‘‘Demokrasi düşünseldir ahlakidir, eşitlik severdir. Demokrasi yurt severdir. Gücümüz yetmeyecek işler, oyalayıcı sözlerle yaparız demektir, günlük politika ile


o.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
ATATÜRK VECİZELERİ
‘‘Demokrasi düşünseldir.ahlakidir, eşitlik severdir. Demokrasi yurt severdir. Gücümüz yetmeyecek işler, oyalayıcı sözlerle yaparız demektir, günlük politika ile geçiştirmek demektir. Demokrasi ulusun egemliğine sahip olmasını ve sahip kalmasını gerektirir. Ulus tarafından ulus adına kendilerine Devlet yönetmek görevi verilenler, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorundadır.’’

20 Nisan 1931 M.K. Atatürk

‘‘Aziz milletvekilleri, Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk Milleti ve bizde milletler tarihinin binbir facia ve ızdırap dolu yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır. Yasaların ruhu bizim yanlızbir kısım vatandaşla ilgilenmemizi yasaklar. Biz bütün Türk Milletine hizmet veriyoruz.’’
1 Kasım 1937 T.B.M.M 5. Dönem Konuşaması


‘‘Arakadaşlar Ekonomi demek her şey demektir. Yaşamak için, mesut olmak için, medeni insan olmak için ne lazımsa onların hepsi demektir.’’

K. Atatürk


‘‘ Yabancı bir devletin himaye ve sahipliğini kabul etmek insanlık niteliklerinden yoksunluğu, aciz ve beceriksizliği itiraftan başka bir şey değildir.’’

Mayıs 1919


‘‘ Aciz ve korkak insanlar herhangi bir felaket karşısında milletin de korkuya düşmesine ve çekingen bir hale gelmesine sebep olurlar.’’

4 Mart 1937 Ankara


‘‘ Emniyet ve hak işleriyle alakalı usullerde ve kanunlarda, kolaylık, çabukluk, açıklık ve kesinlik esas olmalıdır.’’

1 Kasım 1937 Ankara


‘‘ Terbiyedir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir sosyal toplum halinde yaşatır. Veya bir milleti esaret ve felaket terk eder.

Eylül 1925

‘‘ Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat umumiyet itibariyle şu hatamız da var ki, tetkikat ve etraflı araştırmalara yer olarak ekseriyetle kendi memleketimizi ve ihtiyaçlarımızı almalıyız, Aydınlarımız belki bütün cihanı, bütün diğer milletleri tanır, lakin kendimizi bilmeyiz.’’

20,03,1923 Konya

‘‘Halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak daha çok ve daha ziyade aydınlarımız düşen bir vazifedir. Gençlerimiz, aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını evvela kendi dimağlarında iyice kararlaştırmalı ve onları halk tarafından iyice anlaşılıp kabul edilecek bir hale getirmeli ve ancak ondan sonra ortaya atmalıdır.’’

1923

‘‘Kesin başarı, son başarı bir maksat takip edenlerde kalacaktır.’’

08,01,1924 Ankara


‘‘ Başarıyı kolaylaştırmak için bütün çarelerin başında milletin aydınlatılması ve uyandırılması bulunur.’’

1923

‘‘ Millet müşterek gayeye müşterek faaliyet göstererek yürürse behemahal muvaffak olacaktır.’’

1924


‘‘ Büyüklük odur ki hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için hakiki ülkü ne ise onu görecek, o amaca yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen bunda mukavemetsiz olacaksın, önüne sonsuz engeller yığacaklardır. Kendine büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız hiç sayacak kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın, ondan sonra büyüksün derlerse bunu diyenlere de güleceksin.’’

1926


‘‘ Türkiye Cumhuriyeti, dünyada yer aldığı mevkiye layık olduğunu eserleriyle isbat edecektir.’’

29,10,1923 Ankara


‘‘ Türkiye Cumhuriyeti mukaddes tanıdığı istiklal ve egemenliğini savunmada musamahakar olamaz.’’

15,02,1924 İzmir


‘‘ Cumhuriyet fazileti ahlakiyete dayanan bir iradedir.’’

14,10,1923 İzmir


‘‘ Asla şüphe yoktur ki, Cumhuriyetin gelecek evlatları bizden daha çok müeffeh ve bahtiyar olacaklardır.’’

01,11,1927 Ankara

‘‘ Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.’’

M. K. Atatürk


‘‘ Bugün vasıl olduğunuz netice asırlardan beri çekilen milli müsibetlerin uyarması ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kanların bedelidir.’’

20,10,1927 Ankara


‘‘ Yeni Türkiye devleti bir halk devletidir. Halkın devletidir.’’

