Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21. 06. 2016 tarihli ve 1684100 sayılı yazısı (İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi hk.)


o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.06.2016 tarihli ve 1684100 sayılı yazısı (İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-63087

Konu : İthalat Bedellerinin Transferi

21.06.2016 / 1684100

DAĞITIM YERLERİNE

İthalat bedellerinin yurtdışına gönderilmesizin ihracatçının yurtiçindeki hesabına veya ihracatçının gösterdiği firma ve şahısların Türkiye'deki hesaplarına ödenmesi konusunda Maliye Bakanlığı'ndan alınan 13.06.2016 tarihli ve 63087 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

EKLER:
EK1: 1 yazı örn.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir idaresi Başkanlığı

Sayı : 70903105-165.01.02[11]-E.63087                                                                                                                                 13/06/2016

Konu : İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Türkiye Bankalar Birliği tarafından Başkanlığımıza yapılan 24.07.2015 tarihli başvuru ile söz konusu başvuruya ilişkin cevabi yazımızın bir örneği ekte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

e-imzalıdır
Mehmet ARABACI
Bakan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı

EK:
yazı örneği (5 sayfa)


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 70903105-165.01.02[ 11]-E.37919                                                                                                                                                 11/04/2016

Konu : İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNE

Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 13 Etiler 34340 / İSTANBUL

İlgi: a) 17/12/2012 tarihli ve 13124 sayılı yazınız.

b) 22/2/2013 tarihli ve 15318 sayılı yazımız.

c) 24/7/2015 tarihli ve 18375 sayılı yazınız.

ç) 22/10/2015 tarihli ve 22217 sayılı yazınız

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda, Hazine Müsteşarlığının 23/7/2009 tarihli ve 2009-GNL-l sayılı İhracat ve İthalat Genelgesine göre ithalat bedelinin ihracatçının veya bankasının talimatına istinaden Türkiye'de bu ihracatçı adına açılan döviz tevdiat hesabına veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebileceğinden bahisle ithalat bedellerinin yurt dışına gönderilmeksizin ihracatçının Türkiye'deki hesaplarına ödenmesi durumunda yapılacak ithalatın kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmesi üzerine ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda, "...İthalat bedellerinin yurt dışına gönderilmeksizin ihracatçının yurt içindeki hesaplarına veya ihracatçı tarafından belirtilen firma/şahısların Türkiye'deki hesaplarına ödenmesinin ihracatçıya transfer olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır." şeklinde görüşümüz bildirilmiştir.

Bu defa alınan ilgi (c)'de kayıtlı yazınızda, ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda yer alan açıklamaların Birliğiniz üyelerine duyurulduğu ve yazı tarihi itibariyle Türkiye'deki hesaplara yapılan ithalat ödemeleri için bankalarca transfer bildirim formu düzenlenmesi uygulamasına son verildiği, bununla birlikte Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma kapsamında Başkanlığımızın 22/2/2013 tarihli yazısının geriye yönelik olarak değerlendirilerek işlem yapıldığı belirtilerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tüm bankalar için geriye yönelik inceleme yapılması durumunda bu hususun tüm bankalar için yüklü miktarda KKDF yükümlülüğü, cezai müeyyide ve kaçakçılık suçu yaratabileceğinden bahisle konunun Bakanlığımızca tekrar değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta; peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemini üzerinden ise mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla fon kesintisi yapılmamaktadır.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Anılan Tebliğin 9 uncu maddesinde ise, fon kesintilerinin süresinde yatırılmasından, kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kullanılmasına aracılık eden ve kredili ithalatta tahsilatı yapan bankalar, finansman şirketleri ve gümrük idarelerinin sorumlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak, Merkez Bankasından alınan 26/2/2016 tarihli ve 2267 sayılı yazıda, "... Mülga 16 Şubat 1996 tarih ve 96/13 sayılı Genelgemizde ithal edilen malların bedelini teşkil eden tutarlar, yurt dışındaki ihracatçının veya bankasının talimatı üzerine, Türkiye'de bu ihracatçı adına açılan döviz tevdiat veya Türk Lirası mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir. Bu tutarlar döviz olarak itibar edilir..." açıklamasında bulunulmuştur.

