BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç


sayfa1/20
o.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

35-TRENLERİN HAZIRLANMASI VE TRAFİĞİNE AİT

YÖNETMELİK

(Y.K.02.08.2002T.VE 16/212S.KARARI İLE KABUL EDİLMİŞ VE XVI BAŞKANLIĞININ 30.01.2003 TARİHLİ TEL TAMİMİ İLE 01.03.2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.)* Y.K. 14.07.2004 t. 20/265 s.k. ile makasçı, manevracı, başmanevracı ve gardfren unvanları “Tren Teşkil Memuru” adı altında birleştirilmiştir.
** Y.K. 07.08.2006 t. 16/128 s.k. ile başdispeçer ve dispeçer unvanları “Trafik Başkontrolörü” ve “Trafik Kontrolörü” olarak belirlenmiştir.
BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç


Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından, bütün demiryol hatlarında işletilen trenlerin hazırlanması ve trafiğine ait hükümleri düzenlemektir.
Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, TCDD hatlarındaki çeşitli trafik sistemlerinde trenlerin trafiği ve hazırlanmasına ait hükümlerin tümünü kapsar. İstanbul-Soğuksu arasında sadece trenlerin trafiği DRS yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

1- Kuruluş: TCDD'yi,

2- TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

3- Genel Müdürlük: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

4- İstasyon: Trafikle ilgili hizmetleri, yolcu ve eşya taşımasını yapmaya yarayan demiryolu ve tesislerinin bulunduğu, Gar Müdürlüğü, Gar Şefliği, İstasyon Şefliği ve Sayding statüsündeki yerleri,

İstasyonların statüsünü değiştirmeye Genel Müdürlük yetkilidir.

5- Durak: Sadece yolcu hizmetlerine ayrılmış olan yerleri,

6- Sayding: TSİ sisteminin uygulandığı bölgelerde trafiğin akıcılığını ve hat kabiliyetini artırmak amacı ile istasyonlar arasında buluşma ve öne geçmelerin, gerektiğinde yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı, ana yola yardımcı yolların bulunduğu yerleri.

7- İstasyon Tesisleri: Giriş işaretleri veya yoksa başmakaslar içinde bulunan bütün tesisleri,

8- Anayol: İstasyonları birbirine bağlayan ve iki istasyon giriş işaretleri arasında kalan yol ile istasyon ve say dinglerin sapmasız geçilen yollarını,

9- Barınma Yolu: İstasyon ve saydinglerde ana yolun dışında kalan sapmalı yolları,

10- Diğer Yollar: Ana yol ve barınma yolları dışında manevra, yükleme, boşaltma ve benzeri hizmetler için ayrılmış yolları,

11- Giriş Yolu: İstasyon veya saydinglerde trenlerin girişi için serbest bırakılmış, çıkış sinyali veya limit işareti ile son bulan yolu,

12- Kör Yol: Bir tampon tesisatı, beton duvar ve benzeri ile son bulan, devamı olmayan yolu,

13- Emniyet Yolu: Trenlerin emniyeti için ayrılmış yolu,

14- Makas: İstasyon ve saydinglerde bir yoldan diğer bir yola geçişi sağlayan yol tesislerini,

15- Hüzme: İstasyonların tren teşkil, dağıtım, kabul ve sevk yollarının toplu olarak bulunduğu alandan bir makasla ayrılan ve başka bir alanda toplu olarak bulunan yolları,

16- El Freni: Fren sıkma donanımı vagonun sahanlığında veya yan tarafında bulunan ve insan gücü ile çevrilerek kullanılan frenleri,

17- Tren: Bu yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak seyredecek bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan yada bir veya birkaç çeken araçtan oluşturulan personeli tarafından teslim alınmış olan diziyi,

18- TSİ: Trenlerin trafiğinin elektrikli sinyallerle merkezden idaresi sistemini,

19- TMİ: Trenlerin trafiğinin merkezden telefonla idaresi sistemini,

20- DRS: Trenlerin trafiğinin elektrikli sinyallerle yerel olarak idaresi sistemini,

21- Blok: TSİ ve DRS sisteminin uygulandığı bölgelerde, aynı anda içinde tren, lokomotif, makina ve tren gibi işlem gören bir tek demiryolu aracının bulunmasına izin verilen ve bu araç seyirlerinin sinyal bildirileri ile idare edildiği, sınırları kumandalı veya otomatik sinyallerle belirlenmiş yol kesimini,

