Uluslararasi finans kurumlarina göre koç, BİRLİkte büYÜk yatirimlar iÇİn en uygun ortak


o.ogren-sen.com > Ekonomi > EvraklarULUSLARARASI FİNANS KURUMLARINA GÖRE KOÇ, BİRLİKTE BÜYÜK YATIRIMLAR İÇİN EN UYGUN ORTAK

Topluluğumuzun şeffaflık ilkesi ile uygulamaya başladığı "Bilgilendirme" toplantılarının ikincisi 9 Kasım 1999 Salı günü Koç Holding Nakkaştepe'de yapıldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temel Atay, dünyanın en büyük finansman kurumlarının yayımladıkları raporlarda Koç Topluluğu'nu birlikte büyük yatırımlar yapılabilecek en uygun ortak olarak tanımladıklarını ifade etti. Atay açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Uluslararası piyasalar, hiçbir teminat istemeden Topluluğumuza, olabilecek en uygun koşullarda kredi vermektedirler. Global pazarlar için yüksek teknoloji ile donatılmış ve müşteri hizmetlerinde üstünlüğü hedefleyen bu yatırımlar Koç Topluluğunun uzun zamandır "Geleceğini Yönetmek" için yapmakta olduğu hazırlıkların bir yansımasıdır.

Krizler her zaman olacaktır. Global şirketler kendilerini ve geleceklerini, krizlere rağmen yönetme kararlılığı içinde olmalıdırlar. Bu gerçeği çok uzun zaman önce yakalamış olan Topluluğumuz, yeni iş alanları ve uluslararası rekabetin gerektirdiği koşulları bünyesine adım adım taşımaktadır. Global pazarların "as oyuncularından" biri olmak yolundaki kararlılığımızı ısrarla sürdürmekteyiz. Topluluğumuz şirketlerinin ihracatının bir milyar dolar sınırına yaklaşmış olması bunun en güzel kanıtlarından biridir.

Herşeyden önce hissedarlarımızla aramızdaki "güven" ortamını, sözünü ettiğimiz bu beklentileri karşılamaya yönelik "yatırımlarımız" ile sürdürmek arzusu ve kararlılığındayız. Daha önce, ulusal ve global kriz ortamına karşın, 2,5 milyar dolarlık yatırımla girdiğimizi açıkladığımız 2000'li yıllara yönelik yatırım toplamı daha yıl bitmeden 3.7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Bugün yine sizlerle paylaşma arzusu içinde olduğumuz "enerji sektörüne" yönelik çalışmalarımız ile "Koç Topluluğunun bilgi ve iletişim çağına" nasıl bir hazırlıkla girdiği konuları bu vizyon zincirinin diğer halkalarını oluşturmaktadır.

Özetleyecek olursak, şu mesajların altını özellikle çizmek arzusundayım: "Şeffaflık, güvenin hammaddesidir." Bizler, Topluluğumuzun tüm faaliyetlerini olumlu/olumsuz ayrımı yapmadan kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Bu, bir yönetim politikası olarak benimsenmiştir.

Hedefimiz;

Yerli piyasada olduğu gibi Global pazarlar için de kendimizi sürekli yenilemek, araştırma ve geliştirme merkezli yatırımlar ile bu pazarların as oyuncularından biri olmak,

Ve bu hedefe giden süreçte kendimizi "bilgi teknolojileri" ile donatmak bilgi toplumunun alt ve üst yapısı ile özdeşleşmektir.FİNANSMAN GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI KUTSAN ÇELEBİCAN'IN AÇIKLAMASI

Koç Holding Finansman Grubu Başkan Yardımcısı Kutsan Çelebican, siyasi istikrarın getirdiği güven ortamı içinde yabancı yatırımcıların Türkiye'yi diğer, gelişmekte olan pazarlar" dan farklı görerek ilgi duymaya başladıklarını, IMF ile anlaşmaya varılacak olması ile uluslararası piyasalarda önümüzün açılacağını belirterek gerçekleşen bir kredi anlaşması hakkında şu bilgileri verdi:

"Hatırlanacağı üzere, bir süre önce Koç Holding tarafından Citibank'a 100 milyon dolar tutarında bir sendikasyon oluşturma yetkisi verilmişti. Bu amaçla başlatılan çalışma önde gelen 12 uluslararası bankanın katılımı ile ve öngörülen miktarın üzerinde ve 110 milyon dolar gerçekleşti. Kredi sözleşmesini Cuma günü Londra'da imzaladık. 370 gün vadeli, genel ve ticari finansman amaçlı kredinin faizi LİBOR + % 1.45 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Bu finansman, bankalar dışında bir kuruluşa verilmesi ve ipotek, garanti mektubu v.b. gibi bir garanti karşılığı olmaması yönünden önem taşımaktadır. Bugün geçerli piyasa koşulları için uygun bir fiyatla sağlanmıştır. Citibank "Arranger" olarak, liderliğindeki sendikasyonda;

Morgan Guaranty Trust Company of New York (JP Morgan)
Barclays Bank
The Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd.
Paribas - (Swiss) S.A
Credit Lyonnais
Credit Agricole Indosuez
The Fuji Bank Limited
INF Bank N.V.
The ai-Ichi Kangyo Bank, Limited
ve "Manager" olarak
Credit Suisse First Bostan
Nateıis Banque gibi önde gelen uluslararası bankalar yer almışlardır.
Bu sendikasyon,

