H- doğUŞtan ileri gelen (konjenital) hastalik ve sakatliklar


sayfa1/2
o.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
  1   2ARTI SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI :
Başak Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı/sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri içerisinde özel ve iş hayatlarında meydana gelecek bir hastalık ve/veya kaza sonucu ayakta ve yatarak teşhis/tedavilerde yapılacak masrafları ekli poliçede belirtilen teminatlar, limitler ve uygulamaları dahilinde, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve bu Özel Şartlar hükümlerine göre Artı Sağlık Sigortası Teminat Tablosunda belirtilen kapsam doğrultusunda temin eder.
2- TERİMLER :
a-FERDİ SİGORTA

Bir şahsın tek başına ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerle birlikte sigortalanmasına denir.
b- SİGORTA ETTİREN :

Sigorta sözleşmesi akdederek sigortalı/sigortalılar lehine hareket eden, prim ödeme yükümlülüğünü taşıyan kimsedir.
c- SİGORTALI :

Poliçe genel ve özel şartları uyarınca başvuru formu/sağlık beyanı doldurmuş ve sigorta güvencesi verilmiş kişi ve bu kimsenin sigorta kapsamına alınmış bakmakla yükümlü olduğu kişilere denir.
d- BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER :

Sigortalının eşi ve/veya 9-25 yaş arası (25 yaş dahil) evlenmemiş çocukları, 9-25 yaş arası (25 yaş dahil) evlenmemiş üvey çocukları ve 9-25 yaş arası (25 yaş dahil) evlenmemiş evlatlıkları bu tanıma girmektedir.
e- TEMİNAT LİMİTİ :

Sigortalı katılımı uygulanmayan teminatlar için poliçede belirtilen teminat limiti, ödenecek azami teminat tutarına eşittir.
f- BEKLEME SÜRESİ :

Sigortalının teminattan faydalanabilmesi için sigorta başlangıç tarihinden itibaren beklemesi gereken süreye denir.
g- MEVCUT RAHATSIZLIK :

Belirti, bulgu, teşhis veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ile bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklara denir.
h- DOĞUŞTAN İLERİ GELEN (KONJENİTAL) HASTALIK VE SAKATLIKLAR :

Doğum anından itibaren varolan yapısal bozukluğa bağlı olarak gelişen ve doğum anında veya yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkan hastalık ve sakatlıklardır.
i- KALITIMSAL HASTALIKLAR :

Genetik geçiş gösteren hastalık ve maluliyetlerdir.
j-TEDAVİ

Sigortalının hastalığını ya da kaza sonucu oluşan yaralanmayı iyileştirmek amacıyla yapılan tıbbi ve cerrahi müdahaleye denir. FDA ( Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi ) tarafından kabul edilmeyen veya araştırma safhasında olan tedavi yöntemleri ile ilgili tazminat talepleri, bu sigortanın tazmin etme güvencesi verdiği tedavi kapsamına girmemektedir.
k-MUAFİYET

Sigortacının, meydana gelen tazminattan, sigorta bedelinin teminat tablosunda belirtilen belli bir miktarını aşan kısımdan sorumlu olmasıdır
l-SAĞLIK KURULUŞU :

Türkiye ve KKTC ‘ de tıbbi ve cerrahi müdahaleye yetkili müesseselere denir.
m-YATARAK DOĞRUDAN ÖDEMELİ-ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU (YDÖ-ASK)

Sigortacı tarafından sigortalıya isimleri bildirilen yatarak tedaviye yetkili sağlık kuruluşlarına (hastane) denir. Sigortacı yatarak cerrahi tedavilerde, özel şartlar madde 11-b ‘de yazılı koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, oluşan masrafları sigorta teminat, limit ve muafiyetleri dahilinde doğrudan YDÖ-ASK’na öder. Sigortacı, sigorta süresi içerisinde YDÖ-ASK’nu değiştirebilir veya yeni bir YDÖ-ASK ekleyebilir.
n- TTB ASGARİ ÜCRET TARİFESİ :

Türk Tabipler Birliği (TTB)’nin sağlık hizmetlerinde uygulanması gereken en az ücretin belirlenmesine yönelik bir tarifedir. Bu tarifede her bir tıbbi işlem için “birim değer” belirlenmiştir. Herhangi bir tıbbi işlem için asgari ücret, bu birim değer ile TTB’ nin her il için ayrı olmak üzere genellikle yılda iki kez belirlediği genel katsayının çarpımı ile bulunur.
p-DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARI

2.Madde m fıkrasında tarifi yapılan kuruluşlar dışında kalan sağlık kuruluşlarına denir.

3- SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI :
Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin tamamının ya da primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise prim peşinatının ödenmiş olması kaydıyla başlar.
4- SİGORTANIN SÜRESİ :
İşbu sigorta, poliçede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerlidir. Sigorta bitiş tarihinde ameliyat sonrası devam eden yatarak tedaviler 10 günü geçmemek kaydıyla yatarak tedavinin bitimine kadar geçerlidir.
5- SİGORTANIN YENİLENMESİ :
İşbu sigorta, en çok 1 yıl süreyle geçerlidir. Ancak, sigorta bitiş tarihini takiben Sigortalı/Sigorta Ettirenin talebiyle Sigortacının belirleyeceği esaslar dahilinde yeni poliçe düzenlenebilir. Sigortalının Artı Sağlık Sigortası dışındaki ürünlere (ayakta tedavi, doğum v.b. teminatlar içeren ürünler) kazanılmış hakları ile geçebilmesi için en az 3 yıl süre ile kesintisiz Artı Sağlık Sigortasının olması gerekmektedir. Bu koşul sağlandığında sağlık beyanı alınır. Ancak, 3 yıl kesintisiz sigortalı olunsa dahi Artı Sağlık Sigortası dışındaki ürünlere 64 yaştan sonra geçiş yapılamayacaktır. 50 yaşından önce sigortaya girenler 64 yaşına kadar yenileme talebinde bulunabilirler. Artı Sağlık Sigortasında ömür boyu yenileme garantisi verilmemektedir. Başak Özel Sağlık sigortası poliçesine sahip veya başka bir sigorta şirketinden özel sağlık sigortası olanların Artı Sağlık sigortasına geçme talebi olması halinde kazanılmış haklar geçerli olmayacak, sigortalı yeni bir sigortalı gibi işlem görecektir
6- SİGORTALANABİLİRLİK :


 1. Sigortaya ilk defa girişte sigortalılar için alt yaş limiti 9, üst yaş limiti 50’dir.

 2. Bakmakla yükümlü olunan çocuğunun sigortalanabilirliği evlenmemiş olmak şartıyla 25 yaşına kadardır (25 yaş dahil).


7- YENİ GİRİŞLER VE AYRILMALAR :
Sigorta kapsamına sigorta yılı içinde girecek kişiler için ödenmesi gereken prim, gün esasına göre hesap edilerek düzenlenecek poliçe ekinde gösterilir. Sigorta yılı içinde sigortadan ayrılma talebinde bulunan sigortalılar iptal dilekçesini üzerindeki tarih itibariyle 7 gün içinde Başak Groupama Sigorta’ya ulaştırmalıdır. Evrağın üzerinde herhangi bir tarih olmaması halinde iptal işlemi evrağın Başak Groupama Sigorta’ya ulaştığı tarih itibariyle yapılır. Sigortadan ayrılan kişinin primi, tazminat almamış olmak kaydı ile gün esasına göre hesap edilerek Sigorta Ettirene iade edilir. Prim borcu nedeni ile otomatik olarak iptal edilen poliçelerde prim iadesi yapılmaz.
8- SİGORTANIN TEMİNATI ve LİMİTLERİ :
Bu sigorta, aşağıda belirtilen teminatları poliçede belirtilen limit ve uygulamaları esas alarak, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve bu Özel Şartlar dahilinde karşılar.
CERRAHİ TEDAVİ TEMİNATI
Sigortalının hastalığı için yapılan aşağıdaki tedavi yöntemleri bu teminat kapsamındadır.


 • Tedavinin cerrahi bir müdahaleyi gerektirdiği hallerde genel anestezi altında gerçekleştirilen ve/veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilecekken lokal anestezi altında yatış olmadan yapılan cerrahi tedaviler

 • Angioplasti

 • Koroner veya serebral angiografiyi takiben angioplasti veya cerrahi tedaviye karar verilen angiografiler (Angiografi sonrasında tedavi yapılmamasına veya tıbbi tedavi (ilaç tedavisi) yapılmasına karar verildiyse bu angiografiler teminat kapsamında değildir.)

