Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam


o.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar


SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR

USÛL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Esaslar, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrası ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun Geçici 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Esaslarda geçen;

a) Müsteşarlık: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığını,

b) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

c) Levha: Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir levhayı,

ç) İl Odası: Sigorta acentesinin kayıtlı olduğu ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasının bulunduğu ilin merkezinde faaliyet gösteren ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasını,

d) Oda: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını,

e) Borsa: Ticaret borsasını,

f)Sektör Meclisi: Sigorta Acenteleri Sektör Meclisini,

g)İcra Komitesi: Sigorta Acenteleri İcra Komitesini,

ğ)Sigorta Acentesi: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette sigorta şirketinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketi adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmaları yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişileri,

h) İl Sigorta Acentesi : İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren Odalara üye ve Birlik tarafından seçmen listelerinin ilan edildiği tarih itibariyle Levhaya kayıtlı bulunan sigorta acentesini,

ı)İl Delegesi: İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren Odalara üye ve Birlik tarafından seçmen listelerinin ilan edildiği tarih itibariyle Levhaya kayıtlı bulunan sigorta acenteleri tarafından sektör meclisi seçimlerine iştirak etmek üzere seçilen delegeyi,

i) Merkez Seçim Kurulu: Müsteşarlık ve Birlik tarafından ortak belirlenen üç kişiden oluşan kurulu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İl Delegeliği Seçimi

 

İl delegeleri

MADDE 5 – (1) Sektör Meclisi seçimleri, il sigorta acenteleri tarafından seçilecek delegeler aracılığı ile yapılır.

(2) Sektör Meclisi seçimlerinde her ilin en az bir delege ile temsili zorunludur. Ayrıca her elli il sigorta acentesine bir delege olmak üzere ilave il delegesi sayısı belirlenir. Ancak, il delege sayısı, sigorta acentesi sayısı 1.000’e kadar olan illerde 15’i, 1.000 ila 2.000 arasında olan illerde 25’i, 2.000 ila 4.000 arasında olan illerde 40’ı, 4.000 ila 8.000 arasında olan illerde 50’yi, 8.000’in üzerinde olan illerde 60’ı geçemez.

(3) Tüzel kişi delegeler; şirketi temsile yetkili, ticaret siciline tescil edilmiş gerçek kişiler tarafından temsil edilir.
İl delegeliği seçimi

MADDE 6 – (1) İl delegeliği seçimleri, odaların genel organ seçimlerini takiben altmış gün içerisinde Birlik tarafından belirlenen tarihte ve saat aralığı içerisinde il odası tarafından gerçekleştirilir.

(2) İl odası, seçmen listelerini incelemek ve seçimleri yapmak üzere il odası personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu oluşturur.

(3) Seçim sandık kurulu, seçimlerin bu esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

(4) Birlik tarafından belirlenen il sigorta acentelerini gösteren listeler, listelerin yayım tarihinden itibaren dört işgünü içerisinde, il odası tarafından incelenir ve varsa noksanları Birlik ile irtibata geçilerek tamamlattırılır ve bu listeler, seçimin yapılacağı tarih ve yer ile diğer hususlar il odası ilan yerlerinde asılmak ve il odası internet sitesinde yayımlanmak suretiyle iki işgünü ilan edilir.

(5) İlan süresi içerisinde seçmen listelerine yapılacak itirazlar, il odası yönetim kurulu tarafından incelenir ve en geç iki işgünü içerisinde karara bağlanır ve bu kararlar il odası ilan yerlerinde asılmak suretiyle duyurulur. Bu kararlara ilan tarihinden itibaren iki işgünü içerisinde Merkez Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulunun iki işgünü içerisinde vereceği karar kesindir.

(6) Kesinleşen listeler, seçim tarihi ve saati, seçimin yapılacağı yer ile seçime ilişkin diğer hususlar, il odasının ilan yerlerinde asılmak ve il odasının internet sitesinde yayımlanmak suretiyle iki işgünü ilan edilir.

(7) Seçimler, kural olarak il odası hizmet binasında yapılır. Hizmet binasının yetersiz olması halinde seçimler, şehir merkezinde uygun bir yerde de yapılabilir.

(8) Seçmen sayısına göre seçim sandıklarının yer ve sayısı ile oy pusulasının şekli ve seçimle ilgili diğer hususlar seçim sandık kurulu tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, il odası tarafından temin edilir.

