Vatandaşlik ve demokrasi EĞİTİMİ dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani


o.ogren-sen.com > Doğru > Ders
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BİLTEK ORTAOKULU 8.SINIF

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TEMA : HER İNSAN DEĞERLİDİR

Ay

H

Saat

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

3. HAFTA

1

Bu temanın sonunda öğrenciler;

1. Her insanın değerli ve onurlu olduğunu kabul eder.

4. Kendisine ve çevresindeki kişilere değer verir.

1. İNSANIN DEĞERİ

1.2.3.4.5.6.7. ETKİNLİKLER

[!] Kendi varlığından hareketle insan olmanın değeri vurgulanır.

[!] Kendisinin ve başkalarının yaşamına ve onuruna saygı duymanın önemi üzerinde durulur.

[!] Veda Hutbesi, Mesnevi, Makalât vb. kültürümüze ait metinlerden, düzeye uygun ve konuyu destekleyen örnekler verilir.

[!] Her insanın özünde bir değer taşıdığı ve bu anlamda kendimizden, çevremizdeki insanlardan hareketle tüm insanların değerli olduğu vurgusu yapılır.4 HAFTA

1

2. Her bireyin kendine has özelliklerinin olduğunu kabul eder.

2.BİREYLERİN KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ

1.2.3. ETKİNLİK

[!] Öğrencilerin, kendi özelliklerini fark etmelerinin önemi üzerinde durulur.

[!] Kendisinin ve diğer insanların farklı özelliklere sahip olmasının doğal olduğu ve bu farklılıklara saygı duyulması gerektiği vurgulanır.

[!] İnsanların seçme şansına sahip olmayıp doğuştan hazır buldukları ya da sonradan kontrol dışı oluşan bazı fizikî özellikleri (adı, soyadı, ailesinin sosyo-ekonomik durumu, boyu, kilosu, engellilik vb.) ile ilgili önyargı, dışlama ve aşağılamanın yanlışlığı üzerinde önemle durulur.

EKİM

1.HAFTA

1

3. Kendi bireysel farklarının topluma neler katabileceğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.


3.FARKLILIKLARIMIZ VE TOPLUM

1.2.3. ETKİNLİK

[!] Kişisel özelliklerin ve farklılıkların, insanların birbirini tamamlamalarına ve birlikte yaşamalarına yardımcı olduğu vurgulanır.


3. HAFTA

1

5. İnsanlığın insanî değerlerle korunup geliştirileceğini kabul eder.

4.İNSANİ DEĞERLER

1.2. ETKİNLİK

[!] Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, dayanışma vb. değerlerin önemi vurgulanır. İnsan olmanın bu değerlere sahip olmak, onları içselleştirmek ve onlar için çaba göstermekle mümkün olacağına değinilir.4. HAFTA

1

6. İnsanın varlığının ve onurunun korunmasında insan haklarının ve demokrasinin önemini fark eder.

5.İNSANIN VARLIĞI VE ONURUNUN KORUNMASI

1.2. ETKİNLİK

[!]Atatürk’ün insan hak ve özgürlüklerine verdiği önem üzerinde durulur.


[!] Bu temada verilecek temel beceriler: Gözlem, araştırma, yaratıcı düşünme, empati, iletişim, eleştirel düşünme, ayrımcılığa duyarlılık, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, sosyal ve kültürel katılım, sosyal uyum. [!] Bu temada verilecek temel değerler: Saygı, sevgi, eşitlik, özsaygı, barış, onur, farklılıklara saygı, ırkçılık karşıtlığı.


AY

H

S

TEMA : DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ

KAZANIM

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

KASIM

1. HAFTA

1

Bu temanın sonunda öğrenciler;

1.Farklı tanım kavram, beceri ve değerlerden yola çıkarak demokrasinin temel özelliklerini kavrar.

1.DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ

1.2.3. ETKİNLİK

[!] Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, eşitlik, özgürlük, katılım, sosyal adalet, sivil toplum örgütlenmesi, çoğulculuk, farklılıklara saygı, uzlaşma, eleştirel düşünme, vb. kavram değer ve beceriler demokrasi kültürü ile ilişkilendirilir.

