İKİNCİ BÖLÜM


o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
2008/2 SAYILI “TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ”E İLİŞKİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, 2008/2 “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”de belirlenen ölçütler çerçevesinde, Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki desteklerden, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birlikleri yararlandırılabilir.
Tanımlar
MADDE 3 – Bu Uygulama Usul ve Esaslarında geçen;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
b) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,
c) Birlik: İhracatçı Birliklerini,
ç) Tasarım Derneği-Birliği: Tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ile bunların üst kurumlarını,
d) Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan, tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yüksek öğrenim görmüş Türk tasarımcıları,
e) Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve tasarımcının ortak olduğu şirketleri;
f) Tasarım ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan şirketleri,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜMDesteklenecek Faaliyetler

 

I. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
MADDE 4 – Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla,


 1. Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri

  • Görsel ve yazılı tanıtım (Avrupa’ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)

  • Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, sunum vb.) düzenleme ve katılım giderleri,

  • Pazar araştırması (segmentasyon, rekabet, imaj, algı, gizli müşteri, müşteri memnuniyeti, lokasyon, dağıtım kanalı, iletişim fiyat, vb. araştırmalar),

  • Sponsorluk (kültürel, sosyal sorumluluk, imaj amaçlı ve sportif sponsorluklar vb.),

  • Kokteyl (açılış, sezon açılışı, kampanya uzantısı, ürün lansmanı vs),

  • Seminer, konferans, vb.,

  • Web sitesine ilişkin tasarımlar ve bu tasarımların uygulamaları,

  • Her türlü reklam panoları ve duvar reklamları,

  • Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar ile her türlü basılı iletişim malzemesi,

  • Üretilen kataloglarla ilgili her türlü giderler,

  • Marka-promosyon iletişim ajansı harcamaları,

  • Halkla ilişkiler-basınla ilişkiler ajansı harcamaları,

  • Medya satın alım ajansı harcamaları,

  • Direct mailing ile ilgili harcamalar,

  • Stratejik danışmanlık giderleri (ürün yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),

  • Zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli,

  • Periyodik mağaza dergilerinde yer alma,

  • Eşantiyon ve promosyon malzemeleri,

  • Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam,

  • Radyo reklamları, tanıtımları, promosyonları,

  • Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri,


kapsamındaki reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,


 1. Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.);


(1) Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
(2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000. ABD Doları,
ç) İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
d) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

tutarında desteklenir.
Destek kapsamına alınan tasarımcı şirketlerin, yurtdışında düzenlenen fuarlara katılmaları halinde, fuardan önce ve/veya fuar esnasında gerçekleştirecekleri defile, kokteyl, show, multivizyon gösterisi, reklam panoları, dergi, gazete, TV, radyo ilanları gibi tüm reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları destek kapsamındadır. Ancak, 23/12/2004 tarih ve 25679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2004/6 sayılı “Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” uyarınca destekten yararlandırılan bir faaliyet, 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde desteklenmez.
II. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
MADDE 5 – Tasarım ofislerinin, doğrudan tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetiyle ilgili olmak kaydıyla, yurt dışı pazarlarda tanınması ve markalaşmaları amacıyla;


 1. Yurt dışında gerçekleştirecekleri

  • Görsel ve yazılı tanıtım (Avrupa’ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)

  • Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, sunum vb.) düzenleme ve katılım giderleri,

  • Pazar araştırması (segmentasyon, rekabet, imaj, algı, gizli müşteri, müşteri memnuniyeti, lokasyon, dağıtım kanalı, iletişim fiyat, vb. araştırmalar),

  • Sponsorluk (kültürel, sosyal sorumluluk, imaj amaçlı ve sportif sponsorluklar vb.),

  • Kokteyl (açılış, sezon açılışı, kampanya uzantısı, ürün lansmanı vs),

  • Seminer, konferans, vb.,

  • Web sitesine ilişkin tasarımlar ve bu tasarımların uygulamaları,

  • Her türlü reklam panoları ve duvar reklamları,

  • Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar ile her türlü basılı iletişim malzemesi,

  • Üretilen kataloglarla ilgili her türlü giderler,

  • Marka-promosyon iletişim ajansı harcamaları,

  • Halkla ilişkiler-basınla ilişkiler ajansı harcamaları,

  • Medya satın alım ajansı harcamaları,

  • Direct mailing ile ilgili harcamalar,

  • Stratejik danışmanlık giderleri (ürün yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),

  • Zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli,

  • Periyodik mağaza dergilerinde yer alma,

  • Eşantiyon ve promosyon malzemeleri,

  • Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam,

  • Radyo reklamları, tanıtımları, promosyonları,

  • Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri,

kapsamındaki reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,


 1. Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube showroom, reyon, gondol vb.);


(1) Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
(2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000. ABD Doları,

ç) İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

d) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, moda ve trendler, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, şirket kuruluşu, maliyet muhasebesi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

tutarında desteklenir.
Destek kapsamına alınan tasarım ofislerinin, yurtdışında düzenlenen fuarlara katılmaları halinde, fuardan önce ve/veya fuar esnasında gerçekleştirecekleri defile, kokteyl, show, multivizyon gösterisi, reklam panoları, dergi, gazete, TV, radyo ilanları gibi tüm reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları destek kapsamındadır. Ancak, 23/12/2004 tarih ve 25679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2004/6 sayılı “Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” uyarınca destekten yararlandırılan bir faaliyet, 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde desteklenmez.

III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi

MADDE 6– Birlikler, tasarım dernek-birliklerinin, tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri

 • Görsel ve yazılı tanıtım (Avrupa’ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)

 • Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, sunum, tasarım fuarı, tasarım yarışması, bienal vb.) düzenleme ve katılım giderleri,

 • Ülke imaj kampanyası,

 • Pazar araştırması,

 • Sponsorluk,

 • Kokteyl,

 • Seminer, konferans, vb.,

 • Web sayfasına ilişkin tasarımlar,

 • Reklam panoları,

 • Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar,

 • Marka-promosyon ajansı ve stratejik danışmanlık giderleri,

 • Eşantiyon ve promosyon malzemeleri,

 • Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam giderleri,

kapsamındaki görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.
Destek kapsamına alınan Birliklerin, tasarım dernek-birliklerinin yurtdışında düzenlenen fuarlara katılmaları halinde, fuardan önce ve/veya fuar esnasında gerçekleştirecekleri defile, kokteyl, show, multivizyon gösterisi, reklam panoları, dergi, gazete, TV, radyo ilanları gibi tüm reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları destek kapsamındadır. Ancak, 23/12/2004 tarih ve 25679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2004/6 sayılı “Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” uyarınca destekten yararlandırılan bir faaliyet, 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde desteklenmez.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destek Kapsamına Alınma
Tasarım Destek Komitesi
MADDE 7 – Tasarım Destek Komitesi, Müsteşarlık, TİM, Birlik, tasarım dernek-birliklerinin temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur. Tasarım Destek Komitesi’nin kuruluşu, çalışma usul ve esasları Müsteşarlıkça belirlenir.

Tasarım Destek Komitesi, destek programı kapsamına alınacak tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, Birlikler, tasarım dernek-birliklerinin seçimi ve uygulamaya yönelik diğer konularda Müsteşarlığa istişari nitelikte görüş bildirir.MADDE 8 – 2008/2 sayılı Tebliğin 4'üncü maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için tasarımcı şirketlerin faaliyet yapmayı planladıkları hedef pazarları ve bütçelerini içeren bir proje ve eki belgelerle (EK-1); 5’inci maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için ise tasarım ofislerinin planladıkları faaliyetleri ve varsa hedef pazarları ile bütçelerini içeren bir projeyi ve eki belgelerle (EK-1) İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği’ne (TURQUALITY® Sekreteryası) müracaat etmesi ve Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşünün ardından ilgili projelerde belirtilen hususlar çerçevesinde söz konusu tasarım şirket ve ofislerinin Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir. Müsteşarlık söz konusu proje ile ilgili olarak yapacağı inceleme neticesinde, ilgili tasarımcı şirketler ile tasarım ofislerine destek kapsamına alınıp alınmadığı hususunu bildirir.

MADDE 9 2008/2 sayılı Tebliğin 6'ncı maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; Birliklerin, tasarım dernek-birliklerinin faaliyet bazlı ve bütçe içeren projeleri (EK-2) ile faaliyetin gerçekleştirileceği tarihten en az 6 ay önce Müsteşarlığa müracaat etmeleri ve Tasarım Destek Komitesi'nin istişari nitelikteki görüşü ile projenin Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir. Müsteşarlık söz konusu proje ile ilgili olarak yapacağı inceleme neticesinde, ilgili Birliğe, tasarım dernek-birliklerine destek kapsamına alınıp alınmadığı hususunu bildirir.