(9) Belirlenen günde seçime ayrılan yer veya bölümde yalnız seçim yapılır ve seçim işleri bu Esaslar hükümlerine uygun olarak yürütülür.
İl delegeliği adaylık başvurusu

MADDE 7 – (1) Kesinleşen listede yer alan il sigorta acentelerinden il delege adayı olmak isteyenler, Birlik tarafından belirlenen tarih aralığı içerisinde il odasına bir dilekçe ile başvurur. Bu başvuru sırasında; tüzel kişi sigorta acenteleri kendilerini temsil edecek olan gerçek kişi temsilcisinin ismini de adaylık başvurusu esnasında il odasına bildirir.
(2) İl odasında, bu Esaslara uygun olduğu tespit edilen adaylara ilişkin gerekli bilgileri içeren liste Birlik tarafından belirlenen tarih itibariyle il odasının ilan yerlerinde asılmak ve il odası internet sitesinde yayımlanmak suretiyle seçim sonuna kadar ilan edilir.
İl delegeliği seçim sonuçlarına ilişkin itirazların incelenmesi

MADDE 8 – (1) İl delegeliği seçim sonuçlarına itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir iş günüdür.

(2) İl delegeliği seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar il odası yönetim kurulu tarafından aynı gün incelenir ve karara bağla­nır. İl odası yönetim kurulunun itiraz üzerine vereceği kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü ilan edilir. Bu kararlara karşı, ilan süresi içerisinde Merkez Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulu itirazı iki işgünü içerisinde karara bağlar. Bu karar kesindir.

(3) İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından sonraki gün, il odası kesin sonuçları seçim yerinde asılmak ve il odası internet sitesinde yayımlanmak suretiyle bir tam iş günü ilan eder.

(4) İl delegeliği seçimlerinin herhangi bir sebeple durdurulması veya iptal edilmesi nedeniyle il delegesinin seçilememiş olması sektör meclisi seçimlerinin zamanında yapılmasını engellemez.

 (5) İl delegeliğine seçildikleri kesinleşenlere, il odası genel sekreteri tarafından durum bir yazıyla derhal bildirilir.

 

İl delegelerinin Birliğe bildirilmesi

MADDE 9 – (1) Kesinleşen il delegelerine ilişkin gerekli bilgiler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini takiben iki işgünü içerisinde Birliğe intikal ettirilir.
İl delegeliğinin sona ermesi

MADDE 10 – (1) İl delegesi olarak seçilen kişinin, herhangi bir nedenle delege olma yeterliliğini kaybetmesi halinde bu kişinin delegeliği sona erer.

(2) Tüzel kişi sigorta acentesi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi, temsilcinin istifası ya da ölümü hâlinde, sigorta acentesinin ve temsilcisinin delegeliği sona erer.

(3) Delegeliği sona eren kişilere ilişkin bilgiler en kısa sürede Birliğe il odası tarafından yazılı olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sektör Meclisi Üyeliği Seçimi
Sektör Meclisi üyeliği seçimi

MADDE 11 – (1) Kırk kişiden oluşan sektör meclisinin üyeleri, il delegeleri arasından gizli oyla Birlik tarafından ilan edilen yer ve tarihte seçilir.

(2) Birlik, il delege listelerini incelemek ve sektör meclisi üyelik seçimini yapmak üzere Birlik personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu oluşturur.

(3) Seçim sandık kurulu, seçimlerin bu esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

(4) Sektör meclisi seçimlerine katılacak il delegeleri ile seçimin yapılacağı tarih ve yer ile diğer hususlar Birliğin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle iki işgünü ilan edilir.

(5) Sektör Meclisi üyesi seçim sandıklarının yer ve sayısı ile oy kullanma süresi, oy pusulasının şekli ve seçimle ilgili diğer hususlar seçim sandık kurulu tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, Birlik tarafından temin edilir.

(6) Belirlenen günde seçime ayrılan yer veya bölümde yalnız seçim yapılır ve seçim işleri bu Esaslar hükümlerine uygun olarak yürütülür.Sektör Meclisi üyeliği seçilme yeterliliği

MADDE 12 – (1) Sektör Meclisi üyesi olabilmek için il delegesinin;

a) En az on yıl bilfiil sigorta acenteliği yapması,

b) Mesleğinde itibar sahibi olması,

gerekir.

