Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu "lojistik temalı" bir yükseköğretim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan "her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4
Hakkında

http://www.beykoz.edu.tr/sites/default/files/styles/newscontent/public/vizyon_0.jpg

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu "lojistik temalı" bir yükseköğretim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan "her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve doğru yapan nitelikli yetişmiş insan gücü"nü yetiştirmek amacıyla hayata geçirilmiş programların tamamı lojistik eksenli olup, her biri lojistik bütününün bir parçasını oluşturmaktadır. Bu programlardan mezun olan gençlerimizin her birinin, sektörde yapacağı görevler ayrı ayrı olup, hepsi bir araya geldiğinde en doğru hizmeti veren lojistik bütününü oluşturmaktadır.

Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından tekip eden lojistik sektörünün öncüleri, lojistik alanındaki eğitim ihtiyacını fark ederek ilk olarak TÜRLEV'i (Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı) ve bu vakıf da, ikinci adımı atarak Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'nu hayata geçirmiştir.
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'nun kuruluş amacı:

  • Lojistik alanında lider bilgi merkezi olmak,

  • Çağdaş ve rekabetçi lojistik politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak,

  • Ürettiği bilginin kalite düzeyi ile ülke ekonomisine katkı sağlamak,

  • Süreçlere hakim, operasyonları kesintisiz yürütecek beceri ve deneyime sahip mesleki gelişmini tamamlamış personel yetiştirmektedir.Akademik

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'nun deneyimli ve güçlü isimler önderliğinde oluşturduğu akademik kadrosu, yenilikleri yakından takip eden genç ve dinamik bir yapıyı da içinde barındırmaktadır. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki iyi eğitim kurumlarında eğitim almış öğretim elemanlarımızın yanısıra, lojistik skeötünü çok iyi tanıyan ve aktif olarak sektörde faaliyet gösteren isimler de eğitim programlarımızda öğrencilerimize katkıda bulunmaktadır.

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'nun tüm programları lojistik sektörüne odaklanarak oluşturulmuştur. Bu yolla sektörün her kademesinde görev alacak genç, dinamik ve yetişmiş insan gücü lojistik sektörüne kazandırabilecektir. Programlarımız incelendiğinde sektörün bütün birimlerine hizmet verecek nitelikli insan gücünü yetiştirme anlayışımız rahatlıkla görülecektir. Nitekim Yüksekokulumuz'da Lojistik Programı yanında; Deniz ve Liman İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Yönetimi, Mobil Teknolojiler Programcılığı, Sivil Hava Kabin Hizmetleri, Dış Ticaret, Bilgisayar Programcılığı, Raylı Sistemler İşletmeciliği ve Marina İşletmeciliği programları bu anlayışla açılmıştır.

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu; yerleşkelerinde öğrencilerine çağdaş eğitim olanaklarından istisnasız ve sürekli yararlanma imkanı sağlamaktadır. Eğitim programlarında yaygın e-öğrenme teknikleri kullanılmaktadır. Sınıflar, interaktif ve etkin ders ortamı için gerekli teknik alt yapıya sahiptir. Öğrencilerimiz, yerleşkelerimizde kullanımına açık bilgisayarlardan diledikleri zaman yararlanabilmektedir.

Vizyon/Misyon
Vizyonumuz; ekonomiye katkı sağlayacak yüksek nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla, dünya standartlarında çalışan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir yükseköğretim kurumu ve Türkiye’nin lojistik eğitim merkezi olmaktır.

Misyonumuz; bilgi ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda bilgiye ulaşmayı ve çözümlemeyi bilen, kendini sürekli yenileyebilen, farklılık yaratacak nitelikte iş gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir. Böylelikle; istihdama, bölgemizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktır.

Lojistik Nedir?

