Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3   4
2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORDU FATİH ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM TARİH

DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı No. : I

Toplantı Tarihi - Saati : 06/09/2012 – 09:00

Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar : Mustafa TETİK,Fatih CANDAN,Leyla ŞAHİN

GÜNDEM:
1- Açılış Ve Yoklama ve Zümre Başkanı seçimi.

2-Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması.

3-Eğitim Ve Öğretim İle İlgili Mevzuat, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları, Tarih Dersi Programında Belirtilen Amaç Ve Açıklamaların Okunarak Planlamanın Bu Doğrultuda Yapılması.

4- Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
5- Öğretim Programında Belirtilen Kazanım Ve Davranışlar Dikkate Alınarak Derslerin İşlenişinde Uygulanacak Öğretim Yöntem Ve Teknikleri İle Bunların Uygulama Şeklinin Belirlenmesi.

6- Ünite Veya Konu Ağırlıklarına Göre Zamanlama Yapılması, Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar Ve Ders Planlarının Hazırlanması, Uygulanması Ve Değerlendirilmesine İlişkin Hususların Görüşülmesi.

7- Diğer Zümre Öğretmenleriyle Yapılacak İş Birliği Esaslarının Belirlenmesi.

8 –Bilim Ve Teknolojideki Gelişmelerin, Derslere Yansıtılmasını Sağlayıcı Kararlar Alınması

9 - Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi

10. - Okul Ve Çevre İmkânlarının Değerlendirilerek, Yapılacak Deney, Proje, Gezi Ve Gözlemlerin Planlanması.

11-Öğrenci Başarısının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesinde Ortak Bir Anlayışın, Birlik Ve Beraberliğe Yönelik Belirleyici Kararların Alınması.

12- Sınavların Şekil, Sayı Ve Süresi İle Ürün Değerlendirme Ölçütleri İle Puanlarının Belirlenmesi.

13 - Öğrencilere Verilen Proje Ödevlerinin Belirlenmesi.

14 - Öğrencilerin Okul İçinde, Öğrenci Seçme Sınavında, Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Katıldıkları Çeşitli Sınav Ve Yarışmalarda Aldıkları Sonuçlara İlişkin Başarı Ve Başarısızlık Durumlarının Ders Bazında Değerlendirilmesi.

15- Öğretmen, Öğrenci, Veli İşbirliği; Öğrencileri Tanıma Ve Rehberlik.

16- Öğrenci Başarısını Arttırmak İçin Yapılacak Çalışmalar.

17- YGS Ve LYS Sınavlarına Hazırlık Çalışmaları.

18 – Okul Gelişim Modeli Anlayışının Benimsenerek Eğitim-Öğretimin Toplam Kalite Anlayışıyla Yürütülmesi İçin Kararlar Alınması.

19. - Dilek Ve Temenniler, Kapanış.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
1- Açılış,Yoklama ve Başkan Seçimi.

Kurulumuz oy birliğiyle Tarih Öğretmeni Mustafa TETİK’İ Zümre başkanı olarak seçti. Zümre Başkanı Mustafa TETİK, 2012–2013 Eğitim Öğretim yılının ülkemiz ve okulumuz için hayırlı olması ve başaralı geçmesi dileği ile toplantıyı açtı. Toplantıda tarih öğretmenleri Mustafa TETİK Leyla ŞAHİN ve Fatih CANDAN’IN hazır olduğu görüldü. Zümre Başkanı Mustafa TETİK tarafından gündem maddeleri okundu. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

2- Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması.
Bir önceki Zümre Kararları Mustafa TETİK tarafından okundu;

Zümre Başkanı Mustafa TETİK; bu kararların uygulandığını ve başarılı olduğunu söyleyerek bu dönemde de uygulanmasını istedi.