(2) Sektör meclisi üyelerinde aranacak itibar, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.

a) Vergi borcu bulunmaması.

b) Sosyal güvenlik prim borcu olmaması.
Sektör Meclisi üyeliği adaylık başvurusu

MADDE 13 – (1) Sektör meclisi üyeliğine aday olmak isteyen il delegeleri, Birlik tarafından ilan edilen tarih aralığı içerisinde delegesi bulunduğu ildeki il odasına bu Esaslarda belirtilen seçilme yeterliliğine sahip olduğunu kanıtlayan belgeler ve birlikte bir dilekçe ile başvururlar. Bu başvurular il odası tarafından incelenir.

(2) Bu Esaslara uygun olduğu tespit edilen adaylara ilişkin gerekli bilgiler Birlik tarafından belirlenen tarihe kadar il odası tarafından Birliğe yazılı olarak intikal ettirilir. Adaylara ilişkin bilgiler Birliğin internet sitesinde ilan edilir.
Sektör Meclisi üyeliği seçim sonuçlarına ilişkin itirazların incelenmesi

MADDE 14 – (1) Sektör Meclisi üyeliği seçim sonuçlarına itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir iş günüdür.

(2) Sektör meclisi seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar Birlik Yönetim Kurulu tarafından aynı gün incelenir ve karara bağla­nır. Birliğin itiraz üzerine vereceği kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü ilan edilir. Bu kararlara karşı, ilan süresi içerisinde Merkez Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulu itirazı iki işgünü içerisinde karara bağlar. Bu karar kesindir.

(3) İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra, Birlik kesin sonuçları seçim yerinde asılmak ve Birlik internet sitesinde yayımlamak suretiyle bir tam iş günü ilan eder.

 (4) Sektör meclisi üyeliğine seçildikleri kesinleşenlere, Birlik tarafından durum yazılı olarak derhal bildirilir.
Sektör Meclisi üyeliğinin sona ermesi

MADDE 15 – (1) Sektör Meclisi üyesi olarak seçilen kişinin, herhangi bir nedenle üye olma yeterliliğini kaybetmesi halinde bu kişinin Sektör Meclisi üyeliği sona erer.

(2) Tüzel kişi sigorta acentesi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi, temsilcinin istifası veya ölümü hâlinde, sigorta acentesinin ve temsilcisinin Sektör Meclisi üyeliği sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İcra Komitesi Üyeliği Seçimi
İcra Komitesi üyeliği seçimi

MADDE 16 – (1) Dokuz kişiden oluşan İcra Komitesinde görev almak üzere yedi asıl ve yedi yedek üye sektör meclisi üyeleri arasından Birlik tarafından belirlenen yer ve tarihte sektör meclisince üyeleri arasından gizli oy ve açık tasnif usulüyle seçilir. İki üye Birlik tarafından atanır. Atanan üyelerden biri Birlik Yönetim Kurulu üyesi, diğeri ise Birlik Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısıdır.

(2) Birlik, Sektör Meclisi üye listelerini incelemek ve İcra Komitesi üyeliği seçimini yapmak üzere Birlik personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu oluşturur

(3) Seçim sandık kurulu, seçimlerin bu esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

(4) İcra Komitesi seçimlerine katılacak Sektör Meclisi üyeleri ile seçimin yapılacağı tarih ve yer ile diğer hususlar Birliğin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle iki işgünü ilan edilir.

(5) İcra Komitesi üyeliği seçim sandıklarının yer ve sayısı ile oy kullanma süresi, oy pusulasının şekli ve seçimle ilgili diğer hususlar seçim sandık kurulu tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, Birlik tarafından temin edilir.