1923


‘‘ Benim için bir taraftarlık vardır. O da cumhuriyet taraftarlığı, fikri, içtimai inkilap taraftarlığı..’’

M. K. Atatürk


‘‘ Türkiye devletinde ve Türkiye devletini kuran Türkiye hakkında tacidar yoktur. Diktatör yoktur.’’

01,04,1923

‘‘ Bozgunluk gününde kaçan adam başkan olmaz.’’

24,03,1930 Ankara

‘‘ Millete efendilik yoktur, çalışmak vardır. Bu millete hizmet eden efendisi olur.’’

M. K. Atatürk

‘‘ Millete Hedefimiz, gayemiz hep millet ve memleketin selameti, mutluluğu ve ilerlemesidir.’’

26,08,1925 İnebolu


‘‘ Büyük davamız en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir.’’

01,01,1937 Ankara


‘‘ Biz yüreğimize doğanları, gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.’’

01,11,1937 Ankara


‘‘ Kan ile yapılan devrimler daha sağlam olur, kansız yapılan devrimler temellileştirilemez.’’

27,10,1922 Bursa


‘‘ Mahkum olmak istemeyen bir milleti esareti altında tutmağa gücü yetecek kadar kuvvetli diktatörler artık bu dünya yüzünde kalmamıştır.’’

1924

‘‘ Milli varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım.’’

1923

‘‘ Düşünceler manasız, mantıksız, safsatalarla dolu olursa, o düşünceler hastalıklıdır.’’

07,10,1922 Bursa


‘‘ Milli kültürümüzü, asrımız medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.’’

29,10,1933 Ankara


‘‘ Felaket başa gelmeden evvel onun önlenme çareleri ve savunması düşünülmek gerektirir. Geldikten sonra kederlenmenin faydası yoktur.’’

26,07,1920 Ankara


‘‘ Milli kültürün her çığırda açılacak yükselmesini Türk Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak temin edeceğiz.’’

01,11,1931 Ankara

‘‘ Eğer millet ortak gayeye ortaklaşa çaba harcayarak yürürse, herhalde başarılı olacaktır.’’

05,02,1923 Akhisar

‘‘ İnsan başlangıçta iken neticeye ulaştığını iddia ederse dünyanın en derin gafletleri içinde kendisini dalmış görür.’’

27 01,1923 İzmir


‘‘ Ey yükselen yeni nesil gelecek sizindir!. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz.’’

30,08,1924 Dumlupınar


‘‘ Hayat mücadeleden ibarettir.’’

1923

‘‘ Hükümet millettir. Millet hükümettir.’’

24/5 Ekim 1919 Amasya

‘‘ Bir milletin dayandığı esaslar Tam istiklal ve Kayıtsız şartsız milli hakimiyet’ten ibarettir.’’

1923

‘‘ Ya istiklal ya ölüm.’’

Mayıs 1919 İstanbul


‘‘ Milletin istiklalini yine milletin kesin kararı kurtaracaktır.’’

22,06,1919 Amasya

‘‘ İstiklalin tam olması, ancak mali istiklal ile mümkündür.’’

1922

‘‘ Lüzumuna inandığımız bir işi derhal yapmalıyız.’’

1925

‘‘ Türk aleminin en büyük düşmanı komünistliktir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir.’’

05,06,1929 Eskişehir


‘‘ Milletimizin hedefi milletimizin ülküsü, bütün dünyada tam anlamı ile medeni bir toplum olmaktır.’’

30,08,1924 Dumlupınar

‘‘ Medeniyetin çoşku seli karşısınında mukavemet boşunadır.’’

27,08,1925 İnebolu


‘‘ Biz hayat ve istiklal isteyen milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı esirgemeden harcarız.’’

01,12,1921 Ankara

‘‘ Milleti millet yapan, ilerleten ve yükselten kuvvetler vardır. Fikir kuvvetleri ve toplumsal kuvvetler…’’

27,101922 Bursa


‘‘ Bir milletin ruhu zaptolunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete hakim olmanın imkanı yoktur.’’

30,08,1924 Dumlupınar


‘‘ Bu millet milli benliğine erişmiş ve bunu bütün dünyaya ispat etmiştir.’’

16,03,1923 Adana


‘‘ Milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avıdır.’’

20,03,1923 Konya
‘‘ Hürriyetin de eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir.’’

01,03,1923 Ankara


‘‘Milletin birlik olarak kuvvet ve kudretini cihana göstermekten başka kurtuluş sayesi ve dayanak noktası kalmamıştır.’’

