Bu bölüm


o.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar


Bu bölüm


Türk Patent

Enstitüsü tarafından doldurulacaktır.


Başvuru tarihi, Numarası, Saati ve Dakikası

Başvuru No
PATENT BAŞVURU DİLEKÇESİ

FORM TPE-P-101

Lütfen buluşu kısaca tanımlayan ve marka niteliğindeki terimleri kapsamayan bir başlık yazınız.

1. Buluş Başlığı


Bu sınıfı biliyorsanız yazınız, bilmiyorsanız boş bırakınız.

2. Uluslararası Tasnif Sınıf veya Sınıfları


Başvuru sahibi gerçek/ tüzel kişi /kişi(ler) olabilir .Başvuru sahibi gerçek kişi ise adını ve soyadını, tüzel kiş ise lütfen kuruluşun tam ve açık unvanını yazınız.

3. Başvuruyu Yapan / Yapanlar ile İlgili Bilgiler

3.1 Ad,Soyad veya Firma UnvanıUyrukYazışma adresinizi, şehir ve ülke bilgilerini de içerecek şekilde yazınız. Biliyorsanız posta kodunu da yazınız.

Adres


Telefon/ Faks

3.2 Ad,Soyad veya Firma UnvanıUyrukAdres
Telefon/ FaksBaşvuruyu yapanların 3' ten fazla olması durumunda başvuru sahibi numarası 3.4 ile devam edecek şekilde bilgisayar ortamında genişletebileceğiniz formu sıralı olarak genişleterek kullanınız.

3.3 Ad,Soyad veya Firma Unvanı
Uyruk
Adres

Telefon/ FaksKHK/551 (Madde 171) İkametgahı yurtdışında bulunan kişiler patent vekilleri vasıtasıyla temsil edilir.
Patent başvurusu için vekil tayin edilmiş ise lütfen 4. bölümü doldurunuz.

Bu alanın doldurulması zorunlu değildir.

KHK/551 (Madde 171) İkametgahı yurtdışında bulunan kişiler patent vekilleri vasıtasıyla temsil edilir.
Patent başvurusu için vekil tayin edilmiş ise lütfen 4. bölümü doldurunuz.

4. Patent Vekiline İlişkin Bilgiler

Patent Vekilinin Adı Soyadı / Firma UnvanıUyrukAdres

Telefon /Faks
5. Başvuru Sahibi veya Patent Vekilinin

Referans Numarası

KHK/551 (Madde 45,121)

Patent başvurusu önceki tarihli bir patent başvurusu ile ilgili ise lütfen 6.2. bölümü doldurunuz.

6. Önceki Tarihli Başvuru ile İlgili Bilgiler

6.1. Önceki patent başvurusu/patentin

Numarası
Tarihi
Lütfen yandakilerden ilgili olanı işaretleyiniz.

6.2 Patent Başvurusunun, önceki tarihli Patent Başvurusu/Patent ile İlişkisi

Bölünmüş BaşvuruEk PatentKHK/551 (M.49,50,51,52)

Lütfen yandakilerden ilgili olanı işaretleyiniz.

Cevabınız HAYIR ise 8’e gidiniz

7. Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi

7.1. Başvuruda rüçhan hakkı talep edilip edilmediği

EVET 

HAYIR 
7.2. Talep edilen rüçhan hakkının doğduğu başvuruya ait bilgiler

Cevabınız EVET ise rüçhan hakkının doğduğu bu başvuruya / başvurulara ait bilgileri eksiksiz ve doğru olarak veriniz.

ÜLKE

BAŞVURU NUMARASI

TARİHİ

7.3. Sergilerde teşhir hakkından doğan rüçhan talebine ilişkin bilgiler
ÜLKE/İLİN ADI

TEŞHİR TARİHİ

RESMİ AÇILIŞ TARİHİ

KHK 551 -( Madde 44)


8. Buluşu Yapan / Yapanlar ile İlgili Bilgiler Buluşu Yapanın / Yapanların Başvuru Sahibi Olup Olmadıkları ?


EVET 

HAYIR 

Başvuruda buluşu yapan belirtilir.Eğer başvuruda bulunan , buluşu yapan değilse veya buluşu yapan birden çok kişi ise başvuruda bulunan kişinin, buluşu yapan(lar)dan patent isteme hakkını ne şekilde elde ettiği başvuruda açıklanır