(6) Belirlenen günde seçime ayrılan yer veya bölümde yalnız seçim yapılır ve seçim işleri bu Esaslar hükümlerine uygun olarak yürütülür.
İcra Komitesi üyeliği seçilme yeterliliği

MADDE 17 – (1) Gerçek kişi sigorta acenteleri ile tüzel kişi sigorta acenteleri temsilcileri gerçek kişilerden, geçmiş beş yıl içerisinde disiplin cezası alanlar ile hakkında sigorta acenteliğine engel bir suçtan dolayı kovuşturma açılmasına karar verilenler kovuşturma tamamlanana kadar İcra Komitesine seçilemez ve tüzel kişiyi temsil edemez.
İcra Komitesi üyeliği adaylık başvurusu

MADDE 18 – (1) İcra Komitesi üyesi adayı olmak isteyen Sektör Meclisi üyeleri, Birlik tarafından ilan edilen tarih aralığı içerisinde Birliğe bu Esaslarda belirtilen seçilme yeterliliğine sahip olduğuna dair bir taahhütname ve bir dilekçe ile başvururlar. Bu başvurular Birlik tarafından incelenir.

(2) İcra Komitesi üyesi adaylarına ilişkin bilgiler Birliğin internet sitesinde bir tam gün ilan edilir.
İcra Komitesi üyeliği seçim sonuçlarına ilişkin itirazların incelenmesi

MADDE 19 – (1) İcra Komitesi üyeliği seçim sonuçlarına itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir iş günüdür.

(2) İcra Komitesi seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar Birlik tarafından aynı gün incelenir ve karara bağla­nır. Birliğin itiraz üzerine vereceği kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü ilan edilir. Bu kararlara karşı, ilan süresi içerisinde Merkez Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulu itirazı iki işgünü içerisinde karara bağlar. Bu karar kesindir.

(3) İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra, Birlik kesin sonuçları seçim yerinde asılmak ve Birlik internet sitesinde yayımlamak suretiyle bir tam iş günü ilan eder.

 (4) İcra Komitesi üyeliğine seçildikleri kesinleşenlere, Birlik tarafından durum yazılı olarak derhal bildirilir.
İcra Komitesi üyeliğinin sona ermesi

MADDE 20 – (1) İcra Komitesi üyesi olarak seçilen kişinin, herhangi bir nedenle üye olma yeterliliğini kaybetmesi halinde bu kişinin Sektör Meclisi üyeliği sona erer.

(2) Tüzel kişi sigorta acentesi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi, temsilcinin istifası veya ölümü hâlinde, sigorta acentesinin ve temsilcisinin İcra Komitesi üyeliği sona erer.

(3) İcra Komitesi üyesinin, ardı ardına yapılmış üç toplantıya geçerli bir özrü olmadan katılmaması halinde gerçek ve tüzel kişinin üyeliği kendiliğinden sona erer. Toplantıya katılmamaya ilişkin mazeretin İcra Komitesi tarafından kabul edilmesi gerekir.
İcra Komitesi yedek üyelerin göreve çağrılması

Madde 21 – (1) Herhangi bir nedenle icra komitesi seçilmiş üyeliklerinde boşalma olması halinde yedek üyeler sırasıyla Birlik Genel Sekreteri tarafından göreve çağrılır. Göreve çağrı yazısı, ilgilinin kayıtlı en son adresine tebliğ edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müşterek EsaslarOy verme işlemi

MADDE 22 – (1) Oy verme işlemleri, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya bir başka resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

(2) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsile yetkili olduklarına dair son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler, ticaret sicili memurluklarına verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacağını belirtir. Ticaret sicili memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

(3) Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde il delege seçimi için il odası mührü, Sektör Meclisi ve İcra Komitesi üyelik seçimi için ise Birlik mührü bulunan ve oy verme sırasında verilecek tek tip zarflara konulması suretiyle kullanılır.

(4) Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır.

(5) Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak doldurmaları veya hazır ve basılı oy pusulalarını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.

(6) İcra Komitesi üyeliği seçimi için doldurulacak oy pusulalarında asıl ve yedek üye adaylarının isimleri ayrı ayrı belirtilir.

(7) Oy pusulalarına gerçek kişi acentelerin ad ve soyadları, tüzel kişi acentelerin ise ticaret unvanı ve temsilcisi gerçek kişinin adı ve soyadı ile birlikte yazılır. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

(8) Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, du­rum tutanakla tespit olunur.
Sandıkların açılması ve oyların tasnifi

MADDE 23 – (1) Seçim sonunda sandık, seçim sandık kurulu üyeleri tarafından oy verme yerinde bulunanların gözü önünde açılır ve çıkan zarflar sayılarak tutanağa yazılır.

