A survey on supply chain and logistics management in context of design and optimization of distribution networks: the state of the art


sayfa1/6
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6
DERLEME YAZISI


DAĞITIM AĞLARININ TASARIMI VE ENİYİLEMESİ KAPSAMINDA TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİNE BİR BAKIŞ: SON GELİŞMELER VE GENEL DURUM

Turan PAKSOY*, Fulya ALTIPARMAK**
*Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA

**Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, ANKARA
Geliş Tarihi: 27.05.2003
A SURVEY ON SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS MANAGEMENT IN CONTEXT OF DESIGN AND OPTIMIZATION OF DISTRIBUTION NETWORKS: THE STATE OF THE ART
ABSTRACT
Supply chain management is concerned with optimization of the overall process of value creation from suppliers to last consumers. Thus, relations with the other firms are important as well as the production planning and control functions in the firm such as design, material handling, scheduling. In supply chain management, success means not an individual phenomenon but modeling and management of the complex business relations network.

This paper presents a literature review on supply chain models to assist the decision maker for defining the problem structure and selecting an appropriate model based on basic characteristics of the problem. After we explain basic concepts of supply chain management, supply chain models under new classification have been analyzed. The classification includes deterministic, stochastic, fuzzy, simulation based, hybrid and information Technologies driven models.

Keywords: Logistics, Supply Chain Management, Distribution Networks, Network Design and Optimization, Taxonomy.
ÖZET
Tedarik Zinciri Yönetimi, tedarikçilerden son tüketiciye kadar olan tüm değer yaratma sürecinin eniyilemesi ile ilgilenir. Dolayısıyla, işletme içindeki tasarım, malzeme taşıma, çizelgeleme gibi üretim planlama ve kontrol fonksiyonları kadar diğer işletmelerle olan ilişkiler de önemlidir. Başarı, tedarik zinciri yönetiminde sadece bireysel bir fenomen olmaktan öte, bir bütünü oluşturan parçalar arasındaki karmaşık iş ilişkileri ağının modellenmesi ve koordine edilerek yönetilmesi anlamındadır.

Bu çalışmada; karar vericiye tedarik zinciri yönetiminde problemin yapısının tanımlanması ve problemin temel karakteristiğine uygun bir modelin seçiminde yardımcı olmak için bir literatür araştırması yapılmıştır. Tedarik zinciri yönetimine ilişkin temel kavramlar verildikten sonra, tedarik zinciri modelleri yeni bir sınıflandırma kullanılarak karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Kullanılan sınıflandırmada modeller, deterministik, stokastik, bulanık, simülasyon tabanlı, melez ve bilişim teknolojileri tabanlı modeller olmak üzere altı başlık altında incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Dağıtım Ağları, Ağ Tasarımı ve Eniyilemesi, Sınıflandırma.
1.GİRİŞ
Üretim yönetimine ilişkin Esnek Üretim Sistemleri (EÜS/FMS), Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP/MRP) ve İmalat Kaynakları Planlaması (İKP/MRPII) gibi geleneksel yaklaşımlar daha çok işletme içindeki faaliyetlerin eniyilemesi ile ilgilendiklerinden dolayı, üretim ve dağıtım sistemlerine getirdikleri katkı sınırlı olmaktadır [1].

G
T. Paksoy, F. Altıparmak YTÜD 2003/4
ünümüz rekabetçi küresel pazarlarında tedarik zincirlerini göz ardı ederek başarıya erişmek mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle, başarıyı yakalayabilmek için tedarik ve satın almadan tasarıma, imalat ve stoktan dağıtıma kadar tüm sistemi bütünleşik şekilde yönetecek yeni bir takım yöntemlere başvurmak ve her şeyden önemlisi bu yeni yöntemleri hayata geçirirken ileri teknolojilerle uyumlu hale getirmek zorunlu olmuştur. Çünkü, ileri imalat teknolojilerinin (advanced manufacturing technologies) kullanımı gibi faaliyetlerin, tüm tedarik zincirini kapsayacak şekilde olmadığı sürece ancak marjinal ilerlemeler sağlayabildikleri, yapılan çalışmalarda gösterilmiştir [2].

Bu sorunları aşabilmek, yoğun küresel rekabetle mücadele edebilmek ve sürekli değişen müşteri taleplerini karşılayabilmek için Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) yaklaşımı geliştirilmiştir. TZY, son yıllarda büyük ilgi gören bir araştırma alanı haline gelmiştir. Ülkemizde de tedarik zinciri yönetimine olan akademik ve ticari ilgi her geçen gün artmaktadır. Ancak Kore örneğinde [3] görüldüğü üzere, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde görülen ve pazarı bir satıcı pazarı haline getirerek üreticileri hakim pozisyona yerleştiren dalgalı ve anormal büyüme hızları/oranları, haksız rekabete yol açan kayıt dışı ekonomi, rekabetçi bir tedarik zinciri alt yapısının bulunmaması, işbirliğine ve güven ortamına uzak yerel ticaret kültürü ve bu güvensizlik ortamında kurumsal ortaklar arasında bilgi paylaşımının olmayışı, tedarik zinciri bütünleşmesini engellemekte ve dağıtım ağlarının gelişmesini yavaşlatmaktadır.

Tüm bu aksaklıklara rağmen, yapılan çalışmalarda dünyanın farklı bölgelerinde TZY kullanımı sonucu elde edilen başarılar rapor edilmiştir [4,5]. Tedarikçilerden son tüketiciye kadar olan tüm sürecin eniyilemesi ile ilgilenen TZY alanında yapılan çalışmalar, internetin rolünden [6] çizelgelemeye [7] kadar geniş bir alana yayılmıştır. Bu çalışmada daha çok, lojistik sisteminde etkinliği sağlayabilmek için tedarik zincirini oluşturan ağların tasarımı ve eniyilemesi üzerinde durulmaktadır.
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

A survey on supply chain and logistics management in context of design and optimization of distribution networks: the state of the art iconEnerjisi Tedarik Zinciri Yönetimi, Elektrik Enerjisi, Elektrik Enerjisi...

A survey on supply chain and logistics management in context of design and optimization of distribution networks: the state of the art iconRegional income distribution divergence and its relations with productivity and other dynamics

A survey on supply chain and logistics management in context of design and optimization of distribution networks: the state of the art iconTьrkiye yeni y?la, Ytl cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten...
Ь?K), 2009'da tьketici fiyatlar? endeksinin (tьfe) yьzde 6,53, ьretici fiyatlar? endeksinin (ьfe) yьzde 5,93 artt???n? aз?klad? Tь?K'e...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com