Yeni, SİVİL, demokratik ve insan merkezli Bİr anayasa yapilmalidir


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4

BEM-BİR-SEN

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

SÖZLEŞME YILI 2015

TOPLU SÖZLEŞEMENİN KAPSADIĞI YILLAR 2016-2017

I-GENEL TALEPLER
TALEP 1-

YENİ, SİVİL, DEMOKRATİK VE İNSAN MERKEZLİ BİR ANAYASA YAPILMALIDIR

Anayasamızda sivil, demokratik unsurlardaki eksiklikler devam etmektedir. Bu nedenle de toplumun genel talepleri dikkate alınarak yeni, sivil, özgürlükçü, demokratik bir anayasa hazırlanmalıdır. Sendikalar ve diğer STK’ların da görüşleri alınarak, hazırlanacak olan yeni anayasa; evrensel hukuk kuralları referans alınarak, insan, temel hak ve hürriyetlerinin kullanılmasını engelleyici tüm unsurlar ortadan kaldırılmalıdır.
TALEP 2-

KAMUDAKİ KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ KALDIRILMALIDIR

Halâ birçok kurum ve kuruluşlar da özellikle Kılık-Kıyafet özgürlüğü İle İlgili Anti-Demokratik uygulamalar devam etmektedir. Bu Anti-Demokratik uygulamalar son verilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması çalışma barışının korunması için elzemdir. 1980 Darbesi sonrasında hazırlanmış olan kılık ve kıyafet yönetmeliği tüm den yürürlükten kaldırılmalıdır.
TALEP 3-

MEMURA SİYASET VE TİCARET YASAĞI TAMAMEN KALDIRILMALIDIR

Devlet memurlarına uygulanmakta olan siyaset ve ticaret yapma yasağı tamamen kaldırılmalı, en tabii hak olan bu haklar işçilerde uygulandığı gibi olmalıdır.
TALEP 4-

EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYESİNDE YAŞANAN DÜŞÜŞ GİDERİLMELİDİR, EMEKLİLER DE AİLE YARDIMINDAN FAYDALANMALIDIR

Mevcut sistem de Daire Başkanı altında görev yapan çalışanlarda özellikle de GİH çalışanlarının çalışırken aldıkları maaş ile emekli olduklarında aldıkları maaş arasındaki fark çok artmış bulunmaktadır. Emekli olan personelin çalıştığı sırada aldığı maaşın %70’ini alması hayatın olağan akışına uygun olacaktır. Mevcut durumda bu oran %30'a kadar düşmüş durumdadır. Birçok kişi emekli olmak istemesine rağmen geçim sıkıntısı yaşayacağı için emekli olamamaktadır. Maaş unsurlarının tamamı ve SDS ödemeleri emekli maaşı ve ikramiyesi hesabında dikkate alınmalıdır. Her türlü maaş kalemleri SDS, fazla ve maktu mesai dâhil emekli keseneğine dâhil edilerek emeklilikte de bu ödemelerden faydalanılması sağlanmalıdır. Emekli ikramiyesi hesabı yeni sisteme göre yeniden yapılmalıdır. Çalışır iken ödenen aile yardımının emekli olunduktan sonra kesilmesinin hiç bir mantığı yoktur. Bu sebeple emeklilere de aile yardımı verilmelidir.
TALEP 5-

ÇALIŞANLARIN VERGİ YÜKÜ AZALTILMALIDIR

Mevcut sistem gereğince çalışanların haziran ayında vergi dilimi sebebi ile maaşları düşmektedir. İkinci 6 ayda verilen zamla bile bu düşüş karşılamamaktadır. Vergi diliminde çalışanlara yönelik olarak özel düzenleme yapılmalıdır.
TALEP 6-

G.İ.H. SINIFI PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARI EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DÜZENLENMELİDİR

GİH sınıfı memurları arasında yüksekokul, fakülte veya yüksek lisans mezunu memurun, ortaokul veya lise mezunu bir memura göre eğitim durumuna istinaden özlük haklarında bir farklılık bulunmamaktadır. Eğitim durumları göz önünde bulundurularak özlük hakları yeniden düzenlemelidir.
TALEP 7-

