Vakif ve derneklerle iLGİLİ konular


sayfa1/20
o.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
1009

V. KISIM

TURİZM, TARIM, YEREL YÖNETİMLER,

VAKIF VE DERNEKLERLE İLGİLİ KONULAR

1010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan

Meclis Araştırma Komisyonu (10/9)

Turizm, Tarım, Yerel Yönetimler, Vakıf ve Derneklerle İlgili Konular

GİRİŞ

T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve

Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla

Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmaları kapsamında teşkil edilen “Turizm, Tarım,

Yerel Yönetimler, Vakıf ve Dernekler Alt Komisyonu” altı ayrı başlık halinde çalışmalarını

sürdürmüş, her başlık altındaki Özel Raporlar “Rapor Ekleri” boÅNlümünde sunulmuştur.

Alt Komisyonda yapılan tüm incelemeler Komisyonumuza intikal eden bilgi ve

belgeler ışığında ve Komisyonumuzca ilgili denetim birimlerine yaptırılan raporlara istinaden

hazırlanan goÅNrüş ve kanaatler ile, Rapora alınan hususlar bu çerçevede ele alınan örnek

olayların irdelenmesi sonucu gerekli goÅNrülen tavsiyeleri içermektedir.

1011

1. ALT KOMİSYON GENEL RAPORU

1.1. TESPİT EDİLEN OLAYLARIN ÖZETİ

1.1.1. TURİZM BAKANLIĞI UYGULAMALARI

1.1.1.1. Turizm Bakanlığı Dia Pozitif, Film ve Fotoğraf Üretim Projesi İhalesi

(Özel Rapor 1, sayfa 1036)

Turizm Bakanlığının çeşitli etkinliklerinde kullanılmak üzere, DİA POZİTİF,FİLM

VE FOTOĞRAF ÜRETİM PROJESİ adı altında, bir dia pozitif, film ve fotoğraf arşivi

oluşturulması amacı gerçekleştirmek için yurtiçinde ihale açılması gerektiği halde, iş sanki dış

ülkelerdeki kuruluşların yerel ihtiyacı imiş gibi gösterilerek, Dış Ülkelerdeki Kuruluşların

Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Ait Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 2.378.213 $

bedel üzerinden dDf International isimli bir Türk firmasına pazarlık usulüyle ihale edilmiştir.

Oysa söz konusu hizmet alımı, dış ülkelerdeki kuruluşların yerel ihtiyacı mahiyetinde

olmayıp, adı geçen Yönetmelik hükümlerine göre ihale edilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale

Kanuna açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Yapılan ihale, ihale tarihinde yürürlükte bulunan

2886 sayılı Kanuna aykırı olduğu gibi, yapılan ödemeler de alınan hizmete nazaran aşırı

yüksektir.

Londra Tanıtma Müşaviri Mustafa MEMİŞOĞLU, Moskova Tanıtma Müşaviri Sezai

ÇETİNER, Frankfurt Tanıtma Ataşe Vekili Hüsnü GÜMÜŞ’ten oluşan ihale komisyonu

(1/198-202, 1/203) ile 30.04.2002 gün ve 342-786-3073 sayılı onayı ile ihaleyi uygun gören

Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı davranmak

suretiyle görevlerini koÅNtüye kullandıkları anlaşıldığından,

Memur konumunda olan Londra Tanıtma Müşaviri Mustafa MEMİŞOĞLU, Moskova

Tanıtma Müşaviri Sezai ÇETİNER, Frankfurt Tanıtma Ataşe V. Hüsnü GÜMÜŞ haklarında,

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre

ön inceleme yaptırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesine,

1.1.1.2. Turizm Bakanlığı Kiosk Alım İhalesi

(Ek Özel Rapor 2, sayfa 1037)

Turizm Bakanlığınca 1.160.000 $ +KDV tutarındaki KIOSK (50 adet Enformasyon

Noktası) ihalesi işi, 30.01.1987 tarih ve 19357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış

Ülkelerdeki Kuruluşların Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Ait Yönetmelik hükümlerine

göre, yurtdışında faaliyet gösteren Filco firmasına ihale edilmiştir. Oysa ihale konusu

malzemeler sadece yurtdışı kuruluşlarının değil, yurtiçi kuruluşlarının kullanımı için de

alınmıştır. Yurtiçindeki 23 kurulum noktasına kurulacak kiosklar da bu ihale ile karşılanmış

olup, bu nedenle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırılık teşkil etmektedir.