Fatih CANDAN; bu uygulamalara ilave olarak öğrencilerin test sorusu çözmelerini sağlayacak ödevler ve görevler verilmesinin yararlı olacağını düşündüğünü bu uygulamanın öğrenmeyi pekiştireceğini belirtti.
KARAR:

a) Öğrencilere test sorusu çözme ödevleri verilerek, çözülüp çözülmediği kontrol edilecek.

b) Çözemedikleri sorular birlikte çözülerek dönüt verilecek.

c) Test Sorusu Ödevlerinin yapılmasında gösterilen performans sözlü notu verilmesinde dikkate alınacak
3-Eğitim Ve Öğretim İle İlgili Mevzuat, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları, Tarih Dersi Programında Belirtilen Amaç Ve Açıklamaların Okunarak Planlamanın Bu Doğrultuda Yapılması.
Mustafa TETİK, Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini amacımızın Atatürk İnkılâplarına bağlı, Türk Milletini milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve geliştiren demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bir nesil yetiştirmek olduğu, bu konudaki duygu ve düşüncelerimizi öğrencilerimize kavratmamız gerektiğini söyledi. vereceğimiz eğitimin amacının Türk Milletini modern dünyanın yapıcı ve seçkin üyelerinden biri haline getirmek için bir taraftan Türk Milletinin ve toplumunun refah seviyesini yükseltirken diğer taraftan da milli birlik ve beraberlikteki ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi desteklemek ve hızlandırmak olduğunu söyledi.
Leyla ŞAHİN; Milli Güvenlik dersinin kaldırıldığını bu dersin kazanımlarının T.C. İnkılap Tarihi ve diğer Tarih dersleri kazanımlarına eklendiğini,uygulamanın bu dönem başlayacağını,planlamada bu son değişikliğe dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Zümre başkanı Musta Programlarının gelişen yeni şartlara ve teknolojilere göre sürekli yenilendiğini bu yeniliklerin http://ttkb.meb.gov.tr adresinden yayınlandığını söyleyerek sürekli takip edilmesini ve dikkate alınmasını istedi.
KARAR:

  1. Talim ve Terbiye ve 134 sayılı kararı ile Tarih 10 ,Tarih 11 ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersleri Programlarında yapılan değişikliklere uyulması ve planlara yansıtılması kararlaştırıldı.

  2. Talim ve Terbiye Kurulumuzun 11/05/2012 tarih ve 36 sayılı kararı ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Programı ile Milli Güvenlik Dersi arasında yapılan ilişkilendirmeye dikkat edilmesi ve planlara yansıtılmasına, mevcut ders kitaplarının 2012 – 2013 Eğitim ve Öğretim Yılına mahsus olmak üzere bu ilişkilendirme ve farklılıklara uyarlanarak kullanılması kararlaştırıldı.

  3. Talim ve Terbiye Kurulumuzun 11/05/2012 tarih ve 37 sayılı kararı ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Programı ile Milli Güvenlik Dersi arasında yapılan ilişkilendirmeye dikkat edilmesi ve planlara yansıtılmasına, mevcut ders kitaplarının 2012 – 2013 Eğitim ve Öğretim Yılına mahsus olmak üzere bu ilişkilendirme ve farklılıklara uyarlanarak kullanılması kararlaştırıldı.


Tarih dersinin Genel Amaçları, Programın yaklaşımı ve kazandırılması gereken Temel Beceriler Tarih Öğretmeni Fatih CANDAN tarafından okunarak bu hususlara göre planlama ve eğitim-öğretim yapılması kararlaştırıldı.
TARİH DERSİNİN GENEL AMAÇLARI
1. Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve

ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve

çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak.

2. Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazandırmak.

3. Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak

öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını

sağlamak.

4. Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin korunması

gerekliliğini kavratmak.

5. Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini

kavratmak.

6. Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi

olmalarını sağlamak.

7. Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa

hizmetlerini kavratmak.

8. Öğrencilerin kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını gidermek.

9. Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark

ettirerek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırmak.

10. Tarih alanında araştırma yaparken tarih biliminin yöntem ve tekniklerini, tarih

bilimine ait kavramları ve tarihçi becerilerini doğru kullanmalarını sağlamak.

11. Öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlararası siyasi, sosyal, kültürel

ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında

çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak.

12. Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin

önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını

sağlamak.

13. Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini sağlamak.

14. Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları

yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazandırmak.

15. Öğrencilere, tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili

kullanma becerisi kazandırmak.
PROGRAMLARIN TEMEL YAKLAŞIMI
1. Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder.

2. Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir.

3. Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar.