ŞUBE MÜDÜRLERİ VE ŞEFLERİN ÖZLÜK HAKLARI YENİDEN DÜZENLEMELİDİR

Hiyerarşik yapı içeresinde Daire başkanı ile Şube müdürü arasındaki makas hem çalışma dönemi için hem de emekli maaşları acısından açılmıştır. Fark çok fazla olmaktadır. Şube müdürü olarak çalışan kişi emrinde çalışan mühendisten çalışırken emekli olduğunda da düşük almaktadır. İdari görev yapan şefler emri altında görev yapan memurlardan düşük maaş alır hale gelmiştir. Bu sebeple hem maaş hem de emeklilik açısından ek gösterge rakamları yeniden düzenlenmelidir.
TALEP 8-

EK GÖSTERGE RAKAMLARI YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Kısım II. Sınıflandırma Bölümü ve Ek 1 Sayılı Cetvel ve 527 Sayılı K.H.K. ile tespit edilen ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi, görevlerin kadro ve unvan ve sınıflara göre yapılması, günümüzde özelliğini kaybetmiş olan mali hakların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Her çalışan ek gösterge almalıdır. Tazminat, yardım, ücret vs. isimler ile yapılan ödemeler bir isim altında birleştirilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında ayrım yapılmaksızın çalışanlara bu ödemeler yansıtılmalıdır.
TALEP 9-

DEVLETİN ASLİ VE SÜREKLİ İŞLERİ MEMURLAR ELİYLE YAPILMALIDIR

Anayasa’da 128. Maddesinde “…devletin asli ve sürekli işleri memurlar eliyle yapılır” denilmektedir. Hali hazırda birçok kamu kurumunda işçilere, memur görevi (amirlik dahil) yaptırılmaktadır. Anayasa ve yasalarda tarif edildiği üzere devletin asli ve sürekli işleri işçiler eliyle değil memurlar eliyle yaptırılmalı, bu konuda anayasa ve yasaların gereği uygulanmalıdır.

Özellikle örgütlü olduğumuz yerel yönetim kurumlarında işçi personel, memur personelin amiri konumunda görevlendirilmektedir. Bu durum açıkça “çalışma barışına” aykırıdır. Bu tür görevlendirmeler hukuki sorumlulukları bulunan memur personeli zor durumda bırakmakta ve özellikle idareciler tarafından adeta kamu görevlileri üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. Bunların önüne geçmek adına işçi personelin memurların amiri olarak görevlendirilmesi halinde gerekli yaptırımlar uygulanmalı, konuya ilişkin genelge çıkarılmalıdır.
TALEP 10-

İŞÇİLİK SÜRELERİ KAZANILMIŞ HAK AYLIKLARINDAN SAYILMALIDIR

01.03.1982 tarihinden sonra memuriyete başlayan tüm kamu görevlilerinin işçilik veya serbest çalışma sürelerinin tamamı kazanılmış hak aylıklarından sayılmalıdır.
TALEP 11-

2005 sonrası memurluğa alınanlara 1 derece verilmelidir.
TALEP 12-

Memur sicil affı getirilmelidir.
TALEP 13-

YHS’DE ÇALIŞANLAR SINAVSIZ GİH GEÇİRİLMELİDİR

Devlet örgütlenmesinde artık Yardımcı Hizmet Sınıfı’nda (YHS) çalışanların görevleri başkaları tarafından işçi ve genellikle de hizmet alımı ile yapılmaktadır. Kadroları YHS olan personel GİH sınıfında işler yapmaktadır.

Bu çarpıklığın giderilmesi açısından YHS' Sınıfında İstihdam edilen Çalışanların sınavsız Olarak GİH sınıfına atanması gerekmektedir. Yerel Yönetimler ilişkin norm kadro düzenlemesinde bunun geçmişte itfaiye memurlarına yapıldığı şekli ile yapılması mümkündür.
TALEP 14-

ÜCRETLER GÜNÜN ŞARTLARINA GÖRE TESPİT EDİLMELİDİR

Mesai, nöbet ücreti, vezne memurlarının sorumluluk tazminatı ve arazi tazminatları günün şartlarına göre tespit edilerek, hak edenlerine ödenmelidir. Genel idari hizmetler sınıfında olan personelden araziye çıkanlara da arazi tazminatı verilmelidir.

