Tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî’dir


sayfa1/8
o.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8
İBN-İ HALDUN

 • Tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî’dir.

 • Nesli, sahabelerden Vail b. Hacer’e uzanan, arap bir ailede, 1332 yılında, Tunus’da doğdu.

 • 1406 yılında Kahire’de vefat etti.

 • Sosyoloji, tarih, felsefe, siyaset bilimi, sosyal bilimler, ekonomi ile ilgilenmiştir.

 • İslam bilimlerinin bütün dallarından, tabii ve sosyal bilimlere kadar, çağına ulaşan her konuda önemli tahlillerde bulunmuştur. Bu nedenle, Tarih Felsefesi'nin ve İktisat Bilimi'nin kurucusu olarak kabul edildi.

 • Ayrıca insanlık tarihinin ilk toplum bilimcisi ve sosyoloğu olma özelliğini kazandı. Sosyoloji ilminin birçok temel prensiplerini batılı bilim adamlarından yüzlerce yıl önce ortaya koydu.

 • Toynbee, ondan "herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en büyük tarih felsefesinin sahibi" diye söz eder. Hitti’ye göre İbn-i Haldun, İslam’ın en büyük tarih felsefecisidir.

 • İbn-i Haldun büyük dünya tarihi olan Kitâbu'l-İber dışında fazla bir eser kaleme almamıştır. 7 ciltlik eserinin 1. cildi Mukaddime’dir.

 • Mukaddimesi’nde tarih ilminin önemine, tarih yazımında takip edilen usullerin araştırılmasına, tarihçilerin düştükleri hatalara, sahip oldukları asılsız kanaatlere ve bunların sebeplerine temas etmiş, tarih ilminin kapsamlı bir tarifini yaparak kendi tarih anlayışını ortaya koymuştur.

 • İbni Haldun'un temel gayesi; İslam Medeniyetinin tarihi ve sosyolojik problemlerine ışık tutmak ve İslam kültürüne yeni bir canlılık kazandırmaktı. 

SORU 1: İbn-i Haldun’un büyük dünya tarihi olan Kitâbu'l-İber adlı eserinin 1.cildi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Garipname

b) Mukaddime

c) Tazarruname

d) Cihannüma

e) Mücerrebname

CEVAP 1: B

SORU 2: İbn-i Haldun’un temel gayesi nedir?

CEVAP 2: İslam Medeniyetinin tarihi ve sosyolojik problemlerine ışık tutmak ve İslam kültürüne yeni bir canlılık kazandırmaktır.

ABDÜSSELAM [Muhammed abdus salam]

 • 29 Ocak 1926 yılında Pakistan sınırları dışında kalan Jhanga’da doğdu.

 • 21 Kasım 1996 yılında ölmüştür.

 • Abdüsselâm, ender yetişen İslâm alimlerinden birisidir.

 • Kendisi Nobel Ödülü kazanan ilk Pakistanlı 

 • Nobel Ödülü kazanan ilk müslüman olmakla birlikte fen alanında bu ödülü kazanan ilk müslüman olmuştur.

 • Profesör Abdüsselâm'a Nobel armağanını kazandıran, zayıf ve elektromagnatik kuvvetlerin birleşik alan teorisidir. Aynı teoriyi Steven Weinberg de o sıralarda ileri sürdü. Bundan dolayı teori, Selâm-Weinberg teorisi adıyla tanındı.

 • Teorik fizikçiler, etkileşmelerden en az ikisinin veya hepsinin menşeinin aynı olduğunu ispat etmeye çalıştılar.

 • Einstein, bu işe 35 yılını verdiği halde gözlemlere uygun düşen bir netice elde edememişti. Einstein'in gerçekleştiremediği bu teoriyi Profesör Abdüsselâm gerçekleştirdi:

 • Abdüsselâm, sadece fizikteki çalışmaları ile değil, idarecilik ve yöneticiliği ile de örnek gösterilecek bir şahsiyettir.

 •  Pakistan Atom Enerjisi Komisyonunun ilk üyesi oldu.

 • Salam Pakistandaki uzay araştırma aktivitelerinin kuruluşundan sorumlu olmuştur.Pakistan’ın uzay programının da kurucusuydu.

 • 1964 yılında, Trieste'yi (fizik merkezi)kurdu

 • 1974 yılından 1993 yılına kadar yönetmenlik yaptı Ülkesinde bilimi teşvik etmek  için Uluslararası Nathiagali Yaz Koleji (INSC)ni kurdu 

 • İstanbul Üniversitesi, fizik alanındaki hizmetlerinden dolayı Prof. Abdüsselâm'a 9 Eylül 1981'de, Fahri Fen Doktoru payesi verdi.

