14 Nisan 2003 tarihinde ab konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin


sayfa1/3
o.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3

Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....

Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi

(14 Nisan 2003 tarihinde AB Konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin)


Gümrük Birliği

Giriş
Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli “Genişleyen Birliğe Doğru” Strateji Belgesinde “Avrupa Birliği, Türkiye’nin adaylığının bir sonraki aşamasını göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin katılım öncesi hazırlıkları için verdiği desteği artırmalıdır” önerisinde bulunmuştur. Komisyon ayrıca bu hedefin gerçekleştirilmesi yönünde, Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesinin gözden geçirilmesini ve mali yardımın artırılmasını da içeren, bir dizi ayrıntılı öneri getirmiştir.
Türkiye, aday ülke olarak kabul edildiği 1999 tarihli Helsinki Avrupa Konseyi(Zirve) kararı ile, geniş kapsamlı anayasal ve yasal reformların gerçekleştirilmesi yönünde teşvik edilmiştir. 2001 tarihli Laeken, 2002 tarihli Sevilla, Brüksel ve Kopenhag Zirvelerinde siyasi kriterlere uyum yönünde Türkiye tarafından ilerleme kaydedildiği kabul edilmiştir. Kopenhag Zirvesinde; Aralık 2004 tarihinde yapılacak Zirvede, Komisyonun rapor ve görüşlerine dayanarak, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığı kararının alınması halinde, AB’nin Türkiye ile müzakereleri gecikmeksizin başlatacağı karara bağlanmıştır. Ayrıca, Zirvede Komisyonun yaklaşımı kabul edilmiş ve “Türkiye için katılım stratejisinin güçlendirileceği” bildirilmiştir. Bu sürecin bir parçası olarak, Zirvede, Komisyon gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi için bir öneri hazırlamaya davet edilmiş ve Türkiye’ye sağlanan katılım öncesi mali yardımın kayda değer biçimde artırılacağını duyurulmuştur.
İşbu Bildirimde, Komisyonun, Kopenhag sonuçları ve Strateji Belgesinde yer alan tavsiyeler doğrultusundaki çalışmaları sunulmaktadır.
Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi
Gözden geçirilmiş Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi hakkında Konsey kararına ilişkin Komisyonun önerisi bu Bildirimin ekinde yer almaktadır. Katılım Ortaklığı Belgesi; Komisyonun Türkiye’nin AB’ye katılım yönünde kaydettiği ilerlemelere ilişkin 2002 yılı İlerleme Raporunda belirlenen ilave çalışma gerektiren öncelikli alanları, Türkiye’nin söz konusu öncelikleri uygulamasında yardımcı olacak mali imkanları ve bu yardımın tabi olacağı şartları tek bir çerçeve altında ortaya koymaktadır. Kopenhag Zirvesinde, son dönemde çıkartılan uyum paketleri ile 2001 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde belirtilen bir çok önceliğin yerine getirildiği belirtilmiştir. 2001 yılında Konsey tarafından kabul edilen Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi ile karşılaştırıldığında Komisyonun önerisi, son iki yılda meydana gelen gelişmeleri tamamıyla dikkate almakta ve öncelikli eyleme ihtiyaç duyulan alanlara odaklanmaktadır. Türkiye’nin, gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi temelinde AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programını yenilemesi ve gerekli tedbirleri kabul ederek etkili bir şekilde uygulaması beklenmektedir.
Mali Yardım
Türkiye, 2002 yılına kadar, MEDA programı kapsamında ve gümrük birliği ve ekonomik ve sosyal gelişmenin desteklenmesine yönelik iki tüzük çerçevesinde yardım almıştır. 1999 yılına kadar, Türkiye’ye sağlanan yardımın temel amacı, diğer Akdenizli ortaklarda olduğu gibi, yapısal reform sürecinin desteklenmesi olmuştur.
Helsinki Zirvesini takiben, Türkiye’ye yönelik mali yardım programlarında katılım öncesi yaklaşım benimsenmiştir. Yapısal uyuma yönelik yardım, uluslararası mali kuruluşlarla işbirliği halinde sürdürülmüş ve ayrıca (mali) yardım kurumsal yapılanma,