Diğer taraftan söz konusu kioskların fiyatı da çok yüksek tutularak Devlet zarara

uğratılmış, en fazla 2.000 $’a temin edilebilecek bir bilgisayar aksamı için 22.500 $ ücret

ödenmiştir. Kablolu TV esasına göre, yurtiçinde kurulması için alınan kioskların altyapısı

1012

mevcut olmayıp, bazı noktalar için Türk Telekom, söz konusu alt yapıyı kuramayacağını

beyan etmiştir. Aynı zamanda bir kaynak israfı söz konusudur.

Bu işin ihalesini gerçekleştiren, ayrıca bu işle ilgili Muayene ve Kabul Komisyonunu

da oluşturan; Moskova Tanıtma Müşaviri Sezai ÇETİNER, Londra Tanıtma Müşaviri

Mustafa MEMİŞOĞLU, Frankfurt Tanıtma Ataşesi Hüsnü GÜMÜŞ ile Filco firmasına işin

ihale edilmesi yoÅNnünde 21.08.2002 tarih ve 659-1888-6042 sayılı 17.09.2002 tarih ve 715-

2092-6711 sayılı Bakan onaylarını veren eski Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın, 2886 sayılı

Devlet İhale Kanununa aykırı davranmak suretiyle görevlerini koÅNtüye kullandıkları kanaatine

varılmıştır.

Memur konumunda olan Londra Tanıtma Müşaviri Mustafa MEMİŞOĞLU, Moskova

Tanıtma Müşaviri Sezai ÇETİNER, Frankfurt Tanıtma Ataşe Vekili Hüsnü GÜMÜŞ

haklarında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun

hükümlerine göre ön inceleme yaptırılması için Çevre ve Turizm Bakanlığına bildirilmesine,

Bakan onayı ile yapılan, 2002 Yılındaki Yurtdışı Reklam Kampanyası, Hediyelik Eşya

Yaptırılması İşi ve 2002 ve 2003 yıllarında Yurtdışında Yapılan Tanıtma Fuarlarında

Kullanılan Stand Konstrüksiyon İhalelerinde de benzer iddialar bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm bu ihaleler nedeniyle, Eski Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR

hakkında Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyan fiilleri nedeniyle Anayasa’nın

100. İctüzüğün 107. maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılması kanaatine

varılmıştır.

1.1.2. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI UYGULAMALARI

1.1.2.1. Deli Dana (BSE) Hastalığı GoÅNrülen Avrupa Ülkelerinden Hastalık Riski

Taşıyan Canlı Hayvan ve Hayvansal UÅNrünlerin Yurdumuza İthalatına İzin

Verilmesi

(Ek Özel Rapor 3, sayfa 1038)

Ülkemize ithal edilecek her türlü canlı hayvan ve gıda maddesi için, bu hayvan ve

ürünlerin kaliteli ve sağlıklı ürünler olduğuna dair, giriş gümrüğünde firma tarafından ibraz

edilmesi gerekli kontrol belgesini düzenlemekle görevli Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bu görevi gerektiği gibi ifa etmemiş, bir kısım

firmalara, hastalığın baş gösterdiği ve ihracatları durma noktasına gelmiş Avrupa

ülkelerinden çok düşük fiyatlar ile canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatı yapabilme

imkanı vererek, kamu sağlığı tehlikeye atılmıştır. Hastalık, tedavisi bu gün için mümkün

olmayan ve kuluçka süresi 10 yıl gibi uzun bir periyodu kapsayan oÅNlümcül bir hastalıktır. Bu

nedenle, oÅNnümüzdeki yıllarda nasıl bir tablonun ortaya çıkacağını şimdiden kestirmek

mümkün değildir.

