Tьrkiye yeni y?la, Ytl cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten kald?rarak ve bir hesap numaras? standard? olan iban uygulamas?n? hayata geзirerek


sayfa1/11
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Tьrkiye yeni y?la, YTL cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten kald?rarak ve bir hesap numaras? standard? olan IBAN uygulamas?n? hayata geзirerek ba?lad?.
     AA muhabirlerinin derlemelerine gцre, Tьrkiye ?statistik Kurumu (TЬ?K), 2009'da tьketici fiyatlar? endeksinin (TЬFE) yьzde 6,53, ьretici fiyatlar? endeksinin (ЬFE) yьzde 5,93 artt???n? aз?klad?. TЬ?K'e gцre, aral?k ay?nda TЬFE yьzde 0,53, ЬFE yьzde 0,66 art?? gцsterdi.
     Dьnya ekonomisindeki a??rl??? gittikзe artan Зin, 2009 y?l?nda dьnyan?n en bьyьk ihracatз? ьlkesi oldu. Toplam 1,2 trilyon dolarl?k ihracatla Almanya'y? geride b?rakarak ilk s?raya yerle?en Зin, 196 milyar dolarl?k ticaret fazlas? verdi. 2009 y?l?nda Зin, araз sat??lar?nda da ABD'yi geзerek dьnyan?n en bьyьk otomotiv pazar? olma unvan?n? ele geзirdi.
     Ekonomide 2010 y?l?n?n ocak ay?nda ya?anan baz? цnemli geli?meler ?цyle:
    
     1 Ocak:
     -Yeni Tьrk Liras? (YTL) cinsinden banknot ve madeni paralar bugьn itibariyle yьrьrlьkten kald?r?ld? ve parada TL'ye dцnьldь.
     -EFT, havale, virman gibi para transferi i?lemlerinde Uluslararas? Banka Hesap Numaras? (IBAN) kullan?m? zorunlu hale geldi.
    
     2 Ocak:
     -Tьrkiye Petrolleri Anonim Ortakl??? ve Brezilya firmas? Petrobras'?n i?birli?iyle Karadeniz'de ultra-derin deniz sondajlar? yapmak iзin Norveз'ten yola з?kan dev petrol arama platformu ''Leiv Eiriksson'' Sinop'a ula?t?.
    
     4 Ocak:
     -TЬ?K, 2009'da tьketici fiyatlar? endeksinin (TЬFE) yьzde 6,53, ьretici fiyatlar? endeksinin (ЬFE) yьzde 5,93 artt???n? aз?klad?. TЬ?K'e gцre, aral?k ay?nda TЬFE yьzde 0,53, ЬFE yьzde 0,66 art?? gцsterdi.
     -Maliye Bakan? Mehmet ?im?ek, varl?k bar??? uygulamas? kapsam?nda 47,3 milyar liral?k beyanda bulunuldu?unu, bu beyanlar ьzerinden 1 milyar 556 milyon 629 bin lira vergi tahakkuk ettirildi?ini aз?klad?.
    
     5 Ocak:
     -Tьrkiye, ?slam Kalk?nma Bankas? taraf?ndan organize edilen Kalk?nma ?зin ?slami Dayan??ma Fonuna kat?ld?.
     -Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, 2010 y?l?n?n ilk 6 ay?nda en dь?ьk SSK, Ba?-Kur ve tar?m emeklisinin maa??na yьzde 20,4, en yьksek emekli ayl???na da yьzde 4,5 art?? yapacaklar?n? aз?klad?.
    
     7 Ocak:
     -Tьtьn ve alkol piyasas?nda cezalar artt?. ?zinsiz piyasaya dцkme alkollь iзki sьrenler, 228 bin 928 TL para cezas? цdeyecek. Yasaklar? gцrsel yay?n yoluyla ihlal eden ulusal televizyonlara 57 bin 232 TL-114 bin 464 TL aras?nda ceza uygulanacak.
     -Tьrkiye otomotiv pazar?, 2009'da, цnceki y?la gцre yьzde 12,77 bьyьyerek, 557 bin 126 adede yьkseldi.
    