Herhangi bir garanti karşılığı olmaması,
Uluslararası piyasalarda Koç Topluluğu'na duyulan güven,
Türk ekonomisinde olumlu gelişmeler beklentisi,
Bankalar dışında sanayi kuruluşlarının da uluslararası piyasalardan yeniden kaynak sağalma olanağının bulunduğu,
Piyasa koşullarına göre uygun fiyat olması,

Yönlerinden değerlendirilmelidir.9 AYLIK MALİ SONUÇLAR

Koç Holding Denetim ve Mali Grup Başkanı Nevzat Tüfekçioğlu Topluluğumuz 9 aylık mali rakamlarını açıkladı. Tüfekçioğlu özetle şu bilgileri verdi:

"- Topluluğa dahil şirketlerin 9 aylık kombine satışları 8.035 milyar dolar olup bu tutar geçen yılın aynı döneminden % 17 daha düşüktür. 9 aylık neticeler üzerine yıl sonu itibariyle yapılan projeksiyona göre satış hacminin 11 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu satış hacmi geçen yıla göre % 9 dolayında bir küçülmeyi ifade etmektedir. Sektörler itibariyle bakıldığında geçen yıla göre daralma ağırlıklı olarak Otomotivde müşahade edilmektedir. Topluluk ihracat tutarının da önceki yıldan % 4 fazlası ile 836 milyon Dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Ekonomide yaşanan durgunluğun hafiflemesinin beklenildiği bir ortamda gerçekleşen deprem, krizden çıkışı ekonomik ve psikolojik olarak menfi etkilemiştir.

Satış hacimlerindeki ve karlardaki menfi gelişmelere rağmen topluluk şirketlerinin mali bünyelerinin kuvvetli tutulması sağlanmıştır. Grup şirketlerince kullanılmış olan 100 milyon dolar kredi vadesinde faizi ile birlikte ödenmiştir.

Değişik sektörlere ait iştirak portföyüne sahip Koç Holding'in 9 aylık karı ise geçen yıldan % 65 fazlası ile 31.5 trilyon liradır.

Sayın Necati Arıkan geçen toplantımızda mevcut işlerimize 1998-2000 döneminde 2.5 milyar dolarlık yatırım yapılmakta olduğunu bildirmişti. Bu yatırım programımıza ilave olarak kesinleşen enerji projelerimizin yatırım tutarı 1.200 milyon dolar olacaktır. Bu suretle yatırım hedeflerimiz 3.7 milyar dolara ulaşmaktadır.

ENERJİ YATIRIMLARI VİZYONU

Koç Topluluğunun, Türkiye'nin enerji sorununa çözüm getirmeye katkıda bulunmak ve yeni iş sahaları açmak amacı ile enerji sektörünü 1996 yılı sonlarında stratejik sektörlerinden biri olarak belirlediğini açıklayan Koç Holding Enerji Projeleri Koordinatörü Deniz Ünal, 1997 yılından itibaren mevcut ve kurulacak enerji santralları ihalelerini kazanarak işletilecek santralları şöyle sıraladı:

 

KAPASİTE

DEVİR BEDELİ

YATIRIM

TOPLAM

ENTEK

100 MW

-

100

100

KANGAL

450 MW

125

198

323

SEYİTÖMER

600 MW

200

*

*

TUFANBEYLİ 336 MW

-

477

477

 

TOPLAM

1.496 MW

325

1.056

1.381

Ünal, hedefler ve beklentilerle ilgili şunları söyledi:

"- Topluluğun, Elektrik üretimi konusunda bundan sonraki hedefi, Türkiye'nin 2005-2010 yılında erişmesini planladığı toplam 30000 MW'lık kurulu gücün % 10'unu üretiyor olmaktadır. Bunun için şu anda varılan ve ağırlığını kömür santrallarının teşkil ettiği kapasiteyi, doğal gazlı santrallarla iki katına çıkarmaktadır.

Diğer önemli bir topluluk hedefi ise; Türkiye'nin doğal gaz kaynak çeşitlendirmesini sağlayacak, Türkiye'ye ucuz, kesintisiz doğal gaz temin edebilecek doğal gaz projelerini gerçekleştirecek konsorsiyumlarda yer almak, öncülük etmek ve projeleri geliştirmektir.

Enerje sektörü olsun ya da olmasın her türlü özelliştirme vb ihalelere katılacak firmalar finansman, kadro, bilgi birikimi, teknik kapasite yönü ile ön elemeden geçirilmelidir.

Özelleştirme sürecine giren kömür santralları gibi, doğal gaz santrallarının da ihalesi bir an önce yapılmalıdır.

BİLGİ VE İLETİŞİMDE YENİ ADIMLAR

Koçsistem Genel Müdür İ.Bülent Gönç, bilgi çağına girerken Koç Topluluğu'nun dünya ile entegre olmak için yaptığı çalışmaları açıkladı.

Bülent Gönç özetle şunları söyledi: "Küresel rekabette firmalar için hayatta kalmak gün geçtikçe daha zor hale geliyor. Teknolojinin hızlı gelişmesini yakalayamayan firmalar ayakta kalmakta zorlanacaklar.

