??gьcь ?statistiklerini Geriye Do?ru Dьzeltme Denemesi


sayfa1/6
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6
??gьcь ?statistiklerini Geriye Do?ru Dьzeltme Denemesi:

??gьcь ?statistiklerini Yeniden Dь?ьnmek, Bцlьm II

Yrd. Doз. Dr. Mevlьt Tatl?yer

?stanbul Medipol Ьniversitesi

Ekonomi ve Finans Bцlьmь

mtatliyer@medipol.edu.tr

Giri?

Tьrkiye’de i?gьcь istatistikleri 2000’li y?llarda зe?itli revizyonlardan ve metodolojik de?i?ikliklerden geзmi?tir. Bu dцnь?ьmьn neticesinde de i?gьcь istatistiklerinde ciddi bir k?r?lma ortaya з?km??t?r. Цzellikle 2007 ve 2014 y?llar?nda gerзekle?tirilen revizyonlar neticesinde i?gьcь istatistikleri geriye do?ru olarak s?ras?yla 2004 ve 2005 y?llar?na kadar yeniden tьretilmi?, fakat daha цnceki y?llara ait i?gьcь istatistikleri olduklar? gibi b?rak?lm??t?r. Bu durumun do?al bir sonucu olarak da 2000’li y?llardaki i?gьcь istatistiklerini kendi iзinde de?erlendirme imkвn? цnemli цlзьde zedelenirken, 1990’l? y?llardaki i?gьcь istatistikleriyle kar??la?t?rma imkвn? da bьyьk цlзьde ortadan kalkm??t?r. Fakat, Tьrkiye’de i?gьcь istatistiklerinin de?erlendirildi?i зal??malarda bu цnemli husus gцrьldь?ь kadar?yla hiзbir ?ekilde dikkate al?nmam??t?r (Bkz. Akзorao?lu, 2010; Altuntepe & Gьner, 2013; Ar?, 2016; Ay, 2012; Aydemir, 2013; Bar???k, Зevik, & Зevik, 2010; Зa?kurlu, 2014; Demirba? & Kaya, 2015; Kesici, 2010; Korkmaz & Y?lgцr, 2010; M?hз? & At?lgan, 2010; Murato?lu, 2011; Цzdemir & Y?ld?r?m, 2013; ?ahin, Tansel, & Berument, 2014; Tak?m, 2010; Timur & Do?an, 2015; Uзak & Ertu?rul, 2013; Umut, 2012; Uras, 2016; Uysal & Alptekin, 2009).

Buna ek olarak, bir taraftan tar?m i?gьcь ile tar?m d??? i?gьcь aras?ndaki цnemli yap?sal farkl?l?klar?n bulunmas?, di?er taraftan da Tьrkiye’de tar?m sektцrьnden tar?m d??? sektцrlere geзi?in 1990’l? ve 2000’li y?llarda halen devam ediyor olmas? da Tьrkiye’de i?gьcь istatistiklerinin analizini zorla?t?ran bir ba?ka etmen olmu?tur.

Bu зal??man?n birinci bцlьmьnь te?kil eden ilk makalede (Metodolojik Dцnь?ьmler ve Revizyonlar I????nda ??gьcь ?statistikleri.. ??gьcь ?statistiklerini Yeniden Dь?ьnmek, Bцlьm I) 2000’li y?llarda i?gьcь istatistiklerinde ya?anan k?r?lma зe?itli boyutlar?yla ortaya konmaya зal???lm??t?r. Зal??man?n ikinci bцlьmьnь te?kil eden bu makalede ise 2000’li y?llarda i?gьcь istatistiklerinde ya?anan k?r?lman?n “geriye al?nmas?na”, ba?ka bir deyi?le i?gьcь istatistiklerinin “dьzeltilmesine” dцnьk olarak ad?mlar at?lmaya зal???lacakt?r.

