Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar


sayfa1/3
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3
TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU

ATLETİZM HAKEM TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, IAAF ve EAA’nın mevcut yasa, kural ve talimatlarına dayalı olarak; atletizm hakemleri, hakem denetleyicileri, organizasyon denetleyicileri, hakem eğitmenleri, atletizm hakem kurullarının oluşması, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu nu, il hakem kurullarını, atletizm hakemlerini, hakem denetleyicilerini, organizasyon denetleyicilerini ve hakem eğitmenlerini kapsar.
Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Talimat, 01/03/2007 tarihli ve 26449 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Talimat’ta geçen;

GSGM : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü,

Federasyon : Türkiye Atletizm Federasyonu’nu,

Federasyon Başkanı : Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı’nı,

Yönetim Kurulu : Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu’nu,

IAAF : Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’ni,

EA : Avrupa Atletizm Birliği’ni,

ABAF : Balkan Atletizm Federasyonları Birliği’ni,

MHK : Merkez Hakem Kurulunu,

İHK : İl Hakem Kurulu’nu,

İl Başkanı : Gençlik ve Spor İl Başkanı’nı,

İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürü’nü,

Spor Kulübü : Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş olan spor kulübünü,

İl Temsilcisi : Atletizm İl Temsilcisi’ni,

Hakem : Lisanslı faal atletizm hakemini,

Faal Hakem : Her yıl 1 Ekim ila 30 Kasım tarihleri arasında Federasyon hesabına vize ücretini yatıran ve seminer gören hakemi,

Hakem Denetleyicisi :Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilen ve müsabakalarda görevli hakemleri denetleyen uluslararası hakemi,

Organizasyon Denetleyicisi : Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilen ve

organizasyonları denetleyen uluslararası hakemi,

Ceza Kurulu :Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulu’nu
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Hakem Kurulları

Hakem kurulları

MADDE 5- (1) Hakem kurulları; merkezde, Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem kurullarından oluşur.
Merkez Hakem Kurulunun kuruluşu

MADDE 6- (1) Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulur. Başkanı, Federasyon Başkanı’dır.

(2)Kurul, başkan hariç en az 5, en çok 9 üyeden oluşur. Kurul üyeleri, kendi aralarında bir Asbaşkan ve sekreter seçerler. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Kurul Asbaşkanı toplantıya başkanlık eder.

(3)Merkez Hakem Kurulunun görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresini geçemez. Federasyon Başkanı’nın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde kurulun görevi sona erer. Ancak, yeni Merkez Hakem Kurulu oluşuncaya kadar görevine devam eder.

(4) Kurul üyelerinin görev süresi aşağıda belirtilen durumlarda sona erer;

a)İstifa etmesi,

b)Kabul edilebilir bir mazeret olmadan üst üste üç toplantıya katılmaması,

c)Federasyon Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyeliğinin düşürülmesi,

ç)Üyelik şartlarından herhangi birini kaybetmesi.
Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aranacak şartlar

MADDE 7- (1) Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

a)Uluslararası atletizm hakemi olmak,

b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı’na göre bir defada altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar iconBaşlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar iconBİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar iconAmaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar iconBİRİNCİ BÖLÜM : amaç, kapsam, dayanak ve tanimlar

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar iconBİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar iconBİRİNCİ BÖLÜm amaç, kapsam ve tanimlar


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com