22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekine ilave edilen tablolar


sayfa1/10
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/1006 25/09/2012

Konu : 2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

GENELGE

2012 /32

Bilindiği üzere, Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli Olur’una istinaden, 2008/Ekim ayından itibaren tahsis mevzuatı ile ilgili genelgeler, genel yazılar ve e-tahsis iletileri birleştirilerek “Kanuna Göre 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis İşlemleri” adlı, 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgenin eklerinin incelenmesinde, maddi veya mevzuat içerikli hatalar ile bazı tabloların yeniden güncellenmesi gerektiği tespit edilmiş, ayrıca CSO 1980 yaşam tablosu esaslı peşin sermaye değeri tabloları Türkiye için hayat ve hayat annüite tablolarına göre yeniden güncellendiğinden, hem söz konusu hataların giderilmesi hem de 2011-58 sayılı Genelge ekinde güncellenmesi gereken tablolar ve TRH-2010 yaşam tablosuna göre yeniden güncellenen peşin sermaye tabloları aşağıda açıklanmıştır.


  1. 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekine ilave edilen tablolar


Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Peşin sermaye değeri tabloları” başlıklı 46 ncı maddesinde; Kurumca, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin, yaş, kesilme veya yeniden bağlanma ya da hak sahipliği nedeniyle sonradan gelir veya aylık bağlanma ihtimalleri ve yüzde beş iskonto oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarı tespit etmek amacıyla peşin sermaye değeri tablolarının hazırlanacağı, bu tabloların demografik ve ekonomik değişiklikler nedeniyle Kurumca gerekli görülen hâllerde güncelleneceği öngörülmüştür.

Diğer taraftan, ilk peşin sermaye değerlerinin hesaplanmasında hangi peşin değer tablolarının kullanılacağı, gelir ve aylığın başlangıç tarihine göre belirlendiğinden 2011/58 sayılı Genelgenin, “Ortak Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Gelir ve Aylıkların Peşin Sermaye Değerleri ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu” başlıklı dokuzuncu bölümünün, “ 2. Peşin sermaye değeri tabloları” başlığının üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve güncellenen yeni peşin sermaye değeri tabloları (Ek-41) ilave edilmiştir.

“Buna göre; gelir başlangıç tarihi;

2008/Ekim aybaşından önce ise 506 sayılı Kanuna göre hesaplanan peşin değerler için kullanılan peşin sermaye değeri tabloları (Ek-26),

2008/Ekim ayı başı ile bu Genelgenin yayım tarihi arasında ise 5510 sayılı Kanuna göre hesaplanan peşin değerler için kullanılan peşin sermaye değeri tabloları (Ek-27),

Bu Genelgenin yayım tarihinden sonra ise Türkiye için hayat ve hayat annüite tablolarına göre yeniden güncellenen peşin sermaye değeri tabloları (Ek-41),

kullanılacaktır.”


  1. 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge metninde yapılan düzeltmeler


2011/58 sayılı Genelgenin; “Ortak Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Zamanaşımı Uygulaması” başlıklı üçüncü bölümünün, “ 1. Gelir ve aylık bağlama işlemlerinde zamanaşımı uygulaması” başlığının “1.8.” alt başlığında yer alan Örnek’teki;

“Diğer taraftan aynı hak sahibinin 30/12/2011 tarihinde tahsis talebinde bulunması halinde 2006/Kasım ayı ile tahsis talep tarihini takip eden aybaşı arasında 5 yılın geçip geçmediğine bakılacak ve 5 yıl geçtiği için sadece 5 yıldan sonraki süreler ödenecektir.” ifadesindeki;

“sonraki” ibaresi, “önceki” şeklinde düzeltilmiştir.


  1. 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge eklerinde yapılan güncellemeler


EK-1: Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumdaki Sigortalıların Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesabına Esas Alt Sınır Gelirlerini Dönemler İtibariyle Gösterir Tablo’da 2008 yılı II. Dönem alt sınır olarak belirtilen “542,895” miktarı “542,90”, 2011 yılı I. Dönem alt sınır olarak belirtilen “677,25” miktarı “677,03” olarak düzeltilmiş ve 2012 yılı alt sınır gelirleri eklenmiştir.

EK-4: 2008/Ekim Ayı Sonrası Cenaze Ödenekleri Miktarı tablosuna 2012 yılı ödenek miktarı ilave edilmiştir.

EK-5: 2008/Ekim Ayı Sonrası Özürlülük Derecelerine İlişkin Fark Aylıkları Gösterir Tablo’ya 2012 yılı fark aylık tutarları eklenmiştir.