Bilgi teknolojileri ve onun hayata getirdiği katma değeri yakalamak artık bir lüks değil, zorunluluktur.

INTERNET DÜNYAYA YENİ KAPI AÇMIŞTIR:
Elektronik Ticaret
Bugün e-ticaret hacmi 180.000 $'dır.
2002 yılında 1 trilyon $ olacaktır.


Koç Topluluğu gelecek planları doğrultusunda yeni iş alanları geliştirirken şu strateji belirlenmiştir:


1. Küresel rekabete hazır olmak; müşteri kitlesine de bu doğrultuda hizmet vermek.
2. Bu rekabet ortamında bilgi teknolojilerini en gelişmiş düzeyde kullanmak,

Elektronik iş yaşamında rakiplerin önüne geçmek için; Bilgi'ye, esnek ve geniş kapsamlı erişim ihtiyacı vardır. Bilgi çağında iş dünyasında Stratejik Bilgi firmaların en önemli girdisini ve rekabet gücünü oluşturacaktır. Koç Topluluğu, "Koç-net" projesi ile iş dünyasına bilgi toplumun gereklerinin en gelişmişini sunmak üzere 1996'da kurulmuştur. Koç.net, "bugün" yurt çapında 9 ilde 10 erişim noktası, 400'ün üzerinde kurumsal erişim, 3.500'e ulaşan bayi ve yan sanayi iletişim ağı, yüksek performansta yedek hatlar ile Türkiye'nin en hızlı omurgası Internet üzerinden finans, siyaset, spor ve aktüalite bilgileri sağlamak hizmeti sunmaktadır.
KOÇ TOPLULUĞU VE VEHBİ KOÇ VAKFI'NCA SEKİZ YILLIK EĞİTİME DESTEK AMACIYLA "YAP-DEVRET-SAHİP ÇIK" İLKESİ İLE YAPTIRILAN 12 KOÇ İLKÖĞRETİM OKULUNUN AÇILIŞLARI TAMAMLANDI

Van'da yaptırılan Van Koç İlköğretim Okulu 30 Eylül 1999 günü Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı, Van Valisi Abdülkadir Sarı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M.Koç ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel'in yanısıra çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle açıldı.

Törende bir konuşma yapan Rahmi M.Koç Türkiye'nin dört bir yanında yaptırdıkları 12 ilköğretim okulu aracılığı ile sekiz yıllık eğitime verdikleri destekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek özetle şunları söyledi:

"Doğu ve Güneydoğu'nun Van, Elazığ, Silopi ve Şanlıurfa illerinde yaptırdığımız Koç İlköğretim Okulları bu bölgedeki kalkınmaya katkıda bulunacaktır.

Eğitimin, memleket için ne kadar önemli olduğunu, birçok sorunun altında eğitim eksikliği bulunduğunu babamızdan öğrenmiştik.

Bu nedenle, Türkiye'nin muhtelif vilayetleinde ve tercihan fabrikalarımızın olduğu bölgelere 15 okul yaptırmaya karar verdik.

Her ne kadar okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na devir edeceksek de üzerlerinde daima gözümüz ve kulağımızın olmasını öngördük.

Yani "Yap-Devret-Sahip Çık" modelini yarattık. O yöredeki gençlerimize kendimizi daha yakından tanıtmayı arzu ettik. 17 milyon dolar tahsis ettiğimiz toplam projenin maliyeti 26 milyon dolara çıktı. Bu münasebetle, babamız, rahmetli Vehbi Koç'u anmadan geçemeyeceğim.
Eğitime o kadar inanmıştı ki, memleketin kalkınmasında iyi eğitilmiş insanın şart olduğunu söylerdi. Sermaye bulunur, ekipman alınır, teknoloji transfer edilir fakat iyi yetişmiş insan kolay kolay bulunmaz, derdi. Kendisi ilk hayrını, 1951 senesinde Ankara talebe yurdu ile yaptı. 1969 senesinde de Türkiye'nin ilk vakıflarından biri olan, Vehbi Koç Vakfı'nı kurdu. Vakfın şu andaki mal varlığı 650 milyon dolardır ve Avrupa'nın 7'inci vakfıdır. Amerika'daki vakıflar arasında da ilk 100'e girmektedir.

Vakfımız, eğitim başta olmak üzere sağlık ve kültüre büyük yatırım yapmaktadır. Koç Özel Lisesi, Koç Üniversitesi, hemşirelik yüksek okulu, bunun örnekleridir. Hayır yapmak, insana büyük bir haz veriyor. Yaptıkça da daha çok hayır yapma arzusu insanın içinde doğuyor.

Vehbi Koç Vakfı, nemasını büyük ölçüde Koç şirketlerinden temin etmektedir. Dolayısı ile şirketlerimizin kaynak yaratması, vakfımızın daha çok yatırım yapmasını sağlayacaktır.

Koç Holding Vakıflar Başkan Yardımcısı Evren Artam yaptığı konuşmada Vehbi Koç Vakfı'nın gerçekleştirdiği projelerde eğitimin öne çıktığını belirtti ve hizmete açılan okullar hakkında bilgi verdi.