Konu, bir müfettiş heyeti tarafından tespit edilmiş ve Teftiş Kurulu Başkanlığına

30.01.2002 tarih ve 55/3 sayılı yazı ile suç duyurusu şeklinde intikal ettirilmiştir. Bahse konu

suç duyurusu yazısında yer alan hususlar özetlenecek olursa;

1013

Alınan kararda ithalat değil, kontrol belgesi düzenlenmesi yasaklanmıştır. 1996

yılında Avrupa ülkelerinde goÅNrülen BSE (Deli dana) hastalığıyla ilgili olarak Tarım Bakanlığı

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Bakan oluruna dayandırılarak konulan yasak

kararında, (Ek:1) “hastalık goÅNrülen ülkelerden canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin

ithalatının yasaklanması” ifadesi yerine, “Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile ilgili kontrol

belgesi düzenlenmemesi” ifadesine yer verilerek ithalat değil, kontrol belgesi

düzenlenmesine yasak konulmuştur. Düzenlenen kontrol belgeleri 6 ay süre ile

geçerlidir. Dolaysıyla yasak konulmadan bir gün önce kontrol belgesi almış olan

firmalar, yasağın konulduğu tarihten itibaren 6 ay süresince hasatlık riski taşıyan

ürünleri ithal edebilme imkanı bulmuşlardır.

Bu olayda, yasak konulduğu tarihten geriye doğru 6 aylık periyot içerisinde kontrol

belgesi almış firmalara, BSE hastalığı çıkan ve hayvansal ürün ihracatları durma noktasına

gelen ülkelerden çok düşük fiyatlar ile hastalık riski son derece yüksek canlı hayvan ve

hayvansal ürün ithal edebilme imkanı tanınırken kamu sağlığı açık şekilde ihmal edilmiştir.

Sığır eti yasak kapsamında yer alırken, bir başka Bakan oluru ile,(Ek:2)

içerisinde mutlaka et ihtiva eden ve gıda sanayinde kullanılan sığır gövde yağı, yasak

kapsamı dışına çıkarılmıştır. Yukarıda değinilen yasağın konuluş tarihinden yaklaşık 3 ay

sonra Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisinin almış olduğu kararda yer alan ve hastalık riski

taşımayan, ticareti serbest ürünler arasında sıralanan don yağı (eritilip içerisindeki et ve her

türlü madde ayrılmış yağ) sığır gövde yağı olarak değerlendirilmiş ve hatalı olarak bakan

oluru ile yasak kapsamından çıkarılmıştır. İthale konu sığır gövde yağı her zaman içerisinde et

ihtiva eden, ve bu et oranı zaman, zaman %30- %40’lara varan bir üründür. Dolayısıyla, sığır

etinden yasak kalkmadan sığır gövde yağının yasak kapsamından çıkarılması imkansızdır.

Ancak iç yağ ticareti ile uğraşan firmalar lehine hareket edilerek gıda sanayinde

kullanılan, sığır gövde yağı yasak kapsamından çıkarılarak, bu firmalara, hastalık

goÅNrülen ülkelerden düşük fiyatlar ile sığır gövde yağı ithal edebilme imkanı tanınmış, bu

yolla kamu sağlığı tehlikeye atılmıştır. Bu olaydan üc yıl sonra yapılan hata anlaşılmış ve iç

yağ ithalatı yeniden yasak kapsamına alınmış, ancak bu süre içerisinde ithalatı gerçekleşen

binlerce ton iç yağı ülkemiz insanı tarafından tüketilmiştir.

Konu bu yönleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal

ettirilmiş, ancak ayrı bir heyet marifetiyle düzenlenen inceleme raporunda herhangi bir suç

unsuru olmadığı dile getirilerek raporun hıfza kaldırılması yoÅNnünde bakan oluru

alınmıştır.

Bu aşamadan sonra, olayın örtbas edildiği iddiası ile konu Başbakanlık ve Tarım

Bakanlığı Teftiş Kurullarına yeniden ihbar ettirilmiş, görevlendirilen Başbakanlık Müfettişi

konuyu ve düzenlenen raporu inceleyerek eksik inceleme yapıldığından bahisle dosyayı

Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına göndermiştir. Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu

Başkanlığı, eksik inceleme konusunda soruşturmanın Başbakanlık Teftiş Kurulunca

yürütülmesinin daha doğru olacağı düşüncesinden hareket ile dosyayı bir kez daha

Başbakanlık Teftiş Kuruluna iade etmiş olup, konu bir Başbakanlık iki Bakanlık Müfettişi

marifeti ile incelenmektedir.