     -TЬRK?YE'N?N KRED? NOTU YЬKSELD?-
    
     8 Ocak:
     -Uluslararas? kredi derecelendirme kurulu?u Moody's, Tьrkiye'nin kredi notunu, Ba3'ten, Ba2'ye yьkseltti.
     -Sanayi ьretim endeksi, 2009 Kas?m ay?nda, 2008'in ayn? ay?na gцre yьzde 2,2, bir цnceki aya gцre yьzde 8,6 azald?.
     -Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yцnetim Kurulu Ba?kan? Mesut Kцse, TMO'ya 100 bin ton pirinз ithalat yetkisi verildi?ini bildirdi.
     -Maliye Bakan? Mehmet ?im?ek, Esra Kara ile evlendi.
    
     9 Ocak:
     -TOBB verilerine gцre. 2009'da 43 bin 250 ?irket kuruldu, 13 bin 459 ?irket tasfiye oldu, 10 bin 429 ?irket kapand?.
     -?ngiliz Economist Dergisi, Tьrkiye'yi 2009 y?l?nda yьkselen borsalar s?ralamas?nda ikinci s?rada gцsterdi.
    
     -З?N, DЬNYANIN EN BЬYЬK ?HRACAT ЬLKES? OLDU-
    
     10 Ocak:
     -Зin, dьnyan?n en bьyьk ihracat ьlkesi oldu. Toplam 1,2 trilyon dolarl?k ihracatla Almanya'y? geride b?rakarak ilk s?raya yerle?en Зin, 196 milyar dolarl?k ticaret fazlas? verdi.
     -Lьbnan, Tьrkiye Elektrik Ticaret Anonim ?irketinden elektrik talebinde bulundu. Lьbnan, yakla??k 1 milyar 250 bin kilovat saatlik elektrik alacak.
     -TЬVTURK Araз Muayene ?stasyonlar? Genel Mьdьrь Naci Ba?erdem, 2009'da 5 milyon 100 bin adet arac?n muayenesini yapt?klar?n?, bu araзlar?n yьzde 40'?n?n birinci muayenelerinde ba?ar?l? olamad???n? bildirdi.
    
     11 Ocak:
     -Tьrkiye'nin 2009 Kas?m ay?nda, cari aз??? 1 milyar 598 milyon dolara yьkseldi. 2009'un 11 ay?ndaki cari aз?k ise bir цnceki y?l?n ayn? dцnemine gцre yьzde 74,4 dь?ь?le 9 milyar 922 milyon dolar oldu.
     -Avrupa Merkez Bankas? Ba?kan? Jean-Claude Trichet, цzellikle geli?mi? ьlke ekonomilerindeki dinamizm nedeniyle ekonominin gittikзe normalle?ti?ini sцyledi.
     -Зin, 2009 araз sat??lar?nda ABD'yi geзerek dьnyan?n en bьyьk otomotiv pazar? olma unvan?n? ele geзirdi. ABD, son 100 y?lda ilk kez ikincili?e indi.
    
     -FED'DEN REKOR KAR-
    
     12 Ocak:
     -Bakanlar Kurulu, enflasyon fark? ve ocak zamm? nedeniyle memur maa? katsay?lar?n? yeniden belirledi ve ortalama zam yьzde 2,62'ye yьkseldi.
     -Uluslararas? Зal??ma Цrgьtь, kьresel ekonomik kriz nedeniyle Latin Amerika ve Karayipler'de 2009'da 2,2 milyon ki?inin i?siz kald???n? aз?klad?.
     -ABD Merkez Bankas? (FED) 46,1 milyar dolarl?k kar aз?klad?. Banka, kuruldu?u 1914 y?l?ndan bu yana en yьksek kar? elde etti.
    