Van Valisi Abdülkadir Sarı'nın konuşmasından sonra kürsüye gelen Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu Türkiye'nin 8 yıllık kesintisiz temel eğitimle birlikte bir devrim, yeni bir çağ başlattığını söyledi. Bu yıl devlet millet işbirliğiyle 40 bin dersliğin hizmete sokulduğunu belirten Bostancıoğlu her derslikte 30 öğrenci olması halinde 1 milyon 200 bin öğrencinin eğitim göreceğini ifade ederek şunları ekledi:

"1 milyon 200 bin öğrenci Avrupa'da 4 ülkede eğitim gören çocukların sayısıdır. Biz bunu bir yılda devreye soktuk. Sadece devletin gücüyle değil, eğitime gönül verenlerin katkılarıyla"

Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı da başta Koç Topluluğu olmak üzere eğitime gönül veren kuruluş ve kişilerin okullar açtığını belirterek hükümet olarak 8 yıllık temel eğitime ağırlık verilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

450 öğrencinin eğitim gördüğü Van İlköğretim Okulu'nun açılış kordelasını Bakanlar Gaydalı ve Bostancıoğlu ile Rahmi M.Koç birlikte kesti. Koç minik öğrencilerin kendisine gösterdiği sevgi gösterileri karşısında hayli duygulandı ve Bostancıoğlu ile birlikte onların arasına girip hatıra fotoğrafı çektirdi.ÖĞRETİME AÇILAN KOÇ İLKÖĞRETİM OKULLARI

1999-2000 eğitim yılında hizmete açılan Bursa Orhangazi , Ankara Sincan, Eskişehir İnönü, Elazığ İlköğretim Okullarından sonar 5 Ekim'de Bursa Yenişehir, 6 Ekim'de Bursa İnegöl ve Bursa Nilüfer Koç İlköğretim Okulları'nın açılışları gerçekleştirildi.

18 Ekim'de Bolu'da, 20 Ekim'de Şırnak Silopi, 22 Ekim'de İstanbul B.Çekmece'de ve Kocaeli Gebze'de Koç İlköğretim okulları hizmete açıldı.

5 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen ve TAT tarafından yaptırılan Bursa Yenişehir Koç İlköğretim Okulu'nun açılışına Koç Holding Tüketim Grubu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ve TAT Fabrikası Genel Müdürü Namık Bayraktaroğlu katıldılar.

Türk Demir Döküm'ün yaptırdığı İnegöl Koç İlköğretim Okulu'nun 6 Ekim 1999, Salı günü gerçekleştirilen açılışında ise Koç Holding İnşaat ve Maden Grubu Başkanı Mustafa V.Koç ve Türk Demir Döküm Genel Müdürü Melih Batılı hazır bulundu. Migros'un yaptırdığı Şırnak Silopi Koç İlköğretim Okulu'nun 20 Ekim günü yapılan açılış törenine Şırnak Valisi Hüseyin Başkaya, Silopi 23. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeki Durlanık, Koç Holding Tüketim Grubu Başkanı Cengiz Solakoğlu'nun yanısıra, Migros Türk Genel Müdürü Bülend Özaydınlı ve davetliler katıldı.

Aynı gün Gebze'de Gazal tarafından yaptırılan Koç İlköğretim okulunun açılışına Kocaeli Valisi Kemal Önal, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Ömer Koç ve yöneticiler katıldı.

İstanbul B.Çekmece Kavaklı'da Beko tarafından yaptırılan okulun açılış töreni 22 Ekim günü gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Erol Çakır, İstanbul M.Eğitim Müdürü Ömer Balıbey'in katıldığı törende Beko Elektronik Genel Müdürü Aydın Çubukçu ve Koç Holding Vakıflardan sorumlu Başkan yardımcısı Evren Artam birir konuşma yaptılar.VEHBİ KOÇ VAKFI VE FIAT FİRMASININ KATKILARIYLA YENİLENEN İTALYAN HASTANESİ KANSER HASTALARININ HİZMETİNDE

Vehbi Koç Vakfı'nca Fiat'ın katkılarıyla yenilenen İtalyan Hastanesi Giovanni Alberto Agnelli Binası, İtalya Dışişleri Bakanı Lamberto Dini ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş tarafından kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla 18 Kasım 1999 Perşembe günü açıldı.

Adını genç yaşta kansere yenik düşen Fiat'ın veliahtından alan binanın açılış törenine Agnelli'nin güzel eşi Avery Howe, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel de katıldı. 185 yıllık hastane, onkoloji (kanser) ağırlıklı hizmet verecek.

Rahmi M.Koç törende yaptığı konuşmada, İtalyan Konsolosluğu'ndan uzun süre ile kiralanan bu tarihi sağlık kurumunun baştan sona yenilendiğini açıkladı. Bu proje için 3 milyon doları Fiat'tan olmak üzere toplam 9 milyon dolar harcadıklarını kaydeden Koç, Onkoloji Merkezi'ne de genç yaştan kanserden ölen Fiat'ın sahiplerinden Giovanni Alberto Agnelli'nin ismini verdiklerini bildirdi.

