Ders saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve performans adetlerinin tespiti


sayfa1/3
o.ogren-sen.com > Doğru > Ders
  1   2   3
…………………… EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

………………………………………….. ANADOLU LİSESİ

1. KANAAT DÖNEMİ FELSEFE GRUBU DERSLERİ

SENE BAŞI ZÜMRE KURULU ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Toplantı No: 1
Toplantı Tarihi: ………………………..

Toplantı Saati: 11.00
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar: ………………………………………………..

GÜNDEM MADDELERİ


1. Okul felsefegrubu zümresi açılış ve yoklama, zümre başkanı ve yazmanın seçilmesi.
2. Bir önceki öğretim yılı içinde yapılan zümre kararlarının gözden geçirilerek aksaklıkların giderilmesi.
3.1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2., 3. ve 28. maddelerinde yer alan amaç ve ilkelerin, M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5. ve 10. maddelerininve T.C Anayasasının eğitim öğretim hakkı ve ödevi ile ilgili 42.maddesinin okunması ve yeni yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. maddesinin incelenmesi.

4.Felsefe Grubuderslerinin yeni ders müfredatlarının değerlendirilmesi.

5. Değişen programlarda ön görülen ölçme-değerlendirme araçlarının ayrıntılı bir şekilde irdelenerek bunlardan hangilerinin ne ölçüde kullanılabileceği konusunda mutabakat sağlanmasının görüşülmesi,

6. T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konularının derslere yansıtılması(2488–2504–2538. S.T.D)

7. Yıllık planların nasıl yapılacağının tespiti.
a) Yıllık plana alınacak konuların tespiti,
Felsefe: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 14.12.2009 tarih ve 235 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı

Sosyoloji: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 14.12.2009 tarih ve 237 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı

Mantık:M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 14.12.2009 tarih ve 236Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı

Bilgi Kuramı: 2629 sayılı T. D. Belirtildiği üzere, Talim ve Terbiye Kurulunun 14/12/2009 tarih ve 238 sayılı Kararı ile kabul edilen Bilgi Kuramı müfredat proğramı
b) Öğretim araçlarının tespiti.
c) Öğretim metotlarının tespiti

8.a)Yazılı Sınavlar, Ortak Sınavlar ve performans notu konusunun görüşülmesi,

b)Yazılı sınavlarını ve Proje çalışmalarını ölçme ve değerlendirmedeki esaslar,

c) Ders saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve performans adetlerinin tespiti,

9.Eğitim-öğretimin temel ilkelerinden biri olan öğrenci velilerinin sorumluluklarının bildirilmesi ve başarıyı artırmak için gerekli çalışmaların yapılması,

10. Dönem notunun tespiti
11.Proje çalışmalarının tespiti
12.Ders araçlarının gözden geçirilmesi
13. Öğretim materyalleri, çevreden yararlanılabilecek kaynaklar.
14. Okul içi ve dışında becerilerin uygulanabileceği alanlar.
15. Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliği.
16. ÖSS Felsefe Grubu sorularının belirlenip, derslerde işlenmesi, öğrenci ders hazırlığının görüşülmesi
17. Öğrenciye aldırılacak araç ve gereçlerin tespiti.
18. Kitaplıklardan yararlanma ile kaynak eserler, araç gereçlerin tespiti ve kullanımı, Kitap Okumanın Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılması konulu 2000 - 18 nolu genelgenin görüşülmesi.

19.Felsefe Grubu derslerinin Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları’nın kimler tarafından yapılacağının görüşülmesi.

20. Dilek, temenniler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


MADDE 1. Zümre başkanı ………………… ve felsefe grubu öğretmeni ……………………………… da yazman olarak seçilmişlerdir. Yukarıdaki gündem maddeleri 14.04.2002.tarih ve 2002/18 sayılı genelge doğrultusunda oluşturularak görüşmeye başlandı.
MADDE 2. ………………………… öğretim yılına ait yapılan zümre toplantı tutanakları incelendi. Derslerin müfredat programlarının bitirilmesi ile ilgili raporları incelendi. Felsefe Grubu derslerinde verilen raporlara göre müfredat programlarının zamanında tamamlandığı ve zümre toplantılarında alınan kararların titizlikle uygulandığı, aksayan bir yönünün bulunmadığı tespit edildi.