8.1. Buluşu yapan / yapanlar
8.1. Buluşu yapan / yapanlar

Adı-SoyadıUyrukAdres
Buluşu yapanın belirtilmemesi veya patent isteme hakkının ne şekilde elde edildiğinin açıklanmaması halinde başvurunun incelenmesi işlemi başlatılmaz

8.2. Buluşu yapan / yapanlar

Adı-Soyadı
UyrukAdresAlan yeterli değil ise, formu bilgisayar ortamında sıralı bir şekilde genişleterek kullanınız.

Örneğin 4. buluş sahibi için 8.4’ten devam ediniz

8.3. Buluşu yapan / yapanlar

Adı-SoyadıUyrukAdres

Lütfen buluş üstündeki patent başvurusu yapma hakkının buluşu yapandan / rüçhan hakkı sahibinden ne şekilde elde edildiğini belirtiniz.

9. Patent Başvurusu Yapma Hakkının Buluşu Yapandan / Rüçhan Hakkı Sahibinden Elde Edilmesi ile Ilgili Beyan

 Hizmet İlişkisi

 Sözleşme Gereği

 Devir/ İntikal Yoluyla

 Başvuru sahibi aynı zamanda buluş sahibidir.

 Diğer (Açıklayınız)

KHK/551

(Madde 42,43,53)

10. Dilekçe Ek Listesi


10.1 Başvuru tarihinin kesinleşmesi için verilmesi zorunlu unsurlar


*TPE
Tarifname
sayfa
nüsha


İstem / İstemler
adet
nüsha


Resimler
sayfa
nüsha


Özet

sayfa
nüshaBaşvuru ile birlikte Tarifname takımı, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile de verilebilir. Ancak Türkçe çevirilerinin Enstitü’ye başvuru tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde verilmemesi halinde başvuru geri çevrilir.


10.2 Diller

İngilizce

Almanca

Fransızca


10.3.Başvuru sırasında veya öngörülen sürelerde verilmesi gerekli unsurlar

*TPE

Rüçhan hakkı belgesi 

Başvuru harcının ve ücretinin ödendiğini gösterir belge 

Araştırma talep formu (2/551) 


KHK/551- M. 55’e göre başvurular 18 ay içinde yayınlanır. Başvurunun daha önce yayınlanması ile ilgili talebinizi belirtiniz.

11. Başvurunun Erken Yayınlanması

 EVET erken yayınlansın  HAYIR erken yayınlanmasın
12. TalepLütfen bu alanı imzalayınız.


551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri uyarınca bu dilekçedeki bilgilere göre patent verilmesini talep ederim/ederiz.
İmza Tarih (gün,ay,yıl)KHK/551(Madde 42)

Başvuru ücetinin ,başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan engeç 7 gün içinde ödenmesi şarttır.Başvuru ücretinin bu süre içinde ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir.


Lütfen doldurulmuş formu ve eklerini, başvuru ücret ve harcının ödendiğini gösterir belge ile birlikte aşağıdaki adrese gönderiniz.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

Patent Dairesi Başkanlığı


Hipodrom Cad. No:115

06330-Yenimahalle –ANKARA
TPE’nin banka hesap numaralarına www.turkpatent.gov.tr adresinden erişilebilinir.

* Tpe için ayrılan kısımdır, lütfen doldurmayınızsosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu bölüm iconİKİNCİ BÖLÜM

Bu bölüm iconBİRİNCİ BÖLÜM

Bu bölüm iconKomut vaaz Bölüm 23

Bu bölüm iconBÖLÜm I – Hİzmetler ( teminat kapsamlari )

Bu bölüm iconBölüm 3: konferans tarih ve detay

Bu bölüm iconI. BÖLÜM: hayati genel Olarak

Bu bölüm iconBÖLÜM 1: genel biLGİler 1 Girişimci

Bu bölüm iconBİRİNCİ BÖLÜm genel Hükümler

Bu bölüm iconBÖLÜM 1: TÜRKİYE'de kongre turiZMİ

Bu bölüm iconBİRİNCİ BÖLÜm verginin Konusu


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com