Halen Başbakanlık Teftiş Kurulunca incelenmekte olan konu, yolsuzlukların ülke

ekonomisine olumsuz etkileri yanında, kamu sağlığının ne oÅNlcüde tehlikeye sokulmuş

olabileceğinin ortaya konmasının sağlanması açısından önemli bulunmuş, yürütülmekte

olan soruşturmanın sonucunun Başbakanlık Teftiş Kurulundan takip edilerek

1014

neticesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bilgi verilmesi gerektiği

kanaatine varılmıştır.

1.1.3. YEREL YÖNETİM UYGULAMALARI

1.1.3.1. Ömerli Belediyesi İmar Uygulamaları

(Ek Özel Rapor 4, sayfa 1040)

Ömerli Belediyesinde üc etap halinde yapılan imar planlarının herhangi bir geçerliliği

olmaması sebebiyle, planların iptal edilmesi ve bu planlara istinaden yapılan 18. madde

uygulamalarının, imar durumu, yapı ruhsatı, iskan vb. imar uygulamalarının iptal edilmesi

gerektiği, bir kısım tarım toprağının Tarım Alanlarının Tarım Dışı Amaçla Kullanılmasına

Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak imara açılması ve imar planlarının onaylanması

sebebiyle sorumlular hakkında idari ve adli kovuşturma yapılması gerektiği, bazı imar

planlarının değiştirildiği ve sahte olduğu sonucuna varılması sebebiyle Kaymakam, Belediye

Başkanı, katip üyeler, diğer kamu görevlileri ve plan müellifinin idari ve cezai

sorumluluğunun İçişleri Bakanlığınca yaptırılacak bir inceleme ve/veya soruşturmada

belirlenmesi gerektiği, bahsedilen planlar ile tarım arazilerinin Köy Hizmetlerinin uygun

goÅNrüşü alınmadan imara açıldığı, bu yolla başta İş-Koray adlı şirket başta olmak üzere bir

takım şirketlerin tarım arazileri üzerinde yapılaşmalarının sağlandığı, diğer bir anlatımla rant

sağlandığı iddialarının gerçeklik kazandığı, sağlanan rantın değerinin iki milyar dolardan fazla

olduğu iddiasının doğru olduğu, münferit konuların da İçişleri Bakanlığı’nca incelenmesi ve

soruşturulması için bildirilmesine karar verilmiştir.

1.1.3.2. Orhanlı Belediyesi İmar Uygulamaları

(Ek Özel Rapor 5, sayfa 1063)

Muhtelif imar planlarında elle yapılan değişikliklerden dolayı Yönetmeliğe aykırı

planların iptal edilmesi ve idari/adli sorumlulukların belirlenmesi gerektiği, İmar planı

değişiklikleri için ilgili kurum goÅNrüşlerinin alınmadığı, mevcut imar planı sınırlarında üst

ölçekli uygulama planını yapan plan müellifinin goÅNrüşü alınmadan Yönetmeliğe aykırı plan

yapıldığı, bu haliyle planların planlama hükümlerine aykırı olduğu, mevcut uygulama imar

planı sınırlarında mevzii imar planı yapılamayacağından mevzi imar planlarının iptal edilmesi

ve planların yapılmasında ve onaylanmasında sorumluluğu bulunanların belirlenmesi

gerektiği, kaçak ve ruhsatsız yapılar ile ilgili olarak 3194 sayılı İmar Yasasının 32.

maddesinin uygulanmadığı, 2. ve 3. Etapta emniyet hizmetleri için gereken alanın plan

değişikliği yapılarak ayrılması gerektiği, 1.,2.,3. Etap imar planları sınırlarında tarım dışı

amaçlı kullanılmasına müsaade edilemeyecek arazi ve mera vasıflı arazi bulunup

bulunmadığının Tarım Bakanlığınca incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Ayrıca idari yönden gerekli soruşturma yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na

bildirilmesine karar verilmiştir.

1.1.3.3. Kemer Country Golf Club Uygulaması

(Ek Özel Rapor 6, sayfa 1075)

Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. ‘ye Orman Bakanlığı’nca 1991 yılında İstanbul İli, Eyüp

İlçesi, GoÅNktürk KoÅNyündeki Arapdere devlet ormanı içerisinde turizm ve golf amaçlı 206.8

Ha’lık (2068 doÅNnüm) devlet ormanında gayrimenkulün tamamı üzerine 49 yıllığına irtifak

hakkı tesis edilmiştir.

