594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar


sayfa1/9
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

594 SORUDA EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR


EĞİTİM YÖNETİMİ

1.Aşağıdakilerden hangisi Eğitim Yönetimi’nin süreçlerinden değildir?

A)Sorun çözme B)Karar Verme C)Eşgüdümleme D)Analitik düşünme* E)Denetleme
2.“Kamuoyunu gerçek durumla karşı karşıya bırakmayı yeğlerim.”

Arkadaşlar! Birbirimize daima hakikati söyleyeceğiz. Felaket ve saadet getirsin, iyi ve fena olsun, daima hakikatten ayrılmayacağız”.

ATATÜRK’ün yukarıdaki sözlerinde, yönetici veya liderde bulunması gereken özelliklerden hangisi vardır?

A)Cesaret B)Güvenilir olma C)Açık olma* D)Kendine güven
3.Aşağıdakilerden hangisi çağdaş yönetim yaklaşımının özelliklerinden değildir?

A)İnsan kalitesine ve eğitimine önem verir B)İnsan yaşamının kalitesi üzerinde durur

C)Yönetici çalışanlarla sıkı bir işbirliği içerisindedir D)Vizyon oluşturarak ekip halinde çalışmak önemlidir

E)Makine ve teknolojiye insan eğitiminden daha çok önem verilir*
4.Bir örgütte işin başlangıcından işin sonuçlanmasına kadar ne gibi aşamalardan geçtiğini, bu işle ilgili olarak kimlerin ne işleri yapacağını belirten çizime ne denir?

A)İş analizi B)İş akım şeması* C)İş bölümü D)İş doyumu E)Görev tanımı
5.Aşağıdakilerden hangisi çağdaş yönetimin özelliklerinden biridir?

A)Emir vermek önemlidir

B)İşi doğru yapmak önemlidir

C)Kurumun ya da şirketin kar etme durumu her şeyden önemlidir

D)Çalışanın yaşamına getirilen anlam ve önem ön plandadır

E)Yönetici çalışanları disiplin altında tutar
6.Aşağıdakilerden hangisi geleneksel paradigmaların özelliklerinden değildir?

A) Karmaşıklık* B)Denge C)İndirgemecilik

D) Büyük ölçüde statik, doğrusal, Newtoncu, mekanik dünya görüşü E)Niteliklere ve mekanizmalara odaklanma
7.Hangisi yönetim bilimi ve eğitim bilimlerinde gözlenen gelişmeler ışığında eğitim örgütlerinin amaçlarını daha etkili bir biçimde gerçekleştirmeleri için madde ve insan kaynaklarının etkili bir biçimde yönetilmesinin gerekli görülmesiyle ortaya çıkmıştır?

A) Yerel Yönetim B) Kamu Yönetimi C) Eğitim Yönetimi* D) İKY E) TKY
8.Aşağıdakilerden hangisi eğitimde yeni yaklaşım gerekliliğinin bir gerekçesi olamaz?

A) Demokrasi ve ekonomideki gelişmeyi sürekli kılmak.

B) Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliştirmek.

C) Bilgi toplumunun standardını yakalamak.

D) Kalıcı ve katılımcı öğrenme arayışını sağlamak.

E) Batılı değerleri benimseyip eğitimin temel bir parçası yapmak.*
9.Aşağıdakilerden hangisi eğitim yönetiminin özelliklerinden biri değildir?

A) Amaçlara ulaşma derecesinin saptanarak başarının değerlendirilmesi güçtür.

B) Dağınık bir alana yayılmıştır

C) Doğrudan ve dolaylı olarak insanlarla ilgili hizmette bulunur

D) Merkeziyetçi bir yapıya sahip değildir*
10.Aşağıdaki etkenlerden hangisi eğitim yönetimini değişmeye daha az gerekli kılar?

A) Eğitim yönetiminin bilim olarak gelişmesi B) Eğitim teknolojisinin hızla gelişmesi

C) Eğitimci personelin artması D) Eğitim yöntemlerinin değişmemesi*
11.Aşağıdakilerden hangisi Eğitim Yönetimi’nin amaçlarından biri değildir?

A) Eğitimi yaymak. B) Eğitimin niteliğini yükseltmek. C) Okulun sağlığını korumak.

D) Okulu çevresine yararlı kılmak E)Yöneticilerin eğitim düzeyini yükseltmek.*
12.Eğitim yönetimini diğer kurumlardan amaç ve işlev açısından ayrı kılan sebep nedir?

A) Kendine özgülüğü* B) Kapsamlı olması C) İnsanları ön planda tutması D) Bir kurum olması
13.Aşağıdakilerin hangisi Eğitim Yönetimi’ni diğer yönetimlerden ayrı kılan özelliklerden değildir?

A) Kontrol ve baskı güçlerinin yapısı bakımından diğer örgütlerden ayrılır.

B) Yönetim, modern kuramı ile kazandığı özelliklerinden dolayı disiplinler arasıdır.

C) Bir takım koşulları sağlayabilirse meslekleşebilir.

D) Ortaya koyduğu genel kavram ve süreçlerin çevre ve okul düzeyinde uygulanmasını öğrenciye bırakır.*

E) Eğitim Yönetiminde kaynakların tümü devlet tarafından sağlanır.
14.Aşağıdakilerin hangisi Eğitim Yönetimi’ni diğer yönetimlerden ayrı kılan özelliklerden değildir?