 • Salam iki kez evlendi ; ilk eşinden üç kızı ve bir oğlu, ikinci eşinden de bir oğlu ve bir kızı dünyaya geldi.İkinci eşi Johnson ile Londra'da 1968 yılında evlendi. 

 • Abdüsselâm, yapmış olduğu bu çalışmalarındaki başarısını İslâma bağlar. Şu ayetin anlamında insanları araştırmaya sevk ve kâinattaki her şeyin kusursuz olduğunu ve bunun neticesinde Allah'ın varlığını inkârın mümkün olmadığını söyler. "Rahman'ın yarattığında kusur göremezsin. Haydi çevir gözünü: Kusur görecek misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir. Gözün sana yorgun ve hakir geri dönecektir.“

 •  “Bizler, Allah’ın hikmetini keşfetmeye çalışıyoruz. Elbette ki çoğu zaman tam mânâsıyla buna muvaffak olamıyoruz; ama bazen hakikatin küçük bir parçasını görmekle büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” demiştir.

 • Abdüsselâm'a göre, müslümanlar ne zaman bu ayetlerin ışığında çalışmalar yaptılarsa büyük başarılar kazanmışlardır.

SORULAR

1.Abdüsselam hangi alanda calışmalar yapmıştır ?

…………………………………………………………..

2.Abdüsselama nobel ödülünü kazandıran teori hangisidir?

a.Sicim teorisi b.Büyük birleşme teorisi c.kuantum çekim döngüsü d.zayıf ve elektromanyetik kuvvetlerin birleşik alan teorisi

ALBERT EINSTEIN

 • AlbertEinstein , Yahudi asıllı Alman teorik fizikçidir.

 • Doğum14 Mart 1879
  UlmAlman İmparatorluğu

 • Ölüm18 Nisan 1955 (76 yaşında)
  PrincetonABD.

 • Eşi: Elsa Einstein (e. 1919–1936), Mileva Marić (e. 1903–1919)

 • Ebeveynleri : Hermann Einstein, Pauline Einstein

 • Çocukları: Eduard Einstein, Lieserl Einstein, Hans Albert Einstein

 • Einstein, 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenebilir. Görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır.

 • 1905'in bilim dünyasına yeni bir ufuk açan üçüncü ve en önemli çalışması, Özel Görecelik (Special Relativity) kuramıdır. Bu kuram, Einstein'ın genç yaşında kendini gösteren bir merakına dayanır. Daha 16 yaşında iken Einstein gelecek on yıl boyunca düşüncelerini kaplayacak olan soruyu kendisine sormuştur, "Bir ışık ışınına binmiş olsaydım, dünya bana nasıl görünürdü, acaba?"

Daha 16 yaşındayken bile sabit ışık dalgalarının asla görünemeyeceğini bu yüzdende bir çelişki olduğunu düşünmüştü.

O yıl 16 yaşında ‘ışığın noktasal yayılımı’ ile ilgili ünlü deneyini yaptığı yıldı.

 • Henüz 26 yaşında olan Einstein 1905 yılında Zürich Üniversitesi’nde ‘’A New Determination of Molecular Dimensions ‘’ adlı doktora tezini vererek doktor ünvanını almıştır.Aynı yıl modern fiziğin temellerini olusturan 4 makelesini de yazmaya başlamıştır.Makalelerin konusu sırasıyla:

1.Fotoelektrik etkisinin deneysel sonuçları,

2.Brown hareketi,

3.Hareketli cisimlerin elektrodinamiği

4.Madde ve enerji eşitliği E = mc2

 • Bu makalelerinden üçü olan Brown hareketi, Fotoelektrik etkinin deneysel sonuçları ve Özel Rölativite Nobel Ödülü’ne aday gösterilmiş ve Nobel Ödülü komitesindeki birçok tartışmadan sonra ‘Fotoelektrik etki (The Photoelectric Effect)’’ adlı çalışması ile 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü’nü alamaya hak kazanmıştır.

SORULAR

1.Aşağıdakilerden hangisi Albert Einstein’ ın modern fiziğin temellerini olusturan 4 makelesinden biri değildir?