(2) Sandıktan çıkan bütün zarflar, tek tek kontrol edilir. Bunun sonucunda, üzerinde il odası / Birlik mührü bulunmayan veya üzerinde herhangi bir işaret, imza veya hüviyet taşıyan zarflar geçersiz sayılarak ayrılır. Kalan zarfların sayısı, oy veren seçmen sayısıyla karşılaştırılır. Zarfların sayısı oy veren seçmen sayısından fazla çıktığı takdirde seçim sandık kurulu başkanı, kalan zarflar arasından fazlayı karşılayacak sayıda zarfı gelişigüzel çekerek ayırır.

(3) Ayrılan zarfların sayısı tutanağa geçirilir ve bu zarflar açılmadan derhal yakılmak suretiyle yok edilir. Bundan sonra geçerli zarflar sayılarak sandığa konur ve ara verilmeksizin alenen tasnife başlanır.

(4) Oyların sayımı ve dökümü aralıksız devam eder. Yapılacak itirazlar işi durdurmaz.

(5) Tasnif işinin tertibi ve idaresi seçim sandık kurulu başkanına veya onun bulunmama­sı halinde görevlendireceği sandık kurulu üyesine aittir. Tasnif neticesinde oy pusulalarının zarf sayısına uygunluğu kontrol edilir ve keyfiyet tutanağa geçirilir.

(6) Adayların aldıkları oylar belirlendikten sonra, adaylar en yüksek oy alandan aşağıya doğru sıralanır ve seçilecek kişi kadar aday, sırasıyla en yüksek oy alandan başlamak üzere adaylar arasından belirlenir. İcra Komitesi yedek üye adayları için de aynı işlem gerçekleştirilir.

(7) Oy pusulasında, öncelikle aday olmayan isimler silinir. Daha sonra, geriye kalan isimler arasından tespit edilen seçilecek kişi sayısından fazla olan isimler sondan başlayarak silinir. Belli aday sayısından az sayıda isim ihtiva eden oy pusulası olduğu gibi kabul edilir ve geçerli sayılır. Aynı isim pusulada birkaç defa yazılsa bile tek oy sayılır.

 

Geçersiz oy pusulaları

MADDE 24 – (1) Oy pusulalarının tasnifinde uygulanacak esaslar şunlardır;

a) Seçim sandık kurulunca verilen mühürlü zarftan başka zarfa konulmuş pusulalar geçersiz sayılır.

b) Seçmenlerin adını, soyadını, imzasını ve siyasi hüviyetini belli edecek herhangi bir alamet veya işaret taşıyan zarfların içerisinden çıkan oy pusulaları geçersiz sayılır.

c) Okunabilen ve seçilme yeterliliğini haiz olanlara verilenler hariç, ihtiva ettikleri adlardan hiçbirisi sandık kurulunca okunmayan oy pusulaları geçersiz sayılır.

ç) Aynı zarftan çıkan muhtelif adlar taşıyan birden fazla oy pusulaları geçersiz sayılır.

d) Bir zarftan aynı adları taşıyan birden fazla oy pusulası çıkması halinde bunların bir tanesi geçerli sayılır, diğerleri imha edilir.

e)  Bir oy pusulasında seçilme yeterliliğini haiz olanlarla olmayanların adları bir arada yazılı ise, seçilme yeterliliğini haiz olmayanların adları okunacak şekilde çizildikten son­ra diğer şahısların oyları geçerli sayılır.

f) Tüzel kişi unvanı ile gerçek kişi temsilcisinin adı-soyadının birlikte yazılmaksızın yalnızca birinin ismi/unvanı yazılmış olduğunun tespit edilmesi halinde bu isim/unvan çizilerek diğer kişilerin oyları geçerli sayılır.

g) Oy pusulasında aday listesinde olmayan bir kişinin isminin bulunması halinde bu isim çizilerek, diğer şahısların oyları geçerli sayılır.

ğ) Seçmenin hüviyetini veya oyunu belli edecek herhangi bir işaret, kayıt, ibare taşıyan zarfın içindeki oy pusulaları geçersiz sayılır.

