Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü


sayfa1/3
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3
EK-4

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: SÜLEYMAN ÖZDEMİR

2.      Doğum Tarihi: 02.08.1971

3.      Unvanı: PROF. DR.

4.      Öğrenim Durumu: DOKTORA

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

1992

Y. Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi, SBE

1994

Doktora

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi, SBE

2004

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 21.09.2006

Doçentlik Tarihi : 06.06.2005

Profesörlük Tarihi : 02.09.2010

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri 1. Faruk Taşçı (2501050287), “1980 Sonrası Türkiye’de Sosyal Yardımların Analizi”, İÜ, SBE, 2007.

 2. Erdoğdu Onur Erol (2501060278), “Motivasyon Sağlayıcı Araç ve Yöntemlerin Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Alan Araştırması”, İÜ, SBE, 2008 (08.07.2008).

 3. Özkan Sığırcı (2501060297), “Kayıt Dışı İstihdam ve Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ’ler)”, İÜ, SBE, 2009. (25.08.2009)

 4. Deniz Gürel (2501060298), “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Politika Üzerindeki Etkisi: İstanbul Örneği”, İÜ, SBE, 2009. (31.08.2009)

 5. Kemal Erdem (2501090616), “İşsizlikle Mücadelede Mesleki Eğitimin Önemi: Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi”, İÜ, SBE, 2012. (10.07.2012).

 6. Volkan Kayan (2501100555), “Türkiye’deki Boyutları Açısından Yaşlı Nüfusun Yoksulluğu”, İÜ, SBE, 2012. (11.07.2012).

 7. Abdülkadir Altınsoy (2501100533), “Sosyal Politika Aracı Olarak Konut Politikaları: Dünya Uygulamaları ve Türkiye’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Uygulamaları”, İÜ, SBE, 2013, (10.01.2013).

 8. Aykut Aydın (2501110448), “Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Etkileri: Kırklareli İli Örneği”, İÜ, SBE, 2013, (13.11.2013).

 9. Fatma TOSUN (2501101394), “Endüstri İlişkileri Kuramlarında Güç ve İdeoloji”, İÜ, SBE, 2014, (15.01.2014).

 10. Aydın Güngör (2501410211), “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Gerçekleştirdiği Sosyal Yardım ve Hizmet Uygulamaları: Denizli İli Üzerine Bir Araştırma”, İÜ, SBE, 2014, (19 Kasım 2014).

 11. İbrahim Yıldız (2501100547), “İnsani Gelişme ve İnsani Yoksulluk Bağlamında İnsani Gelişme Endeksi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İle Türkiye Karşılaştırması”, İÜ, SBE, 2015, (18 Mart 2015).

 12. Selahattin Uslu (2507100080), “Genel Olarak ve Türkiye’de Teknolojik Değişmenin Endüstri İlişkilerine Etkisi”, İÜ. SBE, 2013, (İkinci Öğretim Proje)6.2.  Doktora Tezleri

 1. Fatih Yılmaz (2502050121), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği; Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Etkinlik Düzeyinin Ölçülmesi”, İ.Ü. SBE, 2009.

 2. Yunus Güç (2502100217), “Türkiye’de Sosyal Politikaların Görünümü: Vatandaşların Refah Devleti Algısına İlişkin İstanbul’da Bir Alan Araştırması”, İÜ, SBE, 2015.

(Halihazırda 20’nin üzerinde Doktora, Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans danışmanlıkları bulunmaktadır.)

7.   Yayınlar7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Özdemir, S. (2004), “The Effects of Privatization on the Industrial Relations Through Employee Ownership: The Case of Kardemir”, (Co–author with H. Y. Ersoz, A. Yavuz, T. Akgeyik, and H. Senocak), The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Issue: 4, Winter, pp. 605–629.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Ozdemir, S., (2015), “Social Housing Policies in Turkey: An Analysis of the Results of a Survey on ‘the House Ownership for Low Income Households with Low Installments Program”, (Co-writer with S. Kurt, H. Senocak), 3rd International Interdisciplinary Business-Economics Advancement (IIBA) Conference Proceedings, (Co-Editors: Cihan Cobanoglu, Serdar Ongan) 28 March – 2 April 2015, Ft. Lauderdale, Florida, USA, pp. 271-285. (ISSN: 2372-5869).

 2. Özdemir, S. (2012), “İstihdamda ve İstihdam Edilebilirliğin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Rolü”, Hayat Boyu Öğrenme Kültürü ve Mesleki Eğitim Sempozyumu, (Editör: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları – İSMEK), 16-17 Haziran 2012, İstanbul, s. 104-119.