22- Kalkış- Varış Tarifesi: Bütün trenlerin istasyon ve duraklara varış, duruş ve kalkış saatlerini, buluşma ve öne geçmelerini, yolcu trenlerinin teşkilatını ve irtibatlarını trenlerin hat kesimlerine, trenin cinsine, loko tipine göre çekerlerini, trenlerin en yüksek hızını, doğal ve en az seyir sürelerini istasyonların birbirine olan uzaklığını gösteren ve trenlerle ilgili diğer bilgilerin yer aldığı kitapçığı,

23- Buluşma: Tek hatlarda ayrı veya aksi yönlerden gelen trenlerin bir istasyon veya saydingde birbirleri ile karşılaşmalarını,

24- Öne Geçme: Aynı yöne giden iki trenden, arkadaki trenin bir istasyon veya saydingde öndeki trenin önüne geçmesini,

25- En Yüksek Hız: Bir trenin iki istasyon veya sayding veyahut kilometre arasındaki izin verilen en fazla hızını,

26- Doğal Seyir Süresi: Bir trenin iki istasyon veya sayding arasını normal koşullarda gidebileceği ideal süreyi,

27- Enaz Seyir Süresi: Bir trenin iki istasyon veya sayding arasını gidebileceği en kısa süreyi,

28- Yolun Sağı, Solu: Kilometrenin artış yönüne dönüldüğünde sağdaki kısım yolun sağını, soldaki kısım da yolun solunu,

29- Ağır Vagon ve Araç: Darası ile içindeki yükün toplamı (80) ton ve daha fazla olan çeken ve çekilen araçları,

30- Emniyet Vagonu:

-Ağır vagonların sevki için, bu vagonlarla lokomotife bağlı furgon veya yolcu vagonları arasına verilen, daraları en az 10.000 kg olan ve patlayıcı, parlayıcı, uzun ve dökme eşya yüklü olmayan brüt ağırlığı 80 tondan az olan vagonu,

-Patlayıcı, parlayıcı madde yüklü vagonların sevki için, bu vagonlarla yolcu vagonlarını ve lokomotifi veya bu vagonları bir birlerinden ayırmak amacıyla verilen ve parlayıcı, patlayıcı madde yüklü olmayan vagonları,

-Yolcu bulunan vagonlar ile lokomotif arasına yolcuların emniyeti için verilen ve patlayıcı, parlayıcı madde yüklü veya ağır olmayan ve yolcu bindirilmeyen vagonları veya furgonu,

-Vagon döşemesini belirli ölçülerde aşan uzun eşya yüklü vagonlarla yolcu vagonlarının veya birbirlerinin arasına verilen dolu veya boş vagonları,

31- Soğuk Lokomotif: Herhangi bir nedenle, kendi gücü ile hareket ettirilemeyen faal olmayan lokomotifi,

32- Yol Aracı: Vagonet, pompalı vagonet, pompalı drezin, motorlu vagonet ve motorlu drezin gibi ağırlıkları itibariyle hat dışı edilebilen araçları,

33- Vagonet: Yalnız malzeme taşımaya yarayan, el ile itilerek yürütülen, iki ile dört kişi tarafından kolaylıkla demiryolu dışına çıkarılabilen, iki dingilli yol aracını,

34- Pompalı Vagonet: Hem insan hem de malzeme taşımak için kullanılan, kol kuvveti ile pompası çalıştırılarak yürütülen iki ile dört kişi tarafından kolaylıkla demiryolu dışına çıkarılabilen iki dingilli yol aracını,

35- Demiryolu Makinaları: Yolun elektrik, sinyal ve haberleşme hatlarının yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde kullanılan oto, çekici oto ve römorku, poz otosu, yol muayene makinası, balast regülatörü ve eleme-tokmaklama makinası, hızlı yol yenileme makinası, buraj makinası, presaj makinası gibi ağırlıkları itibariyle hat dışı edilemeyen ve trenler gibi sefer ettirilen araçları,

36- Pompalı Drezin: Yalnız insan taşımak için kullanılan, kol kuvveti ile pompası çalıştırılarak yürütülen, iki ile dört kişi tarafından kolaylıkla demiryolu dışına çıkarılabilen iki dingilli yol aracını,