 1. Fotoelektrik etkisinin deneysel sonuçları

 2. Brown hareketi

 3. Hareketli cisimlerin elektrodinamiği

 4.  Evrensel kütle çekim yasası

 5. Madde ve enerji eşitliği

2.Albert Einstein’ın ’’Eğer ışık bir dalga olsaydı o zaman ışık hüzmesi tıpkı donmuş bir dalga gibi sabit görünürdü.’’ Düşüncesini neye dayanarak söylemiştir?

Cevap: Sabit ışık dalgalarının asla görünemeyeceğini bu yüzdende bir çelişki olduğunu düşünmüştü.

ANAKSİMANDROS/ANAKSİMANDER
 • MÖ 610 da Miletos’ da doğmuştur.

 • Thales 'in öğrencisidir. 

 • Antik Yunan Medeniyetine katkıda

bulunmuştur.

 • MÖ 545 ler de ölmüştür.

 • Anaksimandros evrenin özünün, ilk ana maddesinin ne olduğunu sorgulamıştır. 

 • Ona göre de her şeyin kökeninde sonsuzluk (Aperion) vardır.

 • Anaksimandros’un sonsuzu belirsiz bir maddedir. İçinde çeşitli karşıtlar bulunur. Bunlar sıcak soğuk kuru yaş gibi.

 • Evreni açıklamaya çalışmış ve ilk defa kozmos sözcüğünü kullanmıştır. Bu sözcükle düzenli ve anlaşılır bir evreni kastetmiştir.

 • Anaksimandros karalar ile okyanus sınırını çizen ilk insandı.

 • Astronominin kurucusu ve kozmoloji alanında bir öncüydü Anaksimandros.

 • Anaksimandros, evrim kuramlarının öncülerinden sayılabilir. Çünkü o insanın balıktan geldiğini söylemiştir.

 • Anaksimandros ‘ da Thales gibi arkhe(temel,ana madde) sorunu üzerinde durmuştur.

 • Thales evrenin temel maddesine su derken Anaksimandros sınırı olmayan adını verdiği maddeden söz etmiştir.ANAKSİMANDROS İLE İLGİLİ SORULAR

Soru 1) Evrende her şeyin temelinde sonsuzluk olduğunu savunan ünlü düşünür kimdir?

a)Anaksimandros b)Aneksimenes c)Sokrates d)Platon e)Thales

Cvp:a
Soru 2) Anaksimandros suyu neden arkhe olarak kabul etmez?


Cvp: Su nicelik bakımından sınırlı ve nitelik bakımından belirlidir halbuki evren böyle değildir.

ANAKSİMENES

 • MÖ 585 te Milet, Karya da doğmuştur.

 • Milesian okulunun en genç bireyidir ve Anaksimandros un öğrencisi olmuştur.

 • Doğa filozofu ve Batı dünyasının ilk filozofları kabul edilen üç düşünürün sonuncusudur.

 • MÖ 525 te ölmüştür.

 • Anaksimenes, aynı Anaksimandros gibi fizikçi ve doğa bilimcisidir.

 • Ruh kavramı ilk kez Anaksimenes’te ortaya çıkmıştır. ‘Tüm canlıların ruhu vardır.’ sözüyle, doğada canlı-cansız ayrımını da yapan ilk insan olmuştur.

 • ‘Hava olmadan yaşam olur mu?’ diye sorar.

 • Doğayı tanrı olarak kabul eden ilk düşünürdür.

 • Gökkuşağını bir tanrıça olarak değil de güneş ışınlarının yoğunlaşmış hava üzerindeki etkisi biçiminde ele alması, düşüncesinin ussal yanının kanıtıdır.

 • Kendisinden sonrakilere ulaşan yapıtı ‘Doğa Üzerine’ adını taşır. İyon lehçesiyle yazdığı eserinde gereksiz süslemelerden kaçınmış ve basit bir dil kullanmıştır.

 • Pratiğe yönelik işlek bir zekaya ve engin bir düşünceye sahip yetenekli bir gözlemcidir.

 • Düşünceleri İlkçağda çok etkili olmuştur. Onun düşüncelerinin izlerini, kendisinden sonraki pek çok düşünürde görüyoruz. Bu düşüncelerin geniş bir alana yayılmasında, Miletos'un İranlılarca alınması ve tahrip edilmesi sonucu öğrencilerinin her yöne dağılmaları etkili olmuştur.

ANAKSİMENES İLE İLGİLİ SORULAR

1) Milesian Okulunun üçüncü düşünürünün monist olarak sınıflandırılan filozoflar

içinde olmasının nedeni nedir?

