Çukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem


o.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
      ÇUKUROVA SALBAŞ LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM

FELSEFE GRUBU ZÜMRE KARAR TUTANAĞI.
    

TOPLANTI YERİ             :  Öğretmenler odası
     TOPLANTI TARİHİ           : 
     TOPLANTI SAATİ   : 13.00
TOPLANTI NO : 2

TOPLANTIYA KATILANLAR  : Md. yard. Hayri TURGUT , Ziya ÖZCAN fel.grb. öğrt.

            GÜNDEM MADDELERİ :
1.    Açılış ,yoklama
2.    1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun okunması.
3.    Bir önceki   zümre kararlarının okunup, gözden geçirilmesi.
4.    Yıllık planların takvime uygunluğunun görüşülmesi.
5.    Derslerin işlenişine ilişkin esasların görüşülmesi.
6.    Yazılı ve sözlü değerlendirmelerin uygulanışına ilişkin esaslar.
7.    Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi
8.    Lise ve dengi okullarda uygulanan sınıf geçme yönetmeliğinin tebliğler dergisinden okunup incelenmesi.
9.    Yıl içinde verilmiş ödevlerin takibi.
10.    Diğer zümrelerle işbirliği konularının görüşülmesi.
11.    Atatürkçülük (Atatürk İlke ve İnkılapları)  konularının derslere göre uygulanışı.
12.    Başarıyı arttıracak tedbirlerin görüşülmesi
13.    Dilek ve temenniler, kapanış


               GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

1.  Felsefe  Grubu  Dersleri  zümre toplantısı, ……..  tarihinde  saat  13.00de      okul müdürü Md. yard. Hayri TURGUTun  ‘2. dönemin  okulumuza ve ülkemize başarılı geçirilmesi temennisi’ ile açıldı.Yapılan yoklamada    zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Toplantı tutanağının felsefe grubu öğretmeni Ziya ÖZCAN tarafından yazılması kararlaştırıldı.

2. 1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu Ziya ÖZCAN tarafından aşağıdaki şekliyle  okundu.
Türk Milli Eğitiminin genel amacı: Türk Milletinin bütün fertlerini;
1.Atatürk ilke ve inkılaplarına ve anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı,   Türk Milletinin ahlaki, manevi ve kültürünü seven ve daima yüceltmeye çalışan,insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen yurttaşlar yetiştirmek.                            
   2.Beden, zihin,ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe ve karaktere     hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip insan haklarına saygılı ,topluma karşı sorumluluk duyan yaratıcı kişiler olarak yetiştirmektir.

3. Bir önceki Dönemde alınan zümre öğretmenleri toplantı kararları Zümre Başkanı tarafından okundu.Bu toplantıda alınan kararlara uyulduğunu belirtti.
.

4.Ziya ÖZCAN, derslerin müfredat programına uygun şekilde işlenmesi gereği vurguladı. 12.sınıfların YGS de performanslarını olumsuz etkilememesi için sınava yakın haftalarda ders yoğunluğunun fazla olmamasına dikkat edileceğini ifade etti. Üyelerin de teklifi ile bu uygulama karara bağlandı.
.

5.Psikoloji dersinin işlenişinde: Öncelikle öğrencinin kendisini tanımasını, sorumluluk üstlenmeyi öğrenmesini, kendi sorunları üzerinde çözüm sağlayıcı bilgiler verilmesi karara bağlandı. Konuları işlerken öğrencinin günlük yaşam ile ilgili bilgileri ile derste verilen bilgiler arasında bağlantı kurması kararlaştırıldı.Ders sonlarında konularla ilgili yaprak test uygulanması kararı alındı. 

Sosyoloji dersinin işlenişinde: Sosyoloji ve insan ilişkileri derslerinde öğrencilerin sosyal çevre ile ilişkileri sosyal ortamda karşılaşacakları olay, olgu ve konular vurgulanacaktır. Atatürkçülük konuları dersin özelliğine uygun konularda ayrıntılarıyla ele alınması kararlaştırıldı. Ders sonlarında konularla ilgili yaprak test uygulanması kararı alındı. 

Felsefe dersinin işlenişinde: Ders esnasında mümkün olduğunca tartışma ve yorumlama zemini oluşturulmasına karar verildi. Ders sonlarında konularla ilgili yaprak test uygulanması kararı alındı. 

Mantık dersinin işlenişinde: Öğrencilerin mutlak suretle defter tutmaları sağlanacak, özellikle sembolik mantık konularında bol bol örnek çözülmesi yoluyla alıştırma yapılmasına karar verildi. Ders sonlarında konularla ilgili yaprak test uygulanması kararı alındı. 
 

6.Yazılı - yoklama sorularının sınıftaki zayıf – orta - iyi düzeydeki öğrencilerin tümüne hitap edebilecek biçimde tertip edilmesi, soruların basitten zora doğru sıralanması, cevap süresinin yeterli olması, soruların açıklamalı, ancak mümkün olduğunca kısa cevaplara yönelik olması, her dönem için 2 yazılı yoklama yapılmasına ve en az birinin test uygulamalı yapılmasına karar verildi.
Ziya ÖZCAN, ”Felsefe dersi yazılılarında öğrencinin düşünebilme gücünü ölçen, yaratıcılık ve özgünlüğü artıran, yorum gerektiren soruların sorulması felsefi düşünüş açısından çok önemlidir.” dedi.
Sözlü değerlendirmelerin ise öğrencinin ders anında yöneltilen sorulara verdiği cevaplara, ders - dışı etkinliklerine, eğitici kol, sosyal – kültürel - sportif faaliyetlerine, derse devamına, ev ödevlerini yapmasına ve derse hazırlıklı gelip gelmemesine bağlı olarak belirlenmesi karara bağlandı.
Ziya ÖZCAN, sözlü notu için ayrı bir ders saati ayrılmadan dönem içinde verilmeli ve öğrenciye aldığı not söylenmelidir.” dedi.