yatırım ve Türkiye’nin Topluluk programları ve ajanslarına katılımının desteklenmesi konularında yoğunlaşmıştır. Konsey, 17 Aralık 2001 tarihinde, Türkiye için katılım öncesi mali yardıma ilişkin bir tüzük kabul etmiştir. Söz konusu Tüzük, Komisyonun yıllık ortalama 177 milyon Euro düzeyinde katılım öncesi mali yardım sağlanması hedefini tekrarlamıştır.
Komisyon, 2002 tarihli Strateji Belgesinde, Türkiye’nin ihtiyaçları ve massetme kapasitesini de dikkate alarak, toplam yardımın önemli oranda artırılmasını öngörmüştür. Kopenhag Zirvesi sonuçlarında, 2004 yılından itibaren, söz konusu yardımın, 2000-2006 mali perspektifinin “katılım öncesi harcamaları” başlığı altında finanse edilmesi teyid edilmiştir. Komisyon, 12 Ocak 2003 tarihinde bu doğrultudaki bir öneriyi, 11.02.2003 tarih ve COM (2003)70 sayılı bildirimde benimseyerek Bütçe Otoritesine göndermiştir.
2004-2006 döneminde katılım öncesi mali yardım, başta AB müktesebatının üstlenilmesine yönelik yatırım ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi olmak üzere, Türkiye ‘nin Kopenhag kriterlerini karşılamaya yönelik çabalarını desteklemeye odaklanacaktır. Ayrıca, mali yardım Türk ekonomisinin işleyişinin ve iç pazardaki rekabetçi baskı ile başetme kapasitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak da sağlanacaktır. AB üyesi ve aday ülkeler ile sınır ötesi işbirliği de teşvik edilecektir.
Mali yardım, tüm aday ülkeler için olduğu gibi iki başlık altında toplanacaktır: kurumsal yapılanma ve yatırım. Kurumsal yapılanma, müktesebatın uygulanması ve ekonomik ve sosyal uyum gibi AB politikalarına katılım hazırlıkları için Türkiyeye yardım şeklinde olacaktır. Bu alandaki yardım, merkezi, bölgesel ve yerel düzeydeki kamu kurumlarına sağlanabilecektir. Kurumsal yapılanma desteği, esas olarak üye ülkeler ile eşleştirme mekanizması vasıtasıyla uygulanacaktır. Ayrıca, katılıma yönelik hazırlıklarda ve müktesebatın uygulanmasında önemli role sahip olacak kuruluşlara da yardım sağlanacaktır (örneğin sosyal diyalogda yer alan işveren federasyonları ve sendikalar ile ticaret ve ziraat odaları gibi mesleki kuruluşlar ve diğer temsilci kuruluşlar). Sivil toplum kuruluşları da, demokratik uygulamaların, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının, kadın erkek eşitliğinin ve azınlıkların korunmasının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini amaçlayan girişimlerin desteklenmesi çerçevesinde yardımdan faydalanabilecektir.
Yatırımlar iki şekilde gerçekleşecektir. Yatırım ilk olarak, müktesabata uyum sağlanması için gerekli düzenleyici altyapının kurulması ve güçlendirilmesine ve müktesabatla bağlantılı yatırımların yönlendirilmesine ilişkin olabilecektir. Düzenleyici altyapı yatırımları ancak, gerektiğinde kurumsal yapılanma ile desteklenen belirgin hükümet stratejisi temelinde gerçekleştirilebilecektir. İkinci olarak, yardım programının bir kısmı, Türkiye’deki bölgeler arasındaki fark ve Türkiye’nin milli geliri ile AB ortalaması arasındaki fark dikkate alınarak ekonomik ve sosyal uyum alanlarındaki yatırımlara yönlendirilecektir.
Gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi, katılım öncesi yardımın programlanması için temel teşkil edecektir; yardıma ilişkin öncelikler İlerleme Raporları ve AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı da dikkate alınarak belirlenebilecektir. Bu raporlarda siyasi kriterlere özel önem verilecektir. Halihazırda göçü de içerecek şekilde adalet ve içişleri, deniz güvenliği, çevre, sağlık, tarım ve kırsal kalkınma gibi öncelikli alanlar tespit edilmiştir. Mali yardımlardaki önemli artış, katılım stratejisi hedefleri ile bağlantılı olduğu ölçüde Türkiye’deki sosyo-ekonomik kalkınmanın AB tarafından desteklemesini de mümkün kılacaktır. Türkiye için katılım öncesi mali yardım sağlayan mevcut araç1, ulaştırma ve çevre altyapısı ile kırsal kalkınma programlarına ilişkin yatırımlar da dahil olmak üzere tüm bu alanlardaki programları destekleyebilecektir.
Türkiye’nin, bu fonları etkin bir şekilde yönetme ve kullanma kapasitesini daha fazla geliştirmesi gerekmektedir. Türkiye’nin, uygulamanın tamamıyla merkezi olmayan birimlere devredilmesini kolaylaştırmak amacıyla, sıkı bir mali kontrol temin etmek üzere ilave önlemler alması gerekmektedir. Bu kapsamda, Merkezi Olmayan Uygulama Sisteminin 1 Haziran 2003 tarihinden itibaren uygulamaya geçmesi beklenmektedir.
Komisyon, bu aşamada, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’ye sağlanacak mali yardım miktarının belirlenmesinin faydalı olduğu görüşündedir. Bu durum, hedeflere ulaşılmasının bir yıldan fazla süreceği alanlarda çok yıllı planlamayı kolaylaştıracaktır. Yıllık bütçe prosedürü kapsamında onaylanması gerekecek miktarlar, aşağıdaki tabloda verilmektedir:

2004 2005 2006 To 1am

Türkiye için katılım öncesi mali yardım

Milyon Euro, cari fiyatlar 250 300 500 1050

Diğer Alanlarda İşbirliğinin Güçlendirilmesi
Komisyonun 2002 yılı Strateji Belgesinde, Türkiye’nin katılım öncesi hazırlıkları için verilen desteğin artırılması amacıyla diğer bazı alanlarda da tavsiyelerde bulunulmuştur. Komisyonun bu alanlardaki eylem ve planları aşağıda özetlenmektedir.


  • AB ve Türkiye arasındaki güçlendirilmiş siyasi diyalog, reformlar, insan hakları, Kıbrıs meselesi ve sınır anlaşmazlıklarının barışçıl yollardan çözümlenmesini içermektedir. Söz konusu diyalog hali hazırda Ortaklık Anlaşması ve Helsinki Zirvesi Sonuçları altında çeşitli toplantılarda gerçekleşmekte ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasında ortak olarak Türkiye’nin rolünü kapsamaktadır. Bu, gerektiğinde herhangi bir Ortak Dış ve Güvenlik Politikası konusuna ilişkin olarak daha da yoğunlaştırılabilecek esnek bir çerçeve sunmaktadır. Komisyon 2003 yılından itibaren, etkili uygulama hususuna özel önem verilerek, Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılanmasına yönelik reformlar ve kaydedilen ilerlemelere ilişkin olarak Türk yetkililerle gerçekleştirdiği düzenli ve kapsamlı görüşmeler vasıtasıyla bu diyalogu desteklemektedir.
  • Makroekonomik performans, istikrar ve ekonomik reformları içeren AB ile Türkiye arasındaki güçlendirilmiş ekonomik diyalog yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.
  • Ortaklık Anlaşması alt komiteleri bünyesinde yürütülen detaylı mevzuat inceleme süreci, TAIEX seminerleri, teknik toplantılar veya spesifik konularda düzenlenen çalışmlar ile tamamlanmaktadır.
  • Hizmetler ve kamu ihalelerini de içerecek şekilde gümrük birliğinin kapsamının genişletilmesi ve güçlendirilmesi çabaları devam etmektedir. Malların serbest dolaşımına ilişkin engellerin kaldırılması ve gümrük birliği ile ilgili diğer alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için ilave çaba gösterilmektedir.