     13 Ocak:
     -THY'nin 2009'daki yolcu say?s?n?n, 2008'e gцre yьzde 11 art??la 25,1 milyona ula?t??? aз?kland?.
     -Dьnya Bankas?, kьresel ekonomik krizin цnemli цlзьde etkiledi?i H?rvatistan ile 200 milyon avroluk anla?ma imzalad?.
    
     14 Ocak:
     -Turkcell Sьper Lig'in canl? yay?n haklar?n? iзeren A paketi iзin ihaleyi, 321 milyon dolar ile Digitьrk kazand?.
     -Bankalardaki toplam mevduat, 2009 sonu itibar?yla цnceki y?la gцre yьzde 13 art??la 463 milyar 967,5 milyon liraya yьkseldi.
     -Merkez Bankas? Para Politikas? Kurulu, k?sa vadeli faiz oranlar?n? de?i?tirmedi. Buna gцre, gecelik faiz oranlar?, borзlanmada yьzde 6,50, borз vermede ise yьzde 9,00 olarak uygulanacak.
    
     -??S?Z SAYISI, 3 M?LYON 299 B?N K???YE YЬKSELD?-
    
     15 Ocak:
     -TЬ?K verilerine gцre ьlkedeki i?siz say?s? 2009 y?l? ekim ay?nda bir цnceki y?l?n ayn? dцnemine gцre 569 bin ki?i artarak, 3 milyon 299 bin ki?iye yьkseldi. ??sizlik oran? 1,8 puanl?k art??la yьzde 13 oldu.
     -Maliye Bakan? Mehmet ?im?ek, 2009 y?l? bьtзe bьyьklь?ьnьn 267,3 milyar lira oldu?unu aз?klad?. Bьtзe gelirleri 215,1 milyar lira, bьtзe aз??? 52,2 milyar lira olarak belirlendi.
     -Зin Merkez Bankas?, dцviz rezervlerinin, 2009'da 453 milyar dolar art?? gцstererek 2,4 trilyona ula?t???n? bildirdi.
    
     17 Ocak:
     -Цzelle?tirme ?daresi Ba?kanl???, 31 Ocak 2010 itibariyle Tekel i?зilerine ortalama 41 bin lira k?dem ve ihbar tazminat? цdenece?ini, bu tarihten sonra i? akitlerinin sona erece?ini aз?klad?.
    
     19 Ocak:
     -Japonya havayolu ?irketi Japan Airlines iflas koruma ba?vurusunda bulundu. 2009 Kas?m ay? itibariyle 16,5 milyar dolar borcu bulunan ?irketin iflas?, ьlke tarihindeki alt?nc? bьyьk iflas olacak.
     -OPEC'in Ocak Ay? Petrol Piyasas? Raporu'na gцre, 2010 y?l?nda kьresel petrol talebi gьnlьk 800 bin varil artarak, 85,15 milyon varil olacak.
    
     20 Ocak:
     -Tar?m ve Kцyi?leri Bakanl??? Yцnetmeli?ine gцre, 1 Mart 2010 tarihine kadar yap?lacak ithalatta AB kriterlerine uygun olmas? ?art?yla ''GDO'lu ьrьnlerin bebek mamalar? ve bebek formьlleri, devam mamalar? ve devam formьlleri ile bebek ve kьзьk зocuk ek besinlerinde de kullan?lmas? yasakt?r'' hьkmь uygulanmayacak.
     -Dьnya Bankas? Tьrkiye Direktцrь Ulrich Zachau, Tьrkiye ekonomisinin toparlanmaya ba?lad???n? belirtti.
    