37- Motorlu Drezin: Yalnız insan taşımak için kullanılan, motor gücüyle yürütülen, iki ile dört kişi tarafından kolaylıkla demiryolu dışına çıkarılabilen, iki dingilli yol aracını,

38- Oto: İnsan gücüyle demiryolundan çıkarılamayacak kadar ağır olan ve üzerinde "oto" yazılı motorlu araçları,

39- Çekici Oto ve Poz Otosu: İnsan gücü ile yoldan çıkarılamayacak kadar ağır olan motor gücü ile yürütülen, römork veya vagon çekebilmesi için gerekli donanımı bulunan, insan taşımak ve gerektiğinde römork ve vagon çekmek için kullanılan üzerlerinde "çekici oto" veya "poz otosu" yazılı vinçli ve vinçsiz iki dingilli yol aracını,

40- Çekici Oto Römorku: Sadece çekici otolara bağlanıp çekilebilecek şekilde özel yapılmış, insan ve malzeme taşımak için kullanılan üzerinde "römork" yazılı iki dingilli aracı,

41- Öncü ve Artçı: Vagonetleri veya vagonet hükümlerine göre seyir eden aracı veya yol üzerinde duran yol araçlarını önden ve arkadan işaretlerle korumak üzere görevlendirilen personeli,

42- Trafik Kumanda Merkezi: TSİ ve TMİ sisteminin uygulandığı demiryolu bölümünde trafiğin yürütülmesi için, kumanda makinasının, trengraf cihazının, haberleşme sisteminin ve işlem kaydedici cihazın, yol kesimi ile istasyonları gösteren küçük ölçekli bir şemayı da içeren bir panonun da bulunduğu, trafikle ilgili işlemlerin yapılıp kumanda edildiği ve talimatların verildiği yeri,

43- Trafik Kontrolörü: Sorumlu olduğu hat kesiminde çalışan trenlerin trafiğini, bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak trafik kumanda merkezinden telefonla veya kumanda makinası aracılığıyla vereceği emir ve kumandalarla zamanında, akıcı, ekonomik ve güvenli bir şekilde yürüten personeli,

44- Kumanda Bölgesi: Bir kumanda merkezine bağlı birçok istasyonu da içeren demiryolu bölümünü,

45- Kumanda Panosu: TSİ sisteminde trafik kontrolöründen alınacak izinle makasların tanziminin görevlilerce yapıldığı, istasyon ve saydinglerin istasyon binası yanında veya başmakaslarındaki kulübelerde bulunan tesisatı,

46- İstasyon Kumanda Masası: TSİ ve DRS sisteminde, istasyon veya saydinglerde sistemin yerel olarak kullanılması için konulmuş olan tesisatı,

47- Sinyal: Üzerinde iki, üç veya dört renkli lambası bulunan çelik boru, konsol veya köprüler üzerine yerleştirilmiş, çeşitli renk bildirileri vererek demiryolu trafiğini düzenleyen ve türlerine göre tanımları aşağıda belirtilen tesisleri,

A) Görünüşleri Bakımından Sinyaller:

1- Yüksek Sinyaller: Üç veya dört lambalı olan, 3 ila 3.8 metre yüksekliğinde boru direkler veya arazinin ve gabarinin uygun olmadığı yerlerde konsollar ve köprüler üzerine yerleştirilmiş ana yol üzerinde bulunan sinyalleri,

2- Cüce Sinyaller: Boyları kısa çelik borular üzerine ve barınma yollarının çıkışlarına yerleştirilmiş sinyalleri;

B) Kullanılışları Bakımından Sinyaller:

1- Kumandalı Sinyaller: Kumanda makinasına elektriksel olarak bağlı olan ve trafik kontrolörü tarafından kumanda edilen, ayrıca istasyon kumanda masası olan yerlerde istasyon kumanda masasından da kumanda edilen sinyalleri,

2- Otomatik Sinyaller: Kumandalı sinyaller dışında kalan, trafiğin yönüne ve kendinden bir sonraki sinyalin durumuna göre otomatik olarak renk bildirisi veren sinyalleri,

C) Görevleri Bakımından Sinyaller:

1- Giriş Sinyalleri: İstasyon ve saydinglerin girişlerine yerleştirilmiş olup, yüksek dört lambalı kumandalı sinyalleri,

2- Çıkış Sinyalleri: İstasyon ve sayding yollarının çıkışlarına yerleştirilmiş yüksek ve cüce kumandalı sinyalleri, ana yollardan çıkış sinyalleri üç yönlü istasyonlarda ve çok hatlı bölgelerde dört lambalı yüksek sinyal, tek hatlı bölgelerde üç lambalı yüksek sinyalleri, barınma yollarının çıkışlarındaki cüce sinyalleri,

3- Otomatik Blok Sinyalleri: İstasyon ve saydingler arasındaki blokların girişlerine yerleştirilmiş yüksek, üç lambalı otomatik sinyalleri,

4- Yaklaşma Sinyalleri: Terminal istasyonları haricindeki istasyonlar ile saydinglerin giriş sinyallerinden bir önceki otomatik blok sinyallerini,

5- Koruma Sinyalleri: Terminal istasyonları veya manevrası fazla olan istasyonlarda giriş sinyalinden bir evvelki kumandalı veya yarı kumandalı sinyalleri,

6- Tekrarlama Sinyali: Belirli bir uzaklıktan görülemeyen, sinyallere 400 metre mesafeye kadar konulan ve bu sinyalin durumuna göre renk bildirisi veren, iki renkli ve altında yuvarlak süt beyaz üzerine siyah renkli (T) harfli levha bulunan yüksek sinyalleri,

D) Sinyallerde Bulunan Lambaların Sırası ve Renkleri:

1) Dört lambalı yüksek sinyal; alttan başlayarak sarı, kırmızı, yeşil ve sarı,

2) Üç lambalı yüksek sinyal; kırmızı, yeşil ve sarı,

3) Cüce sinyal; sarı, yeşil ve kırmızı,

4) Tekrarlama sinyali, üstte yeşil, altta beyaz,

5) Dörtlü, yüksek sinyallerin Haydarpaşa-Ankara- Kayaş arasında alttaki sarı lamba ve İskenderun-Divriği, Çetinkaya-Sivas-Hanlı, Hanlı-Kayaş ve Halkalı-Kapıkule arasında ise üstteki sarı lamba sapmayı ifade ettiğinden tek başına yanmaz.

6) İki lambalı cüce sinyalde; altta sarı üstte kırmızı,

48- Tesisata Bağlı Olan Yol: Sinyallerle ilişkili ve meşgul olup olmadığı trafik kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasından görülebilen yolları,

49- Tesisata Bağlı Olmayan Yol: Meşgul olup olmadığı trafik kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasından görülemeyen yolları,

50- Uzaktan Kumandalı Makas: Trafik kumanda merkezinden, istasyon kumanda masasından veya kumanda panosundan kumanda edilen, gerektiğinde elle de kullanılabilen, bir elektrik motoru olan, pozisyonları kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasından izlenebilen makası,

51- Elektrik Kilitli Makas: Bir elektrik kilidi ile donatılmış, elle kullanılan, pozisyonları trafik kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasından izlenebilen toplu makası,

52- Devre Kontrollu Toplu Makas: Sistemle ilgili olup, özel bir kilitle kilitlenen ve anahtarı istasyon yazıhanesinde bulunan, pozisyonları trafik kumanda merkezinden ve istasyon kumanda masasından izlenebilen toplu basit makası,

53- Makaslar Bölgesi (OS) : İstasyon ve saydinglerin bir tarafındaki giriş ve çıkış sinyalleri arasında kalan ray devreli yol kısmını, (her istasyonda ve saydingde en az iki (OS) bölgesi bulunur)

54- Sınırlı Seyir: Her an, meşgul yol, kırık ray, ters makas, vagon kantarı, döner köprü veya benzeri bir engelle karşılaşma olasılığının bulunduğu durumlarda her an durabilecek gibi ve saatte en çok 25 Km. hızla sınırlandırılmış seyri,

55- Bölge ve Zaman İzni: TSİ ve TMİ sistemlerinde; manevra, sinyal arızası veya herhangi bir iş nedeniyle sınırlandırılmış bir bölgenin belirli bir saate kadar kullanılması için trafik kontrolörü tarafından verilen izni,