 • Ameliyat öncesinde yapılan pre-op tetkikler

 • Dış gebelik ve mol hidatiform ameliyatı

 • Endoskopik cerrahi müdahaleler

 • Artroskopik ve Laporoskopik ameliyatlar

 • Ameliyat sonrası ameliyata bağlı gelişen komplikasyonlar

 • Yerel kara ambulansı (Sigortalının T.C. sınırları içerisinde teminat kapsamındaki bir hastalık veya kaza nedeniyle, bulunduğu yerden yerel ruhsatlı bir kara ambulansı ile en yakın tam teşekküllü hastaneye taşınması veya sigortalıyı tedavi eden doktorun zorunlu görmesi ve sigortacının onaylaması halinde hastaneden eve taşınması )


Yukarıdaki tedavi yöntemlerinde ;

 • Hastaneye girişten hastaneden çıkışa kadar olan her türlü masraf (ameliyat, anestezi, asistan, sarf malzemeleri, ilaçlar, kalp pili, ameliyat sırasında vücuda konulan platin, greft ve lensler, doktor viziteleri, konsültasyonlar, tahlil, röntgen gibi her türlü tetkikler, kan, kan plazması dahil olmak üzere tüm gerekli hizmet ve malzemeler, oksijen, serum, pansuman, enjeksiyon ve benzeri uygulamalar, hastaneye yatırıldıktan sonra ölmesi durumunda morg masrafları, hemşirelik hizmetleri, tıbbi amaçlı servis hizmetleri v.b hizmetler için oluşan masraflar v.b. ) kapsam dahilinde, ancak hastaneye tıbbi tedavi nedeniyle yapılan yatış esnasında cerrahi müdahale yapılmasına karar verildiğinde, sadece cerrahi müdahale masrafları karşılanır, öncesine ait yapılan tüm masraflar kapsam dışıdır.

 • Yatılan her gün için oluşan standart tek kişilik oda ve yemek ile refakatçi için oluşan oda ve yemek masrafları

 • Yoğun bakım ünitesi masrafları (yatak–yemek ücreti, yoğun bakımda demirbaş kullanılan aletlerin kullanım ücretleri; monitorizasyon v.b. diğer makinelerin ücretleri, yoğun bakımda yapılan  işlemler   için  gerekli sarf malzemeler; havalı yatak ile  IV pump ücretleri)


poliçede yazılı limit, muafiyet ve uygulamalar dahilinde karşılanır.

EK TEMİNATLARCerrahi tedavi ve buna bağlı oda-yemek-refakatçı ve yoğun bakım masraflarını karşılamakta olan Artı Sağlık Sigortası, ek olarak ameliyat sonrası uygulanması gereken kemoterapi-radyoterapi ve dializ masraflarını her poliçe dönemi için cerrahi tedavi teminat limitinin % 10’u kadar karşılar.
Ameliyat olmaksızın yapılması gereken kemoterapi, radyoterapi ve dializ masrafları kapsam dahilinde değildir.
9- MUAFİYET UYGULAMA ESASLARI
Sigortalının cerrahi tedavi teminatı kapsamındaki aynı seansta, aynı kesi ile yapılan ameliyatlarda toplam masraf tutarının 1.000-TL.’ye (belirtilen anlaşmalı kurumlarda 2.000-’ TL’ye) kadar olması veya aynı seansta farklı kesiler ile yapılan ameliyatlarda her bir ameliyat tutarının 1.000-TL’ye (belirtilen anlaşmalı kurumlarda 2.000-’TL’ye) kadar olması durumunda masraflar karşılanmayacaktır.
Yukarıda belirtilen koşullarda oluşan masrafların, 1000 TL ‘yi (belirtilen anlaşmalı 2000 TL’yi) geçmesi halinde, 1000 TL üzerinde (belirtilen anlaşmalı kurumlarda 2000 TL üzerinde) kalan kısım, poliçede yazılı limit muafiyet ve uygulamalar dahilinde karşılanacaktır.
Muafiyet Limiti 2000 TL Olan Kurumlar ;


 • Acıbadem Grubu Hastaneleri

 • Florance Nightıngale Grubu Hastaneleri

 • Amerikan Hastanesi

 • İtalyan Hastanesi

 • Internatıonal Hospıtal

 • Alman Hastanesi

 • Güven Hastanesi


10- TÜM TEMİNATLARIN SINIRLANDIĞI HALLER :
a- Aşağıda yazılı hastalıklar ve komplikasyonlarının cerrahi tedavi teminatı kapsamındaki tedavileri 12 ay boyunca sigorta kapsamı dışındadır.
Fıtıklar, Hemoroit /Anal Fistül, Anal Fissür/Apse, Diz Cerrahisi (menisküs, kıkırdak, sinovya ve bağ lezyonları, vb.), Meme Hastalıkları, Bademcik, Geniz Eti, Tiroit Bezi Hastalıkları/Guatr, Orta Kulak İltihabı, Sinüzit, Konka Hipertrofisi, Katarakt, Disk Hastalıkları(Diskopati), Safra Kesesi Taşı, Üriner Sistem Taşı, Sistorektosel, Over Kisti, Myom ve Prostat Hastalıkları, Sinüs Pilonidalis, her türlü selim Tümör-Polip, Kist, Higroma, Karpal Tünel Sendromu, Varis, Kalp Hastalıkları, Dolaşım Sistemi Hastalıkları, Kanser, Halluks Valgus
Şu kadar ki :