Ku?kusuz bir sorunu ortaya koyabilmek bir mesele ise bu sorunu ortadan kald?racak зцzьmь sunabilmek ba?ka bir meseledir. Цzellikle eldeki s?n?rl? verilerin lo? ?????nda bцylesine bir dьzeltmeyi tam olarak yapabilmenin pek bir imkвn? bulunmamaktad?r. Bu makalede gerзekle?tirilmeye зal???lan ?ey i?gьcь istatistiklerindeki k?r?lmay? “anlaml? bir ?ekilde” telafi etmeye зal??arak mevcut i?gьcь istatistiklerinden “daha bьtьncьl” ve “daha kar??la?t?r?labilir” i?gьcь istatistikleri ortaya з?karmakt?r. Bu noktada belirtmek gerekir ki bu i?i en iyi ?ekilde yapabilecek olan kurum TЬ?K’in kendisidir ve TЬ?K ilerleyen y?llarda bцyle bir hizmeti gerзekle?tirmesi durumunda цnemli bir i?e imza atm?? olacakt?r.

Makalenin birinci bцlьmьnde ilgili literatьre k?saca de?inildikten sonra ikinci bцlьmьnde tar?m ve tar?m d??? boyutlar?nda i?gьcь istatistikleri зe?itli aз?lardan de?erlendirilmektedir. Ьзьncь bцlьmde ise i?gьcь istatistiklerini geriye do?ru dьzeltme denemesi yap?lmaktad?r. Dцrdьncь bцlьmde yap?lan dьzeltmeler ?????nda зe?itli i?gьcь tart??malar? gerзekle?tirilirken, makale sonuз bцlьmь ile nihayete ermektedir.

1. ?lgili Literatьr ve “?stihdams?z Bьyьme”

Tьrkiye’de ekonomik bьyьme ve istihdam dьzeyi (veya i?sizlik oran?) aras?ndaki ili?kinin analiz edildi?i literatьrde genel olarak Tьrkiye’de “istihdams?z bьyьme” ya?and??? ?eklinde sonuзlara ula??lm??t?r. Цrne?in, Цzdemir and Y?ld?r?m (2013) [s]ergilenen yьksek bьyьme rakamlar?na kar??l?k istihdam oran?n?n dь?ьk, i?sizlik oranlar?n?n ise yьksek seyretmeye devam et[ti?ini]” ifade ederken Uysal and Alptekin (2009) ise “yakalan?lan yьksek bьyьme h?zlar?na ra?men bu performans?n ayn? цlзьde istihdama yans?mamas?[n?n] iktisat literatьrьnde yeni bir dцnemin aз?ld???n?n en цnemli gцstergelerinden biri” oldu?u iddias?nda bulunmu?tur. Ar? (2016), “son y?llarda ekonomik bьyьmenin istihdama yans?mad??? bu nedenle istihdam yaratmayan bьyьmenin geзerli oldu?u[nu]” savunurken, Umut (2012) “[ц]zellikle 2001–2007 y?llar? aras?nda kazan?lan yьksek bьyьme oranlar?n?n i?sizli?i azaltamad???[n?] ifade etmi?tir. Зa?kurlu (2014) “Tьrkiye’de reel hвs?la art??? kar??s?nda istihdam art???n?n зok s?n?rl? kald???, hatta baz? y?llar bьyьme olmas?na ra?men istihdam azal??? ile kar?? kar??ya kal?nd???[n?]” sцylerken, Ay (2012) “[e]konomide gerзekle?en bьyьmenin istihdam yaratma[d???n?]” iddia etmi?tir.