MADDE 3…………………….. söz alarak; 14 Haziran 1973 gün ve 14574 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1739 karar no’lu “Milli Eğitim Temel Kanunu” ‘nun 2., 3. ve 28. maddelerini okudu.
I – Genel amaçlar: Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16.6.1983 – 2842/1 md.) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

(1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

II – Özel amaçlar:

Madde 3 –Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

III – Amaç ve görevler:
Madde 28 – Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.
31 Temmuz 2009 gün ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5. ve 10. maddeleri Engin Özertarafından okundu.
İlkeler

Madde 5 – (1) Genel ortaöğretimde;

a) Okul veya kurumlar, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda işlevlerini, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik okul kültürü anlayışı ile yerine getirir.

b) Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerler ile donanmış, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, mutlu bireyler olarak yetiştirilir.

c) Öğrencilere, asgari ortak bir genel kültür verilerek onlarda kişi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını arama; ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilinci kazandırılır.

ç) Öğrencilerin; hayata ve yükseköğretime hazırlanması, kendisine, ailesine, çevresine, millî kültür değerleri ile milletine ve insanlığa saygısının geliştirilmesi sağlanır.

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler izlenerek bu gelişmelerden eğitim ve öğretim sürecinde etkin ve verimli bir şekilde yararlanılır ve uluslararası standartların yakalanması sağlanır.

e) Eğitim ve öğretimin verimini artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları ve çevredeki yükseköğretim kurumları ile iş birliği yapılır.

f) Yerel yönetimler, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılmaları sağlanır.
T.C Anayasasının eğitim öğretim hakkı ve ödevi ile ilgili 42.maddesi deEngin ÖZER tarafından okundu. Yeni yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. maddesi de ……………………………. tarafından okundu ve incelendi. Okullarda yapılacak çalışmaların bu doğrultuda olması kararı alındı.
MADDE 4. Felsefe Grubu derslerinin müfredatı …………………………………….. tarafından okundu.
FELSEFE DERSİ (11. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ
Felsefe dersi öğretim programı haftada 2 saat esas alınarak hazırlanmıştır. Felsefe dersi

öğretim programı 8 üniteden oluşmaktadır.
1. Ünite: FELSEFEYLE TANIŞMA

2. Ünite: BİLGİ FELSEFESİ

3. Ünite: VARLIK FELSEFESİ

4. Ünite: AHLAK FELSEFESİ

5. Ünite: SANAT FELSEFESİ

6. Ünite: DİN FELSEFESİ

7. Ünite: SİYASET FELSEFESİ

8. Ünite: BİLİM FELSEFESİFELSEFE DERSİ(11. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI


ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

1. Ünite: FELSEFEYLE TANIŞMA

8

11

8

2. Ünite: BİLGİ FELSEFESİ

9

17

12

3. Ünite: VARLIK FELSEFESİ

7

17

12

4. Ünite: AHLAK FELSEFESİ)

10

17

12

5. Ünite: SANAT FELSEFESİ

7

11

8

6. Ünite: DİN FELSEFESİ

5

7

6

7. Ünite: SİYASET FELSEFESİ

6

10

7

8. Ünite: BİLİM FELSEFESİ

6

10

7

Toplam

58

100

72
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve performans adetlerinin tespiti iconDers saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve sözlü adetlerinin tespiti

Ders saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve performans adetlerinin tespiti iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve performans adetlerinin tespiti iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve performans adetlerinin tespiti iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve performans adetlerinin tespiti iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve performans adetlerinin tespiti iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve performans adetlerinin tespiti iconDers Süresi : 2 saat

Ders saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve performans adetlerinin tespiti iconDers içi Performans değerlendirilirken de aşağıdaki esaslar dikkate alınır

Ders saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve performans adetlerinin tespiti iconSınav yazılı kağıtlarının,Yılsonu ders kesim raporu,ders kitaplarında...

Ders saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve performans adetlerinin tespiti iconDers araç ve gereçlerinin tespiti ve kullanımı


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com