Sigortacı, Sigortalı/Sigorta ettirenin beyanını/belgeleri değerlendirerek poliçe ekine yazmak kaydı ile yukarıda belirtilen bu hastalıklara ait bekleme sürelerini uzatabileceği gibi, bunlar dışındaki hastalıklara da bekleme süresi koyabilir.
b- Sigortalının sigorta başlangıç tarihinden önceki mevcut rahatsızlıkları ve mevcut maluliyetleri, doğuştan ileri gelen hastalık ve sakatlıkların teşhis ve tedavileri, kalıtımsal hastalık ve sakatlıkların teşhis ve tedavileri ile bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıkları için tüm sigortalılık süresi boyunca tazminat ödenmez.
c- Doktor ücreti;


 • Anlaşmalı sağlık kuruluşunda doktorun kadrolu olması durumunda ilgili kuruluşun Başak Groupama Sigorta için belirlediği anlaşmalı fiyatları, yapılan işlem için kuruluşun belirlediği doktor ücretinin olmaması durumunda ise kuruluşun cari fiyat sistemini ve/veya Başak Groupama Sigorta için belirlenen anlaşmalı fiyat sistemini aşmayacak şekilde ödenir. Anlaşmalı sağlık kuruluşunda doktorun kadrolu olmaması durumunda TTB asgari ücret tarifesini aşmayacak şekilde ödenir.

 • Anlaşmasız sağlık kuruluşunda doktor ücreti TTB asgari ücret tarifesini aşmayacak şekilde ödenir.


d-Anlaşmalı sağlık kuruluşunda doğrudan ödeme hizmetinden yararlanmayan sigortalıların tazminat talepleri, ilgili kuruluşun Başak Groupama Sigorta A.Ş. için belirlediği anlaşmalı fiyatlar baz alınarak teminat limitleri doğrultusunda karşılanır.
11- TAZMİNAT TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Artı sağlık sigortası Başak Groupama Sigorta’nın anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarında ve anlaşmasız sağlık kuruluşlarında geçerlidir.
a-Anlaşmasız sağlık kuruluşunda yapılan tedavilerde; sigortalı, ameliyat öncesi 444 00 22 nolu Çağrı Merkezi ile görüşerek, yapılacak cerrahi tedavinin içeriğini açıklayan doktor raporu ve tetkik sonuçlarını göndermesi gerekmektedir. İlgili belgeler incelendikten sonra uygun görülmesi halinde ön onay verilir ve dosya açılır. Ön onay alan sigortalı, ödediği tazminatı geri alma talebinde bulunurken aşağıdaki belgelerini Başak Groupama Sigorta’ya göndermelidir.

Sigortalı tazminat talebinde bulunurken şu belgeleri Başak Groupama Sigortaya göndermesi gereklidir.

 1. Müşahede dosyası fotokopisi,

 2. Epikriz raporu (yatış ve çıkış tarihleri belirtilmeli)

 3. Ameliyat raporu

 4. Tetkik sonuçları

 5. Kaza sonucu oluşan tedavilerde kaza zaptı ve alkol raporu

 6. Fatura aslı ve faturadaki masrafların oda, refakatçı, yoğun bakım, ilaçlar, tetkikler, anestezist , operatör, asistan vb.şeklinde ) detay dökümü


Sigortacı, yukarıda tarifi yapılan belgelere ek olarak talep edebileceği tüm belgelerin kendisine teslimini takiben tazminat talebini işleme alır ve yapılan masrafa konu olan rahatsızlığı poliçe genel ve özel şartları ve poliçede belirtilen limit, uygulama ve muafiyetler dahilinde değerlendirir. Tazminatın ödenmesine karar verilirse sigortalının bildirdiği hesaba ödeme gönderilir. Ödenmemesine karar verildi ise ödemenin neden yapılmadığını belirten yazı sigortalıya gönderilir.
b- Sigortalının tedavisi anlaşmalı sağlık kuruluşunda yapılacaksa tazminat talebinin değerlendirilmesi ve kapsam dahilinde ise hastaneye doğrudan ödeme işleminin tamamlanabilmesi için;

 1. Sigortalının başvuru sırasında hastane görevlisine fotoğraflı kimlik kartı ile birlikte poliçeyi ibraz etmesi gereklidir.