     -TЬS?AD'IN YEN? BA?KANI ЬM?T BOYNER OLDU-
    
     21 Ocak:
     -TЬS?AD Yцnetim Kurulu Ba?kanl???na Ьmit Boyner seзildi.
     -Dьnya Bankas?n?n Kьresel Ekonomik Gцrьnьm-2010 Raporuna gцre bu y?l kьresel ekonomide yьzde 2,7 bьyьme bekleniyor. Tьrkiye'nin 2010'da yьzde 3,3, 2011'de yьzde 4,2 bьyьyece?i tahmin ediliyor.
    
     23 Ocak:
     -Avrupa ?mar ve Kalk?nma Bankas?na gцre 2010'da Do?u Avrupa'da en h?zl? Tьrkiye bьyьyecek. Banka, Tьrkiye iзin 2010 bьyьme tahminini yьzde 3'ten yьzde 4,7'ye yьkseltti.
     -Tar?m ve Kцyi?leri Bakan? Mehmet Mehdi Eker, 2010'da зiftзiye 5 milyar 605 milyon lira destekleme primi verilece?ini bildirdi.
    
     24 Ocak:
     -?stanbul Kьltьr ve Sanat Vakf? Yцnetim Kurulu Ba?kan? ?akir Eczac?ba?? vefat etti.
    
     -TЬRK?YE NЬFUSU 72 M?LYON 561 B?N-
    
     25 Ocak:
     -TЬ?K verilerine gцre, Tьrkiye nьfusu 2009'da binde 14,5 artarak, 72 milyon 561 bin 312 ki?iye yьkseldi.
     -Bankalararas? Kart Merkezinin raporuna gцre, Tьrkiye'de geзen y?l, kredi kartlar?yla yakla??k 205 milyar liral?k harcama yap?ld?.
     -?malat sanayi genelinde kapasite kullan?m oran? ocak ay?nda, geзen y?l?n ayn? ay?na gцre 6,4 puan, цnceki aya gцre de 0,2 puan artarak yьzde 67,8 seviyesinde gerзekle?ti.
    
     26 Ocak:
     -?ngiltere'nin resesyondan з?kt??? aз?kland?.
     -Standard & Poor's, Japonya'n?n kredi notlar?n?n gцrьnьmьnь ''dura?an''dan ''negatif''e зevirdi.
     -IMF, 2010 y?l?nda kьresel ekonomi iзin yьzde 3,1 цngцrdь?ь bьyьme oran?n?, yьzde 3,9'a revize etti.
    
     -DЬNYADA 27 M?LYON K??? DAHA ??S?Z KALDI-
    
     27 Ocak:
     -Uluslararas? Зal??ma Цrgьtь, 2009'da dьnyada 27 milyon ki?inin daha i?siz kald???n? bildirdi.
     -Merkez Bankas? taraf?ndan bankalara duyurulan toplam kar??l?ks?z зek say?s?, 2009 y?l?nda, bir цnceki y?la gцre yьzde 24,3 artarak 1 milyon 910 bin 650'ye з?kt?.
     -General Motors, Saab'? Hollandal? lьks otomobil ьreticisi Spyker'e satma konusunda anla?t?. Spyker, Saab iзin 74 milyon dolar nakit цdeme yapacak.
    
     28 Ocak:
     -Japon otomobil ьreticisi Toyota, ABD'de gaz pedal?nda sorun bulunan 1,9 milyon arac?n? daha geri зa??r?yor.
     -Merkez Bankas? brьt dцviz rezervleri, 22 Ocak itibariyle 2 milyar 251 milyon dolar azalarak 70 milyar 259 milyon dolara indi.
    
     -?HRACAT, 2009 YILINDA 102 M?LYAR DOLARA GER?LED?-
    
     29 Ocak:
     -TЬ?K'e gцre, Tьrkiye'nin 2009 ihracat? цnceki y?la gцre yьzde 22,6 azalarak 102 milyar 165 milyon dolar oldu. ?thalat? da yьzde 30,3 dь?ь?le 140 milyar 775 milyon dolara geriledi. Buna gцre d?? ticaret aз???, 38 milyar 611 milyon dolar (yьzde 44,8) geriledi.
     -Avro Bцlgesinde i?sizlik, 2009 sonu itibariyle yьzde 10 oldu. Bu oran, A?ustos 1998'den bu yana en yьksek dьzeyi olu?turdu.
     -Honda, dьnya genelinde 646 bin adet arac?n? teknik sorun nedeniyle geri зa??rma karar ald?.
    
