 12–16.10.2009 )

II. HAFTA


2

4. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki

faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin

sağlanması açısından değerlendirir.

4. Anadolu’da siyasi birliği sağlama faaliyetleri


��Anadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi

birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır.

��Dedem Korkut’un Dilinden: Türk toplum hayatı,

aile hayatı, kadın ve erkeğin konumu vb. açılardan

Dede Korkut Hikâyeleri incelenir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Ders Kitabı
Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

Faruk Sümer,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Erhan Afyoncu, sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Konu ile ilgili CD-ROM

Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay., C.1-12, Ankara 1999.[!] Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerine ve kültürel

etkilerine de değinilecektir.

[!] Timur’un uyguladığı politikaların Türk dünyasına

etkileri verilecektir.

[!] Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Karadeniz’in

kuzeyindeki siyasi gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Kasım, Küçüm, Nogay hanlıklarına) kısaca

değinilecektir.

[!] Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu

vurgulanacaktır.

2

5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına

etkilerini kavrar

5. Ankara Savaşı ve Fetret Devri

a. Ankara Savaşı (1402)

b. Fetret Devri (1402 – 1413)


��Çubuk Ovası’nda İki Hükümdar: Ankara Savaşı’nın Osmanlı ve Timur devletleri açısından sebep ve sonuçlarını Timur ve Yıldırım Bayezid’in dilinden anlatan bir metin yazılır. Metinler farklı bakış açılarını yansıtması yönünden incelenirEKİM

(19–23.10.2009 ) III. HAFTA


2

6. Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.

7. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetiminin temel özelliklerini kavrar.


6. Anadolu’da Türk siyasi birliğinin yeniden sağlanması

7.Balkanlarda Osmanlı Hakimiyeti’nin güçlenmesi

a. Edirne – Segedin Antlaşması(1444)

b. Varna Savaşı (1444)

c. II. Kosova Savaşı ( 1448)

��Anadolu’dan Balkanlara Uzanan Güç: Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri ile ilgili harita

çalışması yapılır.

��Evlâd-ı Fatihan: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlanır.

��Osmanlı Çınarı: Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili araştırma yapılarak sunu hazırlanır.

��Osmanlı Devleti’ne Dair: Döneme ilişkin kaynaklardan (İbn-i Batuta Seyahatnamesi, Âşık Paşazade Tarihi vb.) yararlanılarak Osmanlılarda devlet ve yönetim anlayışı incelenir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal

Yapı, Türk Tarih Kurumu Yay. İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)

İslam ansiklopedisi

Diyanet Yayınları

Konu ile ilgili CD-ROM

Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay., C.1-12, Ankara 1999.[!] Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Savaşı, İkinci

Kosova Savaşı ele alınacaktır.

[!] Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve ekonomik

(vergi adaleti, hoşgörü vb.) politikalar vurgulanacaktır.

[!] Osmanlı devlet anlayışının dayanakları vurgulanacaktır.

[!] Devlet anlayışı ve yönetimin temel özellikleri

kurumsallaşma sürecini kapsayacak şekilde ele

alınacaktır.

[!] Şehzade sancağı uygulamasına değinilecektir.

2


2. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

1. Osmanlı’da Devlet anlayışı

2. Osmanlı Devlet teşkilatı
  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders Kitabı Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası icon1. Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarının hazırlanması

Ders Kitabı Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası iconDers Kitabı Çalışma Kitabı

Ders Kitabı Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası iconDers kitabı, Çalışma kâğıtları, Ders notları

Ders Kitabı Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası iconDers Kitabı

Ders Kitabı Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası iconDers Kitabı

Ders Kitabı Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası iconDers Kitabı Yardımcı Kitap

Ders Kitabı Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası iconDers Kitabı: Frederic S. Mishkin

Ders Kitabı Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası iconDers Kitabı Yardımcı Kitap

Ders Kitabı Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders Kitabı Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası iconDers kitabı, meb onaylı


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com