13,08,1919


‘‘Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek kuşaklarım tam şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakla bulunabilir.’’

17,03,1937 Ankara

‘‘ Milletin sinesinde serbest bir fert olmak kadar, dünyada mutluluk var mıdır? ’’

20,07,1922 Ankara


‘‘ Cumhuriyet fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu evsaf ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Mümtaz vazifenizin yapılmasına yüksek gayretinizle varlığınızı belli edeceğinize asla şüphe etmem.’’

25,08,1924 Ankara

‘‘ Hattı mudafaa yoktur, sathı mudafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz.’’

23,08,1921 Polatlı


‘‘ İnsanları mutlu edeceğim diye onları birbirlerine boğazlatmak insanlık dışı ve son derece teessüfe layık bir sistemdir.’’

25,10,1931 Ankara

‘‘ Milli maksatlardan çok şahsi menfaatler teminine dayanan siyasi teşekküllerden ve bunların kandırmalarından çatışmalarından doğmuş bir takım faydasız uğraşmalara, didinmelere milleti sevmekten büyük günah olamaz.’’

16,01,1923 İzmit


‘‘ Siyaset sahasından karşılıklı faaliyetin feyizli inkişafları ancak vatandaşlar arasında düşmanlık husulune mahal verilmemekle temin olunabilir.’’

01,11,1930 Ankara
‘‘ Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki; Sinesinde yetiştirecek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevheri asliyi, çok iyi tahlil etmek dikkatinden, bir an feragat etmesin.’’

Ekim 1927

‘‘ Herhangi esen bir hava ile değişebilecek bir halk vicdanı içinde yaşarsak yarına güvenmek mümkün olmaz.’’

28,01,1931 İzmir


‘‘ Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.’’

24,04,1921 Ankara


‘‘ Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.’’

19,06,1926 Balıkesir

‘‘ Benim için dünyada en büyük armağan, milletimin en ufak takdir ve iltifatıdır.’’

1920

‘‘ Tarih bir memleketin kanını hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez.’’

23,07,1919 Erzurum

‘‘ Zafer -Zafer benimdir.- diyebilenin, başarı –başaracağım- diye başlayanın ve -başardım- diyebilenindir.’’

1925

- Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

- Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz.

- Dünyanın her tarafından mualimler, cemiyeti beşeriyenin fedakar ve muhterem unsurlarıdır.

- Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona bigane olanları yakar, mahveder.

- Türkiye’de bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar halkımıza da iyi bakmaktır.

- Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

- Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

- Ben dikdatör değilim, Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar; evet bu doğrudur. Benim arzu edip de yapmayacağım bir şey yoktur. Çünkü ben, zoraki ve insafsızca hareket etmesini bilmem. Bence diktatörlük, diğerlerini ram edendir. Ben, kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim.

15,04,1935

- Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda lüzumu olmayan bir sırrı kalbimde taşımak iktidarında olmayan bir adamım. Çünkü ben bir kalp adamıyım. Ben düşündüklerimi daima halk huzurunda söylemeliyim. Yanlışım varsa, halk beni tekzip eder. Fakat şimdiye kadar bu açık konuşmamda halkın beni tekzip ettiği görmedim.

17,03,1937


‘‘ Dinlemek için yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.’’

‘‘ İdeal olarak kendinden iyice emin olarak kimse hayatla boy ölçüşmelidir.’’

‘‘ En doğru, en hakiki Tarikat, tarikatı medeniyettir. Ölülerden yardım istemek, medeni bir toplum için yüz kızartıcıdır.’’

‘‘Dünyada insan gibi yaşamak isteyenler, insan olma niteliklerini ve güçlerini kendilerinde görmelidirler. Bu uğurda her türlü özveriye razı olmalıdırlar. Yoksa hiçbir uygar millet , onları kendi sırasında ve çizgisinde görmek istemez.’’


‘‘ Uyuşuk dimağlardan ve durgun kanlardan oluşmuş kitleler; taş, demir ve odun yığınlarında daha atıf ve şekilsizdirler.’’


‘‘Dış yardım araçtır. Oysa bağımsızlık amaçtır.’’


‘‘ Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir adamım.’’


‘‘ Benim naciz vücudum elbet toprak olacaktır.Türk milleti emniyet ve saadetini garantili (zamin) ilkelerle medeniyet yolunda tereddütsüz yürümeye devam edecektir.’’

Haziran 1926

‘‘ Yeni Türk Devleti savaşçı bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türk Devleti, ekonomi devleti olacakır.’’

16,01,1923

‘‘ Bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın yerleşmesi ve yaşaması mutlaka o milletin hürriyet ve bağımsızlığına sahip olmasına bağlıdır.’’