1015

Orman Bakanlığı Müfettişince, 2000 yılında yapılan incelemede bir kısım

bungalowların “faydalanma hakkı” verilen bazı müşterilere 49 yıllık izin-irtifak hakkının

bitim tarihi olan 2040 yılına kadar yaklaşık 399.000-1.420.000 ABD doları karşılığı değişik

fiyatlarla satıldığı, bungalowların amaç dışı kullanıldığı, turizm amacına yönelik izin verilen,

ancak yapılan uygulamalarda kulüp üyelerine hizmet eder hale getirilen, genel anlamda iç ve

dış turizme hizmet etmeyen, umuma açık olmayan tesislerin turizm amacına aykırı olarak

kullanıldığı, bu rapor üzerine Orman Bakanlığınca bungalowların bulunduğu boÅNlüme ilişkin

olarak bu yer için verilen kesin izin iptal edilmiştir. Bungalow müşterilerine B grubu şirket

hissedarlığı ihdası ve Bungalowlara yönelik intifa senedi verilmesi sonrasında iznin tekrar

verildiği, şirket lehine verilen irtifak hakkının “Daimi Müstakil Üst Hakkına” doÅNnüştürüldüğü,

intifa senedi sahiplerinin kullanımına bırakılan bungalowların, şu ana değin senet sahipleri

dışında başkaca hiçbir kimse tarafından kullanılmadığı, şirketçe daha önceki faydalanma

sözleşmeleri uyarınca tahsil edilen bedellerin müşterilere iade edilmediği, tahsil edilen bu

bedellerin muhasebe kayıtlarında avans hesaplarında izlenmekte olduğu, hususları

çerçevesinde anlaşılmış olup, netice itibariyle, Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. adına turizm

amaçlı olarak 49 yıllığına verilen iznin amacı dışında kullanılmaya devam edildiği ve mevcut

uygulamanın kamu menfaati ile oÅNrtüşmediği kanaati hasıl olmaktadır.

Kemer Country Golf Club yanısıra aynı şekilde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan

Turizm amaçlı olarak 49 yıllığına kiralanan Favori Dinlenme Yerleri A.Ş.ye ait Antalya İli

Kemer İlçesi Çamyuva KoÅNyünde bulunan tesislerin de incelenmesi gerektiği kanaatine

varıldığından,

Konuların incelenmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığı’na intikal ettirilmesine karar

verilmiştir.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Vakif ve derneklerle iLGİLİ konular iconUnuttu?Umuz ?Ran ve ?Ran tьrkler?
Цrne?in ?ran’la ilgili konular halk?m?z aras?nda pek konu?ulmaz. ?ran’la ilgili olarak y?llard?r, d?? gьзlerin yцnlendirdi?i medya...

Vakif ve derneklerle iLGİLİ konular iconBİRİNCİ BÖLÜM: vakif sistemindeki değİŞİMİn siyasal ve iKTİsadi kaynaklari 4

Vakif ve derneklerle iLGİLİ konular iconDersinde İşlenecek Konular

Vakif ve derneklerle iLGİLİ konular iconVakif küLTÜr varliği taşinmazin restorasyon karşiliği ve iŞletme...

Vakif ve derneklerle iLGİLİ konular iconEğitim Amaçlı Vize Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Vakif ve derneklerle iLGİLİ konular iconVakfın adı “Dünya Mirası Divriği Vakfı”dır. İşbu resmi senette sadece “Vakıf” olarak anılacaktır

Vakif ve derneklerle iLGİLİ konular iconBa?цrtьsь ve Ruhban Okulu’nun aз?lmas? konular? iзin nas?l bir зцzьm yolu izlenmesi цngцrьlьyor?

Vakif ve derneklerle iLGİLİ konular iconDers konuları işlenirken; güncel olaylarla konular arasında bağlantı...

Vakif ve derneklerle iLGİLİ konular iconBu bölümde hafız musiki üstatlarıyla ilgili bazı kelime ve deyimleri...

Vakif ve derneklerle iLGİLİ konular iconİlgili Maddeleri


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com