A survey on supply chain and logistics management in context of design and optimization of distribution networks: the state of the art


sayfa2/6
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   2   3   4   5   6

Çalışmanın giriş niteliğindeki birinci bölümünün ardından ikinci bölümde, çalışmanın bütününe temel teşkil edecek ve okuyucuya tedarik zinciri ve lojistik yönetimine ilişkin terminolojiyi tanıtacak kısa tanımlara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, tedarik zinciri modellemesi konusunda daha önce yapılan çalışmalar bir sistematik içinde sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise, genel bir değerlendirme yapılmıştır.2. TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİNİN TEMELLERİ
Bu bölümde, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi konusuna ilişkin temel terminoloji tanıtılmaktadır. Sırasıyla; lojistik, tedarik zinciri, tedarik zinciri süreci, tedarik zinciri yönetiminin amaçları, tedarik zincirinin planlaması, dağıtım ağlarının planlanması ve tedarik zinciri modelleme kavramları açıklanmıştır.

2.1. LojistikAmerikan Endüstri Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Industrial Engineers, 1991) tarafından hazırlanan Endüstri Mühendisliği Terminolojisi: Amerikan Standartları (ANSI Standard Z 94.0-1989) revizyonunda, lojistik “endüstriyel bağlamda, malzeme ve ürünlerin temini ve dağıtılmasının sanat ve ilmidir. Askeri anlamda (ki daha yaygın bir kullanıma sahiptir) ayrıca, personelin taşınması anlamını da içerir” şeklinde tanımlanmıştır [8].

Encyclopedia Britannica’nın 15. baskısında lojistik teriminin Yunanca “logistikos” sözcüğünden türediği yazmaktadır. Logistikos, hesaplama ve planlama bilimidir. Logista Roma ve Bizans ordularında idari subaylara verilen isimdir. 18.yy’da Baron Jomini’nin lojistiği “malzeme tedariki ile orduları hareket ettirebilmenin pratik sanatı” olarak tanımlamasına kadar lojistik kavramı yaygın olarak kullanılmamıştır. Lojistiğe olan ilgi, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra “Yöneylem Araştırması” disiplini adı altında geliştirilen bir takım karar verme tekniklerinin kullanımı ile daha sistematik bir şekilde gelişmiştir [9].


Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Eniyilemesi...

2.2. Tedarik Zinciri
Bir tedarik zinciri Şekil 1’de görüldüğü gibi tedarikçiler (bir veya daha fazla sıra), montajcılar/imalatçılar, dağıtım merkezleri, perakendeciler ve müşterileri içerir. Bu şekil, iki tür tedarik zinciri biçimini göstermektedir. Basit bir tedarik zincirinde her bir tedarikçi bağımlıdır ve bir veya daha fazla bileşeni sadece bir üst sıra tedarikçi veya montaj tesisine sağlamaktadır. Karmaşık bir tedarik zincirinde (TZ) ise en azından bir tedarikçi, bir veya daha fazla bileşeni iki veya daha fazla üst sıradaki tedarikçilere veya montaj tesislerine sağlamaktadır [10].
Basit Zincir Karmaşık ZincirŞekil 1. Tedarik zincirlerinin iki türü [10]

2.3. Tedarik Zinciri SüreciBir tedarik zinciri, (1) ham madde ve parçaları temin etmek; (2) bu hammadde ve parçaları nihai ürüne dönüştürmek; (3) bu ürünlere değer katmak; (4) ürünleri perakendecilere veya müşterilere dağıtmak ve pazarlamak; (5) çeşitli iş birimleri (tedarikçiler, imalatçılar, dağıtıcılar, üçüncü parti lojistik sağlayıcılar ve perakendeciler gibi) arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla bir dizi birbiriyle ilişkili iş sürecinin senkronize edilmesini sağlayan bütünleşik bir sistem olarak tanımlanabilir. Bu süreç aşağıda Şekil 2’de görüldüğü gibi malların ileriye ve bilginin geriye doğru akışı ile karakterize edilebilir [11].


T. Paksoy, F. Altıparmak YTÜD 2003/4


    1. 2.4. Tedarik Zinciri Yönetiminin AmaçlarıTZY’nin geleneksel amacı, sabit ve verilen talebi karşılayan, hammadde ve diğer girdi maliyetleri; gelen (inbound) lojistik maliyetleri; tesis yatırım maliyetleri; doğrudan ve dolaylı imalat maliyetleri; doğrudan ve dolaylı dağıtım merkezi maliyetleri; stok taşıma maliyetleri; tesisler arası taşıma maliyetleri; giden (outbound) lojistik maliyetleri, gibi maliyet kalemlerinden bir veya birkaçını içeren toplam tedarik zinciri maliyetini enazlamaktır [12].
1   2   3   4   5   6

Benzer:

A survey on supply chain and logistics management in context of design and optimization of distribution networks: the state of the art iconEnerjisi Tedarik Zinciri Yönetimi, Elektrik Enerjisi, Elektrik Enerjisi...

A survey on supply chain and logistics management in context of design and optimization of distribution networks: the state of the art iconRegional income distribution divergence and its relations with productivity and other dynamics

A survey on supply chain and logistics management in context of design and optimization of distribution networks: the state of the art iconTьrkiye yeni y?la, Ytl cinsinden banknot ve madeni paralar? yьrьrlьkten...
Ь?K), 2009'da tьketici fiyatlar? endeksinin (tьfe) yьzde 6,53, ьretici fiyatlar? endeksinin (ьfe) yьzde 5,93 artt???n? aз?klad? Tь?K'e...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com