M. K. Atatürk


‘‘ Ben manevi miras olarak hiçbir ayet hiçbir doğma hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar.’’

M. K. Atatürk

‘‘ Bugün ufukta güneşin doğduğunu nasıl görüyorsam uzaktan bütün doğu uluslarının uyanışını da öyle görüyorum. Bağımsızlık ve özgürlüklerine kavuşacak olan daha çok kardeş ulus vardır.’’

M. K. Atatürk

‘‘ Sömürgecilik ve emparyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din, ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hakim olacaktır.’’

M. K. Atatürk

‘‘ Eşitliğin, hürriyetin ve adaletin dayanağı milli hakimiyettir. Hakimiyeti milliye ise milletin namusudur, haysiyetidir ve şerefidir.’’

07,02,1923 Ankara


‘‘ Bir ulusun namusunu hayatını istikbalini kurtarmak için onun bütün mevcuduyetine kasteden kuvvetleri mahvetmeye , ulusun kabiliyeti, asaleti ve azmi kafi ve yeterlidir.’’

20,03,1923 Konya

‘‘ Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.’’


‘‘ Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.’’

‘‘ Millet sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.’’

‘‘ Gençler benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün memleketi sizin gibi, beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.’’

‘‘ Vatan ve Cumhuriyet çalışkan insanların omuzlarında yükselir.’’

‘‘ Biz uluslar arası ilişkilerde karşılıklı güven riayeti hedef tutan açık ve samimi politikanın en hararetli taraftarıyız.’’


‘‘ Ulusal sınırlarımız içinde özgür ve bağımsız yaşamak istiyoruz.’’

‘‘Şahsımız için değil, fakat mensup olduğumuz millet için elbirliği ile çalışalım. Çalışmaların en yükseği budur.’’

‘‘ Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini memleketin, milletin saadet ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur.’’

‘‘ Benim Türk milletine, Türk Cumhuriyetine, Türklüğün geleceğine ait görevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz. Bu sözler, bir kişinin değil, Türk ulusunun duygusunun ifadesidir. Bunu her Türk bir parola gibi kendinden sonrakilere devamlı tekrar etmekle son nefesini verecektir. Her Türk ferdinin son nefes, Türk Ulusunun son nefesinin sönmeyeceğini, onun sonsuz olduğunu göstermelidir.

Yüksek Türk, senin için yüksekliğin sınırı yoktur.’’

‘‘ Türk milleti

Ebediyete akıp giden her on senede bu büyük millet bayramını daha büyük şerefle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk’üm diyene!’’


‘‘ Bu gün vatanımızda bir milli kudret varsa o cereyan, felaketlerden ders alan milletin kalp ve dimağından doğmuştur.’’

‘‘ Milletler gam ve keder bilmemelidirler.baştakilerin vazifesi hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlere yol göstermektir.’’


‘‘ Her an tarihe karşı, cihana karşı hareketlerimizin hesabını verebilecek bir vaziyette bulunmak lazımdır.’’


‘‘ Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.’’

‘‘ Ben bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem. O işe neler mani olacak diye düşünürüm. Engelleri kaldırdın mı iş kendi kendine yürür.’’

‘‘ Bütün ümidim gençliktedir.’’

‘‘ Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.”


SİYASİ
‘‘ Millete dost görünüp de ilk fırsatta iktidar mevkiine geçtikten sonra, onun gerçek ihtiyaçlarını düşünecek yerde memleketi kendi istediği yolda götüren, laf anlamayan yetkili kimselerin uyarmalarına kulak asmayan; milleti mevcut kuvvetleri şahsına bağlamaya çalışan kahraman yüzlü insanlardan hayli zarar çekildi.’’

14,10,1919 Amasya


‘‘ Milli maksatlardan çok şahsi menfaatler teminine dayanan siyasi teşekküllerden ve bunların kandırmalarından çatışmalarından doğmuş bir takım faydasız uğraşmalara, didinmelere milleti sevmekten büyük günah olamaz.’’

16,01,1923 İzmit


‘‘ Karıştırıcılık yapacak insanlara müsamaha göstermek, yüksek kalblikte bulunmak terbiye eseri değil, belki bir milletin saadetine, şerefine, namusuna, göz dikmiş insanlara musamahadır ki, hiçbir vakit, hiçbir fert buna musade edemez. Hiç kimse buna musade etmek hakkına malik değildir.’’

20,03,1923 Konya


‘‘ Siyaset sahasında karşılıklı faliyetin feyizli inkişafları ancak vatandaşlar arasında duşmanlık husulune mahal verilmemekle temin olunabilir.’’