MADDE 10 Destek kapsamına alınan tasarım şirketleri, tasarım ofisleri, Birlikler, tasarım dernek-birlikleri tarafından 2008/2 sayılı Tebliğin 8’inci maddesi çerçevesinde Müsteşarlığa ibraz edilen projelerin revize edilmek istenmesi halinde bu talebin, faaliyetin gerçekleştirilmesinden önce Müsteşarlığa bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde projede yer almayan faaliyete/harcamaya ilişkin ödeme yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Desteğin Başlangıç Tarihi ve Süresi

 

Destek Başlangıç TarihiMADDE 11 – 2008/2 sayılı Tebliğin 4'üncü ve 5'inci maddelerinde belirtilen desteğin başlangıç tarihi; tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri için bu Uygulama Usul ve Esasları 8'inci maddesi çerçevesinde Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir.Desteğin Süresi
MADDE 12 – 2008/2 sayılı Tebliğin 4'üncü ve 5'inci maddelerinde düzenlenen desteklerden, tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri, bu Uygulama Usul ve Esaslarının 8'inci maddesi çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren en fazla dört (4) yıl süreyle yararlandırılabilir. Birlikler, tasarım dernek-birlikleri ise 2008/2 sayılı Tebliğin 8'inci madde kapsamında uygun görülen faaliyetleri bazında desteklenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

 

Ödeme EsaslarıMADDE 13 – Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin harcama belgeleriyle tevsik edilmesi gerekmektedir.Harcama Belgelerinin İbrazı
MADDE 14 – 2008/2 sayılı Tebliğin 4, 5 ve 6'ncı maddelerinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılacak olan tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekler-birlikleri tarafından yurtdışında gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer bilgi ve belgelerin, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı bölgedeki Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı ülkede Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay, [4 ve 5'inci maddelerin (c) bentleri için bu süre 18 aydır] içerisinde, gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile tasarım dernek-birlikleri tarafından faaliyet alanına göre ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne, Birlikler tarafından Müsteşarlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.
Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Türk Konsolosluğu tasdiki bulunmayan belgelerle birlikte İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılan başvuru, 6 [4 ve 5'inci maddelerin (c) bentleri için bu süre 18 aydır] aylık süreyi kesmez. Bu süre içerisinde usulüne uygun müracaat yapılmaması halinde, şirket söz konusu ödeme belgeleriyle ilgili destek ödemesinden yararlandırılmaz.
Yukarıda belirtilen 6 ve 18 aylık sürelerin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, Birlikler için Müsteşarlık veya tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile tasarım dernek-birlikleri için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kendisine ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı ön inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarı ile destek başvuru dosyasını Müsteşarlığa intikal ettirir.
MADDE 15 – Destek kapsamına alınan tasarımcı şirket ile tasarım ofisinin 2008/2 sayılı Tebliğ’in 4 ve 5’inci maddelerinde sayılan faaliyetlerine ilişkin giderlerinin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ödeme belgelerinin,


 • Destek kapsamında bulunan tasarımcı şirket ile tasarım ofisi,

 • Destek kapsamında bulunan tasarımcı şirket ile tasarım ofisinin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 16’ncı maddesi çerçevesinde organik bağını tevsik ettiği yurtdışı şirketi,


adına düzenlenmiş ve ödemenin ise bankacılık sistemi ile, yukarıda belirtilen şirketler veya destek kapsamında bulunan şirketle organik bağı bulunan kişiler tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Destek ödemesi her halükarda destek kapsamında bulunan tasarımcı şirket ile tasarım ofisine yapılır.