TALEP 15-

HARCIRAHLARDA DÜZENLİ ÖDEME YAPILMALIDIR

Her türlü atama, yer değiştirme ve geçici göreve ait harcırahlar ve gündelikler en kısa sürede ödenmelidir. (Sağlık harcırahları dâhil)
TALEP 16-

MECBURİ SÜREKLİ GÖREVE ATANMA ŞARTI KALDIRILMALIDIR

657 Sayılı Kanunu’nun 527 sayılı KHK ile değişik 64. maddesi gereğince uygulanan kademe terfiinde aranan “mecburi olarak sürekli göreve atanma” şartı kaldırılmalı ve o ilde çalışan tüm personele uygulanmalıdır.
TALEP 17-

YILIK İZİN ÜCRETİ VERİLMELİDİR

Yıllık izne çıkacak memura gerçek anlamda tatil ve izin yapabilmesi ekonomik olarak desteklenmesi ile mümkündür. Günümüz koşulların da izine ayrılan çalışanların ailece izin ve tatil yapma imkânı yoktur. Çalışanların motivasyonu ve verimliliğin arttırılması için, izin öncesinde bir maaş tutarında izin ücreti ödenmelidir.

TALEP 18-

İZİNLER İŞ GÜNÜ OLMALIDIR

İzin süre ve günleri mevcut uygulamada adil olmadığı gibi çalışma barışını bozmaktadır. Bütün çalışanların izin günleri işçilerde olduğu gibi İŞ GÜNÜ olarak düzenlenerek Ayrımcılığa ve Adaletsizliğe son verilmelidir. Bu uygulamadan en az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara izin verilmelidir.
TALEP 19-

ÇALIŞMA KOŞULLARI ve İŞGÜVENLİĞİ TAKİP EDİLMELİDİR

İşyerlerinin çalışma şartları çağın gereklerine uygun koşullarda oluşturulması ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında işveren gerekli düzenlemeyi yapmalıdır.
TALEP 20-

KREŞ VE BAKIMEVLERİ İLŞİKİN TALEPLER

Çalışan kadın ve erkeklerin en büyük problemlerinden olan KREŞ ve bakımevi sorununun aşılması için kurumların kreş ve gündüz bakımevi açması veya bu mümkün değilse tüm 0-6 yaş arası çocukları için çalışan eşlerden birisine kreş ücreti olarak çocuk başına 400 TL verilmesi sağlanmalıdır.
TALEP 21-

DOĞUM YAPAN ÇALIŞANLARA VERİLEÇEK DESTEKLER

Kadın memurların doğum izni nedeniyle hizmet borçlanmaları ödemelerinde kolaylık sağlanmalıdır. SGK kurum karşılıkları kurum tarafından ödenmeli şahıs primleri borçlanın dönem sayısının 3 katı oranında taksitler halinde ödenmesi sağlanmalıdır. Borçlanma süresi emeklilik yaşından düşülmeli emeklilik yaşı geriye götürülmelidir.

Ailenin ve Dinamik Nüfus yapısının korunması sağlıklı nesillerin yetişmesi dikkate alınarak Yasal düzenleme yapılmalı, Kadın çalışanların doğumdan sonra çocukların altı yaşına kadar Annelerinin yayında olması sağlanmalı; 01.01.2010 tarihinden sonra doğum yapanlara ücretli izin hakkı verilmelidir.
TALEP 22-

İŞÇİLİKTEN MEMURİYET GEÇENLERİN İKRAMİYE SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Geçmişte kamu kurumlarında işçi statüsünde çalışıp da sonra memur olanların emeklilik işlemlerinde işçi olarak çalıştığı süre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli ikramiyesinin hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. Bu kişiler işçilikten memur yapılır iken kıdem tazminatları da ödenmemiştir. Mağduriyetlerin önlenmesi acısından bu sorunun çözümlenmesi gereklidir.
TALEP 23-