2. HAFTA

1

2. Demokrasinin insana ve insan iradesine verdiği önemi fark ederek onu bir yaşam biçimi olarak benimser.


2.DEMOKRASİLERDE İNSANIN ÖNEMİ

1.2.3. ETKİNLİK

[!] Demokrasi, hayatın her alanında; ailede, okulda ve

toplumsal çevrede demokratik ve insan haklarının

özündeki değerlere uygun davranışlar sergilenmesi

çerçevesinde ele alınır.

[!] Cumhuriyetin demokrasinin yaşam biçimine

dönüştürülebileceği en iyi yönetim biçimi olduğu vurgusu

yapılır.

[!] Milli egemenliğin anlamı ve önemi konusunda

Atatürk’ün sözlerinden örnekler verilir.

I. Dönem I. Yazılı


3. HAFTA

1


Demokrasinin insana ve insan iradesine verdiği önemi fark ederek onu bir yaşam biçimi olarak benimser.

4. HAFTA

1

3. Demokratik bir vatandaş olmanın gereklerini örneklerle açıklar.

3. DEMOKRATİK VATANDAŞ

1.2. ETKİNLİK

[!] Demokratik bir vatandaşın, etkin ve sorumlu; eşitlik ve sosyal adalet yanlısı, hak ve özgürlüklere saygılı, katılımcı, demokratik davranış biçimini içselleştirmiş vb. özellikleri vurgulanır.

ARALIK1. HAFTA

1

4. Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlerin toplumsal yaşamı zenginleştirdiğini kavrar.

4.FARKLILIKLAR VE TOPLUM

1.2. ETKİNLİK

[!] Toplumdaki farklılıkların doğal olduğunun kabulüne ve bunun korunmasının önemine dikkat çekilir.

[!] Farklılıkların toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlaması gerektiğinin önemi vurgulanır.

2. HAFTA

1

5. Ayrımcılığın çeşitli biçimlerini sorgulayarak ayrımcılık yapmama konusunda duyarlılık gösterir.

5. AYRIMCILIK

1.2. ETKİNLİK

[!] Irk, din, dil, milliyet, mezhep, bölge, cinsiyet, sosyal

sınıf/tabaka vb. unsurlara dayalı ayrımcılık ve toplumsal

dışlama evrensel boyutta ele alınır.

[!] Ayrımcılığı önlemenin hukuksal düzenleme ve

önlemlerin yanında bireysel çabalar da gerektirdiği

vurgulanır.

[!] Önyargı, dışlama, aşağılama gibi davranışların insan

hakları ile bağdaşmadığı vurgulanır.3. HAFTA

1

6. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kendi konumuna uygun sorumluluklar üstlenir.


6. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

1.2.3. ETKİNLİK

[!] Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin insan haklarına aykırı olduğu üzerinde durulur.
[!] Atatürk’ün kadın haklarına verdiği önemi belirten örnekler verilir.

[!] Sorunların çözümünde şiddete başvurmayı ve hukuk dışı yolları reddeden yöntemlerin gereğine ve önemine vurgu yapılır.

4. HAFTA

1


7. Karşılaştığı sorunların çözümünde demokratik tutum ve davranışları benimser.

7. SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ

1.2. ETKİNLİK


5. HAFTA

1


8. Birlikte yaşama kültürü için diyalog ve etkili iletişimin önemini fark eder.

8.DİYALOG VE ETKİLİ İLETİŞİM

1.2. ETKİNLİK


[!] Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamanın önemi vurgulanır.


OCAK

2. HAFTA

1OCAK

3. HAFTA

1

9. İşbölümü ve işbirliğinin, demokratik toplum yaşamı için taşıdığı önemi örneklerle açıklar.
[!] Paylaşma, yardımseverlik, işbirliği, işbölümü, dayanışma vb. kavramlara vurgu yapılır.

[!] Bu temada verilecek temel beceriler: Gözlem yapma, araştırma, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim, ayrımcılığa duyarlılık, birlikte yaşama, empati, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.

[!] Bu temada verilecek temel değerler: Saygı, sevgi, dayanışma, paylaşma, adil olma, hoşgörü, sorumluluk, eşitlik, diğerkâmlık, farklılıklara saygı, ırkçılık karşıtlığı.
KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR
4.HAFTA

1

TEMA :

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ
1. Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder.