Sanayi devrimi ile birlikte, ekonominin, pazar için kütlesel bir üretim (mass production) yapma imkan ve kabiliyeti kazanmasıyla, ekonomik faaliyet, farklı bölgelerde kendi alanında uzmanlaşmış iş süreçlerinin entegre olduğu bir nitelik kazanmıştır. Özellikle son on yılda, bilgi teknolojilerindeki gelişmenin de etkisiyle, küreselleşen dünyada, üretim, uluslararası bir nitelik edinmiş ve farklı bölge ve ülkelerde, bir çok farklı dil konuşan,  para birimleri ve hukuki mevzuatları farklı toplulukların, çalışma saatlerinin farklı olduğu zaman dilimlerinde birlikte yürüttükleri entegre iş süreçlerinden oluşan ortak bir faaliyet olma özelliği kazanmıştır.

Ekonomik faaliyetin küresel bir nitelik kazanmasıyla, ekonomik faaliyet içersinde yer alan her birimin kendi içinde ve çevresinde ve diğer birimler arasında bir zincirin veya dişlinin halkaları gibi bir birine bağlı iki yönlü karmaşık iş süreçleri oluşmuştur. Hiç bir ülke, hiç bir şirket, baştan sona kendisinin yaptığı müstakil bir üretim faaliyeti yürütmemektedir. Ekonomik faaliyette bulunan her birim, global bir arz-talep ve dağıtım zincirinin halkası olarak uluslararası iş bölümünün içinde bu faaliyetini sürdürmektedir.

Tedarik Zinciri

Lojistik faaliyet; hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar, ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının, en etkin ve verimli bir şekilde her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlandığı, uygulandığı ve kontrol edildiği tedarik zinciri süreci aşaması olarak tanımlanmaktadır.Aşağıdaki  şekilde de kısmen görüldüğü gibi, lojistik faaliyet, tedarik zinciri olarak adlandırılan bu global ekonomik sürecin içinde yer almaktadır. 

İşletmeler ve çalışanları, global dünya pazarının aktörleri olarak işlerini yapmak zorundadır. Şirketlerin, sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet içinde olmaları, global pazarda rekabet edebilmelerine bağlıdır. Global dünya pazarında rekabet, artık, şirketlerin tek başlarına en iyiyi veya en mükemmeli yapmaları ile sağlanamamaktadır. Rekabet, şirketlerin içinde bulunduğu tedarik zincirlerinin performasıyla olmaktadır.

Rekabet edilebilir bir malın veya hizmetin üretimi; dünya fiyatları ile en ucuz hammadenin tedarik edilmesi, en hızlı, en az fireyle ve en ucuz olarak taşınması, en az maliyetle ve en kısa sürede depolanması, zamanında üretim bandına girmesi, mamul ürünün en az stok maliyeti ile depolanması, tüketileceği ülkenin normlarına ve taşımaya uygun olarak paketlenmesi, en uygun taşıma aracı ve yolu ile, en hızlı, en ucuz ve sıfır fire ile taşınması, en geniş teminatla ve en az primle sigortasının yapılması, en uygun ülke ve limandan gümrüklemesinin yapılması, vb. gibi bir dizi iş ve işlem sürecini kapsamaktadır. Bu global sürecin içersinde; ayrıca,  üretim ve dağıtım depolamasında, uluslararası tanınabilirlik sağlamaya yönelik etiketlenmesi, geri dönüşümlü malzeme kullanılarak çevre normlarına uygun paketlenmesi, zincirin bütün halkalarının aynı arayüzden bilgisayar ağ sistemi ile işlem yapabilmesi ve elektronik veri aktarabilmesi, vb. gibi daha detay iş süreçlerinin de rekabet koşullarında avantaj sağlayacak şekilde tamamlanması gerekir.

Lojistik ve Tedarik Yönetimi
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Günümüzde, ekonomik faaliyetin küreselleşmesinin bir sonucu ve gereği olarak, birbirine entegre ve karmaşık iş süreleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile sevk ve idare edilmektedir.