 3. Ozdemir, S. (2011), “A Field Survey on the Dimension of Flexible Work in the SMEs in Turkey as a Sample for Balkan”, (Co–writer with Z. Parlak), International Balkan Annual Conference (IBAC 2011), Istanbul University, Cyril and Methodius University, State University of Tetovo, Kliment Ohridski University, North-West Academy of Public Administration, Rutgers University, May 9–13, 2011, Grand Aleksandar Palace, Skopje - Macedonia, 32 pp.

 4. Ozdemir, S. (2011), “A Field Survey to Identify the Dimensions of Flexible Work in the Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in Turkey (Türkiye’de KOBİ’lerde Esnek Çalışmanın Boyutlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Alan Araştırması), (Co–writer with Z. Parlak), 9th International Congress on Knowledge, Economy & Management / Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi & Yönetim Kongresi, International University of Sarejevo, June 23-25, 2011, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, 26 pp.

 5. Ozdemir, S. (2009), “Re–Discovery of the Civil Society Organizations in the World, and Turkey: A Fieldwork in Üsküdar, A District in İstanbul”, (Co–writer with Z. Parlak), 5th International Strategic Management Conference, Beykent University, Gebze Institute of Technology, Çanakkale Onsekiz Mart University, Stellenbosch University, July 2–4, 2009, Stellenbosh – South Africa, pp. 279–292.

 6. Ozdemir, S. (2009), “The Increasing Importance of the Civil Society Organizations (CSOs)”, (Co–writer with Z. Parlak), First International Symposium on Sustainable Development (ISSD’09), Vol: 1, Economy and Management Proceedings, (Editor: H. Padem), June 9–10, 2009, Sarajevo – Bosnia and Herzegovina, pp. 306–315.7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Özdemir, S. (2011), “Esneklik Kavramı ve Emek Piyasalarında Esneklik”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 60, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 1–60.

 2. Özdemir, S. (2009), “Küreselleşme ve Refah Devletleri Üzerindeki Etkileri”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 57, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yay., s. 55–86.

 3. Özdemir, S. (2009), “Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın Artan Önemi ve Üsküdür’da Faaliyet Gösteren Bazı STK’lar Üzerine Bir Araştırma”, (H. Başel ve H. Şenocak ile birlikte), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yay., s. 151–234.

 4. Özdemir, S. (2007), “Girişimciliğin ve KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Sistem İçindeki Yeri ve İşsizliği Önlemedeki Rolü”, (H. Y. Ersöz ve H. İ. Sarıoğlu ile birlikte), Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, Cilt: 2, Sayı: 1, Haziran 2007, s. 55–101.

 5. Özdemir, S. (2007), “Küçük Girişimciliğin Artan Önemi ve KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri”, (H. Y. Ersöz ve H. İ. Sarıoğlu ile birlikte), Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Haşmet Başar’a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 53, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 165–216.

 6. Özdemir, S. (2006), “Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Seyri Üzerine Bir Analiz”, Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 50, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 153–204.

 7. Özdemir, S. (2005), “Refah Devletinin Gelişme ve Bunalım Dönemlerinde İş Piyasaları”, İktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan Özel Sayısı), Cilt: 55, Sayı: 1, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 695–733.

 8. Özdemir, S. (2005), “Sosyal Gelişim Düzeyleri Farklı Refah Devletlerinin Sınıflandırılması Üzerine Bir İnceleme”, Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 49, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 231–266.

 9. Özdemir, S. (2004), “Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 48, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 129–161.

 10. Özdemir, S. (2004), “Sosyal Refah’ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: ‘Refah Karması’ ve Refah Sağlayıcı Kurumlar”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 48, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını,
  s. 98–127.

 11. Özdemir, S. (2004), “Türkiye’de Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği”, (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile birlikte), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 46, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 3–41.

 12. Özdemir, S. (2004), “İstanbul’da Enformel (Kayıtdışı) Çalışma: Eminönü İlçesinde İşportacılara İlişkin Bir Araştırma”, (T. Akgeyik, A. Yavuz, H. Y. Ersöz ve H. Şenocak ile birlikte), İktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay’a Armağan Özel Sayısı), Cilt: 54, Sayı: 1, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 95–137.

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Özdemir, S. (2012), “Yaşlılık, Çalışma Yaşamı ve İşgücü Olarak Yaşlılar”, Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu (Yaşlılara Saygı Haftası), (Editörler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi, Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi), 20-21 Mart 2012, Ankara, s. 117-120.

 2. Özdemir, S. (2007), “AB Müzakere Sürecinin Türk Çalışma Yaşamına Etkileri”, Yerel İş Barışı Kongresi Tebliğleri, (Editör: YERELSEN – Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası), 08–09 Eylül 2007, Kocaeli, s. 149–211.