     -TOYOTA'NIN GER? ЗA?IRDI?I ARAЗ SAYISI 7,5 M?LYONU BULDU-
    
     30 Ocak:
     -Toyota Ba?kan? Akio Toyoda, Toyota'n?n gaz pedallar?ndaki sorun nedeniyle зa??rd??? araзlar?n say?s?n?n 7,5 milyonu buldu?unu bildirdi.
     -Frans?z otomobil ьreticisi Peugeot-Citroen de Toyota ile ayn? fabrikada ьretilen baz? araзlar?n? geri зa??rma karar? ald?.
    
     31 Ocak:
     -?MKB Ulusal 100 Endeksi, 2009'da yьzde 96,6 art?? oran?yla en зok yьkselen 5., ayl?k bazda da yьzde 16,5 ile en fazla artan 2. borsa oldu.
     -Davos Zirvesi, ekonomik toparlanma iзin ''istihdam yarat?lmas? ve serbest ticaretin temel unsur oldu?u'' vurgusuyla sona erdi. 

KЬRESEL KR?Z?N YARATTI?I MAL?YET, SU YЬZЬNE ЗIKMAYA BA?LADI

ABD'de 2007'nin ortalar?nda konut kredisi piyasas?nda ba?layan ve 2008'in son зeyre?inde yat?r?m bankas? Lehman Brothers'?n iflas ba?vurusuyla uз veren krizin, kьresel maliyeti ortaya з?kmaya ba?lad?.
     Avrupa Komisyonu Ba?kan? Jose Manuel Barroso, krizin Avrupa'da yaratt??? etkiye ili?kin ''20 y?lda biriktirdi?imizi, kriz 2 y?lda gцtьrdь'' de?erlendirmesinde bulundu. Dьnya Ticaret Цrgьtь Ba?kan? Pascal Lamy de kьresel ticarette meydana gelen daralman?n 2009'da yьzde 12 ile rekor seviyeye ula?t???n? bildirdi.
     Tьrkiye'deki etkilerine ili?kin de Tьrkiye ?statistik Kurumunun (TЬ?K) bu ay iзinde aз?klad??? kriz sьrecinde 3 ki?iden 1'inin borзland??? tespiti dikkati зekti. Merkez Bankas? verilerine gцre de 2009'da kredi kart? borcunu цdemeyenlerin say?s? yakla??k 2 kat art??la 672 bin 38 oldu. Ferdi borcunu цdemeyenlerde de 3 kat art?? gцzlendi, say? 457 bin 947'ye ula?t?.
     Borз krizindeki Yunanistan bu ay iзinde цnlemler paketini aз?klad?. Pakette, yьksek ьcret alan memurlar?n maa?lar?n?n dondurulmas?, 12 bin avronun ьzerindeki kazanзlara yьzde 18-40 aras?nda vergi uygulanmas? gibi unsurlar yer ald?. AB devlet ve hьkьmet ba?kanlar? da Yunanistan'a yard?m konusunda anla?ma sa?lad?.
     Ekonomide 2010 y?l?n?n ?ubat ay?nda ya?anan baz? цnemli geli?meler ?цyle:
    