56- Ray Devreli Yol Kısmı: İki makas bölgesi arasındaki sinyalli makas bölgeleri (OS) ve yol bölümleri ile istasyonlar arasındaki bloklar üzerinde tren, lokomotif, araç veya vagon bulunup bulunmadığını trafik kumanda merkezine ve istasyon kumanda masasına ileten raylardan meydana gelmiş elektrik devresini,

57- İşaret: Trenlerin trafiği ile ilgili emirlerin görevli personele iletilmesi için kullanılan ve bu yönetmelikte, renk, şekil ve boyutları belirtilmiş, sabit veya hareketli, mekanik olarak veya elektrikle veya elle kullanılan araç ve malzemeler ile düdükle veya insan sesiyle veyahut kol hareketleriyle ve çeşitli renkte ışıklarla verilen tüm işaretleri,

58- Hemzemin Geçit: Karayolu ile demiryolunun birbirini kestiği, alt veya üst geçidi olmayan bariyerli ve bariyersiz geçitleri,

59- Bariyer: Hemzemin geçitleri, karayolu araçlarına kapayıp açmaya yarayan ağaç, PVC veya metalden yapılmış otomatik ve elle çalışan gereci,

60- Çeken Araç Düdüğü: Demiryolu çeken araçlarının uyarı amacıyla ses veren gerecini,

61- İ Tipi Emniyet Tesisatı: Giriş ve çıkış samaforu bulunan, makasları ile samaforları istasyon ve kulelerdeki kumanda kollarıyla düzenlenen ve kilitlenen mekanik sinyal sistemini,

62- Toros Tipi Emniyet Tesisatı: Sadece giriş samaforu olan, makasları elle, giriş samaforu başmakas veya istasyondaki kumanda kolları ile düzenlenen ve kilitlenen mekanik sinyal sistemini,

63- Uzun Eşya: Vagon boyutunu aşan eşyayı,

64- Çok Yollu Hat: Birden fazla ana yolu bulunan hattı,

65- Gabari Taşkını Yüklü Vagon: Yükü herhangi bir tarafından yük gabarisini aşmış vagonları,

66- Çok Dingilli Vagon: 8 ve daha fazla dingilli vagonları,

67- Dökme Eşya Yüklü Vagon: Ambalajsız olarak açık vagonlara yüklenmiş ve dökülerek, uçarak, koku yayarak ve benzeri durumlarda yolcuların, halkın veya çalışanların zarar görmesine neden olabilecek eşya yüklü vagonları,

68- Fren Emsali: Trenlerin türüne, hızına ve hattın eğimine göre treni, fren uzaklığı içerisinde emniyetle durdurabilmek için her 100 tonluk yüke gerekli olan fren ağırlığını,

69- Fren Uzaklığı: Makinistin fren için teşebbüse geçtiği andan itibaren trenin durduğu yere kadar gidilen uzaklığı,

70- Kullanılan Fren: Hava frenli trenlerde lokomotiften, el frenli vagonlarda personel tarafından idare edilen ve çalışır durumda bulunan frenleri,

71- İstisnai Taşıma: Yükün özelliği ve ağırlığı veya boyutları nedeniyle taşınması özel vagon veya şartlarda yapılması gereken her türlü yük taşımasını,

72- Trafik Cetveli: Trenlerin ilk çıkış istasyonu ile son varış istasyonuna kadar olan varış, duruş, kalkış, buluşma, öne geçme işlemleri ile yolda meydana gelen her türlü aksaklık ve düzensizliklerin kaydedilmesine yarayan, trene ait işlemlerin kontrolüne, lokomotif ve vagonların hareketlerine ait istatistiki bilgilerin tespitine ve işletme sonuçlarının değerlendirilmesine esas teşkil eden formu,

73- Havza: Belirli bir amaçla oluşturulmuş hüzmeler-yollar grubunu,

İfade eder.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç iconBaşlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç iconBİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç iconBİRİNCİ BÖLÜM : amaç, kapsam ve tanimlar

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç iconBİRİNCİ BÖLÜm amaç, kapsam ve tanimlar

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç iconBİRİNCİ BÖLÜM : amaç, kapsam, dayanak ve tanimlar

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç iconGenel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç iconAmaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç iconAmaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç iconAmaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com