Ancak, ödemelerin destek kapsamında bulunan tasarımcı şirket ile tasarım ofisinin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 16’ncı maddesi çerçevesinde organik bağını tevsik ettiği yurtdışı şirketi tarafından yapılması durumunda, destek kapsamına alınan tasarımcı şirket ile tasarım ofisi destek ödemesinden yurtdışı şirkete ortaklık payı oranında yararlandırılır.
MADDE 16 – Destek kapsamına alınan tasarımcı şirketler ile tasarım ofislerinin, yurt dışında açmış oldukları ve/veya açacakları birimlerinin 2008/2 sayılı Tebliğ’de belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için Türkiye’deki ana şirket ile yurtdışında açılan birim/birimleri ve şirketleri arasında organik bağın bulunduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda;

a) Destek kapsamına alınan tüzel kişilik olarak yurt dışında açılan birime en az % 50 oranında ortak olduğuna dair belge veya

b) Destek kapsamına alınan tasarımcı şirket ile tasarım ofisinin şirket hissesinin en az % 51’ine sahip ortak ya da ortaklarının şirketi temsilen yurtdışında birim açmaya yetkili kılındığına dair ilgili Karar Organlarınca alınacak karar ile söz konusu ortak ya da ortakların yurt dışında açılan birime en az % 50 oranında ortak olduğuna dair belgenin,

ibrazı ve her halde yurtdışı birimin Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekmektedir.

Açılmış olan yurtdışı birim/birimler için tasarımcı şirket ile tasarım ofisinin hissesinin en az %51’ine sahip ortak ya da ortaklardan bir ya da birkaçının şirketi temsilen yurtdışında birim açmaya yetkili kılındığına dair ilgili Karar Organlarınca daha önce herhangi bir karar alınmamış ise bu Uygulama Usul ve Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten sonra söz konusu ortak/ortakların yetkili kılındığına dair alınacak kararlar da geçerli olacaktır.

Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Türk Konsolosluğunca, yurtdışında açılan birim ile Türkiye’de faaliyet gösteren firma arasındaki organik bağın tevsiki için ibraz edilecek belgelerden, yalnızca yurtdışı birimin kuruluşuna dair hisse yapısını gösterir ana sözleşme/sicil kaydına ilişkin belgenin onaylanması yeterli görülmektedir.

MADDE 17 – Destek kapsamına alınan tasarımcı şirket ile tasarım ofisinin yurtdışı birimlerini açtıkları ve/veya açacakları ülkelerin mevzuatına göre, şirketin çoğunluk hissesinin yerli ortaklara ait olması kaydıyla kurulabilmesi zorunluluğunun olması halinde, 16’ncı maddede belirtilen yurtdışı şirkete en az % 50 oranında ortak olunması şartı aranmaz.

MADDE 18 – Destek kapsamına alınan tasarımcı şirket ile tasarım ofisinin şirketin yerli ve/veya yabancı ortak/ortaklarla yurtdışında açmış olduğu ve/veya açacağı birim/birimlerin 2008/2 sayılı Tebliğin 4 ve 5’inci maddelerinin (b) bentleri çerçevesinde desteklenebilmesi için yurtdışındaki birime ortaklık payının en az %50 (17’nci madde hariç) olması gerekmektedir. Ancak, söz konusu şirket (17’nci madde dahil) sadece ortaklık payı oranında bu destekten yararlandırılabilir. (Örneğin bir şirket, yurtdışında açmış olduğu bir birimin % 70 ortağı ve bu birimin yıllık kira gideri 200.000 ABD Doları ise bu şirketin yıllık yararlanabileceği kira desteği 200.000*50/100=100.000*70/100=70.000 ABD Doları’dır.)

MADDE 19 – Tasarımcı şirket ile tasarım ofisleri tarafından 2008/2 sayılı Tebliğin 4 ve 5’inci maddelerinin (b) bentlerinde belirtilen yurtdışı birimlerine ilişkin altı aydan daha fazla dönemi kapsayan kira harcamalarını peşin olarak ve tek seferde gerçekleştirmeleri halinde söz konusu harcamaya ilişkin banka dekontu, çek vb.’ni bu Uygulama Usul ve Esaslarının 14’üncü maddesi çerçevesinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak destek ödemesi, altışar aylık dönemler itibarıyla ve söz konusu yurtdışı birimin faaliyette olduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip gerçekleştirilecektir. (Söz konusu belgenin yurtdışı birimin bulunduğu bölgede/ülkede faaliyet gösteren Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine, yurtdışı birimin bulunduğu ülkede Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği yoksa yurtdışı birimin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Ticaret/Sanayi Odası, vergi dairesi, noter vb. bir kuruluş tarafından onaylanmış örneklerinin, bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması gerekmektedir.)
MADDE 20 – Tasarımcı şirket ile tasarım ofisinin 2008/2 sayılı Tebliğin 4 ve 5’inci maddelerinde belirtilen kira desteğinden yararlanabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir.