1. HAK, ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK

1.2. ETKİNLİK

[!] Öğrencilerin haklarını ve özgürlüklerini kendi çevrelerinden örneklendirmeleri ve sorumluluklarıyla ilişkilendirmeleri sağlanır. [!]Kişinin hak ve özgürlüklerini kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyması gerektiği vurgulanacaktır.

26 OCAK -06 ŞUBAT SÖMESTRİ TATİLİ

ŞUBAT2. HAFTA

1

2. İnsan haklarının ve özgürlüklerinin herkes için doğuştan ve vazgeçilmez olduğunu kavrar.

2. İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ

1.2. 3. ETKİNLİK

[!] Kişi dokunulmazlığı/özgürlüğü ve güvenliği,

düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü, yaşama,

çalışma, sağlık, eğitim, vb. haklar üzerinde

durulur.

[!] Temel hakların uluslararası belgelerle ve

Anayasamızla güvence altına alındığına vurgu

yapılır.

[!] İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk

Hakları Sözleşmesi gibi uluslar arası

belgelerden örnekler verilir.

3. HAFTA


1

3.Hak ve özgürlüklerin ihlâl edildiği durumlara ilişkin demokratik çözüm önerileri geliştirir.

3. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLALİ

1.2. ETKİNLİK

[!] Adalete kolay ve hızlı erişim ve koruyucu hukuk uygulamalarına değinilir.

[!] Kamuoyu oluşturma, dilekçe verme, kolluk kuvvetleri, idari ve yargı mercilerine başvurma konuları öğrenci düzeyine uygun olarak verilir.ŞUBAT

4. HAFTA

1


4. Hak ve özgürlüklerin demokratik bir ortamda gerçekleşebileceğini fark eder.

4. HAKLARIMIZI HANGİ ORTAMDA KULLANABİLİRİZ ?

1.2. ETKİNLİK


[!] Düşüncenin üretilmesinde ve özgürce ifade

edilmesinde demokratik ortamın önemi üzerinde

durulur.

[!]Özgür ve bağımsız kararlar alabilen birey olma

açısından demokratik ortamın önemi vurgulanır.

MART

1. HAFTA

1

5. Demokratik toplumlarda sivil toplum kuruluşlarına katılımın önemini kavrar.
6. İnsan hakları ile ilgili gelişmeleri takip etmeye istekli olur.


5.SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

1.2.3. ETKİNLİK


1.2.3. ETKİNLİK


[!] Hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının önemi üzerinde durulur.

[!] Eğitim, sağlık, çevre, kadın ve çocuk hakları vb. konularda faaliyet gösteren STK’lara vurgu yapılır.

[!] İnsan hakları ile ilgili çalışmalara gönüllü

katılmanın önemi vurgulanır.

[!] İnsan haklarına ilişkin gelişmelere örnekler

verilir.

[!] İnsan hakları ile ilgili gelişmeleri izlemede

kitle iletişim araçlarının rolleri farklı boyutlarıyla

değerlendirilir.

2. HAFTA

1

6.İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER

3. HAFTA

1

7. Hukukun üstünlüğünü kabul eder.

7. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

1.2. ETKİNLİK

[!] Toplumda demokrasinin, adaletin ve güven duygusunun tesisi için hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığının önemine vurgu yapılır.

4. HAFTA

1

TEMA: GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

1. Kendisinin ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sorumluluk üstlenmenin önemini fark eder.


1.SORUMLULUK ÜSTLENMENİN ÖNEMİ

1.2.3. ETKİNLİK

[!] Yaşam kalitesinin yükseltilmesinde demokratik ve insan haklarına saygılı sosyal ve fiziki çevrenin önemine vurgu yapılır.

[!] Konuyla ilgili Atatürk’ün uygulama, görüş ya da sözlerinden örnekler verilir.