Törene katılan İtalyan Dışişleri Bakanı Lamberto Dini de, onkoloji ve rehabilitasyon merkezlerinin en gelişmiş tıbbi teçhizatlı örnekleri arasında yer aldığını belirterek, "Bu güzel ve acılı ülkenin bugünlerde yaşadığı trajedi karşısında tabii ki daha fazlasını yapmak ve çabalarımızı yoğunlaştırmak istiyoruz. Amacımız, bu cesur halka daha fazla acı, mahrumiyet ve matem yaşatmamak" dedi. Dini, 185 yıllık geçmişi olan hastanenin, İstanbul'un en eski İtalyan müessesesi ünvanına sahip olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Osman Durmuş da konuşmasında, son yıllarda özel sektörün sağlık alanında yaptığı yatırımların güzel bir yarış başlattığını söyledi. Durmuş, Amerikan Hastanesi ile başlayan bu yarışın İtalyan Hastanesi ile övünülecek bir noktaya geldiğini söyledi.

Hastanenin açılış kurdelası, İtalya Dışişleri Bakanı Dini, Sağlık Bakanı Durmuş, Rahmi M.Koç ve Agnelli ve Semahat Arsel tarafından kesildi. 

BEKO ELEKTRONİK VE TÜRK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ TÜSİAD-KALDER BAŞARI ÖDÜLÜ ALDI

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Kalite Derneği (KalDer) tarafından 1993'den beri verilen Ulusal Kalite Ödülleri'nin sekizincisi 4 Kasım 1999 günü Kalite Kongre'sinin kapanışında düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl büyük ölçekli kuruluşlar kategorisinde Kalite Büyük Ödülü'ne layık firma bulunmazken, finale kalan Topluluğumuz şirketlerinden Beko Elektronik ve Türk Elektrik Endüstrisi'ne Başarı Ödülü verildi.

Ödül töreninde TÜSİAD Başkanı Erkut Yücaoğlu ve Kal-Der Başkanı dr.Yılmaz Argüden birer konuşma yaptılar.TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZİ MİGROS 27 AĞUSTOS'DA ANKARA'DA AÇILDI

Türkiye'nin en görkemli ve en büyük alışveriş merkezi olan Migros Alışveriş Merkezi-Ankara; Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle içinde bulunduğu yas gözönünde tutularak sessiz bir şekilde kapılarını Ankara'lılara açtı.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M.Koç tarafından yapılması planlanan açılış töreni deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

1994 yılında Ankara'nın en büyük süpermarket Migros-Maltepe Ankaralı Vehbi Koç tarafından büyük bir tören ile açılmış ve binlerce Ankaralı bu büyük mağazayı doldurmuştu. Bu kez Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi ve en büyük Migros'u olmasına rağmen Ankara'da İstanbul ve Konya yollarının kesiştiği Emniyet Sarayının yanında sessiz bir ihtişam ile açıldı. Yaklaşık 1000 kişinin istihdam edildiği merkez, büyüklüğü, sunduğu teknolojik avantajlar, çeşitlilik nedeniyle Başkent'te önemli bir ticaret merkezi olarak görülüyor, kültürel ve sosyal faaliyetleri geniş ölçekte kucaklayabilmek için her türlü olanak sağlanacak şekilde tasarlanmış.

126.600 metrekarelik kapalı alana sahip bu alışveriş merkezi Türkiye'deki en büyük Migros'unu barındırıyor ve Alışveriş Merkezinde tüm ünlü isimler yer alıyor. Bunlardan bazıları; Mudo City, Çarşı, Vakkoroma, Toys R'US ve daha 125 diğer ünlü isim. Food-court alanında toplam 18 restaurant Türk ve enternasyonal damak tadına hitap eden ürün yelpazesi ile aynı anda 1200 kişiye hizmet sağlıyor. Terzi, kuru temizleme, kuaför, anahtarcı, lostra salonu gibi gündelik servis ihtiyaçları da unutulmamış, merkezde bu tür günlük ihtiyaçlar için de değişik birimler hizmet sağlıyor.

Alışveriş merkezinin en büyük mağazası ve Türkiye'nin en büyük Migros'u olma özelliğini koruyan Migros, Ankara'lılara Dünyanın en ileri teknolojik yeniliklerini bu yeni alışveriş merkezinde sunuyor ve teknoloji üssü olarak görülüyor. Migros'da Avrupa'nın ilk kasiyersiz self servis kasaları yer alıyor. Migros Club kartı olan müşterilerden Migros'dan son iki ayda en az 130 milyon TL'lik alışveriş eden müşteriler mağaza girişinden aldıkları el bilgisayarları ile mağaza içinde hem alışverişlerini yapıyorlar hem de alışverişleri sırasında el bilgisayarları ile aldıkları ürünleri sepete koydukça otomatik olarak kaydediyorlar ve özel kasalardan çıkarken Migros Club kartlarının eşliğinde kredi kartlarını kullanarak hızlı bir şekilde alışverişleri tamamlıyorlar. Mağaza içinde alışvreşi yaparken küçük bilgisayarları ellerinde taşımak istemeyen müşteriler ise gene özel kasalara gelerek kasiyerin olmadığı ortamda aldıkları ürünleri kendileri kasaya otomatik olarak okutarak ve tartarak satış işlemlerini kasiyerden bağımsız olarak yapabiliyorlar. Mağaza içine serpiştirilmiş özel cihazlardan ise Migros Club sahiplerinin kartlarına ilişkin bilgi almaları olması. Elektronik raf etiketlerinin yer aldığı Migros'da satışda olan ürünler piyasanın en düşük fiyatları ile müşterilere sunuluyor. Böylece teknolojinin getirdiği avantajlar tüketicilere düşük fiyatlarda aksettirilmeye çalışılıyor. Migros'un tüm büyük mağazaları gibi Migros Alışveriş Merkezi Ankara'da da uydu aracılığı ile videokonferans sistemi bulunuyor, kameralarla yapılan interaktif bağlantılarla, mağaza diğer Migros'lara ve Genel Müdürlüğe görüntülü olarak bağlı bulunmakta ve yüzyüze görüşmeler sağlanabilmektedir.
VEHBİ KOÇ VAKFI AMERİKAN HASTANESİ'NİN YENİ BİNASI AÇILDI