Lojistik ve tedarik zincirinin yönetim performansı, işletmelerin gloabal rekabet ortamında sürdürülebilir olmalarını belirleyen en önemli unsur haline gelmiştir. İyi işletilen, hızlı işletilen, daha az stokla dönen ve çabuk ürün geliştiren tedarik zincirinin bir parçası olan şirketler, yarattıkları katma değerlerin belirlediği performansları ile zincir içinde kalabilmektedir.

Tedarik zincirinin yönetimi için bilgi teknolojileri gerekli ve vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bilginin, hammaddenin, yarı mamül ürünün, mamül ürünün, paranın aynı iş süreci içinde dolaştığı bir sistem, farklı lokasyonlarda aynı bilgisayar arayüzünden yönetilmektedir.

Yer değiştiren fiziki ürünlerin miktarı katlanarak (geometrik olarak) artmıştır. Standartlaştırılmış taşıma kapları ve araçları, ortak tanıma işaretleri ile elektronik tanıma-tanımlama ve takip etme imkan ve kabiliyeti ile entegre bir taşıma sistemi gelişmiştir.

Uluslararası rekabet edilebilirliğin sağlanması; bütün bu global ve içsel iş süreçlerinin operasyonel olarak realize edilmesi, sevk ve idaresinin, kendi alanında uzman insan gücünün toplam kalite anlayışı ile bu faaliyeti yürütmelerindeki performanslarıyla mümkün olmaktadır.

Küreselleşme çağında ekonomik faaliyetin bu şekilde bir nitelik değiştirmesi, lojistik faaliyetin her aşamasında farklı iş süreçlerinde yer alacak insanların, uluslararası ölçüt ve nitelikte bir eğitim almaları gereğini ortaya çıkarmıştır.  

Neden Beykoz Meslek Yüksekokulu?

  • Sektör Odaklı Eğitim

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun tüm programları lojistik sektörüne odaklanarak oluşturulmuştur. Bu yolla sektörün her kademesinde görev alacak genç, dinamik ve yetişmiş insan gücü lojistik sektörüne kazandırılabilecektir. Programlarımız incelendiğinde  sektörün bütün birimlerine hizmet verecek nitelikli insan gücünü yetiştirme anlayışımız rahatlıkla görülecektir. Nitekim Yüksekokulumuzda Lojistik Programı yanında;  Deniz ve Liman İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Yönetimi, Dış Ticaret, Bilgisayar Programcılığı ve Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programları bu anlayışla açılmıştır. Bundan sonra açılacak programlarda da aynı yaklaşım dikkate alınacaktır.

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu; yerleşkesinde aldığı önlemlerle öğrencilerine çağdaş eğitim olanaklarından istisnasız ve sürekli yararlanma imkanı yaratmaktadır. Eğitim programlarında yaygın e-öğrenme tekniklerinin kullanımı sağlanmaktadır. Sınıflar, interaktif ve etkin ders ortamı için gerekli teknolojik alt yapıya sahiptir. Okulun her yerinde kablosuz internet erişimi vardır. Öğrenciler bilgisayar laboratuarından diledikleri zaman yararlanabilmektedir.

  • Güçlü Akademik ve İdari Kadro

BLMYO’nun deneyimli ve güçlü isimler önderliğinde oluşturduğu akademik ve idari kadrosu, yenilikleri yakından takip eden genç ve dinamik bir yapıyı da içinde barındırmaktadır. Türkiye’de ve yurtdışındaki iyi eğitim kurumlarında eğitim almış öğretim elemanlarımızın yanısıra, lojistik sektörünü  çok iyi tanıyan ve halen aktif olarak sektörde faaliyet gösteren isimler de eğitim programlarımızda öğrencilerimize katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerin idari işleri, deneyimli idari personel tarafından takip edilmektedir.

  • Mezunların İşe Yerleştirilmesi

BLMYO, nitelikli eleman dendiğinde lojistik sektörünün aranan adresi olmayı hedeflemektedir. Okulumuz bünyesinde kurduğumuz İşe Yerleştirme ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü, sektörle gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri doğrultusunda, mezunlarımızın profesyonel iş hayatında girişimci ve çalışan olarak yer almasına yardımcı olmaktadır. Söz konusu koordinatörlük ile mezunlarımız sürekli olarak izlenecek ve meslek yüksekokulumuzun faaliyetlerine katılmaları sağlanacaktır.

