Shz 507 sosyal poliTİka ve sosyal hizmet yönetiMİ


o.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
SHZ 507 SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ

(ÖDEV HAZIRLAMA KURALLARI)


 1. MAKALE VE SUNUM OLARAK HAZIRLANACAK ÖDEVLER
 1. Ödevler hazırlanırken makale şeklinde hazırlanacak ve kaynak göstermede APA yöntemi geçerli olacaktır.

 2. Sunumlar yaklaşık 30 slayt ve ödevin özeti şeklinde hazırlanıp, sunulacaktır.

 3. Ödevlerde kullanılacak format:

 1. Kenar boşlukları: Sayfanın sol kenarından 4, üst-alt ve sağ taraftan 2,5 cm boşluk bırakılacaktır.

 2. Yazı tipi Times New Roman ve 12 punto olacaktır.

 3. Satır araları metin içinde 1,5 aralık olarak yazılacaktır.

 4. Paragraflar iki yana yaslı olacak, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılacaktır.

 5. Bir paragrafın ilk cümlesi sayfa sonuna ya da son cümlesi sayfa başına konmayacak şekilde ayarlanacaktır.

 6. Satır başı soldan bir “tab” içerde olacaktır.

 7. Türkçe yazım kurallarına uygun olacaktır.

 8. Ödevler Word ortamında metin halinde ve Power Point sunumu şeklinde hazırlanacak, belirtilen tarihe kadar teslim edilecektir. Teslim tarihinden sonra gönderilen ödevler geçerli sayılmayacaktır.

 1. Ödevler Word ve power point olarak hazırlandıktan sonra, ödev listesinde belirtilen tarihlerde, Mehmet.birinci@izu.edu.tr adresine gönderilmiş olacaktır.
 1. ÖDEV HAZIRLAMADA UYULACAK ŞEKİL ŞARTLARI


APA YÖNTEMİ

1. Tek yazarlı eser: Metinde alıntı yapıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır.

Berna Moran (1994), “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (s. 36) diyerek “gerçekçilik” kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker.

2. İki ya da daha fazla yazarlı eser:
İki yazarı olan eserler gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı verilir. Örneğin, şöyle yazılır: (Taner ve Bezirci, 1983, s. 86).

3. Yazarın aynı yıl yayımlanan eserleri:
Aynı yazara ait iki ya da daha fazla esere gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: Örneğin, şöyle yazılır: (Mehmet Fuat, 2000a); (Mehmet Fuat, 2000b). Bunlardan ilki, kaynakçada yer alan İkinci Yeni adlı kitaba, ikincisi ise Orhan Veli kitabına gönderme yapar.

4. Aynı soyadını taşıyan yazarlar:
Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa yapıtların yayın yılları farklı olsa bile, cümle içinde yazarların adları da belirtilmelidir. Örneğin, şöyle yazılır: Jale Parla (1989); Taha Parla (1993).

5. İki ya da daha fazla eser:
İki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa alıntı yapılan yapıtların yazarlarının soyadları, alfabeye göre sıralanır. Örneğin, şöyle yazılır: (Feigenbaum ve McCurduck, 1983; Roszak, 1989, 1991).

6. Alıntılayan ya da aktaran kaynak:
Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. Örneğin, şöyle yazılır: (alıntılayan Gürbilek, 2004, s. 115); (aktaran Johnson, 2007b, ss. 37-38). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.

7.  Kaynakçanın Hazırlanması

Metinde alıntı yapılan bütün kaynaklar, “Kaynakça” başlıklı yeni bir sayfada gösterilir. Bu bölümde, çalışmada kullanılan bütün kaynaklar doğru ve tam olarak listelenir. Metinde gönderme yapılmayan kaynaklara “Kaynakça”da yer verilmez. Böyle bir uygulama “çalıntı” sayılır. Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Bir yazarın birden çok yapıtı kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa yapıt adlarının alfabetik sırasına göre “2008a”, “2008b” şeklinde sıralanır.

7.1. Kitaplar:
“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

a. tek yazarlı ya da editörlü kitap

Gürbilek, N. (2004). Kör ayna, kayıp şark. İstanbul: Metis.
Kalpaklı, M. (Ed.). (1999). Osmanlı divan şiiri üzerine metinler. İstanbul: YKY

b. iki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap

Taner, R. ve Bezirci, A. (1997). Seçme romanlar. İstanbul: Evrensel.
c. gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar

Alpay, N. (2004). Türkçe sorunları kılavuzu (Gözden geçirilmiş ikinci baskı). İstanbul: Metis.
ç. yazarı belirsiz kitaplar

The 1995 NEA almanac of higher education. (1995). Washington DC: National Education Association.
d. iki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar

Moran, B. (1995). Türk romanına eleştirel bir bakış (3 cilt). İstanbul: İletişim.
e. çeviri kitaplar