 2. Hastane görevlisi sigortalının tedavisi için hekim tarafından doldurulan provizyon formu ekinde tetkik sonuçları, poliklinik kayıt bilgileri, kaza ise trafik kaza zaptı-alkol raporu ile Başak Groupama Sigorta’dan provizyon ister.

 3. Başak Groupama Sigorta sigortalının provizyon talebine konu olan hastalığını sağlık kuruluşundan gönderilen belgeler doğrultusunda poliçe özel şartları, sağlık sigortası genel şartları ve teminat limitleri dahilinde değerlendirir. Değerlendirme sonucunda hastalık sigorta kapsamı dışında ise, sigortalıya iletilmek üzere hastaneye karşılanmayan masrafların gerekçelerini belirten yazı gönderilir. Hastalık sigorta kapsamında ise masrafların sigortalının teminat ve limitleri dahilinde karşılanacağını belirten “Ön Onay” yazısı hastaneye gönderilir. Ön onay, sigortalının hastaneye yatış aşamasında hastaneye gönderildiği tarihte sigortalının şirketimiz nezdinde geçerli bir poliçesi olduğuna ilişkindir. Ön onay, yapılan tedavi masraflarının mutlaka ödeneceği anlamına gelmeyecek olup, Başak Groupama Sigorta tarafından kanun, sigorta genel ve özel şartları gereğince tazminatın ödenmemesi mümkündür.

 4. Sigortalının hastaneden çıkış işlemleri için hastane, yatılan süre içindeki masraflara ait ayrıntılı fatura dökümü ekinde ameliyat raporu, tetkik sonuçları, epikriz raporunu Başak Groupama Sigorta’ya gönderir. Başak Groupama Sigorta gelen belgelerin değerlendirmesini yapar ve yapılan işlemler cerrahi tedavi teminatı kapsamında ise hastaneye fatura tutarının ne kadarının onaylandığını/ödendiğini gösteren ibranameyi gönderir. Sigortalı bu ibranameye adını soyadını yazarak imzaladıktan sonra Başak Groupama Sigorta’nın karşılamadığı masraflar var ise hastaneye öder ve çıkış işlemleri tamamlanmış olur.

 5. Tazminat talebine konu olan hastalıkla ilgili gerekli ve yeterli belgenin hastane / hekim tarafından Sigortacıya temin edilmesi gerekmektedir.


Aksi takdirde, sigortalı doğrudan ödeme uygulamasından faydalanamaz ve bu maddenin "a" fıkrası hükmü uygulanır.
Sigortacının doğrudan ödeme işlemini yaptıktan sonra teşhis / tedaviye sebebiyet veren hastalığın teminat kapsamı dışında olduğunun belirlenmesi halinde, sağlık kuruluşuna ödenen tutar sigortalı tarafından sigortacıya nakden ve def’aten geri ödenir.
Sigortalının acil durumlar dışında en az 48 saat önceden tedavinin yapılacağı anlaşmalı sağlık kuruluşunun Başak Groupama Sigorta Provizyon Merkezi’ni bilgilendirmesi, yatış sırasında yaşanan hastanede beklemeyi ortadan kaldıracaktır.
12- TEMİNAT DIŞI HALLER :
Hastalık Sigortası Genel Şartı'nın 2. Maddesine ek olarak, aşağıda yazılı haller ve bu hallere bağlı olarak gelişen durumlar nedeniyle; sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır.


 1. Hekim tarafından öngörülen bir teşhis / tedavi programı olmadan yapılan uygulamalar ile bunların neticesinde oluşan her türlü masraf,

 2. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren sigortalının geçirebileceği bir kazanın gerektirdiği haller dışında her türlü plastik ameliyatlar, jinekomasti, cinsiyet değiştirme ameliyatları ile estetik amaçlı teşhis ve tedaviler, lazerli epilasyon, her türlü cilt hastalığı ile ilgili lazer ve fototerapi uygulamaları

 3. Pes planus ve sigorta başlangıç tarihinden itibaren sigortalının geçirebileceği bir kazanın gerektirdiği haller dışındaki skolyoz, kifoz, lordoz ile ilgili masraflar,

 4. Septum deviasyonu ve komplikasyonlarının masrafları,

 5. Elektron Tomografi (EBT), Volüme Bilgisayarlı Tomografi (VCT) ve benzeri cihazlar ile yapılan koroner arter kalsiyum tarama testi,