 

Tutanak

MADDE 25 – (1) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağa;

a) Seçimlerin yapıldığı tarih ve gün,

b) Oy sandığının seçim sandık kurulu üyeleri ve seçim yerinde hazır bulunanlar huzurunda alenen açıldığı saat ve dakika,

c) Seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı,

ç) Oy kullanan seçmenlerin sayısı,

d) Sandıktan çıkan zarf sayısı, geçersiz zarf sayısı ve ikisi arasındaki farkın oy vermiş olan seçmen sayısıyla karşılaştırılması sonucu, zarf sayısı fazla çıkmış ise fazla zarf sayısının adedi ile geçersiz ve fazla zarfların imha edildiği hususu,

e) Geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,

f) Oy pusulalarının kaç adedinin hangi sebeplerden dolayı geçersiz sayıldığı,

g) İtiraz edilmiş ve fakat geçerli sayılmış oy pusulalarının adedi,

ğ) Adaylar ile seçilenlerin aldıkları oy sayısına göre sıra ile sicil numaraları, adları soyadları, tüzel kişilerin unvanları ve temsilcileri ile oy miktarları,

h) Tasnif sonucunun sandık kurulu başkanı tarafından orada hazır bulunanlara duyurulduğu,

ı)  Oy verme işlemlerinin bu Esaslara aykırı olduğu haber verilmiş veya şikâyet edilmiş olması halinde ise bunların nelerden ibaret bulunduğu

yazılır ve beş nüsha olarak düzenlenen tutanak seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

(2) Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere il delege seçimi için ilgili il oda genel sekreterliğine, sektör meclisi ve İcra Komitesi seçimler için ise Birlik Genel Sekreterliğine tevdi edilir.Oyların eşitliği

Madde 26 – (1) Adaylar arasında eşit sayıda oy almış olanlar bulunduğu takdirde seçim sandık kurulu önünde seçim sandık kurulu başkanı tarafından kura çekilerek sıralama yapılır. Son sıra­da eşit sayıda oy alanlardan sıralama kurasını kazanamayanlar seçilmemiş sayılır.
Seçim sırasında işlenen suçlar

MADDE 27 – (1) Seçimlerin düzen içinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara, Yönetmelikte öngörülen disiplin cezaları verilir.
Seçimlerin iptali

MADDE 28 – (1) Seçimler öncesinde veya seçimler sırasında bir usulsüzlüğün tespit edilmesi halinde Merkez Seçim Kurulu seçimlerin iptaline ve yenilenmesine resen karar vermeye yetkilidir.  

         (2) Merkez Seçim Kurulu tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde; yenilenecek seçimlerde bu Esaslarda düzenlenen süreleri kısaltmaya ve seçim usullerini belirlemeye Merkez Seçim Kurulu yetkilidir.

(3) Seçimlerin il odaları tarafından bu Esaslara uygun şekilde yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde Merkez Seçim Kurulu resen seçimleri il odası yerine bir başka oda veya borsaya yaptırmaya yetkilidir.
2009 yılında yapılacak olan seçimler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yalnızca 2009 yılında yapılacak olan seçimler için geçerli olmak üzere, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerine seçmen veya aday olarak katılabilmek için, diğer şartlar tamam olmak kaydıyla, levhaya kayıtlı olmak yerine Hazine Müsteşarlığından uygunluk belgesi almış olmak şartı aranır. İl delege sayılarının belirlenmesinde de Hazine Müsteşarlığından uygunluk belgesi almış sigorta acente sayıları esas alınır.
Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Esaslar, Müsteşarlığın onayı ve Birlik Yönetim Kurulu’nun kararı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Esaslar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarafından yürütür.
YÜRÜRLÜK TARİHİ: 06.04.2009

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam iconYönetmeliğin amacı, oda, borsa ve Birlik organ se­çimlerinde uygulanacak...

Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam iconAmaç Madde 1- bu Yönetmeliğin amacı; iş güvenliği ile görevli mühendis...

Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam iconBu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini,...

Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam iconKullanim kilavuzu e-Borcu Yoktur Projesi, Kurumumuzda tescilli işyeri...

Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam iconTürk P&i sigorta ile

Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam iconBu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına,...

Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam iconSosyal sigorta iŞlemleri YÖnetmeliĞİ

Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam iconYeni faaliyete başlayan iŞletmelere 5084 sayili kanun ile sağlanan...

Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam iconS. S. Doğa sigorta kooperatiFİ “tamamlayici sağlik sigortasi” Özel şartlari

Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam icon* tl’dir. Mükellef Ad-Soyad (Unvan) İmza BİLDİRİMİ DÜzenleyen yetkiLİ...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com