Fakat bu analizlerde Tьrkiye’de i?gьcь istatistiklerinde 2000’lerde ya?anan цnemli k?r?lmalar gцrьldь?ь kadar?yla hiзbir ?ekilde hesaba kat?lmam??t?r. Bu ba?lamda, Akзorao?lu (2010) istihdam ve ekonomik bьyьme aras?ndaki ili?kiyi analiz etti?i зal??mas?nda, 1996-2006 sьrecinde reel GSY?H ortalama olarak yьzde 4.62 bьyьrken istihdam?n ayn? sьreзte y?lda ortalama sadece yьzde 0.5 bьyьdь?ьnь ifade etmi? ve sцz konusu “istihdams?z bьyьmeye” зe?itli aз?klamalar getirmi?tir. Fakat, i?gьcь istatistiklerinde 2000’lerde ya?anan k?r?lmay? analize dвhil etmemi?, цzellikle de 2007 revizyonuyla birlikte i?gьcь istatistiklerinde ya?anan dцnь?ьmь de dikkate almam??t?r. Zira revizyon цncesi dцneme ait “anl?k” verilere gцre gerзekten de ilgili sьreзte istihdam oran? y?lda yьzde 0.5 artm?? gцrьnьrken, 2007 tarihli revizyon neticesinde ortaya з?kan yeni i?gьcь istatistiklerine gцre ilgili dцnemde istihdam oran? y?lda ortalama yьzde 0.4 azalm??t?r. ?u halde gцrьlmektedir ki ne revizyon цncesi “anl?k” verileri direkt olarak kullanmak ne de revizyon sonras? verileri direkt olarak kullanmak anlaml? olacakt?r. Zira, Tьrkiye ekonomisinin y?lda ortalama yьzde 4.62 bьyьdь?ь, Tьrkiye nьfusunun da milyonlarca ki?i artt??? bir on y?lda istihdam?n 21-22 milyon dьzeyinde tak?l? kald???n? veya dь?tь?ьnь kabul edebilmek iзin зok kuvvetli delillere sahip olmak gerekmektedir. Fakat eldeki veriler titiz bir ?ekilde analiz edildi?inde ortaya з?kan bulgular bunun tam tersi yцnьndedir: Tьrkiye’de yerinde sayan veya dь?en gerзek istihdam dьzeyi de?ildir. As?l sorun bu noktada “hesaplanan” istihdam dьzeylerinin herhangi bir dьzeltmeye tabi tutulmadan arka arkaya dizilerek kar??la?t?r?lmalar?d?r. Bu зerзevede, denilmesi gerekir ki цrne?in 1996’daki 21.194 milyon istihdam ile 2006’daki “anl?k” verilere gцre 22.330 milyon, 2007 revizyonu neticesinde ortaya з?kan istatistiklere gцre de 20.423 milyon istihdam? birbiriyle direkt olarak kar??la?t?rabilmeye hiзbir ?ekilde imkвn yoktur.

2000’li y?llarda ya?anan istatistiksel dцnь?ьm dikkate al?nmad??? takdirde yukar?da ifade edildi?i ьzere uzun sьreler boyunca Tьrkiye’de neredeyse hiзbir ?ekilde toplam istihdam?n artmad??? ?eklinde bir sonuca ula??labilmektedir. 1996-2006 sьrecinde gerзekten de, “anl?k” verilere gцre istihdam dьzeyi зok зok az artarken, revizyondan geзmi? verilere gцre istihdam dьzeyi bu sьreзte asl?nda azalm??t?r. Fakat bu makalede yap?lan dьzeltmeler ?????nda ortaya з?kan dьzeltilmi? i?gьcь istatistiklerine gцre ilgili sьreзte asl?nda istihdam dьzeyi 2.443 milyon artm??t?r ki bu da y?lda yakla??k 0.25 milyonluk bir yьkseli? anlam?na gelmektedir.

?ahin et al. (2014) de Tьrkiye ekonomisinde ьretim ile istihdam aras?ndaki ili?kiyi 1988-2009 dцnemi iзin inceledikleri зal??mada toplam ьretim ile toplam istihdam aras?nda uzun dцnemli bir ili?ki olmad??? sonucuna ula?m??lard?r. Yine, 1988-2009 dцneminde GSY?H y?lda ortalama yьzde 4 artmas?na ra?men toplam istihdam?n ancak y?ll?k yьzde 1 dьzeyinde artt???n? ifade etmi?lerdir. Fakat, h?zla dцnь?en bir ekonomide verimlilik dьzeyleri ve metodolojik aз?dan istihdam durumlar? birbirinden зok farkl? olan tar?m ve tar?m d??? kesimin bu ?ekilde birlikte de?erlendirilmelerinin mahzurlar? bir yana, 2000’lerde ya?anan цnemli k?r?lmalar? di?er зal??malarda yap?ld??? gibi dikkate almam??lard?r. Bunun sonucunda da 1988-2009 sьrecinde istihdam?n toplamda ancak 3.5 milyon artt??? bir analiz zeminine sahip olmu?lard?r. Fakat ilgili sьreзte bu зal??ma kapsam?nda yap?lan dьzeltmeler asl?nda 5.8 milyonluk bir art??a i?aret etmektedir. Daha da ilginci, asl?nda i?gьcь istatistiklerinde 2009’dan sonra istihdam art???nda цnemli bir z?plama ya?anm?? olmas?d?r. ?lgili sьreзte hem resmi hem de bu зal??ma kapsam?nda ortaya з?kan dьzeltilmi? istatistiklere gцre istihdamda 6 milyonun ьzerinde bir art?? ya?anm??t?r. Bu durum da asl?nda bu зal??ma kapsam?nda defaatle belirtildi?i ьzere 2010 цncesi dцnemde resmi istihdam dьzeyinin gerзekte oldu?undan зok daha az “tahmin” edildi?ine i?aret etmektedir.

