BİRİNCİ BÖLÜM: vakif sistemindeki değİŞİMİn siyasal ve iKTİsadi kaynaklari 4


sayfa1/15
o.ogren-sen.com > Doğru > Kaynakça
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


içindekiler

GİRİŞ 2

BİRİNCİ BÖLÜM: VAKIF SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİMİN SİYASAL VE İKTİSADİ KAYNAKLARI 4

I. KÜRESELLEŞME VE YENİ ORTA ÇAĞ 4

A. Cemaatleşme 4

B. Sivil Toplum Söylemi 7

C. Yoksullaşma 8

II. AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERELERİ VE İLERLEME RAPORLARI 10

İKİNCİ BÖLÜM: VAKIF VE DENETİM 13

I. VAKIF KAVRAMI VE KAYNAĞI 14

II. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA VAKIFLARIN YÖNETİMİ VE DENETİMİ 15

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 20. YÜZYIL/ DENETİM 18

I. 1926 TARİHLİ MEDENİ YASA VE “TESİS” 19

II. 1935 TARİH (2762 SAYILI) TATBİKAT YASASI VE TASFİYE 20

i. Mazbut Vakıflar 20

ii. Mülhak Vakıflar 22

III. LOZAN ANTLAŞMASI VE CEMAAT VAKIFLARI 23

A. 1936 Beyannameleri ve Vakfiye 25

B. Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmesi 26

C. Cemaat Vakıflarının Yönetimi ve Denetimi 27

IV. “TESİS”TEN “VAKFA” DÖNÜŞ: MEDENİ YASADA 1967 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK 29

A. Vakfın Amacına Dönük Sınırlamalar 30

B. T.C. Uyruklu ve Sabıkasız Vakıfçılar 30

C. Vakıfların Kontrollü Birim Açabilmesi 31

D. Vakıfların Uluslar arası İlişkileri ve Yurtdışından Yardım Alması 32

E. Yurt Dışında Kurulu Vakıfların Türkiye’de Faaliyet Göstermesi 32

F. Vakıflar Meclisinin Yapısı ve Denetim 33

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 21. YÜZYIL: “DENETİŞİM” 35

I. CEMAAT VAKIFLARININ MAL EDİNMESİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ 35

II. YENİ MEDENİ YASAYLA SİYASAL AMAÇLI VAKFA MÜSAADE 36

III. YEPYENİ VAKIFLAR YASASI İÇİN İLK GİRİŞİM VE CUMHURBAŞKANLIĞI VETOSU 37

IV. 2008 TARİH VE 5737 SAYILI YENİ VAKIFLAR YASASI 38

A. Cemaat Vakıflarına Tam Serbestiyet 38

B. Mülhak Vakıflarda Özyönetim 39

C. Mazbut Vakıfların Canlandırılması 40

D. Yabancıların Türkiye’de Vakıf Kurabilmesi 40

E. Yeni Vakıfların Teşviki 41

F. Vakıflar Meclisi ve Denetim 41

SONUÇ 43

EK: 1- 31/03/2009 TARİHİ İTİBARİYLE CEMAAT VAKIFLARI 46

EK: 2- TÜRKİYE’DE ŞUBE VEYA TEMSİLCİLİK AÇAN YABANCI VAKIFLAR 55

EK: 3- VAKIFLAR MECLİSİ ÜYE LİSTESİ 56

KAYNAKÇA 57

GİRİŞ


Osmanlı İmparatorluğu’nda dinsel, hayri, sıhhi, eğitsel vb. hizmetler, bugün kullandığımız ifadeyle kamu hizmetleri, vakıflar aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Bu vakıfların bir kısmı “sahih”, yani bireylerin hayır duyguları ile kurulmuş, önemli bir kısmı ise “gayri sahih”, yani padişah, vezir ve diğer üst düzey yöneticilerin isteği ve devlet taşınmazlarıyla kurulmuş vakıflardı. Özellikle bu ikinci tür vakıfların yönetimi ve denetimi, İmparatorluğun son yıllarında önemli bir sorun haline gelmiş, yolsuzluklar artmış, diğer taraftan Devletin gelirleri giderlerini karşılayamaz olmuştur. Bunun sonucunda II. Mahmut Döneminde kurulan bir bakanlıkla (Evkaf-ı Hümayun Nezareti) yönetilmeye başlanan vakıflar, Cumhuriyetin ilanından 3 Mart 1924 tarihine kadar, yaklaşık beş ay daha bakanlık çatısı altında yönetilmiştir. 3 Mart 1924 tarihinde Evkaf ve Şer’iye Vekaletinin kaldırılmasıyla birlikte vakıfların yönetimi de Genel Müdürlük olarak örgütlenmiştir. Cumhuriyetin bu ilk yıllarında oluşturulmaya çalışılan vakıf yönetim ve denetim sistemi, 20. yüzyılın sonundan başlayarak 21. yüzyılda önemli değişikliklere uğramıştır. Çalışmamızda vakıf yönetim ve denetim sisteminin, neden ve nasıl değiştiği sorusunun yanıtı aranmaktadır.

