İlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır?


sayfa2/2
o.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
1   2

bir ülkenin askeri ya da ekonomik gücünün dışında sahip olduğu kültürel etkisi, dünya sistemindeki yeri, başka ülkelerin algısı gibi etkenlerden oluşan güç.

 1. Cumhurbaşkanının yasamayla ilgili görevleri nelerdir?


 • Yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapar.


TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırır.


 • Kanunları yayınlar.


 • Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne yollar.


 • Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerek gördüğünde halkoyuna sunar.


 • Kanunların, KHK, TBMM iç tüzüğünün iptali için Anayasa mahkemesi’ne iptal davası açar.


 • TBMM’de seçimlerin yenilenmesine karar vermek. 1. Bağımsız devletler topluluğu nedir?


Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), 8 Aralık 1991 tarihinde Belovejskaya Puşşa'da Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu'nun oluşturulması anlaşmasını imzalayarak Sovyetler Birliği'ne son verdiler. 21 Aralık 1991 yılında Baltık Devletleri ve Gürcistan hariç, tüm eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri bu anlaşmayı imzaladılar.

Daha sonra 1993 yılında Gürcistan da bu anlaşmayı imzalamıştır. Üye ülkeler sırasıyla; Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna (de facto[3]) devletleridir.

 1. Güvenlikleştirme nedir?

İlk kez 1980’li yılların sonunda bir grup sosyal bilimcinin gündeme getirdiği ‘güvenlikleştirme’ (securitization) kavramı, siyasetin olanaklarıyla çözümlenebilecek sorunların özellikle devlet seçkinlerince var oluşsal güvenlik meselelerine dönüştürülmesi sürecini tanımlamak için kullanıldı. Buna göre herhangi bir sorun ulusun ve devletin güvenliğine ölümcül bir tehdit olarak kodlandığında (güvenlikleştirildiğinde) tehdidin ortadan kaldırılabilmesi için devlet seçkinlerinin siyasetin demokratik işleyişini belirleyen kurallarla sınırlanmaması gerektiği topluma duyurulmuş oluyordu.

 1. Şartlı mülteci kime denir?

MADDE 62 (1) Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini,

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme

uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu

ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen

yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya

dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme

işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı

mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.

 1. Yabancı diye kime denir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade eder.

 1. Bolfour deklorasyonu nedir?

Balfour Deklerasyonu, Lloyd George'un başbakanlığındaki İngiliz savaş kabinesinde dışişleri bakanı olan Althur Balfour'un girişimiyle başlatılan ve sonuçta Filistin'de bir Yahudi devletinin -İsrail- kurulmasıyla sonuçlanan girişimdir. 1917 yılındaki bu deklerasyon, ilk Balfour Deklarasyonudur. Balfour girişimiyle 1926 yılında, İngiliz sömürgeleri konusunda ikinci bir Balfour Deklarasyonu yapılmıştır.

Lord Arthur Balfour, 2 Kasım 1917 tarihinde uluslararası Siyonist hereketin liderlerinden olan Lord Rothschild'e bir mektup göndererek, Filistin topraklarında bir Musevi devleti kurulması konusunda İngiliz hükümetinin destek vereceğini bildirmiştir. İngilizlerin Araplara yatırım yaptığı bir dönem olduğu için, bildiride ‘ülkedeki öteki sakinlerin medeni ve dinsel haklarının ihlal edilmemesi’ şart koşulmuştur. Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu topraklarının İngiltere ve Fransa arasında paylaşılması protokokü niteliğindenki Sykes-Picot Antlaşması ve Mekke Şerifi Hüseyin ile İngiltere'nin Mısır'daki Yüksek Komiseri McMahon arasında gizli olarak imzalanan McMahon Antlaşması ardından yapılan bu girişim, böyle bir maddeyi gerektirmiştir.

Bu mektup ve bunun ardından gelişecek olan olaylar, dünya Siyonist kesimin desteğinin İtilaf Devletleri yönüne çekilmesinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca ABD tarafından da desteklenmişir. Amerika, Orta Doğu'da bir Musevi devletinin bulunmasının, Orta Doğu politikaları için sağlam bir dayanak oluşturacağını kavramıştır.

Lord Balfour'un bu mektubu üzerine yürütülen girişimler, 1918 yılında Fransa'nın, hemen ardından da İtalya'nın desteğini sağlamıştır. ABD başkanı Thomas Woodrow Wilson, Ekim 1918 ayında deklerasyonu desteklediklerini açıklamıştır.

Sözkonusu deklerasyon, Orta Doğu'da bir İsrail Devletinin kurulmasına giden sürecin önemli bir kilometre taşıdır.

 1. Göç Genel Müdürlüğünde Görev yapan daire başkanlarının isimleri nelerdir?

 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne Mülkiye Başmüfettişi Atilla TOROS

 • Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılıklarına Hukuk Müşaviri Birhan USLU, Mülkiye Başmüfettişi Ahmet APAN

 • Göç İdaresi Daire Başkanlıklarına

 • Mardin Yeşilli Kaymakamı Ediz SÜRÜCÜ,

 • Ordu Vali Yardımcısı Abdullah DEMİR,

 • Bucak Kaymakamı Osman HACIBEKTAŞOĞLU,

 • Van Vali Yardımcısı Atay USLU,

 • İdari Mali İşler Şube Müdürü Önder BAKAN görevlendirilmiştir.

 1. UNİCEF, UNESCO VE IMF’nin açılımları nelerdir?

UNİCEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

IMF: Uluslararası Para Fonu

 1. Mevlana hoşgörü yılı hangi yıl ilan edilmiştir?

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Kurumu) 2007 Yılını hoşgörü, sevgi ve toleransın, 800 yıllık gönüller sultanı olan Mevlana’yı anma yılı ilan etti.