01,11,1930 Ankara

‘‘ Siyasi çekişmelerin çoğu beyhudedir. Ama sosyal çalışmalar her zaman için semere vericidir. Bizim aydınlar buna çalışmalı, neden Anadolu’ya geçip çalışmazlar? Neden milletle doğrudan doğruya temasta bulunmazlar? Memleketi gezmeli, milleti tanımalı, eksiği nedir, görüp gözetmeli, milleti sevmek böyle olur. Yoksa lafla sevgi fayda vermez.’’

24/25 Ekim 1919 Amasya


‘‘ Gücümüz yetmicek işleri, oyalaıcı sözlerle yaparız demek, milleti günlük politika ile geçiştirmektir.’’

20,04,1931

AİLE İLE İLGİLİ SÖZLER
‘‘ Sosyal hayatın başlangıcı aile hayatıdır.’’

27,08,1925 İnebolu


‘‘ Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri güzide evlatlar sayesinde olmuştur’’

1923

‘‘ Kadının en büyük ödevi analıktır. İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse bu ödevin önemi değeriyle anlaşılır.’’

31,01,1923 İzmir


‘‘ Dünyada gördüğün her şey kadının eseridir.’’

31,01,1923 İzmir


‘‘ Türk kadını dünyanın en aydın, en değerli ve en ağır kadını olmalıdır.’’

14,10,1925 İzmir


‘‘ Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli daha fazla bilgili olmağa mecburdurlar. Eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar.’’

M. K. Atatürk

ASKER İLE İLGİLİ SÖZLER
‘‘ Türk askeri kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk askerinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki, onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır’’

1926
‘‘ Hiçbir medeni devlet yoktur ki, ordu ve donanmasından önce ekonomisini düşünmüş olmasın.’’

30,08,1924 Dumlupınar


‘‘ En yüksek askerlik budur; muhtelif ihtimalleri çok iyi hesap etmeli en iyi görüneni cesaret ve katiyetle tatbik etmelidir. Subaylara hakiki feyzi verebilecek olan okul birlikleridir.’’

1915


‘‘Ordumuz Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.’’

M. K. Atatürk

‘‘ Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir.’’

20,09,1921 Ankara


‘‘ Ordumuz; Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarfetmekte olduğunuz sistemli çalışmaların yenilmesi imkansız teminatıdır.’’

01,11,1937 Ankara


‘‘ Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Hayatı millet tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir.’’

M. K. Atatürk


‘‘ Hakiki zafer, şavaş meydanlarında muvaffak olmak değil, asıl zaferdeki muvaffakiyetlerin kaynaklarını kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektir.’’

M. K. Atatürk

‘‘ Türkiye devletinin bağımsızlığı kutsaldır. O, sonsuza kadar güven içinde ve her çeşit tehlikeden korunmuş olmalıdır.

Devletin bağımsızlığının, millet ve memleket hayatının tek koruyucusu kahraman ordumuzdur. Bundan dolayı, askeri teşkilatımızın özel bir itina ile düzenlenmesi ve geliştirilmesi en önemli hususlardandır.’’


‘‘ Türk Cumhuriyetinin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta barış, dünyada barış gayesi, insanlığın ve medeniyetin refah ve ilerlemesinde en esaslı etken olsa gerektir. Buna elimizden geldiği kadar hizmet etmiş ve etmekte bulunmuş olmak bizim için iftihar nedenidir.’’

‘‘ Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.’’

02,09,1930 Ankara

‘‘ Milletimizin din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip olamamıştır alamaz.

‘‘ Tüccar milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için elinde ve zekasında emniyet edilen ve bu emniyete riyakat göstermesi gereken adamdır.’’

K. Atatürk


‘‘ Basın milletin umumi sesidir.’’

1 Mart 1922 Ankara


‘‘ Cumhuriyet devrinin kendi düşünce ahlakiyetiyle donanmış basını gene ancak cumhuriyetin kendisi yetiştirir.’’

1925


‘‘ Milli ekonominin temeli tarımdır.’’

01,11,1937 Ankara

‘‘ Bu memleketin sahibi ve sosyal toplumumuzun esas unsuru köylüdür. İşte bu köylüdür ki, bugüne kadar eğitim nurundan yoksun bırakılmıştır.’’

01,03,1922 Ankara

‘‘ Eğer milletin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık.’’

16,03,1923 Adana


‘‘ Çiftçi ve çoban, bu millet için asli unsurdur.’’

16,03,1923 Adana
‘‘ Türkiye’nin hakiki sahibi ve efendisi, hakiki yetiştiricisi olan köylüdür, o halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak sahibi ve daha laık olan köylüdür.’’