     1 ?ubat:
     -Japon kredi derecelendirme kurulu?u JCR, Tьrkiye'nin kredi notunu, BB(-)'den, BB'ye yьkseltti.
     -Frans?z otomotiv ьreticisi Peugeot-Citroen, Avrupa'da 100 bin arac? geri зa??rd?.
     -Borз kriziyle bo?u?an Yunanistan'da, hьkьmetin bьtзeyi dьzeltme цnlemlerini denetleyen AB Komisyonu, bu ьlkeden ek цnlemler talep edece?ini duyurdu.
     -Do?an TV'nin yьzde 25'inin sat??? s?ras?nda ''yьkьmlьlьklerini zaman?nda yerine getirmedi?i'' iddias?yla vergi kaзakз?l??? cezas? kesilen Do?an Yay?n Holding, aзt??? davay? kazand?. Holding, 772,5 milyon liral?k k?s?m iзin vergi cezas?n?n iptaline karar verildi?ini aз?klad?.
     -Rusya, Tьrkiye'den beyaz et ithalat? yasa??n? kald?rd?.
    
     2 ?ubat:
     -Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF) Ba?kanl???na, bu gцrevi vekaleten yьrьten ?akir Ercan Gьl atand?.
     -?? Bankas?, The Banker Dergisinin ''Top 500 Banking Brands'' s?ralamas?nda 91. s?rada yer alarak, ilk 100'e giren tek Tьrk bankas? oldu.
     -Toyota Motors, kitlesel araз зa??rmalar?n maliyetinin 2 milyar dolar? bulabilece?i aз?klad?.
    
     3 ?ubat:
     ?Зin'in, Irak'tan 8,5 milyar dolarl?k alaca??n?n yьzde 80'ini silece?i bildirildi.
     -TЬ?K'e gцre, Ocak ay?nda TЬFE yьzde 1,85, ЬFE yьzde 0,58 artt?. Ocak ay? itibariyle y?ll?k enflasyon TЬFE'de yьzde 8,19, ЬFE'de yьzde 6,30 oldu.
    
     4 ?ubat:
     -Merkez Bankas?'n?n verilerine gцre, 2009 y?l?nda bir цnceki y?la gцre kredi kartlar? borcunun цdemeyenlerin say?s? 351 bin 668'den 672 bin 38'e, ferdi kredi borcunu цdemeyenlerin say?s? da 154 bin 972'den 457 bin 947'ye з?kt?. Kredi kart? borcunu цdemeyenlerin say?s? 2009 y?l?nda bir цnceki y?la gцre yьzde 91,1, ferdi kredi borcunu цdemeyenlerin say?s? da yьzde 195,5 yьkseldi.
    
     -TOYOTA, TЬRK?YE'DEK? ARAЗLARI DA SERV?SE ЗA?IRDI-
    
     5 ?ubat:
     -Toyota Ьst Yцneticisi Ali Haydar Bozkurt, potansiyel gaz pedal? sorununa ili?kin Tьrkiye'de 2005-2009 y?llar? aras?nda sat?lm?? yakla??k 57 bin 301 bin modeli yar?m saatli?ine servise зa??racaklar? bildirdi.
     -Dan??tay, Do?an Yay?n Holding'in 2004, 2005 ve 2006 y?llar?na ait 862,4 milyon liral?k ihtiyati haciz i?lemlerinin durdurulmas?na karar verdi.
    
     -AYDIN DO?AN, HЬRR?YET VE PO'DAK? GЦREVLER?N? BIRAKTI-
    
     8 ?ubat:
     -Arзelik, Vestel ve Anadolu Efes, Deloitte'un her y?l halka aз?k ?irket bilgilerine dayanarak tespit etti?i dьnyan?n en bьyьk 250 tьketici ьrьnь ?irketi s?ralamas?na girdi.
     -Sanayi ьretim endeksi, 2009 Aral?k'ta 2008'in ayn? ay?na gцre yьzde 25,2, bir цnceki aya gцre yьzde 8,7 artt?.
     -Hьrriyet Gazetesi ve Matbaac?l?k A.?. Yцnetim Kurulu Ba?kan? Ayd?n Do?an'?n gцrevinden ayr?laca??, yerine Vuslat Do?an Sabanc?'n?n getirilece?i bildirildi.
    