MADDE 21 – Destek Programı kapsamına alınan tasarımcı şirket ile tasarım ofisinin yurtiçinden temin ettikleri demirbaş ve dekorasyon malzemelerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için bunların yurtdışı birime gönderildiğinin gümrük beyannameleri (bedelsiz olarak düzenlenmesi gerekmektedir), detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsiki zorunludur.

Söz konusu malzemelerin, tasarımcı şirket ile tasarım ofisinin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 16’ıncı maddesi kapsamında organik bağı bulunan yurtdışı şirketine gönderilmesi halinde gümrük beyannamesinin bedelsiz düzenlenme şartı aranmaz.

MADDE 22 – Destek kapsamına alınan tasarımcı şirket ile tasarım ofisinin yurtiçinden temin ettikleri reklam ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların yurtdışına gönderildiğinin gümrük beyannameleri, kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

MADDE 23 – Türk Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından bir dilekçe ekinde onaylanmak üzere kendisine ibraz edilen bilgi ve belgelere ilişkin olarak harcama belgelerinin doğruluğu ve rayicine uygunluğu konusunda yapılacak inceleme neticesinde onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı yazılması ve tarih atılması gerekmektedir.

Ödeme
MADDE 24 – Müsteşarlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekler-birlikleri ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.MADDE 25 – Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (KDV vb. vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olan TL, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarında yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken www.oanda.com sitesi interbank karşılıkları esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM
İzleme ve Değerlendirme
MADDE 26 – 2008/2 sayılı Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlanan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren her yılın sonunda; Birlik, tasarım dernek-birlikleri ise gerçekleştirdikleri faaliyeti takip eden 3 ay içinde, faaliyetlerini ve buna ilişkin değerlendirmelerini içeren bir raporu Müsteşarlığa intikal ettirirler.

Müsteşarlık, söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, projelerinde belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığını tespit ettiği tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlik, tasarım dernek-birliklerini her aşamada destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir.
YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer HükümlerMüeyyide
MADDE 27 – 2008/2 sayılı Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.


UygulamaMADDE 28 – 2008/2 sayılı Tebliğ ile bu Uygulama Usul ve Esas hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarımcı dernekler-birlikleri, 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2005/4 sayılı "Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerinden yararlandırılmazlar.
MADDE 29 – 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2006/6 sayılı "Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde desteklenen tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri, aynı pazar araştırması projesi ve/veya yurtdışı faaliyeti için bu Tebliğin 4 ve 5'inci maddelerinin (a) bentlerinde belirtilen pazar araştırması desteğinden yararlandırılmazlar.
YetkiMADDE 30 – Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yıllık en fazla 12.000.000 ABD Doları tutarında destek ödemesi yapılabilir.
MADDE 31 – Bu Uygulama Usul ve Esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve 2008/2 sayılı Tebliğ ile bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde destek kapsamına alınacak tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikleri, tasarım dernek-birliklerini ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, Müsteşarlık yetkilidir.
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İKİNCİ BÖLÜM icon2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında destek başvurusunda bulunabilmesi...

İKİNCİ BÖLÜM icon2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında destek başvurusunda bulunabilmesi...

İKİNCİ BÖLÜM icon2. 1 İkinci Dünya Savaşı Sonrası ve Demokrat Parti İktidarı (1946-1960)

İKİNCİ BÖLÜM icon2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili abdurrahman köksaloğlu ortaokulu sosyal...

İKİNCİ BÖLÜM iconKarşılaşmaları cin gözleriyle çamurlu bakımsız taş türbünlerden izleyen...

İKİNCİ BÖLÜM iconTürkiye Büyük Millet Meclisi 130’uncu Birleşiminin İkinci Oturumunda...

İKİNCİ BÖLÜM iconKayseri İç Kalesİ’nİn korunarak kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesİ...

İKİNCİ BÖLÜM iconBu bölüm

İKİNCİ BÖLÜM iconBİRİNCİ BÖLÜM

İKİNCİ BÖLÜM iconKomut vaaz Bölüm 23


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com