  • Türkiye ile gerek ikili gerek üçüncü ülkelerle ilişkiler temelinde ticari ilişkilerin geliştirilmesine devam edilmektedir. Üçüncü ülkelerle ticari anlaşmaların müzakere edilmesinde, AB bu ülkelerin Türkiye ile benzer düzenlemeler konusunda anlaşmış olmalarını temin etme yönünde çabalarını arttırmaktadır. Ticari konularda AB ve Türkiye arasındaki diyalog artırılmaktadır.
  • Adalet ve içişleri alanında Komisyon, müktesebata uyum sağlanması amacıyla sınır yönetimi, iltica ve göç konularında strateji ve eylem planı oluşturması için Türkiye’ye yardımcı olmaktadır. Bu işbirliği yolsuzlukla mücadeleyi de içerecektir. Türkiye 2003 yılından itibaren, suça ilişkin konularda ve suçla mücadelede işbirliği için üye ve aday ülkelerdeki uzmanlara, polise ve yargıya yardımcı olmaya yönelik AGIS çerçeve programına katılabilmektir.
  • Deniz güvenliği alanında Türkiye’ye yönelik teknik yardım güçlendirilmekte olup, bu sektör işbirliğinin artırılmasında öncelik taşıyacaktır.
  • 2003 yılı boyunca Türkiye aşağıdaki Topluluk Programlarına katılacaktır: İşletme ve Girişimcilik, Cinsiyet Eşitliği, Ayrımcılıkla Mücadele, Sosyal Dışlanma ile Mücadele, Halk Sağlığı, İstihdam alanında Teşvik Tedbirleri ve Altıncı Çerçeve Programı. Sokrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik programlarına 2004 yılında tam katılım sağlayabilmek için gerekli hazırlık tedbirleri, Komisyonun teknik ve mali desteği ile Türkiye tarafından uygulanacaktır. Türkiye, Ocak 2003 te Avrupa Çevre Ajansına üye olmuştur. Diğer programlara katılım yönünde hazırlıklar devam etmektedir.Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesinde yer alan ilkeler, öncelilder, ara hedefler

ve şartlar hakkında
KONSEY KARARI


AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,
Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmayı göz önünde tutarak,
Türkiye’ye katılım öncesi strateji kapsamında yardım ve özellikle Katılım Ortaklığının2 oluşturulması hakkında 26 Şubat 2001 tarih ve (EC) 390/2001 sayılı Konsey Tüzüğünü ve bu Tüzüğün özelllikle 2’nci maddesini göz önünde tutarak,
Komisyonun önerisini göz önünde tutarak,
ŞU HUSUSLARI DİKKATE ALARAK,
(1) Kopenhag Zirvesi “1999 yılında Helsinki’de almış olduğu, Türkiye’nin, diğer aday ülkelere uygulanan aynı kriterler temelinde Birliğe katılmaya yönelmiş bir aday ülke olduğuna ilişkin kararını hatırlatmıştır. Zirve, Kopenhag kriterlerini karşılama yönünde Türkiye tarafindan, özellikle Katılım Ortaklığı Belgesinde öngörülen temel önceliklerin büyük bölümünü kapsayan son dönemdeki uyum paketleri ve müteakip mevzuat tedbirleri vasıtasıyla atılan önemli adımları büyük memnuniyetle karşılamaktadır”.
(2) Kopenhag Zirvesinde “Türkiye’nin AB üyeliğine yardımcı olmak üzere, Türkiye’ye yönelik katılım stratejisi güçlendirilecektir. Komisyon, gözden geçirilmiş bir Katılım Ortaklığı önerisi sunmaya davet edilrnektedir” kararı alınmıştır.
(3) (EC) 390/2001 sayılı Tüzük Türkiye’ye sunulurken, Katılım Ortaklığı Belgesinde yer alan ilkeler, öncelikler, ara hedefler ve koşullara ve sonradan yapılacak önemli uyarlamalara ilişkin olarak, Konseyin Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar vermesini öngörmüştür.
(4) Topluluk yardımı, temel koşulların yerine getirilmesine ve özellikle Kopenhag kriterlerını karşılama yönünde gerçekleştirilen ilerlemeye bağlıdır. Temel bir koşulun yokluğu halinde, Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla hareket ederek, katılım öncesi yardımlara ilişkin uygun tedbirleri alabilir.
(5) AT-Türkiye Ortaklık Konseyi, Katılım Ortaklığı Belgesinin uygulanmasının, gerektiğinde Ortaklık Anlaşmasında öngörülen organlar tarafindan izlenmesini kararlaştırmıştır.
(6) Komisyon tarafindan hazırlanan 2002 yılına ilişkin İlerleme Raporu, Türkiye’nin üyelik hazırlıkları konusunda objektif bir analiz sunmuş ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç gösteren bir dizi öncelikli alan belirlemiştir.