 

 • Maddeyi evrendeki tek gerçeklik olarak görmesi,

 • Dış dünyayı meydana getiren çokluğun gerisinde bir birlik araması,

 • Madde söz konusu olduğunda varlığın temeline birçok arkhe ya da maddi neden değil de, tek bir madde yerleştirmesidir.

2) Anaksimenes, dudaklarımızı birbirine yaklaştırıp avucumuza üflediğimiz zaman ağzımızdan çıkan havanın soğuk, ağzımızı fazlaca açıp, avucumuza üflediğimiz zaman da, ağzımızdan çıkan havanın sıcak olması gözleminden yararlanarak, sıkışma ve seyrekleşme kavramını kullanarak neyi açıklamıştır?
A) Birlikten çokluğa geçiş süreci (CEVAP)

B) Monizm

C) Evrendeki değişimin niceliksel olduğu

D) Yeryüzünün tepsi şeklinde olduğu

E) İlgi alanının evren olduğu

ARCHIMED

 • (M.Ö 287 –M.Ö 212)

 • Sicilya doğumlu

 • Sirakuzada ölmüştür.

 • Archimed’in mezarı zamanla kaybolmus yıllar sonra Sicilyada konsül yardımcılığı yapmakta olan CİCERO tarafından bulunup onarılmıştır.

 • Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendistir.

 • Yapmış olduğu buluşlar arasında bileşik makaralar, sonsuz vidalar, hidrolik vidalar, yakan aynalar ve sıvıların kaldırma kuvveti bulunmaktadır.

 • Geometriye ait katkılarından biride bir kürenin yüz ölçümünü ve hacmini bulmustur.

 • Newton ve Leibniz’in blduğu dieransiyel ve integral hesap için iyi bir temel oluşturmuştur.

İlk defa denge prensiplerini ortaya koyan bilim adamıda Archimeddir. Bu prensipleren bazıları şunlardır:

 • Eşit kollara asılmış eşit ağırlıklar dengede kalır.

 • Eşit olmayan ağırlıklar eşit olmayan kollarda (F1.a=F2.b) koşulu sağlandığında dengede kalırlar.

‘ Bana bir dayanak noktası verin dünyayı yerinden oynatayım’

Archimed

Archimed’in Ölümü

Kumandan marcellus, büyük saygı duyduğu ve zekasını sunması için Archimed’i huzuruna davet eder.Asker öldürür. Kral buna üzülür.Archimed öldürülmeden önce yine problemler çözmekteydi.Son sözüde ‘Şekillerimi bozmayın’ olmuştur

Archimed ile ilgili sorular

 1. Yakan aynalar, sıvıların kaldırma kuvveti, hidrolik vidalar, kürenin yüz ölçümü, hacminin bulunması ve integralin babası olarak bilinen bilim adamı kimdir?

 1. Öklid

 2. Cicero

 3. Archimed

 4. Battani

 5. Ömer Hayyam 1. ‘Bana bir dayanak noktası verin dünyayı yerinden oynatayım’ sözü ve ilk defa denge prensiplerini ortaya koyan bilim adamı kimdir?

(Archimed)

ARİSTOTALES

 • MÖ: 384 yıllında Stageria’da (Makedonya) doğmuştur.

 •  On sekiz yaşında Atina’ya giderek Platon’un öğrencisi olmuş ve yirmi yıl süreyle onun Akademisinde okumuştur. Platon’un ölümünden sonra Assos’a ve üç yıl sonra da Lesbos’a yerleşmiştir. Makedonyalı Büyük İskender’in hocası oldu . MÖ 335′te Atina’ya döndü ve Lise’yi (Lykeion) kurmuştur.

 • MÖ:322 yılında Euboia (Eğri-boz) Adası'nda ölmüştür.

 • Batı düşüncesinin (antik yunan) en önemli filozofudur.

 • Aristotelesin ilk büyük başarısı bütünüyle kendisine ait olan Mantık’ı yaratmış olmasıdır. Bundan dolayı ona “mantığın kurucusu” denir. Mantık üzerine yazıları Organon (alet) adlı eserinde toplanmıştır

 • Sanatın insanlar üzerindeki olumlu etkilerini geniş bir yelpazede inceleyen ilk filozof Aristoteles olmuştur .

 • Mantık, fizik, metafizik, ahlak ve siyaset gibi çeşitli bilgi alanları üzerinde araştırma ve çalışmalarını sürdürmüş ve bunları sınıflandırarak bir sistem içerisine oturtmuştur.

 • Bilim dilinin yaratıcısıdır; bugünkü bilimsel kavramlarımızın terimlerimizin

birçoğu onun formüllerinden çıkmıştır.