 6. Spermatosel, varikosel, kordon kisti ve epididim kistlerinin teşhis ve tedavi masrafları,

 7. Uyku - apne sendromuna yol açan tüm rahatsızlıklar ve tedavileri,

 8. Taş kırma (ESWL) masrafları

 9. Yoğun bakımda kalınan süre içinde yapılan refakatçi masrafları

 10. Suit oda masrafları

 11. Organ sağlanması ya da donör için yapılan masraflar

 12. Her türlü biyopsi (iğne, endoskopik, v.b.)masrafları

 13. Lipom, ben (nevüs) ve siğil (verruca) alımı masrafları

 14. Şaşılık ve gözde kırılma kusurları için yapılan lazer ve cerrahi uygulama masrafları ile görme tembelliği için yapılan her türlü teşhis, tetkik ve tedavi masrafları,

 15. Gözlük, cam, çerçeve, lens ve lens solüsyonları masrafları

 16. AIDS, ARCS ve HIV virüsüne bağlı tüm hastalıklar, kondilomlar ile zührevi hastalıklarının teşhis ve tedavi masrafları,

 17. Normal doğum, sezaryen, kürtaj masrafları, kısırlaştırma (tüp ligasyonu, vazektomi v.b.), düşük araştırması, iktidarsızlık (ereksiyon bozuklukları), cinsel işlev bozukluğu, infertilite (kısırlık) ve/veya kısırlığın giderilmesi için yapılan (tüp bebek, mikroenjeksiyon vb.) her türlü masraf,

 18. Her türlü sünnet ve komplikasyonlarının masrafları

 19. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının gerektirdiği her türlü masraf,

 20. Psikiyatrik, psikolojik hastalıkların teşhis-tedavisi, psikosomatik hastalıkların tedavi masrafları ile psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı v.b. masrafları,

 21. Geriatrik ve psikogeriatrik hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları,

 22. Sigortalının alkol ve uyuşturucu maddeler tesiri altında bulunmasından ileri gelen her türlü hastalık ve kazanın gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları, alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanımına bağlı olarak gelişen her türlü hastalık ve komplikasyonlarına ait teşhis ve tedavi masrafları, sigara, alkol v.b. her türlü madde bağımlılığını bırakma tedavisi masrafları,

 23. Alternatif tıp yöntemleri (akupunktur, hipnoz, aromaterapi, nöral terapi v.b.) obezite, kilo alma amacıyla yapılan uygulamalar için yapılan her türlü masraf,

 24. Saç dökülmesi için yapılan her türlü muayene, teşhis ve tedavi masrafları, terleme tedavisi, iyontoforez, botox uygulamaları, orlistat ve türevleri tedavisi (xenical caps, v.b.), sibutramine ve türevleri tedavisi (reductil caps, v.b.), saç veya kepek şampuanı, cilt kremi, cilt sabunu, kozmetik ürünler, termofor, termometre v.b. masrafları,

 25. Sağlık Bakanlığı’ndan ithalat izni ile ithal edilen ve ilaç ruhsatı olmayan drog, vitamin ve gıda destek ürünleri masrafları

 26. Diş hekimlerince diş, dişeti ve çeneye yapılan her türlü müdahale, teşhis ve tedavi masrafları,

 27. Her türlü suni uzuv ve rekonstrüktif protez masrafları (işitme cihazı, tekerlekli sandalye, ortopedik bot- tabanlık-terlik, korse, bandaj, v.b)

 28. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından kabul edilmeyen veya araştırma safhasında olan tanı ve tedavi masrafları

 29. Lisanssız kişilerce yapılan tüm sporlar (futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi, jogging, kayak, bowling, golf, squash, ata binme ve yüzme dışında) ile lisanslı kişilerce yapılan her türlü spor sonucu oluşan teşhis tedavi masrafları ve ayrıca her türlü yarışa (lisanslı/lisanssız) iştirak sonucu oluşan tedavi masrafları,

 30. Tarifeli uçaklarda biletli yolcu olmanın dışında herhangi bir hava taşıtı ile seyahatin doğuracağı sakatlıklar ve gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları,

 31. Grevlere, lokavtla ilgili işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara iştirakin doğuracağı sakatlıklar ve gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları,

 32. Hastanedeki yatarak tedavi sırasında sağlanan özel hemşirelik hizmetlerine ait masraflar,

 33. Sigortalının hastalığı ile uzmanlık alanı uyuşmayan doktorlardan alınan sağlık hizmeti giderleri,

 34. Poliçede belirtilen teminat, limit ve uygulamalar haricindeki tüm masraflar ile poliçe ek şartlarında belirtilen kapsam dışı özel durumlar.


13- ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİ :
Tazminat, sigortalı tarafından bildirilen banka hesap numarasına ödenir. Ödemenin banka hesabına havale suretiyle yapılması halinde BAŞAK GROUPAMA SİGORTA tamamen ibra edilmiş olacaktır.
14- SİGORTANIN COĞRAFİ SINIRI :
İşbu sigorta, sadece Türkiye sınırları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir.
15- IPA (INTER PARTNER ASSİSTANCE) YURT İÇİ ACİL YARDIM VE TIBBİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
Bu hizmet acil durumlarda 24 saat süreyle alınabilir.

Sigortalı yurt içi acil yardım hizmeti teminatı kapsamında acil durumlarda kara ambulansı veya hava ambulansı ile en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılır.

Bu hizmetlerden yararlanmak için herhangi bir kişisel aksiyondan önce aşağıdaki numaraları arayarak;

*Tam ad soyad, Sağlık Sigorta Poliçe numarası / müşteri numarası ve geçerlilik tarihleri,

*Ulaşılabilinecek yer ve telefon numarası belirtilmeli,

*Karşılaşılan problem ve gerekli yardımın türü hakkında kısa bir açıklama yapılmalıdır.
İstanbul 0 212 355 52 62
IPA Yurt İçi Acil yardım Hizmeti kapsamında verilen hizmetler;
A) TIBBİ HİZMETLER
1. Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak sigortalıya karşılaştığı sağlık problemi konusunda bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez.

2. Tıbbi Nakil
Hastaneye Nakil

Inter Partner Assistance, Sigortalının hayatını tehdit eden Bedeni Yaralanma ve Poliçe Özel Şartları madde 2 l’de belirtilen acil durumlarda Sigortalının, en yakın donanımlı hastaneye veya sağlık kurumuna kara veya hava ambulansı ile naklini sağlayacaktır.

Bir Hastaneden Diğerine Nakil


Gerektiğinde, Sigortalının IPA’nın belirleyeceği bir araçla (kara/hava ambulansı, tarifeli uçuş) Bedensel Zarar ya da Hastalığa özel daha uygun ekipmanlı bir hastaneye, gereken gözetim altında doğrudan nakli sağlanır.

Eve / İkamet Yakınındaki Hastaneye Nakil


Tedavinin bitiminde, Sigortalının IPA’nın belirleyeceği bir araçla, daimi ikametgah iline ya da ikameti yakınındaki uygun hastaneye veya sağlık merkezine, gereken gözetim altında, doğrudan nakli sağlanır.

Inter Partner Assistance Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, sıradan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını ; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, v.b) belirleyeceklerdir. Kara Ambulansı dışındaki tüm tıbbi nakillerin bedeli Sigortalıya aittir, ancak Hava Ambulansı ve Sedyeli Uçuş için gerekli tüm düzenlemeler IPA Medikal Ekibi tarafından organize edilir.
3. Gerekli İlaçların Sevki

Seyahat esnasında, (tıbbi gerekliliği IPA Medikal Ekibi tarafından onaylanan) eşdeğeri bulunamayan reçete edilmiş ilaçlar temin edilir, masrafı Sigortalı tarafından karşılanır. Nakliye ücreti 10 kg.’a kadar IPA tarafından ödenir.
4. Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama

Sigortalının daimi ikametgah ilinin dışında hastanede yatışını takiben, tedavi eden doktoru ve IPA Medikal Ekibi tarafından gerekli görülmesi durumunda, Sigortalının uygun bir otelde konaklaması azami birbirini izleyen 5 gece ve gecelik azami 100 USD’la sınırlı olmak üzere IPA tarafından ödenir.
5. Refakatçi Nakli

Sigortalının, 7 günden fazla hastanede kalması durumunda 7. günden sonra, bildireceği bir yakınının hastaya refakat edebilmesi için ulaşım gideri IPA tarafından ödenir.

Yurt içi için gidiş-dönüş otobüs bileti veya 500 Km’yi aşan mesafeler için gidiş dönüş ekonomi sınıfıı uçak bileti sağlanır.
6. Refakatçi Yakının Konaklama Giderleri

IPA Sigortalının hastanede 7 günden fazla kalmasının gerektiği durumlarda 7. günden sonra, bir yakın akrabasının konaklama masrafları oda/kahvaltı olmak üzere azami 4* Otelde veya refakat edilen hastanede azami birbirini izleyen 7 gece olmak kaydıyla konaklama masrafını öder.

Refakatçiye, Hastanenin bulunduğu bölgede 4 yıldızlı Otel yok veya 4 Yıldızlı Otellerde yer müsait değil ise, 3 yıldızlı bir Otel temin edilecektir. Otel IPA tarafından belirlenir.
7. Refakat Edilemeyen Çocukların Dönüşü

Sigortalının tıbbi bakımı esnasında seyahat sırasında yanında bulunan, 15 yaş ve altındaki çocukların (varsa mevcut biletini de kullanarak) ülkeye / ikametgaha refakatçi eşliğinde geri dönüşleri, IPA tarafından ödenir.