Sonuз olarak i?gьcь istatistiklerini olduklar? gibi kullanmaya imkвn bulunmamaktad?r. ??gьcь istatistiklerinin tarihi seyrini izleyebilmek ve buradan politika sonuзlar? з?karabilmek ad?na yap?lmas? gereken ?ey i?gьcь istatistiklerini “dьzeltmeye” зal??makt?r. Bunun iзin de ilk yap?lmas? gereken ?ey i?gьcь istatistiklerini “yeniden dь?ьnmektir”.

2. ??gьcь ?statistiklerini Yeniden Dь?ьnmek

2.1 ??sizlik Oran? ve ??gьcьne Kat?l?m Oran?

Bu makaledeki analize temel te?kil edebilmesi amac?yla цncelikli olarak resmi i?gьcьne kat?l?m oran? ve i?sizlik oran? istatistikleri ortaya konulacakt?r. ?ekil 1’de gцrьlebilece?i ьzere, 1988-99 dцnemine ait i?sizlik oranlar?yla 2000’li y?llardaki i?sizlik oranlar? aras?nda цnemli bir dьzey farkl?l??? bulunmaktad?r.

Siyasi ve ekonomik зalkant?lar?n kol gezdi?i ve Tьrkiye’nin “kay?p on y?l?” olarak adland?r?lan 1990’l? y?llarda i?sizlik oran?n?n 2000’li y?llar?n зok daha gьзlь ve зok daha dinamik ekonomisindeki i?sizlik oran?ndan daha dь?ьk bir seviyede “цlзьlmesi” ilginзtir. Цzellikle, siyasi ve ekonomik зalkant?lar?n iyice yьkseli?e geзti?i 1990’lar?n ikinci yar?s?nda i?sizlik oran?n?n ciddi bir dь?ь?le yьzde 7’nin alt?na inmesi ise цzellikle hayret vericidir. Yine, i?sizlik oran?n?n 1994 krizi akabinde yьzde 9 dьzeyinden yьzde 6’lara dь?mesi de зok ?ьpheli durmaktad?r. Bu noktada yap?labilecek en sa?l?kl? aз?klama, sцz konusu sьreзte i?sizlik oran?nda gerзekte bir dь?ь? ya?anmad???, bunun yerine birtak?m цlзьmsel faktцrler neticesinde i?sizlik oran?nda fiktif bir azalman?n gцrьldь?ь ?eklindedir.

?ekil 1. ??sizlik Oran? Serileri

Kaynak: TЬ?K. Anl?k i?sizlik oran? aз?klanan tarih itibariyle “orijinal” i?sizlik oran? rakam?n? gцstermektedir. 2007 revizyonuna gцre olan i?sizlik oran?, 2007 itibariyle ba?lay?p 2004-2006 aras?n? geriye do?ru revizyona tabi tutarken, 2014 revizyonuna gцre olan i?sizlik oran?, 2014 ile birlikte ba?lay?p 2005-2013 aras?n? ekonometrik tahminle geriye do?ru tahmin etmektedir.

