1 Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi


o.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar

ADI:

SOYADI:


2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.YAZILISI

SINIFI: NO:
Yönerge: Her soru 5 puandır. Başarılar...

1) Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi olamaz?

A) Anadolu’yu tanımak B) Ganimet elde etmek

C) İstanbul’u fethetmek D) Bizans’ın gücünü yıpratmak
2) XI. yüzyıldan itibaren Türk boyları Anadolu’ya göç ediyorlardı ve burası bir Türk yurdu hâline gelmeye başlıyordu. Anadolu üzerinde hâkimiyetini kaybetmeye başlayan Bizans, Türkleri buradan çıkarmak istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılmış savaşlardan birisi değildir?

A)Malazgirt Savaşı B)Pasinler Savaşı C)Miryokefelon Savaşı D)Dandanakan Savaşı

3) Yerleşme ve seyahat özgürlüklerin kısıtlamaların uygulanması hangisine bağlıdır?
A) Çıkarılan yasalar ve mahkeme kararlarına

B) Ekonomik duruma

C) Kişilerin kişisel tercihlerine

D) Sosyal seviyeye
4) Erzincan’da Saltuklu hükümdarlarından Mama Hatun Külliyesi içinde kervansaray, hamam, mescit ve türbe bulunmaktadır. Buna göre külliyenin;

I- ticaret

II- ibadet

III- temizlik

IV- eğitim

amaçlarından hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A)Yalnız I B) I-II-III

C)Yalnız III D) III ve IV


%

KADIN

ERKEK

Okuryazar

87

94

Okuryazar değil

9

4

Bilinmeyen

4

2


5) Ülkemizde “Cinsiyete Göre Okuryazarlık Durumu”nu gösteren yukarıdaki tabloya göre hangisi söylenemez?

A) Okuryazar oranı % 90 civarındadır.

B) Okuma yazma bilen nüfus cinsiyetler arasında belirgin farklılıklar göstermektedir.

C) Tüm nüfusun okuryazar olup olmadığı bilinmemektedir.

D) Kadınlarda okuma yazma oranı erkeklere göre daha fazladır.

6) Güneydoğu Anadolu Bölgemizde kadınların toplum içindeki yerini geliştirmek amacıyla çalışan Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) kurulmuştur. ÇATOM’ların amacı; ekonomik, sosyal kalkınma ve yoksulluğu azaltmaktır. Bu amaçla bu merkezlerde genç kız ve kadınlara çok çeşitli alanlarda meslek edindirme kursları verilmektedir.

Buna göre ÇATOM’un vatandaşların hangi hakkına katkıda bulunmaya çalıştığı söylenebilir?

A) Çalışma Hakkı B) Eğitim Hakkı

C) Sağlık Hakkı D) Seçme Hakkı
7) Kayıların yaşam biçimlerinin konargöçer olması ekonomik faaliyet olarak hangisini benimsemelerini zorunlu kılmıştır?

A) Ticaret B) Hayvancılık

C) Tarım D) Zanaat
8) Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp Arslan Anadolu’daki Türklerin güvenliğini sağlamak, burayı kalıcı bir Türk yurdu yapmak için ordusunu topladı. Anadolu’nun doğusuna ilerleyen Bizans ordusu ile Selçuklu ordusu Malazgirt Ovasında (günümüzde Muş sınırları içerisinde) karşılaştı. Selçuklu ordusu Bizans ordusunu yenilgiye uğrattı (1071).

Yukarıdaki metinde hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Malazgirt Savaşı kaç yılında yapılmıştır?

B) Malazgirt Savaşı’nda Türk ordusunun başında kim vardır?

C) Malazgirt Savaşı’nın sonuçları ne olmuştur?

D) Malazgirt Savaşı kimler arasında yapılmıştır?
http://bilgiyelpazesi.net/egitim_ogretim/yazili_sorulari_yazili_arsivi/cografya_dersi_yazili_sorulari/cografya_dersi_12_2_1_yazili/cografya_12_sinif_2_donem_1_yazili_3_dosyalar/image005.gif
9) Yukarıda yer alan ülkemiz nüfus artış hızı grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)1940-1945 arasında nüfus artış hızımız düşmüştür. B)1965-1975 arasında nüfus artış hızımız değişmemiştir. C) 1975 ve 1985 yıllarında nüfus artış hızımız aynıdır. D) 1950-1960 arasında nüfus artış hızımız sürekli düşmüştür.