Bahtin, M. M. (2004). Dostoyevski poetikasının sorunları (C. Soydemir, Çev.) İstanbul: Metis.
f. derlenmiş bir kitaptaki yazı

Karasu, B. (1997). İmge üretiminde roman hâlâ ilk sırada. Ne kitapsız ne kedisiz (ss. 13-22). İstanbul: Metis.
g. derlemede yer alan bir yazı ya da bölüm

Irzık, S. (2004). Öznenin vefatından sonra kadın olarak okumak. Parla ve Irzık (Ed.), Kadınlar dile düşünce (ss. 35-56). İstanbul: İletişim.
ğ. başvuru kitaplarındaki bölüm ya da yazı

Akün, Ö. F. (1992). Divan edebiyatı. Diyanet vakfı islâm ansiklopedisi (ss. 398-422). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
7.2. Makaleler
Dergilerde yer alan makalelere kaynakçada yer verirken sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır.
Turan, G. (2005, Haziran). İkinci Yeni’den sonra olan biten ne? Varlık, 1173, 3-5.

8. Diğer Kaynaklar

a. film

Demirkubuz, Z. (Yönetmen). (2006). Yazgı [Film]. İstanbul: Mavi.

b. elektronik kaynaklar

Kaynakçada yazar, yayın tarihi, kaynağın adı ve derginin ya da yapıtın adı yer alır. Bu bilgilerden sonra elektronik kaynağın tipi (çevrimiçi, CD-ROM), cilt sayısı ve gerekli sayfa ya da varsa paragraf numarası yazılır. Eğer kaynağa internetten ulaşılabiliyorsa, adres ve erişim tarihi belirtilir.

Ahmet, Üçel. (2012, 11 Mayıs). Yükseköğretimin tarihsel gelişimi ve ... Erişim tarihi: 20 Temmuz 2012, http://www.iszu.edu.tr

Dr. Abel Scribe PhD. (2006, 3 Ekim). Dr. Abel Scribe’s guides to research writing and style. Erişim tarihi: 31 Ekim 2006, http://www.docstyles.com/index.htm

ÖRNEK ÖDEV KAPAĞI

T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL HİZMET YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ödevin konusu (örnek)

ULUSLARARASI GÖÇ VE TÜRKİYE

Dersin Kodu ve Adı
Ders Sorumlusu

Hazırlayan: Adı, Soyadı ve Numarası

İstanbul, 2014


İÇİNDEKİLER ÖRNEĞİ

İÇİNDEKİLER
Özet i

TABLOLAR LİSTESİ iii

ŞEKİLLER LİSTESİ iv

1. GİRİŞ 1

2. Ödev....................................................................................................................................................3

3. Ana Hat..............................................................................................................................................7

3.1. Alt başlıklar.............................................................................................................................9

3.2 Alt başlıklar..............................................................................................................................9

4. Ana Hat............................................................................................................................................10

4.1. Alt başlıklar...........................................................................................................................11

4.2 Alt başlıklar............................................................................................................................11

5. Değerlendirme..............................................................................................................................13

Kaynakça 20sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Shz 507 sosyal poliTİka ve sosyal hizmet yönetiMİ iconKamu görevlileriNİn geneline ve hizmet kollarina yönelik mali ve...

Shz 507 sosyal poliTİka ve sosyal hizmet yönetiMİ iconTÜRKİYE’de sosyal devlet kavraminin döNÜŞÜMÜ: sosyal belediyeciLİK

Shz 507 sosyal poliTİka ve sosyal hizmet yönetiMİ icon25. 12. 2008, Aylık prim ve hizmet belgesinin sosyal güvenlik kurumuna...

Shz 507 sosyal poliTİka ve sosyal hizmet yönetiMİ iconBİLGİ toplumunda biLİM, sosyal biLİM VE sosyal biLGİler öĞretiMİ

Shz 507 sosyal poliTİka ve sosyal hizmet yönetiMİ iconTarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal,...

Shz 507 sosyal poliTİka ve sosyal hizmet yönetiMİ iconTÜRKİye cumhuriyeti İle hollanda arasinda sosyal güvenlik sözleşmesi
«Mevzuat» tabiri, 2’nci maddenin 1’nci fıkrasında yazılı Sosyal Güvenlik rejimleri ve kollarına ilişkin olarak yürürlükteki ve ileride...

Shz 507 sosyal poliTİka ve sosyal hizmet yönetiMİ iconUludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Mimarlık Bölümleri, Kamu Yönetimi...

Shz 507 sosyal poliTİka ve sosyal hizmet yönetiMİ iconDers Sosyal Bilgiler

Shz 507 sosyal poliTİka ve sosyal hizmet yönetiMİ iconSosyal Bilgiler Ev sınavı

Shz 507 sosyal poliTİka ve sosyal hizmet yönetiMİ iconSosyal biLGİler öĞreniyorum


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com