??sizlik oran?n?n 2000 y?l?ndaki metodolojik dцnь?ьmle birlikte h?zl? bir ?ekilde yьzde 10 civar?na з?kmas? ve daha sonraki sьreзte burada tak?l? kalmas? da sцz konusu aз?klamay? destekler niteliktedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki i?sizlik oran?ndaki sцz konusu kal?c? art??? 2001 krizine ba?lamak pek do?ru de?ildir. Zira, 2009 krizinde i?sizlik oran? inan?lmaz bir s?зramayla yьzde 13’ьn ьzerine з?kmas?na ra?men, yine ayn? h?zla eski seviyesine dцnmь?tьr. 2001 krizi de ku?kusuz i?sizlik oran?n? geзici olarak artt?rm?? olmakla birlikte daha sonraki sьreзte i?sizlik oran?nda цnemli dьzeyde bir azalma olmam??t?r. Bu da 2000’lerin ba??nda i?sizlik oran?ndaki kal?c? yьkseli?in 2001 krizine ba?lanamayaca?? anlam?na gelmektedir.

Цte yandan, 1990’lar?n ba??nda tar?m d??? i?sizlik oranlar? ortalama yьzde 14’lьk seviyesi ile oldukзa yьksek bir dьzeyde iken genel i?sizlik oran? yьzde 8’ler dьzeyinde kalm??t?r. Fakat, 2015 y?l? itibariyle tar?m d??? i?sizlik oran? yьzde 12.4 olmas?na ra?men genel i?sizlik oran? ancak yьzde 10.3 olarak gerзekle?mi?tir. Bu da gцstermektedir ki zaman iзinde her iki i?sizlik oran? aras?ndaki makas ciddi цlзьde kapanm??t?r. Bu durumun arkas?nda ise iki neden bulunmaktad?r: Tar?m i?sizlik oranlar?n?n oldukзa dь?ьk tahmin edilmesi ve tar?m istihdam?n?n toplam istihdam iзindeki pay?n?n zaman iзinde ciddi ?ekilde dь?mesi. Bu iki neden mevzubahis makas?n ciddi ?ekilde daralmas?n? sa?lad??? gibi genel i?sizlik oran? rakamlar?n? da ayr?ca bozan bir ba?ka faktцr olmu?tur.

?ekil 2’de ise i?gьcьne kat?l?m oran? serileri bulunmaktad?r. Gцrьldь?ь ьzere, i?gьcьne kat?l?m oran?, i?gьcь istatistiklerinin dьzenli bir ?ekilde tutulmaya ba?lad??? y?l olan 1988’den 2007 y?l?na kadar dьzenli bir ?ekilde dь?mь?tьr. ??gьcьne kat?l?m oran? da bцylece yьzde 58’lik seviyesinden yьzde 44’lere kadar gerilemi?tir. 1990’lar?n ikinci yar?s?nda i?sizlik oran?ndaki azalmada i?gьcьne kat?l?m oran?ndaki dь?ь?ьn de pay? olmakla birlikte, i?gьcьne kat?l?m oran?n?n 1990’lar ve 2000’lerdeki seyri oldukзa ilginз durmaktad?r.

?ekil 2. ??gьcьne Kat?l?m Oran? Serileri

Kaynak: TЬ?K. Anl?k i?gьcьne kat?l?m oran? aз?klanan tarih itibariyle i?gьcьne kat?l?m oran? rakam?n? gцstermektedir. 2007 revizyonuna gцre olan i?gьcьne kat?l?m oran?, 2007 itibariyle ba?lay?p 2004-2006 aras?n? geriye do?ru revizyona tabi tutarken, 2014 revizyonuna gцre olan i?gьcьne kat?l?m oran?, 2014 ile birlikte ba?lay?p 2005-2013 aras?n? ekonometrik tahminle geriye do?ru tahmin etmektedir.

Bцylece i?sizlik oran?nda oldu?u gibi, i?gьcьne kat?l?m oran?n?n seyri de ortada gerзek mi yoksa fiktif mi bir durumun oldu?u noktas?nda soru i?aretlerinin olu?mas?na neden olmu?tur. Bu durum k?smen i?gьcь istatistiklerinin tutulmas?ndaki metodoloji de?i?ikli?iyle izah edilebilecektir. Gerзekten de 2006 y?l?nda “anl?k” i?gьcьne kat?l?m oran? yьzde 48 iken, bu rakam 2007 revizyonuyla birlikte yьzde 46.3’e, 2014 revizyonuyla birlikte de yьzde 44.5’e kadar dь?ьrьlmь?tьr. Fakat i?gьcьne kat?l?m oran?n?n 1990’larda цnemli bir dь?ь? trendinde olmas? sцz konusu revizyonlarla aз?klanamaz.