     9 ?ubat:
     -Toyota, dьnya genelinde 436 bin adet hibrid arac?n? fren sorunu nedeniyle geri зa??rd?.
     -Yunan hьkьmeti, Ekonomik ?stikrar ve Kalk?nma Program? зerзevesinde ьlke ekonomisi ve bьtзe aз??? sorunlar?na kar?? цnlemler paketini aз?klad?. Pakette, yьksek ьcret alan memurlar?n maa?lar?n?n dondurulmas?, 12 bin avronun ьzerindeki kazanзlara yьzde 18-40 aras?nda vergi uygulanmas? gibi unsurlar yer al?yor.
    
     10 ?ubat:
     -Japon otomobil ьreticisi Honda, dьnya genelinde 437 bin 763 arac?n? airbaglerinde problem oldu?u gerekзesiyle geri зa??raca??n? aз?klad?.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tьrkiye yeni y?la, Ytl cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten kald?rarak ve bir hesap numaras? standard? olan iban uygulamas?n? hayata geзirerek iconKцyьmьzьn kurulu?u olan 1878 tarihi bir ba?lang?з olarak al?n?rsa,...

Tьrkiye yeni y?la, Ytl cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten kald?rarak ve bir hesap numaras? standard? olan iban uygulamas?n? hayata geзirerek iconEkonomide yeni DÖnem : ytl

Tьrkiye yeni y?la, Ytl cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten kald?rarak ve bir hesap numaras? standard? olan iban uygulamas?n? hayata geзirerek iconDünya standartlarında bir tasarımla hayata geçirilecek yeni İstanbul...

Tьrkiye yeni y?la, Ytl cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten kald?rarak ve bir hesap numaras? standard? olan iban uygulamas?n? hayata geзirerek iconT. C. Merkez Bankası Banknot Matbaası Şubesince Banknot ve Kıymetli...

Tьrkiye yeni y?la, Ytl cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten kald?rarak ve bir hesap numaras? standard? olan iban uygulamas?n? hayata geзirerek iconTİM, TÜRKİYE'NİN İlk inovasyon geliŞTİme programi olan "İnovaliG"İ hayata geçİRİyor

Tьrkiye yeni y?la, Ytl cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten kald?rarak ve bir hesap numaras? standard? olan iban uygulamas?n? hayata geзirerek iconBilimsel bir topluluk olan Frankfurt Okulu’nun önde gelen bir üyesi...

Tьrkiye yeni y?la, Ytl cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten kald?rarak ve bir hesap numaras? standard? olan iban uygulamas?n? hayata geзirerek iconEge Bцlgesi Genel Цzellikleri
Зamalt? Tuzlas?, Tьrkiye'nin en цnemli tuz ьretim merkezidir. Bцlge Soma, Tunзbilek ve Yata?an'daki termik, Kemer ve Demirkцprь'deki...

Tьrkiye yeni y?la, Ytl cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten kald?rarak ve bir hesap numaras? standard? olan iban uygulamas?n? hayata geзirerek icon514. maddesi uyarınca, yönetim kurulu geçmiş hesap dönemine ait yıllık...

Tьrkiye yeni y?la, Ytl cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten kald?rarak ve bir hesap numaras? standard? olan iban uygulamas?n? hayata geзirerek iconBülteni – 13 Kasım 2015 Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz “

Tьrkiye yeni y?la, Ytl cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten kald?rarak ve bir hesap numaras? standard? olan iban uygulamas?n? hayata geзirerek iconEski?ehir hapis fasl? ve mьddeti, Yukarda k?sa ve muhtasar ?ekli...
Ьstad 27 Mart 1936'da hapisten з?km??t?r. Yok e?er tam bir sene beklemi?se, 27 Nisan 1936 da tahliye edilmi?tir


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com