[!] Bu temada verilecek temel beceriler: Gözlem yapma, araştırma, eleştirel düşünme, girişimcilik, iletişim, sosyal ve kültürel katılım, problem çözme, yaratıcı düşünme, değişim ve sürekliliği algılama, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma. [!] Bu temada verilecek temel değerler: Özgürlük, adil olma, sorumluluk, dayanışma, uzlaşma, kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık, millî, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma.


TEMA: GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

A

H

S

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

NİSAN

1. HAFTA

1


2. HAFTA

1

2. İçinde yaşadığı topluma ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmek için çaba harcar


2. ÇALIŞMAK, ÜRETMEK, YARDIMLAŞMAK

1.2.3. ETKİNLİK

[!] Çalışmak, üretmek, yardımlaşmak,

toplumun ve insanlığın refah, barış ve

huzurunu sağlamak, toplumsal eşitliği

gerçekleştirmek konularına değinilir.

[!] Ailesine, okuluna ve çevresine karşı görev

ve sorumluluklar ve bunların önemi örneklendirilir.

[!] Atatürk’ün yurtta ve dünyada barışa verdiği öneme örnekler verilir.

NİSAN

3. HAFTA

1

3. Toplum yaşamını düzenleyen kurallara uymanın sorumluluğunu üstlenir.


3. KURALLARA UYMANIN SORUMLULUĞU

1.2.3. ETKİNLİK

[!] Toplum yaşamını düzenleyen (hukuk, ahlak, örf ve adetler vb).kurallara örnekler verilir. [!]Örnekler günlük hayattan (trafik kuralları, okul kuralları, işyeri kuralları vb.) seçilir.


4. HAFTA

1

4. Karar verme süreçlerine katılmanın önemini bilir ve kendi konumuna uygun sorumluluklar üstlenir.


4. KARAR VERME SÜREÇLERİNE KATILIM

1.2. ETKİNLİK


[!] Ailede, okulda, çevrede ve toplumda karar verme süreçlerine katılım örneklendirilir.

[!] Katılımcılık ve etkin vatandaşlık vb. kavramlar ilişkilendirilir.


MAYIS NİSAN5. HAFTA

1

5. Devletin vatandaşlarına karşı görev ve sorumluluklarına örnekler verir.


5.DEVLETİN VATANDAŞA KARŞI GÖREVLERİ

1.2. ETKİNLİK

[!] Devletin hak ve özgürlükleri korumak, insan haklarına saygılı olmak ve vatandaşlara karşı sorumluluklarını yerine getirmek vb. yükümlülükleri belirtilir.


1. HAFTA

1

6. Vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin önemini kavrar.


6.VATANDAŞLIK GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

1.2.3. ETKİNLİK

[!] Vatandaşlık görevlerine (vergi vermek, ülkeye bağlılık vb.) öğrencilerin yakın çevresinden örnekler verilir.

[!]Vatandaşlık görevleriyle ilgili Atatürk’ün sözlerinden veya uygulamalarından örnek/örnekler verilir.


2 HAFTA

1

7. Toplumun birlik ve beraberliğini sağlayan değerleri koruma ve geliştirme konusunda sorumluluk üstlenir.


7. DEĞERLER VE TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİMİZ
[!] Toplumsal birlikteliğimizi sağlayan ögelere örnekler verilir.(Bir toplumun/milletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan, dil, din, tarih, kültürel ve ahlaki değerler, vatanseverlik vb. vurgulanabilir.)

[!] Milli birlik ve beraberliğin önemine ilişkin Atatürk’ün sözlerinden örnek verilir.

3 HAFTA

1
MAYIS

4. HAFTA

1

8. Kamu mallarının ve ortak yaşam alanlarının korunmasında sorumluluk üstlenir.

8. KAMU MALLARI VE ORTAK YAŞAM ALANLARI

1.2. ETKİNLİK


[!] Kamu mallarının ve ortak yaşam alanlarının dikkatli kullanılması ve bunlara zarar vermekten kaçınılmasının gerekliliği üzerinde durulur.