4. Öğrencileri düşünmeye, araştırmaya, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir.

5. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini amaçlar.

6. Millî değerleri merkeze alarak evrensel değerlere saygılı olmaya önem verir.

7. Öğrencilerin ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler.

8. Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser.

9. Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar.

10. Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına imkân sağlar.

11. Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır.
TEMEL BECERİLER
Temel beceriler, öğrencilerin öğrenme alanlarındaki gelişimleriyle bağlantılı, yatay

olarak bir yılın sonunda, dikey olarak da on birinci sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat

boyu kullanacakları temel becerilerdir. Tarih Dersi Öğretim Programı içerdiği kazanımlarla

bu temel becerilerin ve derse özgü becerilerin geliştirilmesini hedeflemektedir.
Tarih Dersi Öğretim Programı ile ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır:
• Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma

• Eleştirel düşünme

• Yaratıcı düşünme

• İletişim kurma

• Araştırma-sorgulama

• Sorun çözme

• Bilgi teknolojilerini kullanma

• Girişimcilik

• Gözlem yapma

• Değişim ve sürekliliği algılama

• Mekânı algılama

• Sosyal katılım

Tarih Dersi Öğretim Programı’nda yer alan tarihsel düşünme becerileri şunlardır:
• Kronolojik düşünme

• Tarihsel kavrama

• Tarihsel analiz ve yorum

• Tarihsel sorun analizi ve karar verme

• Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma
4- Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular Üzerinde Durularak Çalışmaların Buna Göre Planlanması.
Zümre Başkanı Mustafa TETİK 2488 sayılı T.D.de yayımlanan Atatürkçülükle ilgili konuları okudu.

Fatih CANDAN;2104 Sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesinin Genel Tarih Dersleriyle ilgili bölümünü okudu;

a. Bu dersi okutan öğretmenler, Atatürk'ün Türk Tarihine verdiği önemi ve Türk Tarih Kurumunu açışıyla başlattığı çalışmaları göz önünde bulundurmalıdır.

b. Türk İnkılabının başlangıcı ile ilgisi olan Osmanlı İmparatorluğunun durumu, devlet adamları ve devlet kurumları konuları işlenirken; Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Müfredat Programının başında yer alan "AÇIKLAMALAR" dahil, konu ile ilgili hususlara bağlı kalınmasına özen gösterilmelidir.

c. Kendi tarihimizdeki ünlü devlet adamları, kahramanlar, ıslahatçılar veya başka kavim ve milletlerin "Büyük" unvanını almış, kralları. imparatorlarıyla Atatürk'ün kişiliği; onların bıraktıkları eserlerle, İnkılabımızın yenilikleri karşılaştırılırken, kişiler ve kurumlar bulundukları zamana göre değerlendirilmeli, Atatürk'ün 20.asırdaki üstün kişiliği vurgulanmalı ve İnkılabının eşsizliği belirtilmelidir.

ç. İkinci Anayurdumuz olan Türkiye'nin tarihinde dönüm noktasını oluşturan Malazgirt ve Miryekefalon savaşları anlatılırken, Kurtuluş Savaşımızın sonundaki Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesinin önemine de değinilmelidir.

d. Anadolulun fethi konusunda bugünkü yurdumuzun Bizanslardan alınışı anlatılırken, Anadolu'da Bizans boyunduruğu altında yaşamış olan Ermenilerle bir sorunumuzun olmadığı üzerinde durulmalı; son zamanlarda dış güçlerle desteklenip, yabancı ülkelerde elçilik veya müşavirliklerde giriştikleri kanlı cinayetler karşısında Türk Milletinin, belirli terör odaklarınca düşünülen siyasi oyunlarının tuzağına düşmeyişi açıklanmalı; Türk Milletinin her zaman olduğu gibi davasındaki haklılığının kabulünü sabırla beklediği belirtilmeli; yaratılmak istenen olaylar, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi derslerinde işlenen bu konu ile ilgili kısımların ışığı altında değerlendirilmelidir.

e. Tarihimizde gurur duyduğumuz kahramanlıklar anlatılırken, yerine göre, en büyük kahraman Atatürk ile ilişki kurulmalıdır.