VEHBİ KOÇ VAKFI AMERİKAN HASTANESİ'NİN YENİ BİNASI KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI RAHMİ M.KOÇ VE ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA SARIGÜL'ÜN KATILDIĞI BİR TÖRENLE AÇILDI. AMERİKAN HASTANESİ BU YENİ BİNA İLE "TOPLAM SAĞLIK HİZMETİ" VEREN BİR MERKEZ HALİNE GELİYOR…

"Mükemmeliyet merkezi" olma amacıyla hizmet veren Amerikan Hastanesi'nin "toplam sağlık hizmeti" anlayışı çerçevesinde en son teknoloji ile donatılan yeni bölümlerinin açılışı, 21 Ekim 1999 Perşembe günü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M.Koç ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından yapıldı. Amerikan Hastanesi'nde yapılan açılış töreninde konuşan Rahmi M.Koç, Amerikan Hastanesi'nin "toplam sağlık hizmeti" veren örnek bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflediğini belirterek, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nin bu yatırım sonucu elde edeceği katma değerin, bundan sonraki yatırımlar için kullanılacağını söyledi. Güzelbahçe Hastanesi'ni, Vehbi Koç Vakfı için Semahat ve Dr.Nusret Arsel'in satın aldığını, bu Hastane'nin Koç Üniversitesine bağlı olarak "Semahat ve Dr.Nusret Arsel Sağlık Yüksek Okulu" olacağını ekleyen Koç, İtalyan Hastanesi'nin de Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi bünyesine katıldığını ve Kasım ayında hizmete girmesi planlanan 50 yataklı bu hastanenin, bir Onkoloji ve Rehabilitasyon Hastanesi olacağını belirtti. Rahmi M.Koç, sağlık alanında yapılan bu yatırımların tamamının 65 milyon dolardan fazla olacağını, bunun 10 milyon dolarının Semahat ve Dr.Nusret Arsel tarafından karşılandığını, 3 millyon dolarının da FIAT fonundan geldiğini söyledi. Doktorlar, sağlık profesyonelleri ve iş çevrelerinden temsilcilerin katılımıyla yapılan açılış töreni, Vehbi Koç Vakfı ve Amerikan Hastanesi'ni tanıtan filmin izlenmesi ile devam etti. Tören, konukların Hastane yöneticileri ile birlikte yeni bölümleri gezmesi ve ayrıntılı bilgi almasıyla sona erdi.

RAHMİ M.KOÇ'UN KONUŞMASI

Sayın Şişli Belediye Başkanı, Muhterem Misafirler, Değerli Basın Mensupları,
Amerikan Hastanesi Doktorları, İdarecileri ve Hemşireleri, Amerikan Hastanesi'nin yeni inşaa edilen binasının açılışı için biraraya gelmiş bulunuyoruz.
Hoşgeldiniz!
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım! Şöyle geriye dönüp bir baktım. Amerikan Hastanesi İdare Heyetine (o zamanki Admiral Bristol Hastanesi) 1966'da babam Vehbi Koç'un arzusu üzerine girmiştim. Bütün ömrü boyunca, insan sağlığı konusuna önem veren babamın, herhalde bir bildiği vardır dedim ve işe soyundum.
İlk Türk başkanı olarak seçilen Eli Acıman Bey'den başkanlığı 1989'da devir aldım.

O zamanlar Admiral Bristol Hastanesi, Alman, Fransız, İtalyan ve Bulgar Hastaneleri dışarıdan gelen yardımlar ile Türklere pek muhtaç olmadan yaşayabiliyorlardı. Hastanemizin en büyük geliri Amerikan Yardım Heyeti (AID)'den ve de Amerika'daki Hastane Vakıf Fonu Neması'ndan geliyordu. Zamanla Türklerin hayat standartı yükseldi. Amerika'da ekonomik kriz başladı. Sıkılan kemerlerden bir tanesi de Amerikan Hastanesi'ne yardımı büyük ölçüde kısmaları oldu.

Maddi krize giren Amerikan Hastanesi 1995 senesinde benim israrım ve rahmetli Vehbi Koç'un arzusu hilafına Vehbi Koç Vakfı'na geçti. Fransız Hastanesi'nin gayrımenkulu satıldı.