Birinci bölümde, her türlü vakfın teşvik edilmesi anlamına gelen yeni vakıf sistemine neden gerek duyulduğunun siyasal ve iktisadi nedenleri araştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, son yılların egemen ideolojisi post modernizm ve bu ideolojinin siyasal ve toplumsal uzantılarına değinilmiştir. Bunun yanında, küreselleşmeyle birlikte tasfiye edilen sosyal devlet-refah devleti uygulamalarının ortaya çıkardığı yoksulluğun etkisi üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde vakıf kavramının ne anlama geldiği, bir özel hukuk tüzel kişisi olarak vakıf müessesesinin doğuşu ve buna ilişkin teoriler ile Osmanlı İmparatorluğu’nda vakıfların yönetim ve denetiminin nasıl gerçekleştirildiği anlatılmaktadır.

Çalışmamızın üçüncü bölümünde 20. Yüzyıl-Cumhuriyet döneminde geliştirilen vakıf yönetim ve denetim sisteminin temel özelliklerinin neler olduğu, sistemin nasıl ve hangi temeller üzerine kurulduğu araştırılmıştır. Özellikle, eski ve yeni vakıfların farkı ile cemaat vakıflarının kaynağı tespit edilmeye ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki vakıf sisteminin modernleşme çerçevesinde “tasfiye” edilme süreci hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Son bölümde, henüz on yılını idrak ettiğimiz 21. yüzyılda oluşturulan yeni vakıf sistemi ve bu sistemin oluşturulması için yapılan yasal düzenlemeler ele alınmakta, 20. yüzyıl vakıf sistemi ile karşılaştırması yapılmaktadır. Önemli olduğu düşünülerek, Türkiye’de faaliyet gösteren cemaat vakıfları, yabancı vakıflar ve yeni sisteme göre oluşturulan vakıflar meclisinin yapısı çalışmamıza ek yapılmıştır.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

BİRİNCİ BÖLÜM: vakif sistemindeki değİŞİMİn siyasal ve iKTİsadi kaynaklari 4 iconBİRİNCİ kisim başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM: vakif sistemindeki değİŞİMİn siyasal ve iKTİsadi kaynaklari 4 iconBİRİNCİ kisim başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM: vakif sistemindeki değİŞİMİn siyasal ve iKTİsadi kaynaklari 4 iconBİRİNCİ kisim başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM: vakif sistemindeki değİŞİMİn siyasal ve iKTİsadi kaynaklari 4 iconBİRİNCİ kisim genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM: vakif sistemindeki değİŞİMİn siyasal ve iKTİsadi kaynaklari 4 iconBİRİNCİ kisim genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM: vakif sistemindeki değİŞİMİn siyasal ve iKTİsadi kaynaklari 4 iconBİRİNCİ kisim genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM: vakif sistemindeki değİŞİMİn siyasal ve iKTİsadi kaynaklari 4 iconÖzet dünyanın entalpi kaynakları; herhangi bir yolla dünyanın ısınmasına...

BİRİNCİ BÖLÜM: vakif sistemindeki değİŞİMİn siyasal ve iKTİsadi kaynaklari 4 iconBİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM: vakif sistemindeki değİŞİMİn siyasal ve iKTİsadi kaynaklari 4 iconBİRİNCİ BÖLÜm verginin Konusu

BİRİNCİ BÖLÜM: vakif sistemindeki değİŞİMİn siyasal ve iKTİsadi kaynaklari 4 iconBİRİNCİ BÖLÜm genel Hükümler


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com