YAŞ SEBEBİ İLE EMEKLİ OLAMAYANLARIN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

5434 sayılı emekli sandığı kanunun geçici 205 maddesi kapsamında çalışma süresini doldurmuş ancak yaş süresini bekleyenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi sosyal devlet olmanın gereğidir.
TALEP 24-

EKONIMİSTLERİN TH SINIFAN İLİŞKİN HAKLARDAN YARARLANMASI SAĞLANMALIDIR

"Ekonomici" unvanına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesinde düzenlenen hizmet sınıflarından, Teknik Hizmetler Sınıfı içerisinde yer verilmiş olmakla birlikte, özlük haklarının belirlenmesinde, ekonomiciler (ekonomistler) adeta bu sınıf dışında tutulmaya çalışılmışlardır.

  1. Ekonomistlerin sıkıntısının esas sebebi, teknik hizmetler sınıfına dahil olmalarına rağmen, özlük haklarının belirlenmesine ilişkin düzenlemelerde, bu sınıfa dahil emsali personel ile eş tutulmamakta mağduriyet oluşmaktadır. Yapılacak tüm düzenlemelerde, ekonomistlerin teknik hizmetler sınıfında olduğu unutulmadan, emsali personel ile aynı haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır.

  2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/4 maddesinde, teknik hizmetler sınıfında belirtilen unvanların öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle hizmete alınacağı belirtilmiştir. Aynı hizmet sınıfında bulunmalarına rağmen “ekonomici” unvanlı personel, teknik hizmetler sınıfına dahil bir görev alsa bile diğer teknik kadrolarda bulunanlar gibi 1 derece ileriden memuriyete başlayamamaktadır. Aynı hizmet sınıfında görev yapan personel arasında mevcut olan bu eşitliğe aykırı durumun giderilmesi için, “ekonomist” unvanına da 657 sayılı Kanunun 36/A/4 maddesi içerisinde yer verilmesi sağlanmalıdır.TALEP 25-

AVUKATLARIN ve HUKUK SERVİSLERİNDE ÇALIŞANLARIN VEKÂLET ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI TALEPLERİ

Kamu adana adaletin tescilli için çalışan kamu avukatların da kamu adına hareket eden hâkim ve savcıların özlük haklarına kavuşması gerekir. 659 Sayılı KHK 14. maddesi ile vekâlet ücretlerinin dağıtımına ilişkin getirilmiş olan sınırlar yeniden düzenlenmelidir. Hukuk servislerinde çalışan memurların mağduriyeti giderilmelidir.

MADDE 14 ‒ Davalardaki temsilin niteliği ve vekâlet ücretine hükmedilmesi ve dağıtımı...

b) Ödenecek vekâlet ücretinin yıllık tutarı; hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlar için (40.000) gösterge, diğerleri için (20.000) gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının on iki katını geçemez... şeklinde düzenlenmesi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesinin “II- Tazminatlar” fıkrasının “A- Özel Hizmet Tazminatı:” bölümünün (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlar için %200’üne, Kanun kapsamındaki “Başhukuk Müşaviri ve diğer 1. Hukuk Müşaviri” kadroları için %300’üne; “Hukuk Müşaviri”, “Muhakemat Müdürü” ve “Hukuk İşleri Müdürü” kadroları için %230’una,” olarak düzenlenmesi, Avukatlık Hizmetlerinde çalışanların Ek göstergelerinin 3600 olarak düzenlenmesi.
TALEP 26-

KÜTÜPHANECİ, ARŞİVCİ, KİTAPPATOLOGU, FOLKLOR ARAŞTIRMACISI, SOSYOLOG ve SANAT TARİHCİLERİNİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ

Yapılan düzenlemeler ile belirtilen unvanlar TH sınıfına alınmış olsa da bazı konularda hala TH sınıfına tanınan haklardan tam yararlanmamaktadırlar. Bu sorun ivedi olarak giderilmesi. II Sayılı Cetvelin E. Teknik Hizmetler Bölümünün 6. maddesinde yer alan “yol gibi açık çalışma mahallerinde” ifadesinden sonra gelecek şekilde Araştırma ve İnceleme “Gezici kütüphane hizmetleri” ifadesinin yer verilmelidir.
TALEP 27-