Bulgar Hastanesi'ni Türkiye Gazetesi satın aldı. Alman Hastanesi el değiştirdi. Türklere geçti. Italyan Hastanesi hemen kapandı. Şimdi yeni bir döneme girdik.
Hastane yatırımlarının teşvik görmesi ve sağlık sigortasının başlaması ile diğer sanayi kollarında olduğu gibi bu konuda da şiddetli bir rekabet başladı.
Biz de buna ayak uydurmak için yeni bloğu inşaa ettik.
Güzelbahçe Hastanesi'ni Semahat ve Dr.Nusret Arsel satın aldılar.
Ayrıca İtalyan Hastanesi'ni uzun vadeli kiraladık.
Güzelbahçe Hastanesi, Koç Üniversitesi'ne bağlı olarak "Semahat ve Dr.Nusret Arsel Sağlık Yüksekokulu" olacak. Kasım ayı içerisinde temelini atacağız.
İtalyan Hastanesi'nde, en modern teknikle çalışacak "Giovanni Alberto Agnelli Jr.Onkoloji Merkezi" kuruyoruz. Ayrıca Rehabilitasyon Merkezi ve Evde Bakım Ünitesi de olacak. Burayı da 18 Kasım'da halkımızın hizmetine açacağız.
Böylece sağlık alanındaki her türlü ihtiyaca cevap vermiş olacağız.
Biz de umumiyetle bütçeler tutmaz.
Bu 3 proje için 65 milyon dolardan fazla yatırım yapmış olacağız. Bunun 10 milyon dolarını Semahat ve Dr.Nusret Arsel finanse ediyorlar. 3 milyondoları da Fiat fonundan geliyor.


Tüm renavasyon tamamlandığında, sadece Amerikan Hastanesi'nin yatak adedi 110'dan 325'e çıkmış olacak. Bu, dünya ekonomik ölçülerine uyuyor. Bütün bu yatırımları niçin yapıyoruz? Halkımıza en ileri sağlık hizmetini sunarak, onların yurtdışına gitmeye mecburkalmamaları için yapıyoruz. Tabii, sadece finansmanı yapmakla iş bitmiyor. Bir de insan faktörü vardır. Huzurunuzda, bu projenin tamamlanması için geceli gündüzlü çalışan Müşavirimiz, George Rountree, Yeni Genel Müdürü Talat Pekelman, Proje Koordinatörü Fahrettin Ayanlar, Garanti İnşaat çalışanları, yatırımı organize eden Evren Artam'a teşekkürleimi sunarım.

Davetimizi kabul edip, günün bu saatinde buraya teşrif ettiğiniz için candan teşekkür eder, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım.TOPLULUĞUMUZDA BİR İLK'E İMZA: ADANA TUFANBEYLİ YAP-İŞLET-DEVRET (BOT) MODELİ TERMİK SANTRALI İHALESİ KAZANILDI.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından Yap-İşlet-Devlet (BOT) modeli ile ihaleye çıkarılan Adana Tufanbeyli Termik Santralı ihalesi Koç Holding, Demir Export A.Ş. ve Societe Nationale D'Electricite Et De Thermique (SNET)'den oluşan konsorsiyum tarafından kazanılmıştır. Bu konudaki resmi açıklama 11 Ağustos 1999 tarihinde Holding'e bildirilmiştir.

Böylece Koç Holding olarak daha önceden kazanılan 450 MW'lık Kangal ve 600 MW'lık Seyitömer Termik Santralları ile yıl ortasında devreye giren 120 MW gücündeki Entek ile Topluluun fiili termik santral kapasitesi 1510 MW'a ulaşmıştır.

Sözkonusu Santral, Koç Topluluğu'nda Yap-İşlet-Devret modeli ile kazanılan ilk ihale olması münasebetiyle ayrı bir önem taşımaktadır.

Tufanbeyli Santralı ihalesi için hazırlıklar, daha önceki santral ihalelerinde olduğu gibi Enerji ve Çevre Koordinatörlüğü ile Demir Export şirketimizin ortak çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir.

Proje, 336 MW gücünde kurulacak santral ile maden sahalarının 20 yıl süre işletilerek, süre sonunda ETKB'e devir edilmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda yılda ortalama 3.75 milyon ton kömür yakılarak, üretilecek olan 2 milylar kWsaat civarındaki elektrik enerjisi TEAŞ'a satılacaktır.

Santralın çalışması sırasında oluşacak olan kükürt dioksit gazları, baca gazı arıtma tesisi kurulması gerekliliğini ortadan kaldıran ve bu gazları kaynağında önleyen sirkülasyonlu akışkan yatak sisteminin (CFB) uygulanması ile sağlanacaktır. Bu sistem ile atmosfere bırakılan emisyonlar istenilen değerlere getirilirken, diğer taraftan da bir tür katı atık olan alçı taşının oluşumu engellenmektedir. Projede baca gazları ile birlikte çevresel açıdan önem taşıyan tüm konularda Dünya Bankası ve Türkiye Standartları'na uygunluk sağlanacağı taahhüt edilmiştir.

Kangal ve Seyitömer'de olduğu gibi santral bünyesinde kullanılacak olan kömürün proje sahasındaki maden alanından çıkartılması ve işlenmesi Demir Export şirketimiz tarafından yapılacaktır. Santral ise; konusunda uzman ortağımız olan, Fransız devlet santral ve kömür işletmecisi SNET şirketi tarafından işletilecektir. Koç Holding'in projeye iştiraki ve santrala yapılacak olan yatırım Zinerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu projenin toplam yatırım tutarı 480 milyon dolar olup; yatırımın % 28'inin öz kaynaktan, % 72'sinin ise uluslararası kredilerden karşılanması planlanmaktadır.TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI DEPREMZEDELER İÇİN "HAYAT PROJESİ" Nİ BAŞLATTI
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, depremzedelere dönük "Hayat Projesini" uygulamaya koydu.