HAZİRAN

1. HAFTA

1

9. Engelli, yaşlı vb. bireylerle empati yaparak onların rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için sorumluluk üstlenir.9.ENGELLİLERE VE YAŞLILARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

1.2. ETKİNLİK

[!] Bu kazanıma yönelik hazırlanan etkinlikler öğrenciyi yaşlı ve/veya engelliler ile iletişim kurmayı gerektirecek şekilde tasarlanmalıdır

2. HAFTA

1

10. Toplumsal sorunların farkına varır ve bunlar hakkında konumuna uygun çözüm önerileri geliştirir.

Yılsonu genel değerlendirmesi

10.TOPLUMSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

1.2. ETKİNLİK

[!] Açlık, yoksulluk, trafik, işsizlik, göç, çevre kirliği, israf, insanlığı tehdit eden hastalıklar, kaynakların azalması vb. sorunlara değinilir.

[!] Birey olarak sorumluluk almanın sorunların çözümüne katkıda bulunduğu vurgulanır.12/09/2014 UYGUNDUR

Erkan İSANMAZ Tolga Börekçi Ramazan Gürcan Yasemin Eres Şükran Akdeniz Ahmet Hamdi CAN

Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Okul Müdürü[!] Bu temada verilecek temel beceriler: Gözlem yapma, araştırma, eleştirel düşünme, girişimcilik, empati, sosyal ve kültürel katılım, problem çözme, yaratıcı düşünme, bilgi teknolojilerini kullanma, kaynakları etkili kullanma, değişim ve sürekliliği algılama, özyönetim, sosyal uyum, birlikte yaşama

[!] Bu temada verilecek temel değerler: Adil olma, eşitlik, millî, manevî ve evrensel değerlere duyarlı olma, dayanışma, hoşgörü, farklılıklara saygı duyma, sorumluluk, yardımseverlik, özsaygı, onur, kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık, barış, sevgi, vatan severlik**** 2504, 2551, 2588, 2589 sayılı Tebliğler Dergileri Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 14/02/2008 tarih ve 114 sayılı kararı ile kabul edilen “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı” esas alınarak hazırlanmıştır.


Mehmet TOYGAR Şenol ATAKUL

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Biltek Ortaokulu Müdürü
12/09/2014 UYGUNDUR

Erkan İSANMAZ Tolga Börekçi Ramazan Gürcan Yasemin Eres Şükran Akdeniz Ahmet Hamdi CAN

Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Okul Müdürü12/09/2014 UYGUNDUR

Erkan İSANMAZ Tolga Börekçi Ramazan Gürcan Yasemin Eres Şükran Akdeniz Ahmet Hamdi CAN

Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Okul Müdürü

12/09/2014 UYGUNDUR

Erkan İSANMAZ Tolga Börekçi Ramazan Gürcan Yasemin Eres Şükran Akdeniz Ahmet Hamdi CAN

Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Okul Müdürü12/09/2014 UYGUNDUR

Erkan İSANMAZ Tolga Börekçi Ramazan Gürcan Yasemin Eres Şükran Akdeniz Ahmet Hamdi CAN

Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Okul Müdürü12/09/2014 UYGUNDUR

Erkan İSANMAZ Tolga Börekçi Ramazan Gürcan Yasemin Eres Şükran Akdeniz Ahmet Hamdi CAN

Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Sosyal Bil Öğretmeni Okul Müdürüsosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Vatandaşlik ve demokrasi EĞİTİMİ dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconDersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

Vatandaşlik ve demokrasi EĞİTİMİ dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconDersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani sinif

Vatandaşlik ve demokrasi EĞİTİMİ dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconDersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Vatandaşlik ve demokrasi EĞİTİMİ dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconDİn küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

Vatandaşlik ve demokrasi EĞİTİMİ dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconDİn küLTÜRTÜ ve ahlak biLGİSİ dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

Vatandaşlik ve demokrasi EĞİTİMİ dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconDİn küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

Vatandaşlik ve demokrasi EĞİTİMİ dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani icon11. siniflar tc. İNkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Vatandaşlik ve demokrasi EĞİTİMİ dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani iconDİn küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ dersi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik plani

Vatandaşlik ve demokrasi EĞİTİMİ dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani icon10. siniflar görsel sanatlar (resiM) dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Vatandaşlik ve demokrasi EĞİTİMİ dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik plani icon10. siniflar görsel sanatlar (resiM) dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com