  • Sektörle İç İçe Bir Eğitim

Öğrencilerin, edindikleri teorik bilgiyi pratik uygulamalarla hayata geçirmesini sağlamak, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun en önemli hedeflerinden biridir. Bu amaçla yüksekokulumuz, sektörde faaliyet gösteren pek çok kurum ve kuruluşla “işbirliği” protokolü imzalamıştır ve imzalamaya devam etmektedir. Öğrencilerimizin, kendi alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlara yerleştirilmesine  yardımcı olunmakta ve endüstriye dayalı öğrenmeleri takip edilmektedir. Bu uygulama çalışmaları, ilgili program başkanları tarafından iş yerlerinde takip edilebilmekte ve gerektiğinde denetlenmektedir.

Okulumuz ayrıca, her eğitim programı için, sektör temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan “Danışma Kurulları” ve “Program Danışma Komiteleri” ile sektördeki değişimleri yakından takip etmeyi ve eğitim programlarını sürekli olarak değişim gösteren sektörün gelişimine ve ihtiyacına göre yenilemeyi hedeflemektedir.

BLMYO, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Lojistik Derneği gibi sektörde önemli yerlere sahip, çeşitli lojistik dernekleri ile de sektör ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik ortak çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.  Okul, gelecekte üniversite-sektör işbirliğini daha da ileriye taşıyacak adımları atmak amacını da gütmektedir.

  • Sosyal Faaliyetler

Öğrenciler arası iş birliği, dayanışma ve paylaşımı geliştirmeyi hedefleyen kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, BLMYO tarafından desteklenmektedir. Yüksekokulumuz, daha kuruluş aşamasında öğrenci kulüplerine ev sahipliği yapacak mekanları da fiziki yerleşimin içine katmıştır. Yüksekokulumuz ayrıca öğrencilere daha zengin sportif faaliyetler olanağı sağlamak için Çubuklu Spor Kulübü ile de iş birliğine gitmiştir.

  • Ulaşım Kolaylığı

BLMYO, lojistik sektörüne yakınlığı dikkat çeken ve İstanbul’un her iki yakasından kolayca erişilebilen Kavacık’ın merkezinde yer almaktadır.

Akademik Programlar
TÜRKİYE’NİN ALANINDA İLK VE TEK TEMATİK VAKIF MESLEK YÜKSEKOKULU

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu “lojistik temalı” bir yükseköğrenim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan “her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve doğru yapan nitelikli yetişmiş insan gücü” nü yetiştirmek amacıyla hayata geçirilmiş bölümlerin tamamı lojistik eksenli olup, her biri lojistik bütününün bir parçasını oluşturmaktadır. Bu bölümlerden mezun olan gençlerimizin her birinin, sektörde yapacağı görevler ayrı ayrı olup, hepsi bir araya geldiğinde en doğru hizmeti veren lojistik bütününü oluşturacaktır.
BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI

Bu programın amacı, güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturmak ve yazılım geliştirmek konusunda uzmanlaşan programcılar ile işletmelerin bilgisayar sistemlerinin kurulumu ve sürekliliğinin sağlanmasında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler yetiştirmektir. Bilgi ekonomisine geçişle birlikte bilgisayar alanında çeşitli kariyer geliştirme olanakları ortaya çıkmıştır. Ülkemizdeki bütün sektörlerde bilgi işlem elemanı talebi yüksektir ve giderek artmaktadır. Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişme, sektörde çalışanların ve sektöre yeni girecek olanların, bu yeni gelişmeler ve teknolojiler konusunda sürekli olarak geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.
DENIZ VE LIMAN İŞLETMECILIĞI