01,03,1922 Ankara


‘‘ Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.’’

01,11,1937 Ankara


‘‘ Demiryollar Türk Milletinin refah ve medeniyet yollarıdır.’’

13,02,1931 Malatya

‘‘ Endüstrileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer alacaktır.’’

01,10,1937 Ankara


‘‘ Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak için mutlu olmak için insanlığın varlığı için ne lazımsa onların hepsi demektir. Tarım demektir, ticaret demektir.’’

17,02,1923 İzmir

‘‘ Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata sahip olamaz.’’

1923


‘‘ Hakiki selamete ermek istiyorsak çok kan dökerek kazandığımız zaferlerden sonra çok fedakarlık yaparak tarım ticaret sanat sahasında güvenli adımlarla yürümeğe bakalım.’’

1925


‘‘ Sanatçı toplumda uzun çabalardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.’’

11,06,1937 Trabzon


‘‘ Bir ulus sanat ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir ulus; bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve aciz kimsedir. Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarında birisi çökmüş demektir.’’

15,03,1923 Adana


‘‘ Sanayileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayi kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan savunması olmak üzere, ürünlerimizi değerlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve mutlu Türkiye idealine ulaşabilmek için bu bir zorunluluktur.’’

‘‘ İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir milletki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.’’
TBMM İLE İLGİLİ SÖZLER
‘‘ Büyük Millet Meclisi Türk Milletinin asırlar süren araştırmalarının özü ve onun bizzat kendini idare etmek şuurunun canlı bir timsalidir.’’

01,11,1927 Ankara


‘‘ Milletin hakiki ve tek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisidir.’’

08,04,1923 Ankara


‘‘ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin haricinde hiç bir fert, hiçbir kuvvet ve hiçbir makam milli mukadderata hakim olamaz.’’

08,04,1923 Ankara

‘‘ Büyük milli dertler, şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi’nde şifa buldu. Gelecekte de, yalnız orada kesin tedbirlerini bulabilecektir.’’

01,11,1930 Ankara

DİN
‘‘ Dinimiz son dindir., ekmel dindir, Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen uyuyor.’’

07,02,1923 Balıkesir


‘‘ Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur.’’

31,01,1923 İzmir


‘‘ Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa tetabük etmesi lazımdır.’’

31,01,1923 İzmir


‘‘ İnsanların çarpışlarında en büyük istihkam iman dolu göğüslerdir.’’

21,11,1921 İzmir • Yeryüzünün en büyük insanı Hazret-i Muhammet’tir.

 • İslam dini ilmin ve fennin ışığında, tetkik edildiği zaman en büyük dindir.

 • Benim dinim şuura muhalif, terakkiye mani değildir.

 • İlmin olmadığı yer, her nerede olursa olsun, orada din istimrarcıları peyda olur, cehalet zararlı bir hale girer.‘‘ Dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Ancak bundan dolayıdır ki; son din olmuştur. Dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması esastır. Dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Kuran-ı Kerim’de Allah’ın emrettiği şey, Müslim ve müslimenin ilim ve irfanı birlikte kazanmalarıdır.’’

31,01,1923 İzmir


‘‘ Artık din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular varsa kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar.’’

M. K. Atatürk


‘‘ İnanıp bağlanmakla mutlu olduğumuz İslam dinini, yüzyıllardan beri alışılageldiği gibi bir siyaset aracı haline düşmekten kurtarıp yüceltmenin pek gerekli olduğu gerçeğini görüyor ve biliyoruz.’’

M. K. Atatürk

‘‘ Eğer bizim dinimiz aklın, mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı.’’

‘‘

‘‘Türkiye Cumhuriyeti Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürünün oluşmuş şeklidir. Ulusal kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Çünkü Türk ulusunun karakteri yüksektir. Çalışkandır ve zekidir. Çünkü Türk ulusunun yürütmekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir. Bunun içindir ki ulusumuzun yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.’’

29 Ekim 1933 10. Yıl Söylevi


‘‘ Okul;

Genç beyinlere, insanlara saygıyı ulusu ve ülkeye sevgiyi bağımsızlık onurunu öğretir.’’
27 Ekim 1922 Bursa

‘‘ Biz cahil dediğimiz vakit mutlaka okulda okumamış olanları kasdetmiyoruz. Kasdettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören hakiki alimler çıkar.’’

1923


‘‘ Denilebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.’’

16,01,1923 İzmit

‘‘ Yaşamak demek çalışmak demektir.’’