7.Ders işleyişi sırasında konuları özelliklerine göre yazılı ve sözlü anlatım, soru-cevap,tartışma, münazara, grup çalışması, not tutturma ve beyin fırtınası yöntemleri uygulanması uygun görüldü. 

8.Okul Müdürü Md. yard. Hayri TURGUTsınıf geçme yönetmeliğinin önemli yelerini okuyarak, bu yıl bir değişikliğin olmadığını belirtti. Ancak bilgilerin her zaman güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

9. Zümre başkanı Md. yard. Hayri TURGUTödev yönetmeliğini okudu ve öğretmenlerin ödevlerin hazırlanışında öğrenciyi aktifleştirmesi ve bunu takip etmesi gerektiğini söyledi.Ödevlerin nisanın 3. haftası toplanılacağı tekrar hatırlatıldı.

Ödevlerin değerlendirilmesi
KONU

PUAN

1

Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı

10

2

Ödev için gerekli bilgi, doküman ve araç-gereç toplanması

10

3

Kendini geliştirmek amacıyla ödevi bizzat kendisinin yapması

15

4

Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurulması

15

5

Kaynak kişilerle , varsa grupla iletişim kurma yeteneği

5

6

Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlilik derecesi

10

7

Ödevin yazım kurallarına ve dersin özel kurallarına uygunluğu

10

8

Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olma

5

9

Ödevin özenle yapılması ,tertip , temizlik ve estetik görünümü

5

10

Ödevin zamanında teslim edilmesi

15
TOPLAM

100

10.Psikoloji dersinde beş duyu organlarıyla ilgili konuda Biyoloji öğretmeniyle,  Felsefe dersinde özellikle Din felsefesi ünitesinde; Din Kültürü ve Ahlak  Bil.öğretmeni ile Sosyolojide geçmiş toplumlarla ilgili olarak Tarih öğretmeni ile; yeryüzü şekillerinin,iklimin topluluklara olan etkisi hususunda Coğrafya Öğretmeniyle işbirliği yapılması gerektiği kararlaştırıldı.

11.İlgili tebliğler dergisinden incelenerek Atatürkçülük ile ilgili konular okundu. Felsefe dersinde Atatürk’ün akılcılık,çağdaşlık ve bilime verdiği önemin sırası geldiğinde konularla bağlantılı olarak işleneceği;Sosyoloji dersinde de Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi ile Halkçılık ilkesinin Millet konusu ile işleneceği,Atatürkçü düşünce sistemi konusunda da Atatürkçülüğün bütünlük niteliği ve yabancı ideolojilerden farkının vurgulanacağı belirtildi. Konularla bağlantısı olan yerlerde, sosyoloji dersinde millet, milliyetçilik, sosyal değişme, devrim, kadın ve sahip olduğu siyasal - sosyal haklar konusunda görsel öğretim araç ve dokümanlarından faydalanılması karara bağlandı. Özel gün ve haftalarda Atatürk’ün hayatı, gençliği ve başarıları üzerinde durulmasına karar verildi.

12.Başarının arttırılması için öncelikle başarısızlık nedenlerinin tespit edilmesi, derslerin öğrencilere sevdirilerek, kendisi için gerekli olan bilginin yeterli kaynaklardan alabileceği bir konuma getirilmesi, öğrencinin kendisine verilenle yetinmeyip, hazırcı konumdan çıkarılıp bilgiyi talep eden, bilgiyi arayan, eksikliğini duyabilen bir konuma getirilmesi, özellikle başarısız öğrencilerin derse katılımının arttırılmasına çalışmak için karar alındı. Öğrenci başarısının sağlanması ya da koordinasyonun tam olarak kurulması okul - öğrenci - veli arasındaki uyumun buna bağlı olduğu ve bu bulgu doğrultusunda öğrenci - öğretmen - veli ilişkilerinin arttırılmasına karar alındı.  


13.Zümrede alınan kararların öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olması dilenerek toplantıya son verildi.


    
   

   Ziya ÖZCAN Hayri TURGUT  

Fels. Grb. Öğrt    Müd .Yard.

TARİH

OLUR

Hüseyin ATMACA

OKUL MÜDÜRÜ                                                                                

 

.                 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Çukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem icon2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu...

Çukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem iconOsman Ülkümen Anadolu Lisesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı, Çağdaş...

Çukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem icon2011-2012 ÖĞretim yili vali GÖkhan aydiner teknik ve end. Meslek lisesi

Çukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili lisesi

Çukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem icon2011/2012 EĞİTİM ÖĞretim yili coğrafya dersi

Çukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

Çukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi

Çukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem icon2010-2011 EĞİTİM ÖĞretim yili atatürk iLKÖĞretim okulu t. C.İnkilap...

Çukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem icon2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp...

Çukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 11....


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com