 1. Unesco hangi yılı Atatürk yılı ilan etmiştir?

1981 yılı

 1. Bağdat paktının kuruluşu ve amacı?

Ortadoğu'da SSCB'ye karşı NATO'nun bir uzantısı olarak kurulan Bağdat Paktı'nın oluşum süreci Mayıs 1953'te ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'ın Ortadoğu ülkelerine yaptığı geziyle başladı. 2 Nisan 1954'te Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan dostluk ve işbirliği antlaşması kuruluş için önemli bir aşama oldu.[1] Ekim 1954'te Ankara'yı ziyaret eden Irak Başbakanı Nuri Said Paşa, Türkiye ile Irak'ın Ortadoğu'da bir savunma örgütü oluşturmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. 24 Şubat 1955'te Türkiye ile Irak arasında imzalanan karşılıklı işbirliği antlaşmasına 4 Nisan'da Birleşik Krallık'ın, 23 Eylül'de Pakistan'ın, 3 Kasım'da da İran'ın katılmasıyla Bağdat Paktı kurulmuş oldu. ABD ise pakta gözlemci üye olarak katıldı.

 1. Sykes- picot anlaşmasını anlatınız.

I. Dünya Savaşı sırasında, 29 Nisan 1916'da Kut'ül Ammare Kuşatması sonrasında İngiliz kuvvetlerinin Osmanlı 6. Ordusu karşısında bozguna uğramasından 17 gün sonra 16 Mayıs 1916 tarihinde İngiltere ve Fransa arasında yapılan[1] ve Türkiye'nin Orta Doğu topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşmadır.

1915'te Arabistan Yarımadası'nı ele geçiren İngiltere, Osmanlı'ya karşı ayaklanan Mekke'li Şerif Hüseyin'i destekleyerek Irak ve Filistin toprakları üzerinde kendisine bağımlı bir Arap devleti kuracaktı. Mekke Şerifi Hüseyin ile Mısır'daki İngiliz Yüksek Komutanı McMahon arasında böyle bir antlaşma gizli olarak imzalanmıştır. Fransa böyle bir plana karşı çıkıp İngiltere'ye baskı yaparak yeni bir antlaşma yapılmasını istedi. Rusya'nın onayı ile imzalanan bu antlaşmaya göre;

 1. Rusya'ya, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı,

 2. Fransa'ya, Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları,

 3. İngiltere'ye Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamya verilecektir.

 4. Fransa ile İngiltere'nin elde ettiği topraklarda Arap devletleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap devleti kurulacak,

 5. İskenderun serbest liman olacak,

 6. Filistin'de, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yönetim kurulacaktır.

 1. Monroe doktirini nedir?

Doktrinin öngördüğü hususlar, şöyleydi:

 1. Anti-koloniyalizm görüşü: Elde ettikleri ve sürdürdükleri özgür ve bağımsız durumları ile Amerika Kıt’aları, bundan böyle Avrupa devletlerinden herhangi birinin kolonileştirme isteklerine konu olamaz. (O sıralarda Alaska’ya sahip bulunan Rusya’nın egemenliğini daha aşağılara doğru genişletmek niyetine-Kaliforniya’ya kadar-karşı çıkılıyordu.)

 2. Kutsal İttifak Devletleri’nin siyâsâl sistemi, Amerika’nınkinden tamamen farklıdır. Kendi sistemlerini bu yarım kürenin herhangi bir yerinde yaymak için yapacakları herhangi bir girişimi barış ve güvenliğimiz için tehlikeli görürüz.

 3. Karışmazlık-non intervention-isteği: Avrupa ülkelerinin herhangi birinin mevcut kolonilerine ya da ona tabi olan bölgelere hiç müdahale etmedik ve etmeyeceğiz. (Çünkü o sıralarda Güney Amerika’daki İspanyol kolonilerinde bağımsızlık isyanları olmaktaydı ve Avrupa büyük devletlerinden oluşan Mukaddes İttifak (Sainte Alliance)’nin buralara müdahale ile koloniyalist çıkarlara hizmet için karışması istenmiyordu)

 4. Kabuğuna çekilme (isolation) ilkesi: Avrupa devletlerinin kendilerini ilgilendiren sorunlar yüzünden yaptıkları savaşlarda hiçbir zaman taraf tutmadık ve böyle bir davranış siyasetimize de uymaz. (söz konusu mesajda, Amerika’nın Avrupa işleriyle ilgilenmeyeceği ve karışmayacağı ilkesi açıklanıyordu.)[1]

  1. En son uygulanan kalkınma planı ve kapsadığı yıllar?

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014 - 2018)

  1. İdari gözetim kararını açıklayınız.

(2) Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan,

Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul

edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu

düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik

tarafından idari gözetim kararı alınır. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı

yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.

  1. Göç idaresi kurulları ve üyeleri kimlerdir?

Bakınız; YUKK
1   2

Benzer:

İlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır? iconEski Yunancada “halk” anlamına gelen “demos” ve “yönetmek” anlamına...

İlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır? iconSsk işlem Yönetmeliğinin Getirdikleri

İlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır? icon“ek-1 Bİyosidal üRÜn uygulama iŞlem formu

İlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır? iconVadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi Ne İçin Kullanılır?

İlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır? iconG Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri

İlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır? iconF Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri

İlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır? iconH- doğUŞtan ileri gelen (konjenital) hastalik ve sakatliklar

İlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır? iconSitesine sonuçların açıklanmasından sonra gelen tüm yorumlar

İlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır? iconİnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir

İlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır? iconKasim 2009 Tarihi itibariyle Kütüphaneye Gelen Yeni Mimarlık Kitapları


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com