Buna göre, ilgi (b)'de kayıtlı yazımızdan önce yapılan ithalat işlemleri ile sınırlı olmak üzere, ihracatçının veya bankasının talimatına istinaden Türkiye'de bu ihracatçı adına açılan döviz tevdiat hesabına veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle yapılan ithalat bedeli ödemeleri KKDF uygulaması açısından peşin ödeme kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, ithalat bedellerinin KKDF'den kaçınmak amacıyla muvazaalı bir şekilde Türkiye'deki hesaplara yatırılmak suretiyle ödendiğinin tespit edilmesi halinde söz konusu ithalata ilişkin KKDF'nin aranacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

Mehmet ARABACI
Başkan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı

11/04/2016             Devlet Gelir Uzmanı             : A. COŞKUN
11/04/2016             Müdür                                 : S. ÖFELEK
11/04/2016             Gelir İdaresi Grup Bşk.         : A. BİLGİLİ

 

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
Nispetiye Caddesi
Akmerkez B3 Blok Kat 13
Etiler 34340 İstanbul
Tel: 0 212 282 09 73
Faks: 0 212 282 09 46
E-posta: tbb@tbb.org.tr
www.tbb.org.tr

KR-6.1 18375

24 Temmuz 2015

TC Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Ankara

İlgi: a) TCMB 23.06.2004 tarih, 2004/YB-50 sayılı mülga İthalat Genelgesi,

b) Hazine Müsteşarlığının 23.07.2009 tarih, 2009/GNL-1 sayılı İhracat ve İthalat Genelgesi,

c) GİB 22.02.2013 tarih B.07.01.GİB.0.06.68-165.01.02 sayılı yazısı

TC Merkez Bankası'nın ilgi (a)'da kayıtlı İthalat Genelgesinin Genel Esaslar başlığı altında ithalat bedellerinin ödeme şekilleri;

- banka kaynakları,
- ithalatçıya ait DTH,
- alışı yapılmamış ihracat bedeli,
- kredi kartı,
- sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan krediler

şeklinde belirlenmiş olup, bunlara ilaveten 1.5. fıkrada;

"İthalat bedeli, ihracatçının veya bankasının talimatına istinaden Türkiye'de bu ihracatçı adına açılan DTH'ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir. "

hükmüne yer verilmiştir. Liberal dış ticaret politikası paralelinde kambiyo takibine son verilen ithalat ve ihracat işlemleri TC Merkez Bankası Genelgesinin iptalini müteakip bu defa 2009 yılı itibariyle yürürlüğe giren Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdûrlüğü'nün ilgi (b)'de kayıtlı İhracat ve İthalat Genelgesi'nde yer alan hükümlere göre yürütülmeye devam etmiştir. Nitekim, TC Merkez Bankası Genelgesinin 1.5. fıkrasında yer alan hükme de, Hazine Müsteşarlığı Genelgesinin "2. İTHALAT" başlığı altında aşağıdaki hükümler ile yer verildiği görülmektedir.

- 2.3.4. "İthalat bedeli, ihracatçının veya bankasının talimatına istinaden Türkiye'de bu ihracatçı adına açılan DTH'ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir."

- 2.3.6. "Bankalarca aracılık edilen ithalat ödemeleri kapsamında firmalarca talep edilmesi halinde bu ödemelere ilişkin bilgileri içeren yazı verilebilir. "

Yukarıda yer verilen düzenlemeler paralelinde, bankaların yurtdışında yerleşik ihracatçı firmaların Türkiye'deki bankalar nezdinde açılan hesaplarına gerçekleştirilen ödemelerin de ithalat mal bedeli ödemesi olarak kabul edilerek bu ödemeler için gümrüklere hitaben transfer bildirim formlarının bankalarca düzenlenmesi mümkün bulunmaktayken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüklerine gönderilen 01.10.2012 tarih, 20273 sayılı yazıda ithalat bedellerinin yurtdışına transfer edilmeksizin ihracatçı firmaların yurt içinde açılmış hesaplarına ödenmesinin ihracatçıya transfer olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

Bunun üzerine, konu hakkında üyelerimizden alınan başvurular Birliğimiz nezdinde değerlendirilerek ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda oluşan tereddütler sebebiyle önce Hazine Müsteşarlığına daha sonra Bakanlığınıza müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Bakanlığınız Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ilgi (c)'de kayıtlı yanıt yazınızda, ithalat bedellerinin yurt dışına gönderilmeksizin ihracatçının yurtiçindeki hesaplarına veya ihracatçı tarafından belirtilen firma/şahısların Türkiye'deki hesaplarına ödenmesinin ihracatçıya transfer olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığının belirtilmesi sonucunda talimat tarihiniz itibariyle yurtiçine yapılan ithalat ödemeleri için bankalarca transfer bildirim formu düzenlenmesi uygulamasına son verilmiştir.