10) Yükselti, engebe, su kaynaklarının varlığı, tarım toprakları, iklim özellikleri gibi fiziki şartlar ile madencilik, sanayi, ticaret, turizm ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetler insanların hangi konudaki seçimini etkileyen faktörlerdir?
A) İletişim B)Turizm C)Yerleşme D)Sağlık11) Anadolu’nun Türk yurdu olmasında askerlerin başarısının yanında bu yeni vatana gelen bilim insanları, sanatkârlar, tüccar ve esnaf grupları ile şeyh ve dervişlerin de önemli katkıları oldu. Yukarıda yer alan kişilerin Anadolu’nun Türkleşmesinde hangi alanda katkıda bulundukları söylenebilir?

A) Askeri B) Düşünce

C) Ekonomik D) Siyasi

12) 6. DNA hasarlarının onarımı adlı çalışmasıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü Sahibi olan Prof. Dr. Aziz Sancar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin ardından ABD’ye gitmiş ve çalışmalarına bu ülkede devam etmiştir.

Buna göre Aziz Sancar’ın yaptığı göç hangisidir? A)Beyin göçü

B)Siyasi göç C)Mevsimlik göç

D)İç göç
I- İrade-i Milliye

II- Hâkimiyet-i Milliye

III- Anadolu Ajansı

IV- Tasvir-i Efkâr

V- Tercüman-ı Ahval

13) Yukarıda verilenlerden hangileri Mustafa Kemal’in Milli Mücadele döneminde kamuoyu oluşturmak amacıyla kurduğu kurumlardandır?

A) II ve III B) IV ve V C) I-II-III D) Yalnız II

14) Malabadi Köprüsü

Yağıbasan Medresesi

Niksar Ulu Camii

Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletleri döneminden kalan yukarıdaki eserlerin hangi devlet tarafından yaptırıldığı hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
MALABADİ

KÖPRÜSÜ

YAĞIBASAN MEDRESESİ

NİKSAR ULU CAMİİ

A)

Saltuklular

Danışmendliler

Mengücekliler

B)

Danışmendliler

Artuklular

Mengücekliler

C)

Saltuklular

Artuklular

Danışmendliler

D)

Artuklular

Danışmedliler

Danışmendliler


15) Kösedağ Savaşından sonra Anadolu’yu hakimiyeti altına alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anadolu Selçuklu Devleti B)Moğol Devleti C)Büyük Selçuklu Devleti D)Osmanlı Devleti

www.egitimhane.com

Savaş

Yılı

Sonuç

Önemi

Malazgirt

1071

Zafer

Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.

Pasinler

1048

Zafer

Anadolu’nun fethi için ortam hazırlanmıştır

Miryokefelon

1176

Zafer

Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olduğunu ispatlamıştır.


16) Yukarıdaki Türk tarihi savaşları tablosundan aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?

A) Malazgirt Savaşı’nda hangi devletler savaşmıştır? B) Miryokefelon savaşı kaç yılında olmuştur? C) Pasinler Savaşı’nın sonucu ne olmuştur? D) Zaferle sonuçlanan savaşlar hangileridir?
17) İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaş hangisidir?
A)Fetih B)Gaza C)İskan D)Gazi

18) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden birisi değildir?

A)Danışmendliler B) Saltuklular

C) Karamanoğulları D) Artuklular
19) Devletimizin ekonomik imkanlarının yetersiz olması nedeniyle özellikle ilköğretime yönelik devlet-vatandaş işbirliğiyle çeşitli projeler yapılmaktadır

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde eğitim alanında gerçekleştirilen projelerden biri değildir?

A) GAP Projesi

B) Haydi Kızlar Okula Kampanyası

C) Temel Eğitime Destek Projesi

D) Eğitime %100 Destek Kampanyası

19)

http://www.census.gov/population/international/data/idb/populationpyramid.region.php?1985|tu|3648874.00|turkey%20-%201985

20) 1995 yılı Türkiye nüfus piramidine bakılarak, Türkiye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğuna B)Gelişmiş bir ülke olduğuna C) Eğitimin gelişmiş olduğuna D) Nüfus artış hızının yüksek olduğuna

Ahmet DOĞAN

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi icon1 Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından...

1 Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi icon805- aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerinden birisi değildir ?

1 Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi iconUldiz dönemimde ilk Türk akınları (iskan amaçlı değil)

1 Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi iconIlk anadolu türk beylikleri

1 Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi iconAnadolu’da kurulan ilk türk beylikleri

1 Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi iconAnadolu’nu fethi ve ilk türk beylikleri

1 Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi iconAnadolu da kurulan ilk türk beylikleri

1 Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi iconİlk askeri teşkilat Orhan Bey zamanında kuruldu. Osmanlı ordusu

1 Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi iconAnadolu’ya ilk Türk akınlarını yüzyılda Hunlar, yüzyılda Sibir Türkleri...

1 Anadolu’ya ilk Türk akınları 1015 yılında Çağrı Bey tarafından başlatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akınların amaçlarından birisi icon1 Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da savaşı yaşanmıştır....


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com