31,01,1923 İzmir

‘‘ Bir toplumun bir uzvu çalışırken diğer uzvu oturursa o toplum felçli olarak kalır.’’

31,01,1923 İzmir


‘‘ En büyük makam, en büyük hak çalışanlara ait olacaktır.’’

17,02,1923 İzmir


‘‘ En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde muhakkak zafere ulaşmamız gereklidir. Bir milletin gerçek kurtuluşu, ancak bu suretle olur.

1924

‘‘ İlim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir.’’

22,09,1925 Samsun


‘‘ Toplumumuz için bilim ve fen gerekli ise, bunun aynı derecede hem de kadınlarımızın elde etmesi gereklidir.’’

31,09,1923 İzmir


‘‘ Okul genç dimağlara, insanlığa hürmeti, millet ve memleketi sevmeyi şerefi, istiklali öğretir. İstiklal tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takibi uygun olan en doğr yolu belletir.’’

27,10,1922 Bursa


‘‘ İlk ilham ana baba kucağından sonra okuldaki mürebbinin vicdanından terbiyesinden alınır.’’

22,09,1924 Samsun


‘‘ Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin istikbaline, kendi benliğine ve milli emellerine düşman olan anasırla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.’’

M. K. Atatürk


‘‘ Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyaı bütün güzellikleriyle gelişecektir.’’

27,10,1922 Bursa


‘‘ Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda işlerinde birer namusu uzman ve birer alim olmaları gereklidir. Bunu temin eden okuldur.’’

27,10,1922 Bursa


‘‘ Her fert dinini, diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur.’’

26,01,1923 Alaşehir

‘‘ İlk öğretimin muhtaç olduğu kurumlardan biri de yatılı ilkokullardır.’’

01,03,1923 Ankara


‘‘ Milletimizin, memleketimizin üniversiteleri bir olmalıdır. Bütün memleket çocukları kadın ve erkek aynı şekilde oradan çıkmalıdır. Fakat nasıl ki her hususta yüksek meslek ve uzmanlar yetiştirmek lazım ise dinimizin hakiki felsefesini tetkik, derinliğine inerek inceleme, telkini kudreti ilmiyye ve fenniyesini koruyacak seçkin ve gerçek ulu, seçilmiş bilginleri dahi yetiştirecek kurumlara sahip olmalıyız.’’

29,01,1923 Alaşehir

‘‘ Bir toplumdaki hastalığı görmek, onu iyileştirmek toplumu yüzyıllarımızın gereklerine göre ilerletebilmek için diğer vasıfların yanında bilim ve fende gereklidir. Bilim ve fennin merkezi de okuldur.’’

27,10,1922 Bursa


‘‘ Milletimizin siyasi ve toplum hayatında düşünce eğitiminde de önderimiz bilim ve fen olacaktır. Okul sayesinde, okulun vereceği bilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzelliği ile gelişir.’’

M. K. Atatürk


‘‘ Eğitimde katiyen başarılı olmak lazımdır. Bir milletin kurtuluşu ancak bu yolla olur.’’

27,10,1923

‘‘ En mühim, en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür bağımsız, şanslı bir cemiyet halinde yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.’’

M. K. Atatürk

‘‘ Öğretmenler! Cumhuriyet sizden; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister.’’

ATATÜRK’ ÜN TÜRKLÜK HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ


 • Doğuşumdaki tek fevkaledelik Türk olarak dünyaya gelmemdir.

 • Bir Türk dünyaya bedeldir!

 • Türk öğün, çalış, güven,!

 • Ne mutlu Türküm diyene!

 • Türke müspet ve iyi bir şey veriniz. Bunu reddetmesi ihtimali yoktur.

 • Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.

 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

 • Türk milletinin tabiat ve şiarına en mutabık olan idare Cumhuriyet idaresidir

 • Benim hayatta yegane övüncüm Türklükten başka şey değildir.‘‘ Bizimle barış yapmak istediklerini söyleyenler, görüşlerinde ayak diretmeden, bu meselede Türk milletinin azim ve iradesi aleyhine yürümek kabil olmayacağını anladıklarını yakında göstermekle acele edeceklerdir.’’

25,12,1922 Ankara


‘‘ Ey Türk Gençliği; birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini sonuna kadar muhafaza ve savunmaktır.’’

20,10,1927 Ankara


‘‘ Her Türk kişisinin son nefesi, Türk ulusunun son nefesinin sönmeyeceğini, onun daimi olduğunu göstermelidir.’’

01,11,1935 Ankara


‘‘ Yüksek Türk, senin için yüksekliğin sınırı yoktur.’’

11,12,1935 Ankara


‘‘ Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafıyla, atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.’’