Ülkemiz uluslararası taşımacılığının, tonaj olarak yaklaşık %90’ı denizyolu ile yapılmaktadır. Diğer taraftan lojistik, dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Günümüzde üretici ve tüketiciler, daha düşük maliyetli ve daha kapsamlı entegre hizmetler talep etmektedirler. Lojistik, taşımacılık ve depolamanın yanı sıra dış ticaret, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin entegre ve eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirir. Dolayısıyla deniz işletmeciliğinin lojistik planlamalara, lojistik şirketlerin de uzman denizcilik işletmecilerine gereksinimi vardır. Limanların özelleştirilmesiyle birlikte denizcilik sektörü farklı bir boyut kazanmış ve dinamik hale gelmiştir.

DIŞ TICARET

Günümüzde firmalar, uluslararası alanlarda da başarılı olmak için uluslararası ticareti ve mevzuatı iyi bilen nitelikli elemanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Sektörün bu ihtiyacını giderme amacı ile açılan program; ülkemiz ekonomisi için oldukça önem taşıyan dış ticaret ve uluslararası alanda gerekli teorik ve uygulamalı bilgiye sahip elemanlar yetiştirme amacındadır. Dış Ticaret Programı ile öğrencilere uluslararası ticaret, dış ticaretin finansmanı, ithalat-ihracat mevzuatı, gümrük mevzuatı, uluslararası pazarlama gibi konular yanında işletme alanı bilgileri de sunulmaktadır.
ENERJI TESISLERI İŞLETMECILIĞI

Ülkemizde Enerji Tesislerinin özellikle son yıllarda hizmet alanları ve hizmeti sunma anlayışları, Dünyadaki örneklerine benzer şekilde farklılaşmıştır. Örneğin; geçmişte bir küçük personel binası ve bir iki pompadan oluşan akaryakıt ve gaz dağıtımı istasyonları, günümüzde tamamen farklı bir boyutta hizmet veren modern işletmeler haline dönüşmüş ve bünyelerinde ortalama 30 personel istihdam eder hale gelmiş bulunmaktadır. Türkiye genelinde 13.000'den fazla dağıtım istasyonu olduğu gerçeğinden hareket edildiğinde, 400.000‟den fazla işgücüne sadece dağıtım istasyonlarında istihdam sağlanmaktadır. Bu tesislere yapılan lojistik ikmal de düşünüldüğünde, bu sayı daha da artmaktadır.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu \"lojistik temalı\" bir yükseköğretim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan \"her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve iconİlaç Lojistiği Türkiye İlaç Lojistiği sektörüne genel bakış İlaç...

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu \"lojistik temalı\" bir yükseköğretim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan \"her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve iconUluslararası Nakliye Lojistik Terimleri Sözlüğü

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu \"lojistik temalı\" bir yükseköğretim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan \"her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve iconMeslek yüksekokulu öĞrencileriNİn staj yaptiklari bürolarin ergonomi-veriMLİLİK...

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu \"lojistik temalı\" bir yükseköğretim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan \"her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve icon2 Övünç TÜmer uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 94,5 oswe almanya 3

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu \"lojistik temalı\" bir yükseköğretim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan \"her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve iconOlumun degil yasamin galip gelmesi iCin sorunun degil cozumun bir parcasi olalim

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu \"lojistik temalı\" bir yükseköğretim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan \"her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve iconT. C. NİŞantaşI ÜNİversitesi meslek yüksekokulu

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu \"lojistik temalı\" bir yükseköğretim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan \"her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve icon1. hava astsubay meslek yüksekokulu (myo)

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu \"lojistik temalı\" bir yükseköğretim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan \"her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve iconNe zaman olacaği değİL, ne yapacaği belli olan

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu \"lojistik temalı\" bir yükseköğretim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan \"her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve iconYÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli...

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu \"lojistik temalı\" bir yükseköğretim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan \"her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve iconÖzel eğİTİm ve özel eğİTİme iHTİyaci olan bireyler


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com