Bu noktada 1990’lardaki siyasi ve ekonomik bunal?mlar neticesinde i?gьcьne kat?l?m oran?n?n dь?mь? olabilece?i ?eklinde bir yorum yap?labilir. Ku?kusuz bu aз?klaman?n hakikat pay? bulunmaktad?r. Fakat bu aз?klama da 1990’lar?n ba??nda i?gьcьne kat?l?m oran?n?n neden gцreceli olarak yьksek oldu?unu ve neden 1990’lar boyunca neredeyse kesintisiz bir ?ekilde dь?tь?ьnь aз?klayamamaktad?r. Bu noktada yap?labilecek en muhtemel aз?klama ise tar?m?n i?gьcь iзindeki pay?n?n 1990’lar boyunca h?zla dь?mesi ve dь?erken de genel i?gьcьne kat?l?m oran?n? yan?nda sьrьklemesi gibi durmaktad?r ki bu noktaya da gelecek alt bцlьmde temas edilecektir.

2.2 Tar?m ?stihdam? ve Tar?m D??? ?stihdam?n “Hesaplanan” ve “Gerзek” Geli?imi

Tьrkiye 1950’li y?llarda зok bьyьk oranda bir tar?m ьlkesiydi. Bu dцnemde gerзekle?meye ba?layan ekonomik dцnь?ьm, 1980’li y?llarda benimsenen neoliberal ihracat eksenli politikayla birlikte h?z kazanm??t?r. Bu dцnь?ьmьn do?al bir sonucu olarak da tar?m kesiminin ekonomi iзindeki a??rl??? h?zl? bir ?ekilde azalm??t?r. Цte yandan, Tьrkiye nьfusu ve dolay?s?yla i?gьcь sцz konusu sьreзte ciddi ?ekilde artmaya devam etmi?tir. Bьtьn bunlar da i?gьcь istatistiklerinin zaman iзinde dцnь?ьm geзirmesine neden olmu?tur. Цte taraftan, 2000’li y?llarda i?gьcь istatistiklerinin tutulmas?na dцnьk metodoloji ve yakla??mda цnemli de?i?imlerin ya?anmas? i?gьcь istatistiklerinin 1990’l? ve 2000’li y?llarda ya?ad??? “gerзek” dцnь?ьmь цnemli цlзьde зarp?tm??t?r. Bu aз?dan, 2000’li y?llardakiyle 1990’lardaki i?gьcь istatistiklerini kar??la?t?rmada ya?anan problemler daha da derinle?mi?tir.

?ekil 3. Tar?m ?stihdam?n?n Toplam ?stihdama Oran?

Kaynak: TЬ?K ve yazar?n kendi hesaplamalar?. Seri son olarak 2014 revizyonuyla birlikte ortaya з?kan “en gьncel” verilerden hareketle olu?turulmu?tur.

?ekil 3’te rahatl?kla gцrьlebilece?i ьzere 2004 sonras? dцnemde tar?m istihdam?n?n toplam istihdam iзindeki pay? цnceki dцnemle derin bir kar??tl?k iзindedir. Цyle ki 1988-99 sьrecinde ortalama yьzde 44.2 olarak gerзekle?en ve dцnem iзinde yьzde 47 seviyelerinden ancak yьzde 40-41 dьzeylerine kadar inen istihdamda tar?msall?k dьzeyi 2000 y?l?nda metodolojinin de?i?mesiyle birlikte bir anda 4 puandan fazla azalarak yьzde 36 dьzeyine gerilemi?tir. Nьfus projeksiyonlar?nda ya?anan dцnь?ьmle birlikte de 2004 y?l?nda yakla??k 5 puanl?k bir dь?ь? ya?anm?? ve bu oran yьzde 29.1 dьzeyine kadar gerilemi?tir. Цyle ki TЬ?K’in 2004 y?l? iзin ьretti?i eski nьfus projeksiyonuna dayal? olan oran yьzde 32.9 ile “revize edilmi? orandan” tam 3.8 puan daha yьksektir.