M. K. Atatürk

‘‘ Açık ve salim düşünmek, açık ve salim hareket etmek ve bu suretle Türk’ün yüksek siyasi müessesesi Cumhuriyeti yükseltmekle beraber bu konudaki düşüncelerini açıkça ileri sürenler asla birbirlerine karşı değildirler.’’

10,08,1930 Yalova

‘‘ Az zamanda çok ve büyük işler yaptık bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.’’

ATATÜRK HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

E. HERRİOT

‘‘ Sevimli, sempatik, mütevazi duruşlu, fakat kararlarında aşırı derecede ısrarlı, dileklerinde sarsılmaz suretle sebatlı, görüşleri açıklamada tereddüde yer bırakmayacak derecede açık.’’

GENERAL LİMAN VON SANDERS


‘‘ Soysa adalet anlayışı ve mücadeleci kişiliği yönünden Musatafa Kemal Atatürk’ü kendime rehber edindim. Benim önderim O’dur.’’

SOMALİ DEVLET BAŞKANI – SAİD BARRE


‘‘ Atatürk’e hayranım.’’

PAKİSTAN ESKİ BAŞBAKANI – ZÜLFİKAR ALİ BUTTO


‘‘ ABD basını önce –milliyetçi kuvvetler diktatörü- dediği Atatürk’ü daha sonra

-Türkiye’nin Washington’u- olarak tanımlamıştı.’’


‘‘ Biz mücadelemizde Mustafa Kemal’i örnek aldık.’’

RODEZYA KURTULUŞ SAVAŞINI VEREN ZAPU ÖRGÜTÜ LİDERLERİ JOSE MİSİKA – ENOS MALANDA

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

‘‘Demokrasi düşünseldir ahlakidir, eşitlik severdir. Demokrasi yurt severdir. Gücümüz yetmeyecek işler, oyalayıcı sözlerle yaparız demektir, günlük politika ile icon207-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi...

‘‘Demokrasi düşünseldir ahlakidir, eşitlik severdir. Demokrasi yurt severdir. Gücümüz yetmeyecek işler, oyalayıcı sözlerle yaparız demektir, günlük politika ile iconDÜnya demokrasi

‘‘Demokrasi düşünseldir ahlakidir, eşitlik severdir. Demokrasi yurt severdir. Gücümüz yetmeyecek işler, oyalayıcı sözlerle yaparız demektir, günlük politika ile iconVatandaşlik ve demokrasi EĞİTİMİ dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

‘‘Demokrasi düşünseldir ahlakidir, eşitlik severdir. Demokrasi yurt severdir. Gücümüz yetmeyecek işler, oyalayıcı sözlerle yaparız demektir, günlük politika ile iconDünyada meydana gelen şu olaylardan etkilenmiştir: Fransız İhtilali...

‘‘Demokrasi düşünseldir ahlakidir, eşitlik severdir. Demokrasi yurt severdir. Gücümüz yetmeyecek işler, oyalayıcı sözlerle yaparız demektir, günlük politika ile iconEŞİTLİK İlkesi ve poziTİf ayrimcilik

‘‘Demokrasi düşünseldir ahlakidir, eşitlik severdir. Demokrasi yurt severdir. Gücümüz yetmeyecek işler, oyalayıcı sözlerle yaparız demektir, günlük politika ile iconGenelge ekinde (EK: 2) yer alan ihracat kredi ve ihracat kredisi...

‘‘Demokrasi düşünseldir ahlakidir, eşitlik severdir. Demokrasi yurt severdir. Gücümüz yetmeyecek işler, oyalayıcı sözlerle yaparız demektir, günlük politika ile iconAtatürk Dönemi Dış Politika

‘‘Demokrasi düşünseldir ahlakidir, eşitlik severdir. Demokrasi yurt severdir. Gücümüz yetmeyecek işler, oyalayıcı sözlerle yaparız demektir, günlük politika ile icon1416 sayili kanun uyarinca miLLî EĞİTİm bakanliği tarafindan resmi-burslu...

‘‘Demokrasi düşünseldir ahlakidir, eşitlik severdir. Demokrasi yurt severdir. Gücümüz yetmeyecek işler, oyalayıcı sözlerle yaparız demektir, günlük politika ile iconKÜLTÜr ve sosyal iŞler müDÜRLÜĞÜ

‘‘Demokrasi düşünseldir ahlakidir, eşitlik severdir. Demokrasi yurt severdir. Gücümüz yetmeyecek işler, oyalayıcı sözlerle yaparız demektir, günlük politika ile iconKÜLTÜr ve sosyal iŞler müDÜRLÜĞÜ


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com