Bilindiği üzere, 2001 tarihine kadar TC Merkez Bankası'nın yetki ve sorumluluğunda bulunan KKDF; 03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4684 Sayılı Kanunun 16. maddesinin (e) bendi ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 20. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin yürürlükten kaldırılmasını müteakip, 4684 sayılı Kanunun Geçici 3. madddesinin (a) bendi kapsamında vergi gelirlerine ilişkin yetkiler çerçevesinde TC Maliye Bakanlığı'na devredilmiş olup, aynı madde içeriğinde KKDF kesintilerinin bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere (TCMB tarafından yayımlanmış tebliğ ve genelgelere) göre tahsil edilmeye devam olunacağı hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin yukarıda yer verilen hükümlere ilaveten, Bakanlığınız Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2002/4 sayılı Uygulama iç Genelgesinin "Mükelleflerce yapılacak işlemler" başlıklı 2. maddesinde;

"Bankalar, özel fınans kurumlan ve finansman şirketleri, hesaplayacakian fon kesintilerini 88/12944 sayılı Karar ve TC Merkez Bankası'nın 6 sıra rıolu Tebliğ hükümlerine ve bu konuda yayımlanmış talimatlarına göre yürüteceklerdir."

şeklinde yer alan açıklama paralelinde, bankalarca ithalat bedellerinin yurtdışındaki satıcı fırmalann Türkiye'deki hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine, Bakanlığınızdan Birliğimize hitaben gönderilen 22.02.2013 tarihli yazı tarihine kadar, Hazine Müsteşarlığı ve TC Merkez Bankası talimatları doğrultusunda devam edilmiştir.

Son dönemde Gümrük Müdürlükleri nezdinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sebebiyle Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve istihbarat Müdürlüğü tarafından Birliğimize üye bir banka nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında, ithalat mal bedellerinin Türkiye'deki satıcı firma hesabına yatırılması hususunda Bakanlığınızın 22.02.2013 tarihli talimatının geriye yönelik olarak değerlendirilerek, talimat tarihinizden önce gerçekleştirilen bu şekildeki işlemler için geriye yönelik KKDF yükümlülüğünün cezai müeyyidesi ile birlikte ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesi kapsamında işlemi gerçekleştiren ve onay veren personele iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası kesilmesi gündeme gelmiştir.

Tüm bankalar için geriye yönelik yüklü miktarda fon yükümlülüğü, cezai müeyyide ve kaçakçılık suçu yaratabilecek bu konunun, Bakanlığınız nezdinde değerlendirilerek bankaların talimat tarihinizden sonraki işlemler için sorumlu olacaklarına dair yazılı görüşünüzün Birliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize ve takdirlerinize sunarım.

Saygılarımla,

Dr. Ekrem Keskin
Genel Sekreter

 

 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21. 06. 2016 tarihli ve 1684100 sayılı yazısı (İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi hk.) iconEkli "İthalat Rejimi Kararı"nın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21. 06. 2016 tarihli ve 1684100 sayılı yazısı (İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi hk.) iconBu talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21. 06. 2016 tarihli ve 1684100 sayılı yazısı (İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi hk.) iconKarayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2015/6 sayılı Genelgesi (2016...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21. 06. 2016 tarihli ve 1684100 sayılı yazısı (İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi hk.) icon1416 sayili kanun uyarinca miLLî EĞİTİm bakanliği tarafindan resmi-burslu...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21. 06. 2016 tarihli ve 1684100 sayılı yazısı (İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi hk.) icon1 Bu Tebliğin amacı; 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21. 06. 2016 tarihli ve 1684100 sayılı yazısı (İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi hk.) iconİthalat Tebliği (İthalat: 2016/1) (31. 12. 2015 t. 29579 s. R. G.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21. 06. 2016 tarihli ve 1684100 sayılı yazısı (İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi hk.) iconİthalat Tebliği (İthalat: 2017/1) (31. 12. 2016 t. 29935 s. R. G.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21. 06. 2016 tarihli ve 1684100 sayılı yazısı (İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi hk.) iconIle ilgili olarak Başkent Menkul Değerler ve Yatırım A.Ş.’nin 05....

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21. 06. 2016 tarihli ve 1684100 sayılı yazısı (İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi hk.) icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21. 06. 2016 tarihli ve 1684100 sayılı yazısı (İthalat Bedelinin Yurt Dışına Transferi hk.) iconGümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com