Yurt içi için gidiş-dönüş otobüs bileti veya 500 Km’yi aşan mesafeler için gidiş dönüş ekonomi sınıfıı uçak bileti sağlanır.
8. Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması

IPA, daimi ikametgah ilinin dışındaki tedavisinin bitiminde Sigortalının daimi ikametgahına naklini sağlayacak ve ilgili giderleri karşılayacaktır.

Inter Partner Assistance Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, sıradan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını ; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, v.b) belirleyeceklerdir. Kara Ambulansı dışındaki tüm tıbbi nakillerin bedeli Sigortalıya aittir, ancak Hava Ambulansı ve Sedyeli Uçuş için gerekli tüm düzenlemeler IPA Medikal Ekibi tarafından organize edilir.
9. Sigortalının Cenazesinin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli

Sigortalının yurt içinde vefatı durumunda Inter Partner Assistance, cenazenin ikamet yerine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların defin yerine naklini üstlenir.

Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır.
10. Sigortalının Vefatı Halinde Aile Fertlerinin Dönüşü

Sigortalının yurt içinde vefatı durumunda, ailesinin önceden öngörülmüş imkanlar ile eve dönüşü imkansız ise, var ise mevcut biletlerini kullanarak Inter Partner Assistance bu kişilerin ikametgahlarına dönüşünü düzenler ve masrafları karşılar.
11. Daimi İkametgaha Öngörülmeyen Dönüş (Yakının Vefatı Durumunda)

Sigortalının, ikametgahındaki akrabasının vefatı nedeniyle daimi ikametgahının bulunduğu ile acilen dönmesi gerekiyor ise, IPA Sigortalının geri dönüşünü organize eder ve ulaşım masraflarını öder.

Yurt içi için otobüs bileti veya 500 Km’yi aşan mesafeler için gidiş dönüş ekonomi sınıfıı uçak bileti sağlanır.

* Geridönüş sonrasında Sigortalı vefatı resmi bir evrak ile belgelendirmelidir.
12. Sigortalının Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi

Sigortalının bir yakınının Bedeni Zarar veya Hastalığı durumunda, yakınının sağlık durumu IPA Medikal Ekibi tarafından takip edilir ve durumundaki değişiklikler sigortalıya bildirilir
13. Acil Mesajların İletilmesi

IPA kendi müdahale ettiği vakalarda, istenir ise sigortalının ikamet ettiği yerdeki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar.
B) SOSYAL HİZMETLER

1. Turistik, Kültürel ve Sosyal Aktivitelerle İlgili Rezervasyon/Bilet Alımı/Ulaştırma

2. Otel Rezervasyonları

3. Kiralık Araç Rezervasyonları

4. Uçak Bileti Alma / Ulaştırma

5. İş Organizasyonları

  1   2

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

H- doğUŞtan ileri gelen (konjenital) hastalik ve sakatliklar iconİnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir

H- doğUŞtan ileri gelen (konjenital) hastalik ve sakatliklar iconEski Yunancada “halk” anlamına gelen “demos” ve “yönetmek” anlamına...

H- doğUŞtan ileri gelen (konjenital) hastalik ve sakatliklar iconYillik, mazeret, hastalik, ayliksiz ve refakat iZİnleriNİn kullanim usûl ve esaslari

H- doğUŞtan ileri gelen (konjenital) hastalik ve sakatliklar iconİngilizce (tofel-570, ielts-89, İleri Düzey). Cep Telefonu: 533....

H- doğUŞtan ileri gelen (konjenital) hastalik ve sakatliklar iconİlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır?

H- doğUŞtan ileri gelen (konjenital) hastalik ve sakatliklar iconSitesine sonuçların açıklanmasından sonra gelen tüm yorumlar

H- doğUŞtan ileri gelen (konjenital) hastalik ve sakatliklar iconKasim 2009 Tarihi itibariyle Kütüphaneye Gelen Yeni Mimarlık Kitapları

H- doğUŞtan ileri gelen (konjenital) hastalik ve sakatliklar icon1- İnsan topluluklarında toplumlar arasında geçmişte meydana gelen...

H- doğUŞtan ileri gelen (konjenital) hastalik ve sakatliklar icon1- yeni Çağ’da Avrupa’da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi...

H- doğUŞtan ileri gelen (konjenital) hastalik ve sakatliklar iconSözlükte, “utanma, çekinme, âr, edep, namus, iffet, Allah korkusuyla...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com