Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından


o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                                                                                                                       DOSYA NO: 2003/8

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Fon” tarafından amme borçlularından haczedilen, Adabank A.Ş.nin % 94,4439525 oranındaki hisselerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun “Kurul” 08.11.2012 tarih ve 2012/298 sayılı kararı ile oluşturulan "Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik “Yönetmelik” kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde “Şartname” belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 08.11.2012 tarih ve 2012/298 sayılı kararı ile oluşturulan satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük; Adabank A.Ş.nin hissedarlarına ait % 94,4439525 oranındaki hisselerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 75.000.000.- (Yetmişbeşmilyon) ABD Dolarıdır.

ÖNYETERLİLİK BAŞVURUSU VE KAPALI ZARFLARIN TESLİMİ

“Şartname”de belirtilen önyeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 14.05.2013 tarihi saat 17:00’a (Türkiye saatiyle) kadar Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonuna “Satış Komisyonu” teslim edilmesi gerekmektedir.

Önyeterlilik incelemesi neticesinde; Önyeterliliği Geçen Katılımcılar en geç 20.05.2013 tarihi saat 17:00 a kadar “Son Teklif Verme Tarihi” “Satış Komisyonu”na idari zarf, mali zarf ve Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebileceklerdir.

TEMİNAT

Önyeterliliği Geçen Katılımcıların, ihaleye katılabilmek için “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 no.lu ABD Doları hesabına 7.500.000.- (Yedimilyonbeşyüzbin) ABD Doları nakit teminatı “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu ile cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte “Son Teklif Verme Tarihi”ne kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 21/05/2013 tarihinde, saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. İhaleye, ancak kendisi ve ortakları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara haiz anonim şirketler katılabilir.

2. Mali Şart: Önyeterlilik Başvurusu Sahibinin mali şartı karşılaması için kendisi ya da Nihai Ana Şirketinin/Nihai Ana Şirketlerinin 2011 yılı ve sonrasına ait olması şartıyla en son yayınlanan ve bağımsız denetim şirketlerince denetlenmiş konsolide mali tablolarında toplamözkaynaklarının (azınlık hakları hariç olmak üzere) asgari 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) ABD Doları tutarında olması gerekmektedir. (İşbu mali şartın tespitinde; Önyeterlilik Başvuru Sahibinin kendisinin veya en fazla iki adet Nihai Ana Şirketinin özkaynaklarının toplamına bakılacaktır)

Mali tabloların ABD Dolarından başka bir para cinsinden belirtilmesi halinde, bu para cinsini ABD Dolarına çevirmek için satış ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihteki T.C. Merkez Bankası çapraz kuru esas alınacaktır.

3. Önyeterlilik Başvurusu Sahibinin; (a) kendisinin (hissedarları dahil) (b) önyeterlilik şartlarını sağlayan Nihai Ana Şirketinin/Şirketlerinin (c) eğer varsa bu iki şirket arasında bağlantıyı sağlayan bağlantı şirketinin/şirketlerinin iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir.

4. İhale sürecine katılamayacak kişiler “Şartname”nin 2.5. maddesinde belirtilmiş olup “Katılımcı”nın, “Şartname”nin 2.5. maddesinde belirtilen “İhale Süreci”ne katılamayacak kişilerden olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir.

5. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/ İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” ancak “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak önyeterlilik başvurusunda bulunabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 no.lu ABD Doları hesabına 5.000.- (Beşbin) ABD Dolarını “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Önyeterliliği Geçen Katılımcılar (önyeterlilik belgelerinin son teslim tarihini beklemeksizin) “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak, “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 no.lu ABD Doları hesabına 10.000.- (Onbin) ABD Dolarını “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili genel bilgileri içeren Tanıtım Kitapçığını teslim alabilirler, “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili kağıt veya elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler. Bilgi Odası15/04/2013 – 17/05/2013 tarihleri arasında açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 24/05/2013 günü saat 11:00 da (Türkiye saatiyle) “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

MÜKELLEFİYETLER VE TAAHHÜTLER

İhaleyi kazanana yüklenecek olan mükellefiyetler ve taahhütler “Şartname”de düzenlenmiştir.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. Ancak “Kurul”, en yüksek teklif veren teklif sahibinden ihalenin onay tarihinden önce, ihale bedelinin %50 sine kadar olan kısmını “Fon” hesaplarına depo etmesini isteyebilir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Fon”un ve “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki hisseler üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 17/05/2013 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - “Katılımcı”nın, işbu satış ilanının katılım şartları hükümlerini yerine getirerek ön yeterlilik aşamasını geçip ihaleye iştirak etmesi, “BDDK”nın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat açısından yapacağı incelemede kazanılmış hak teşkil etmez. Bu konuda “BDDK”nın ayrıca inceleme ve değerlendirme yapma yetkisi saklıdır.

6 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel : 0 212 340 20 57

0 212 340 20 58

Fax: 0 212 288 49 63

2963/1/1-1


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından iconBu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından iconKullanim kilavuzu e-Borcu Yoktur Projesi, Kurumumuzda tescilli işyeri...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından iconDFİf destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu dsb

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından iconDFİf destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu dsb

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından iconTasarruf sahiplerine duyurudur

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından iconTasarruf sahiplerine duyurudur

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından iconTeklif alma ve satiş Şartnamesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından iconTAŞinmazlar satiş YÖntemi İle özelleşTİRİlecektiR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından iconEsenyurt Belediye Başkanlığından

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından iconÜsküdar Belediye Başkanlığından


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com