Vakfın tüm gönüllü kişi ve kuruluşlarla paylaşacağı proje, mağdur durumdaki kişilere geçici çözümler bulmaktan ziyade uzun vadeli çözüm üretmeyi amaçlıyor.

HAYAT Projesi adı verilen bu uygulama ile

1. TEGV'na yerel yönetimlerce tahsis edilecek yaklaşık 10 dönümlük arazilerde 50-100 ailenin bakınabileceği, tüm alt yapısı düzenlenmiş prefabrik konutlar oluşturulacaktır. Konutlar ailenin büyüklüğüne göre 1-2 odadan, tuvalet , banyo ve mutfaktan müteşekkil olacaktır. Araziler özellikle yerleşim bölgelerine yakın yerlerde temin edilecek, böylelikle mağdur kişilerin kendi çevreleri ve topraklarından uzaklaşmamaları sağlanacaktır.

2. Temel ihtiyaçlar olarak ısıtma, su, komunikasyon sistemleri yaşamı kolaylaştıracaktır.

3. Aile seçiminde çeşitliliği sağlayacak bir anlayışla, her yaş grubundan çocuğu olan ailelerin yanı sıra, geçmişle gelecek arasında duygusal bağları kuvvetlendirecek büyükanne-büyükbaba yaşında kişilere, çocuksuz genç ailelere de yer verilecektir. TEGV HAYAT ünitelerinde yaşayacak ailelerin deprem öncesi yaşamlarında da aynı çevreden olmaları temin edilerek, yeni yaşamlarında sosyal ortamın sürekliliği, komşuların birbirine uyumu daha kolaylıkla sağlanmış olacaktır.

4. Her bir HAYAT Ünitesinde rehabilitasyon, paylaşım ve eğitim amaçlı TEGV Eğitim Birimi kurulacaktır. Vakfın gönüllüleri başta olmak üzere, gerekirse profesyonel destek de sağlanarak, HAYAT içindeki bu eğitim biriminin her yaştan kişiye hizmet vermesi temin edilecektir. Bu sosyal yaşam ünitesinin kapalı alanı okul öncesi yaş grubunun faydalanabileceği bir oyun odası, temel eğitim yaşındaki çocuklar için bilgisayar, okul sonrası etüd çalışmalarını yapabilecekleri bir salon, kütüphane, anneler için tüm malzemesi tedarik edilmiş olan el sanatları ve dikiş odası, babalar için sohbet ve TV salonu satranç odasından ibaret olacaktır. Açık alanda ise, arazi şartlarına göre mini futbol ve / veya voleybol sahası ile masa tenisi imkanı yaratılacaktır.

TEGV bu kapsamlı projeyi, bugüne değin maddi ve manevi desteğini aldığı bağışçılarının, gönüllülerinin işbirliği ile neticelendirecek, koordinasyonu ve denetimi ise, Yönetim Kurulu Üyelerinin özel destekleri ile sağlanacaktır. Alt yapı çalışmalarında uluslararası bir inşaat kuruluşu olan Ove Arup'un Türkiye Temsilciliği ile görüşmeler sürmektedir. Bölge valileri ile yer tahsisi için görüşmeler başlatılmıştır.
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Uluslararasi finans kurumlarina göre koç, BİRLİkte büYÜk yatirimlar iÇİn en uygun ortak iconİstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin...

Uluslararasi finans kurumlarina göre koç, BİRLİkte büYÜk yatirimlar iÇİn en uygun ortak iconBüyük Millet Meclisi Üyeleri M. Akif hamzaçEBİ ve Emine Ülker tarhan...

Uluslararasi finans kurumlarina göre koç, BİRLİkte büYÜk yatirimlar iÇİn en uygun ortak iconKurulduğu günden bu yana ileriyi görme becerisi, harekete geçme cesareti...

Uluslararasi finans kurumlarina göre koç, BİRLİkte büYÜk yatirimlar iÇİn en uygun ortak iconTürkiye ve dünya ekonomisinin nabzını tutan Aylık Uluslararası Ekonomi...

Uluslararasi finans kurumlarina göre koç, BİRLİkte büYÜk yatirimlar iÇİn en uygun ortak iconMadrid protokolü’ne göre uluslararasi marka tesciLİ talep formu

Uluslararasi finans kurumlarina göre koç, BİRLİkte büYÜk yatirimlar iÇİn en uygun ortak iconIçin, ortamın veyâ meslekî kaabiliyetimin uygun

Uluslararasi finans kurumlarina göre koç, BİRLİkte büYÜk yatirimlar iÇİn en uygun ortak iconTemel Eğitim Programı : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları...

Uluslararasi finans kurumlarina göre koç, BİRLİkte büYÜk yatirimlar iÇİn en uygun ortak iconGloballeşme süreciyle birlikte ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin...

Uluslararasi finans kurumlarina göre koç, BİRLİkte büYÜk yatirimlar iÇİn en uygun ortak icon1-Yarışmalar; Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları,...

Uluslararasi finans kurumlarina göre koç, BİRLİkte büYÜk yatirimlar iÇİn en uygun ortak icon1-Yarışmalar; Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları,...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com