(7) Türkiye, üyeliğe hazırlanmak için, AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin bir ulusal program hazırlamalıdır. Bu program, Katılım Ortaklığı Belgesinde yer alan öncelikler ve ara hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir takvim belirlemelidir.
AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE KARAR VERMİŞTİR:


Madde 1
(EC) 390/2001 sayılı Konsey Tüzüğün 2’nci maddesine uygun olarak, Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesindeki ilkeler, öncelikler, ara hedefler, bu Kararın tamamlayıcı bir parçasını oluşturan Ek’te ortaya konmuştur.


Madde 2
Katılım Ortaklığı Belgesinin uygulanması, Ortaklık Anlaşmasında öngörülen organlar ve ilgili Konsey organları tarafindan, Komisyonun Konseye sunduğu İlerleme Raporu temelinde incelenir ve izlenir.


Madde 3
Bu Karar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmasını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girer.


Brüksel’de yapılmıştır.


Konsey adına
Başkan

EK
TURKIYE: 2003 YILI KATILIM ORTAKLIGI BELGESİ


1. GİRİŞ

Avrupa Konseyinin Aralık 1997 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirilen toplantısında, katılım ortaklığının, aday ülkelere sağlanacak tüm yardımların tek bir çerçeve altında toplandığı güçlendirilmiş katılım öncesi stratejinin temel unsuru olması kararlaştırılmıştır. Bu suretle, Topluluk, katılım sürecinde karşılaşılan özel sorunların giderilmesine destek sağlamak amacıyla, yardımlarını her bir aday ülkenin spesifik ihtiyaçlarına yönlendirmiştir.
Türkiye için ilk Katılım Ortaklığı Belgesi Mart 2001’de kabul edilmiştir. Komisyonun genişlemeye ilişkin 9 Ekim 2002 tarihli Strateji Belgesinde, Komisyon tarafindan Türkiye için yenilenmiş bir Katılım Ortaklığı Belgesi önerileceği belirtilmiştir.
2. AMAÇLAR

Katılım Ortaklığı Belgesinin amacı; Türkiye’nin AB’ye katılım çerçevesinde kaydettiği ilerlemeye ilişkin Komisyonun 2002 Yılı İlerleme Raporunda belirlenen ve daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği ifade edilen öncelikli alanların, bu önceliklerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak üzere Türkiye’ye sağlanacak mali imkanların ve bu yardımın tabi olacağı şartların tek bir çerçevede toplanmasıdır. Katılım Ortaklığı Belgesi, aday ülkelere, üyeliğe yönelik hazırlıklarında yardımcı olacak bir dizi politika aracının temelini oluşturmaktadır. Türkiye’nin, bu yenilenmiş Katılım Ortaklığı Belgesine dayanarak, müktesebatın üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programını yenilemesi beklenmektedir.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

14 Nisan 2003 tarihinde ab konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin icon1- olgu: Herkes tarafından kabul edilen, kanıtlanabilir, değiştirilmeyen bilgilerdir

14 Nisan 2003 tarihinde ab konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin icon20. 10. 2000 tarihinde imzaya açılmıştır. 19 ülke tarafından imzalanan...

14 Nisan 2003 tarihinde ab konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin icon25. 04. 2013 tarihinde kabul edilen 6462 Sayılı Kanun ile ‘’özürlülük...

14 Nisan 2003 tarihinde ab konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin icon2. Türk İslam tarihinde pozitif bilimlerin başlatıcısı olarak kabul...

14 Nisan 2003 tarihinde ab konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin iconB) Mülakat Sınavında başarılı olan ve alan dışından kabul edilen...

14 Nisan 2003 tarihinde ab konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin iconKabul edilen biLDİRİler

14 Nisan 2003 tarihinde ab konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin iconSoru aşağıdaki metne bakarak metin, edebi metin ve gerçeklik hakkında neler söyleyebilirsiniz?

14 Nisan 2003 tarihinde ab konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin iconEngellilerle İlgili Türk Standartları Enstitüsünce Hazırlanan ve Kabul Edilen Standartlar

14 Nisan 2003 tarihinde ab konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin icon1970 Yılında kabul edilen emlak vergisi 1986 tarihinden itibaren belediyeler

14 Nisan 2003 tarihinde ab konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin icon04/08/2014 tarih 138 nolu belediye meclisince kabul edilen yönetmeliğe uygundur


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com