 3. Özdemir, S. (2004), “Kâr Gütmeyen Kuruluşlar ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü”, Küresel Demokrasinin Gelişmesi ve Katılım Sağlanması Açısından Sivil Toplum Kuruluşları, I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 4–6 Haziran 2004, Çanakkale, s. 101–111.7.7.  Diğer yayınlar

Kitaplar:

 1. Özdemir, S. (henüz yayınlanmadı), Sosyal Konut ve Barınma Yardımı Araştırması: Memnuniyet Düzeyi, Sorunlar ve Beklentiler, ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Ankara. 150 s..

 2. Özdemir, S. (2011), KOBİ’lerde Esnek Çalışma (KOBİ’lerde Esnek Çalışmanın Ulaştığı Boyuta İlişkin Alan Araştırması), (Z. Parlak ile birlikte), İstanbul, İTO Yayını, 296 s.

 3. Özdemir, S. (2009), Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye’de KOBİ’ler, (M. Aykaç ve Z. Parlak ile birlikte), 2. Baskı, İstanbul, İTO–INFOMAG Dergisi işbirliği, 350 s.

 4. Özdemir, S. (2008), Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye’de KOBİ’ler, (M. Aykaç ve Z. Parlak ile birlikte), İstanbul, İTO Yayınları, 208 s.

 5. Özdemir, S. (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, Genişletilmiş 2. baskı, İstanbul, İTO Yayınları, 481 s.

 6. Özdemir, S. (2007), İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi, (H. Y. Ersöz ve İ. Sarıoğlu ile birlikte), İstanbul, İTO Yayınları, 292 s.

 7. Özdemir, S. (2004), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul, İTO Yayınları, 352 s.

 8. Özdemir, S. (2004), Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği, (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile birlikte), İstanbul, Alfa Yayınevi, 124 s.

 9. Özdemir, S. (2004), İstanbul’da Enformel Sektör: İşportacılar (Eminönü İlçesinde Bir Alan Araştırması), (T. Akgeyik, A. Yavuz, H. Y. Ersöz ve H. Şenocak ile birlikte), İstanbul, Erguvan Yayınevi, 143 s.Kitap Editörlüğü:

 1. Özdemir, S. (2012), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 61, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 268 s.

 2. Özdemir, S. (2011), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 60, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 530 s.

 3. Özdemir, S. (2010), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 58, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 274 s.

 4. Özdemir, S. (2009), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 57, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 600 s.

 5. Özdemir, S. (2009), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 637 s.

 6. Özdemir, S. (1996), (N. Ekin ile birlikte editör), Yeni Yüzyıla Doğru Endüstri İlişkileri: Demokrasi, Gelişme ve Çağdaş Çalışma Standartları, Türk Endüstri İlişkileri Derneği (TEİD) II. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Kamu–İş Yayını, 243 s.

Kitaplarda Bölüm:

 1. Özdemir, S. (2012), “Alan Araştırmaları Işığında Türkiye’de Esnek Çalışma”, Prof. Dr. Cihangir Akın’a Armağan, (Derleyen: Yılmaz Özkan, Fatma Fidan, Cihan Durmuşkaya), Sakarya, Sakarya Üniversitesi Yay., s. 667-697.

 2. Özdemir, S. (2010), “1979: Sir W. Arthur Lewis”, Nobel’in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, (Derleyen: Tahir Büyükakın, Kudret Bülbül, Necip Çakır), İstanbul, İTO Yay., 2010, s. 193-223.

 3. Özdemir, S. (2009), “Günümüz Türkiye’sinde Akademik İş Ahlakı Çalışmalarına Genel Bakış”, Teorik ve Uygulamalı Boyutlarıyla İş Ahlakı, (Editör: Sabri Orman), İstanbul, İTO Yayını, 2009, s. 301–336.

 4. Özdemir, S. (2008), “Bir Başka Boyuttan KOBİ’ler: KOBİ’lerin Sosyal Fonksiyonlarının Analizi”, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim, (Editör: İ. G. Yumusak), Cilt: I, İstanbul, Avcı Ofset Matbaacılık, s. 583–591.

 5. Özdemir, S. (2004), “Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir İnceleme”, AB–Türkiye & Endüstri İlişkileri, (Editör: A. Hekimler), İstanbul, Beta Yay., s. 589–639.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü iconTürkiye Ekonomisi Ders Notları TÜRKİye ekonomiSİ -genel çERÇeve

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü iconEndüstri BÖlgeleri kanunu ve organiZE

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü iconT. C. Okan üNİversitesi endüstri MÜhendiSLİĞİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü iconFisher etkiSİ TÜRKİye ekonomiSİ İÇİn geçerli Mİ?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü iconDers Adı: Türk-Alman İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü iconTÜRKİye – avrupa biRLİĞİ İLİŞKİleri SÜrecinde

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü iconKısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Genel Bilgiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü icon1- kanuni sultan süleyman dönemine kadar osmanli –safevi İLİŞKİleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü iconTrabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü iconUçak Krizi Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri ve Olası Ekonomik Sonuçları


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com