YILLIK İZİNLERİN DEVİR SORUNU

Mevcut düzenlemede yıllık izinler 2 sene kullanılmadığında yanmaktadır. Birçok kamu kurumunda personel yetersizlikleri sebebi ile izinler tam kullanılamamaktadır. Bu sonun çözümü için işçilerdeki gibi ya izinler yanmamalı ya da ücreti ödenmelidir.
TALEP 28-

YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

Yiyecek Yardımı Yönetmeliği günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. Kamu görevlilerine her çalışma günü için 1 öğün (4 kap) yemek verilmesi sağlanmalıdır. Tüm çalışanların Yemek Yardımından yararlanmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Yemek yemekhane olmaması veya görevleri sebebi ile yemek yiyemeyenler için ayni veya nakdi yardım yapılması için düzenleme yapılmalıdır. Yemekhanelerde kullanılacak malzemeler için “HELAL” sertifikası alınması yönetmelikle mecburi hale getirilmelidir.
TALEP 29-

ENGELLİ MEMURLARIN ÖZLÜK HAKLARI

Engelli memurlara son dönemde önemli kazanımlar olmuştur. Anayasamız gereğincede pozitif ayrım yapılabilmektedir bu bağlamda engelli memurlara kadro derce kademesine bakılmaksızın yeşil pasaport verilmelidir.
TALEP 30-

VEKİL MEMURLAR KADROYA ATANMALIDIR

Vekil memur olarak görev yapanlar asıl kadrolara atanmalıdır.
TALEP 31-

KADROLU İŞÇİLER MEMUR KADROSUNA ATANMALIDIR

Kamuda kadrolu işçi olarak çalışanlardan nitelikli personeller yazılı müracaatları ve kurumların kadro durumuna göre memur olarak atanmalıdır.
TALEP 32-

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİN DE ÇOCUK SINIRI KALDIRILMALIDIR

Asgari geçim indiriminde çocuk sayısında sınır olmadan tüm çocuklar asgari geçim indiriminden yaralanmadır.
TALEP 33-
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yeni, SİVİL, demokratik ve insan merkezli Bİr anayasa yapilmalidir iconDemokratik bir turkiye iCin katliamlarla yuzlesilmeli

Yeni, SİVİL, demokratik ve insan merkezli Bİr anayasa yapilmalidir iconDowAksa’nın yeni İnsan Kaynakları Direktörü Ayça Kut oldu

Yeni, SİVİL, demokratik ve insan merkezli Bİr anayasa yapilmalidir iconKцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa,...

Yeni, SİVİL, demokratik ve insan merkezli Bİr anayasa yapilmalidir iconİş, teknoloji, kamu, sivil toplum, medya ve bilim dünyasından 150...

Yeni, SİVİL, demokratik ve insan merkezli Bİr anayasa yapilmalidir iconAnayasa ve anayasa hukuku kavramlari

Yeni, SİVİL, demokratik ve insan merkezli Bİr anayasa yapilmalidir iconAraştırma ve Geliştirme (ar-ge): Araştırma ve geliştirme, kültür,...

Yeni, SİVİL, demokratik ve insan merkezli Bİr anayasa yapilmalidir iconTÜrk üNİversitelerinde insan kaynaklari yönetiMİ EĞİTİMİ: genel bir değerlendirme

Yeni, SİVİL, demokratik ve insan merkezli Bİr anayasa yapilmalidir iconAnayasa, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, bir hukuk devleti olduğunu...

Yeni, SİVİL, demokratik ve insan merkezli Bİr anayasa yapilmalidir iconAnayasa, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, bir hukuk devleti olduğunu...

Yeni, SİVİL, demokratik ve insan merkezli Bİr anayasa yapilmalidir iconAraştırma teklifleri Türkiye’de güncel insan hakları konularıyla...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com