Vurgulanmas? gereken bir nokta da 1988-99 dцneminde tar?m istihdam?n?n toplam istihdama oran?n?n k?smen de olsa dь?mesinin arka plan?nda neredeyse sadece tar?m d??? istihdamdaki geni?lemenin bulunmas?d?r. Цyle ki tar?m istihdam? tьm dцnem boyunca oldukзa istikrarl? bir seyir izlemi? ve ortalama 8.8 milyon olarak gerзekle?mi?tir. Bu ortalama rakam 1999 y?l?na ait olan 8.9 milyon rakam?na da зok yak?nd?r. Fakat unutulmamas? gerekir ki Tьrkiye nьfusu bu sьreзte 8 milyon ki?iden fazla artm??t?r. Yani bu sьreзte sцz konusu istatistiklere gцre tar?m istihdam? gцreceli olarak daralm??t?r.

2000’deki цnemli dь?ь?ьn зok bьyьk k?sm? da tar?m istihdam?ndaki istatistiksel daralmadan kaynaklanmaktad?r. Bu y?lda tar?m istihdam? 1999’a k?yasla 1 milyon ki?iden fazla daral?rken tar?m d??? istihdam da 0.6 milyon civar? artm??t?r. Цnceki y?llarda tar?m d??? istihdamdaki y?ll?k ortalama art?? ise 0.34 milyon olarak gerзekle?mi?tir. Tar?m istihdam?ndaki ortalama art?? ise цnceki y?llarda neredeyse yerinde saym??t?r. Bцylece denilebilir ki 2000 y?l?nda ba?layan yeni seriyle birlikte ima edilen ?ey tar?m istihdam?n?n asl?nda san?landan 1 milyon civar? daha az oldu?udur. Цte yandan tar?m d??? istihdam ise, зok kaba bir tahminle san?landan 0.2-0.3 milyon daha fazlad?r. Bu fazlal???n da neredeyse tamam? hizmetler sektцrь kaynakl? olmu?tur.

2004 y?l?ndaki revizyonla birlikte ise toplam istihdam?n asl?nda 2.2 milyon ki?i daha az oldu?u sonucuna ula??lm??t?r. Bu revizyonun yakla??k 1.5 milyonluk aslan pay?na ise yine tek ba??na tar?m istihdam? sahip olmu?tur. Tar?m d??? istihdamdaki 0.7 milyonluk revizyonun da neredeyse tamam? hizmetler sektцrьnde gerзekle?mi?tir. Bцylece, 2004 revizyonu tar?m istihdam?nda bьyьk bir a?a?? yцnlь revizyon daha yaparken, hizmetler sektцrьnde k?smi bir dьzeltme yapm??t?r.

2014 revizyonuyla birlikte tar?m ve tar?m d??? istihdam?n gerзe?e en yak?n ?ekilde цlзьlmь? oldu?u varsay?m?nda bulunuldu?unda, 2004 ve цzellikle 2000 цncesi istihdam verilerine oldukзa ku?kuyla yakla??lmas? gerekmektedir. Ne yaz?k ki mevcut metodoloji ve yakla??m? uygulayarak 2004-05 ve цzellikle 2000 цncesi istihdam istatistiklerini yeniden ьretme ?ans?m?z bulunmamaktad?r. Bu noktada verileri aynen kullanman?n da oldukзa sa?l?ks?z bir yakla??m oldu?u rahatl?kla sцylenebilecektir. Bu aз?dan ne kadar eksik ve genel geзer olursa olsun i?gьcь istatistiklerinde bir “dьzeltme” yapman?n kaз?n?lmaz oldu?u ortadad?r.
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

??gьcь ?statistiklerini Geriye Do?ru Dьzeltme Denemesi iconMetodolojik Dцnь?ьmler ve Revizyonlar I????nda ??gьcь ?statistikleri

??gьcь ?statistiklerini Geriye Do?ru Dьzeltme Denemesi iconYÖnetiCİ asistani mesleğİNİn eğİTİm ve öĞretiMİnde bir uygulama denemesi:...

??gьcь ?statistiklerini Geriye Do?ru Dьzeltme Denemesi iconTürkiye nüfusunun 29’unu 12-24 yaş grubu oluşturmaktadır. Geriye...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com