f. 1683 yılındaki II. Viyana Bozgunu ve ard arda başlayan yenilgilerimîz açıklanırken, Osmanlı topraklarındaki geri çekilmenin Sakarya Meydan Muharebesi ile son bulduğu ve Türk Milletinin ters giden talihinin, büyük Kurtarıcımız Atatürk ile değiştiği açıklanmalıdır.

g. Kanuni Sultan Süleyman zamanında bir lütuf olarak Fransızlara verilen Kapütilasyonlardan bahsedilirken, daha sonra devletimizin ekonomik yönden sömürülmesine yol açan bu anlaşmanın Lozan Barış Antlaşmasıyla kaldırılması üzerinde durulmalıdır.

h. Osmanlı İmparatorluğunda yapılan ıslahat hareketleri, bilhassa II. Mahmut zamanındaki yeniliklerle Tanzimat ve Meşrutiyet devirlerindeki değişiklikler açıklanırken; bu değişiklikler ve düzenlemeler, Atatürk İnkılabının getirdiği yeniliklerle karşılaştırılmalı ve Atatürk'ün İnkılapçı olarak kişiliğindeki üstünlük belirtilmelidir.

i. Siyasi olaylar yanında yer alan geçmiş devirlerin kültür ve sanat hareketleri üzerînde durulurken; gene cumhuriyet devri kültür ve sanatıyla karşılaştırmalar yapılmalı, Atatürk zamanında başlatılan bu tür yeniliklerin değeri kavratılmalıdır.

Bütün bunlarla beraber İnkılap Tarihimizin temelinde bulunan Genel Tarihimizle ilgili konuların giriş, sonuç bölümleriyle, bağlantı kurulacak kısımlarında yerine göre, Atatürk ve İnkılabındaki etkinlikler dilden düşürülmemelidir.

KARAR: Bu konuların ünitelendirilmiş yıllık planlarının konular bölümüne yerleştirilmesi kararı alındı. Milli gün ve haftalarda Atatürkçülükle ilgili konulara derslerde yer verilmesi, Atatürkçülük konularının işlendikten sonra sınıf defterine işlenmesine karar verildi.
5- Öğretim Programında Belirtilen Kazanım Ve Davranışlar Dikkate Alınarak Derslerin İşlenişinde Uygulanacak Öğretim Yöntem Ve Teknikleri İle Bunların Uygulama Şeklinin Belirlenmesi.
Zümre Başkanı Mustafa TETİK, derslerin işlenişinde öğrencileri aktif hale getirecek öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin uygulanması gerektiğini söyledi.

Mustafa TETİK; yukarıda bahsi geçen müfredat programlarının her birinin “Uygulamada Dikkate Alınacak Hususlar” ile ilgili bölümlerini okuyarak derslerin işlenişinde bu uyarılara dikkat edileceğini belirtti.

Leyla ŞAHİN, konuları işlerken öğrencilere daha fazla söz hakkı vermemiz gerek

tiğini yani öğrenci merkezli ders işlemenin başarıyı artıracağını, dersi ezberden çıkartarak sebep ve sonuç ilişkileri üzerinde durup günümüzle bağlantı kurup gelişmelerden ders çıkartarak daha fazla zihinde yer etmesini sağlamamız gerektiğini söyledi.

Fatih CANDAN, konuları işlerken öğrencilerin duygu ve düşüncelerine sık sık yer verilmesini, derslerde konuları işlerken grup çalışmasının yapılmasıyla konuların daha iyi kavratılacağını, öğrencilerin işlenecek konuya hazırlıklı gelmeleri sağlanarak öğrencilerin derse ilgisinin artırılmasına çalışılacağını, ders müfredat konuları ile ilgili öğrencilere belirli bir zamanda hazırlamak üzere proje konularının verilmesi ve bu proje ile ilgili bilgilerin bir dosyada toplanarak sınıfta öğrencinin arkadaşlarına sunmasının öğrencinin öğrenmesi ve araştırması bakımından önemli olduğunu söyledi.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconLİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconMatematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir icon2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını...

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir icon2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu...

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconA Ders Yılı Başı Öğretmenler Kurulu

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconYükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconToplantı Tarihi : 07. 09. 2015

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconDersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconDanişman öĞretmenler

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconUŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com