EK-7: 2008/Ekim Ayından Sonra Bağlanan 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Malullük ve Ölüm Aylıklarının Mukayesesinde Esas Alınan En Düşük Yaşlılık Aylığı Miktarlarını Gösterir Tablo’da 2925 sayılı Kanunun 2010/Aralık dönemi için belirtilen “456,34” miktarı “465,34” olarak düzeltilmiş ve tabloya 2011/Aralık miktarları ilave edilmiştir.

EK-8: 2008 Ekim Ayına Kadar Ölen 4/1-(a) Sigortalıların Hak Sahiplerine Bağlanan Asgari Aylık Miktarları tablosunun başlığı “2008 Ekim Ayından Önce Ölen 4/1-(a) Sigortalıların Hak Sahiplerine Bağlanan Asgari Aylık Miktarları”, “AYLIK TÜFE (%)” olarak belirtilen alt başlığı ise “AYLIK ARTIŞI” olarak değiştirilmiş ve tabloya 2012 yılı Ocak ve Temmuz dönemine ilişkin miktarlar ilave edilmiştir.

EK-9: 2008 Ekim Ayından Sonra 4/1-(a) Kapsamındaki Sigortalıların Hak Sahiplerine İkili ve Üçlü Sisteme Göre Bağlanan Aylıkların Alt Sınırları tablosunun “AYLIK TÜFE (%)” olarak belirtilen alt başlığı “AYLIK ARTIŞI” olarak değiştirilmiş ve 2012 yılı Ocak ve Temmuz dönemine ilişkin miktarlar ilave edilmiştir.

EK-20: 2008/Ekim Ayı Sonrası Aylıklardan Yapılacak SGDP Kesintisi Miktarı Üst Sınırlarını Gösterir Tablo’ya 2012 yılı miktarı ilave edilmiştir.

EK-25: Yıllar İtibariyle Ek Ödeme Matrahlarını Gösterir Tablo’ya 2012 yılı miktarları ilave edilmiştir.

EK-30: 2008/Ekim Ayı Sonrasında Belediye Başkanlarına Verilen Makam, Görev, Temsil Tazminat Tutarlarını Yıllar İtibariyle Gösterir Tablo’ya 2012 yılı I. ve II. döneme ilişkin miktarlar ilave edilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Fatih ACAR

Kurum Başkanı


EKLER DİZİNİ:
Ek-1: Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumdaki Sigortalıların Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesabına Esas Alt Sınır Gelirlerini Dönemler İtibariyle Gösterir Tablo (Bir sayfa)

Ek-4: 2008/Ekim Ayı Sonrası Cenaze Ödenekleri Miktarı (Bir sayfa)

Ek-5: 2008/Ekim Ayı Sonrası Özürlülük Derecelerine İlişkin Fark Aylıkları Gösterir Tablo (Bir sayfa)

Ek-7: 2008/Ekim Ayından Sonra Bağlanan 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Malullük ve Ölüm Aylıklarının Mukayesesinde Esas Alınan En Düşük Yaşlılık Aylığı Miktarlarını Gösterir Tablo (Bir sayfa)

Ek-8: 2008 Ekim Ayından Önce Ölen 4/1-(a) Sigortalıların Hak Sahiplerine Bağlanan Asgari Aylık Miktarları (Bir sayfa)

Ek-9: 2008 Ekim Ayından Sonra 4/1-(a) Kapsamındaki Sigortalıların Hak Sahiplerine İkili ve Üçlü Sisteme Göre Bağlanan Aylıkların Alt Sınırları (Bir sayfa)

Ek-20: 2008/Ekim Ayı Sonrası Aylıklardan Yapılacak SGDP Kesintisi Miktarı Üst Sınırlarını Gösterir Tablo (Bir sayfa)

Ek-25: Yıllar İtibariyle Ek Ödeme Matrahlarını Gösterir Tablo (Bir sayfa)

Ek-30: 2008/Ekim Ayı Sonrasında Belediye Başkanlarına Verilen Makam, Görev, Temsil Tazminat Tutarlarını Yıllar İtibariyle Gösterir Tablo (Bir sayfa)

Ek-41: Peşin Sermaye Değeri Tabloları (Altı sayfa)
DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

Merkez ve Taşra Teşkilatına Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığına


Ek-1

BAŞKA BİRİNİN SÜREKLİ BAKIMINA MUHTAÇ DURUMDAKİ SİGORTALILARIN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ HESABINA ESAS ALT SINIR GELİRLERİNİ DÖNEMLER İTİBARİYLE GÖSTERİR TABLO

2008 Yılı

I. Dönem

20,28 x 30 x 0,85 = 517,14 TL

II. Dönem

21,29 x 30 x 0,85 = 542, 90 TL

2009 Yılı

I. Dönem

22,20 x 30 x 0,85 = 566,10 TL

II. Dönem

23,10 x 30 x 0,85 = 589,05 TL

2010 Yılı

I. Dönem

24,30 x 30 x 0,85 = 619,65 TL

II. Dönem

25,35 x 30 x 0, 85 = 646,43 TL

2011 Yılı

I. Dönem

26,55 x 30 x 0,85 = 677,03 TL

II. Dönem

27,90 x 30 x 0,85 = 711,45 TL

2012 Yılı

I. Dönem

29,55 x 30 x 0,85 = 753,53 TL

II. Dönem

31,35 x 30 x 0,85 = 799,43 TLEk-4

2008/EKİM AYI SONRASI CENAZE ÖDENEKLERİ MİKTARI

YILLAR

MİKTAR

2008

257,24 TL

2009

289,00 TL

2010

308,00 TL

2011

328,00 TL

2012

363,00 TL


Ek-5


2008/EKİM AYI SONRASI ÖZÜRLÜLÜK DERECELERİNE İLİŞKİN FARK AYLIKLARI GÖSTERİR TABLO

YILLAR

SÜRE

Özürlülük Derecesi %70 ve Üstü- A KODLU (% 300)

Özürlülük Derecesi % 40-69 Arası Olanlar İle 18 Yaşından Küçük Olup, Özürlülük Derecesi %40 ve üzeri olanlar-B KODLU (% 200)

2008

01/07/2008-31/12/2008

1615 x 0,051448 = 83,09 x % 300 = 249,27

1615 x 0,051448 = 83,09 x % 200 = 166,18

2009

01/01/2009-30/06/2009

1615 x 0,053505 = 86,41 x %300 = 259,23

1615 x 0,053505 = 86,41 x %200 = 172,82

01/07/2009-31/12/2009

1615 x 0,05592 = 90,31 x %300 = 270,93

1615 x 0,05592 = 90,31 x %200 = 180,62

2010

01/01/2010-30/06/2010

1615 x 0,057383 = 92,67 x % 300 = 278,01

1615 x 0,057383 = 92,67 x % 200 = 185,34

01/07/2010-31/12/2010

1615 x 0,059445 = 96,00 x % 300 = 288,00

1615 x 0,059445 = 96,00 x % 200 = 192,00

2011

01/01/2011-30/06/2011

1620 x 0,061954 = 100,37 x % 300 = 301,10

1620 x 0,061954 = 100,37 x % 200 = 200,73

01/07/2011-31/12/2011

1620 x 0,06446 = 104,43 x % 300 = 313,29

1620 x 0,06446 = 104,43 x % 200 = 208,86

2012

01/01/2012-30/06/2012

1620 x 0,066187 = 107,22 x % 300 = 321,66

1620 x 0,066187 = 107,22 x % 200 = 214,44

01/07/2012-31/12/2012

1620 x 0,071589 = 115,97 x % 300 = 347,91

1620 x 0,071589 = 115,97 x % 200 = 231,94
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekine ilave edilen tablolar iconBasın Bülteni 5 Şubat 2011 AĞAOĞLU, İstanbul fashion week 2011

22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekine ilave edilen tablolar icon2011 yılının altı aylık dönemi ile altı aylık döneminde geçerli olacak...

22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekine ilave edilen tablolar iconBülteni No : 2011-39 19 – 25 eylüL 2011

22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekine ilave edilen tablolar icon2011 yilina aiT 16 mart 2012 tariHLİ olağan genel kurul toplantisina...

22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekine ilave edilen tablolar icon2001/9 Genelge 2007-19 Sayılı Genelge İle yüRÜRLÜkten kaldirilmiştir

22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekine ilave edilen tablolar iconEkli "İthalat Rejimi Kararı"nın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın...

22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekine ilave edilen tablolar icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekine ilave edilen tablolar iconTablolar tablolar 1 haritalar 1 grafikler 3 resimler 7

22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekine ilave edilen tablolar icon6111 sayili bazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile sosyal...

22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekine ilave edilen tablolar iconSİRKÜler tarih : 16. 11. 2011


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com