 • Aristoteles astronomi ile ilgilenmiş ve gökcisimlerinin tanrısal bir doğaya sahip olduğuna inanmakla kalmamakta, onların canlı varlıklar olduğunu da kabul etmektedir. Bu evren bilimsel kuram, Fârâbî ve İbn Sinâ gibi Ortaçağ İslâm Dünyası'nın önde gelen filozofları tarafından da benimsenecektir.

 • Aristo insan yaşamının gerçekte nasıl olduğu ve insanların karşılaştıkları bazı sorunlara nasıl çözüm getirebileceği konusunda ilgi duymuştur.

 • Usavurmanın (akıl süzgecinden geçirmenin) kurallarını oluşturan mantık bilimi Aristo ile başlamış, yaklaşık 2.000 yıl hemen hemen hiç değişmeden kalmıştır.

 • Konuşma sanatı ve şiir üstüne kitaplar yazdı, yaşadığı dönemde yazılan oyunları inceledi.

 • İyi oyun yazmanın kurallarını öğrenmek isteyenler onun görüşlerine başvururdu.

SORULAR

Varlığı idea olarak kabul eden görüşün temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. T. Hobbes

 2.  F. Hegel

 3.  K. Marx

 4. R. Descartes

 5. Aristoteles

Aristotelesin sanat dünyasına yaptığı en önemli katkıları nelerdir yazınız.

 • Sanatın insanlar üzerindeki etkisini inceleyen ilk filozoftur.Şiirsel yaratımının doğası şiirsel tabiatı en güzel şekilde incelemiştir.Sanatın amacı ve işlevi konularını ele almıştır. En önemli eseri olan Poetika sanata ilgi duyanların eserlerinden biri olmuştur.

BATLAMYUS

 • Yunan coğrafyacı, matematikçi ve astronomdur. İskenderiye'de yaşadığı sanılmaktadır. Yaşamı hakkında kesin bilgiler yoktur. Yaklaşık olarak 85 ve 165 yılları arasında yaşadığı kabul edilir.

Coğrafya araştırmaları

 • Batlamyus, coğrafya araştırmalarına öncülük etmiş ve Coğrafya adlı yapıtıyla matematiksel coğrafya alanını kurmuştur. Matematiksel coğrafya ile haritaların çizilebilmesi için gerekli bilgilere temel oluşturmuştur.

 • Enlem ve boylam üzerindeki çalışmaları bugünkü coğrafi koordinat sisteminin temellerini oluşturmaktadır.

Optik araştırmaları

 • Batlamyus, yansıma konusuyla da ilgilenmiş ve ayrıntılı deneyler sonucunda üç prensip ileri sürmüştür:

 • Aynada görünen nesne, gözün konumuna bağlı olarak aynadan nesneye yansıyan görsel ışın yönünde görünür.

 • Aynadaki görüntü, nesneden ayna yüzeyine çizilen dikme yönünde ortaya çıkar.

 • Geliş ve yansıma açıları eşittir.

Astrolojik çalışmaları

 • Dört bölümden oluştuğu için 
  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî’dir iconİmam Muhammed Bin Suud Üniversitesi Usulüddin Fakültesinden Lisans...

Tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî’dir icon5 Bİn yillik oyuncak tariHİ İlk kez mall of istanbul moi sanat’TA

Tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî’dir iconŞırnak’ın Cizre ilçesinde İŞkur tarafından 2 bin kişinin istihdam edildiği açıklandı. (İLkha)

Tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî’dir iconDünya üzerinde 119 ülkede toplam 32 bin civarında golf sahası bulunduğu...

Tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî’dir iconFethiye, Turkiye’ nin Ege Bolgesindeki Mugla ilinde bulunan 12 ilcesinden...

Tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî’dir iconUlusal Kurtuluş Savaşının Rizeli Halk kahramanlarından İpsiz Recep'in...

Tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî’dir iconİş, teknoloji, kamu, sivil toplum, medya ve bilim dünyasından 150...

Tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî’dir iconVakfın adı “Dünya Mirası Divriği Vakfı”dır. İşbu resmi senette sadece “Vakıf” olarak anılacaktır

Tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî’dir iconEski?ehir hapis fasl? ve mьddeti, Yukarda k?sa ve muhtasar ?ekli...
Ьstad 27 Mart 1936'da hapisten з?km??t?r. Yok e?er tam bir sene beklemi?se, 27 Nisan 1936 da tahliye edilmi?tir

Tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî’dir iconGeçmiş ve gelecek arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu ünlü...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com