A) Direk insanı hedef alır B) İnsanları etkiler, insanlardan etkilenir E) Sosyal sistemle iç içedir

D) Birtakım alt sistemlere ayrılır* E) Baskı ve denetim mekanizmaları farklıdır
15.Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Sorunların çoğu geçmişten günümüze aktarılmıştır.* B) Okulların isimlerinin değiştirilmesi değişimde en önemli öğedir.

C) Eğitime halkın katkısı fazla, ilgisi azdır. D) Okullarımız bilim çağına uygun yapılandırılmışlardır.

E) Okulların geliştirilmesinde planlı davranılmaktadır.
16.Eğitim Yönetimi’nde bir değer sistemi oluşturmak için gerekli olan en önemli unsur hangisidir?

A) Eğitim kuramları* B) Eğitim araştırmaları C) Eğitim projeleri D) Eğitim uygulamaları
17.Aşağıdakilerden hangisi demokratik eğitim liderliğinin ilkelerinden değildir?

A) Bireyin onur ve değeri B) Ekip çalışması C) İletişim özgürlüğü

D) Formal örgütlenmiş eğitim* E) Zihinsel yöntemlerle problemlerin çözümlenebileceği

18.Aşağıdakilerden hangisi pragmatizm değer sistemine aykırıdır?

A) Sınırsız olmayan özgürlük B) Amaçlı eğitim süreci C) İnsanların problem çözme yeteneğine güven

D) Bilimin herşeyi açıklayabileceği* E) Bireyin kendi sınırlarını kendisinin koyması
19.Eğitim Yönetimi seminerlerinin olumlu olmayan yönü hangisidir?

A) Yöneticilere tatil imkânı sunması B) Sürenin kısa olması* C) Meslek bilincinin gelişmesi

D) Ortak sorunların belirlenmesi E) Gelişmeleri bildirmesi
20.Hangisi Türk Eğitim Yönetimi’nin örgütsel ve yönetimsel sorunlarından biri değildir?

A) Kırtasiyecilik B) Yetkilerin üst düzeyde toplanması C) Siyasal ve ideolojik tercihler

D) Liyakat ilkesine uyulması* E) Eğitim yönetimine yönelik yasalar
21.Aşağıdakilerden hangisi yönetim bilim dalının temel unsurlarından biri değildir?

A) Grup faaliyeti olması B) Evrensel olması C) Kültürel bir uğraş olma

D) İşbirlikçi olması E) Belirli bir süreçten oluşması
22.Hangisi eğitim yöneticilerinin meslek güvencesinden yoksun kalmasının nedenlerinden değildir?

A) Uzun Vadeli eğitim politikalarının olmayışı B) Siyasal etkilerin oluşu C) Meslekte başarılı oluş*

D) Başarılı hizmetlerin olmayışı E) Yöneticilerin sık sık görevden alınması
23.“Eğitim Yöneticisinin Yeterliliği” ne demektir?

A) Her konuda bilgi sahibi olması, mevzuatları uygulamada kararlı olması.

B) İyi bir eğitimci olması

C) Teknolojik gelişmelere uyabilmesi ve kendini yenileyebilmesi

D) İletişim tekniklerini çok iyi biliyor olması.

E) Yöneticilik ile ilgili rolleri, amaçlara uygun olarak yerine getirebilmesi için, bilgi, beceri ve tutumlar düzeyidir.*
24.Eğitim yöneticilerinin yetersizliği nedeniyle hangi olumsuzluklar ile karşılaşılmaz?

A) Etkinliklerde noksan ve eksikliklerin oluşması B) Eğitim-öğretim sona ermesi*

C) Süreçlerde yavaşlama D) Görevlerde kötü düzenlemeler

E) Sorunlarla başa çıkılamaması
25.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşgörenlere özgürlük verilmesi işgörenlerin doğasına uygundur.

B) İşgörenlere teknolojinin neden-sonuç ilişkilerini açıklamaya gerek yoktur.*

C) İş görenlerin birbirine uyumu sağlandığında, iş görenler anlamlı ve doyurucu çalışmaya kavuşurlar.

D) Özbenliğini geliştiren işgörenler, yeterli düzeyde güdülenerek örgüte daha yararlı olurlar.

E) Örgütler, işgörenlerin gereksinmelerini karşılamak için vardır.

26.Aşağıdakilerden hangisi eğitim yöneticisinin görevleri arasında olduğu söylenemez?

A) Çevre ile ilişkiler B) Çevreyi değerlendirme eksikleri giderme*

C) Personel alma ve geliştire D) Kaynak bulma ve olanakları koruma

E) Eğitimle ilgili fırsatlar hazırlama ve geliştirme
27.“Eğitim programlarını, öğrenci işlerini, personel hizmetlerini, bütçe işlerini ve okulun genel hizmetlerini; okulun örgütsel ve eğitsel amaçlarını etkili biçimde gerçekleştirecek düzeyde yönetir.” Tanımı hangi göreve aittir?

A)Eğitim denetmeni B)Eğitim yönetmeni* C)Eğitim planlama uz. D)Okul danışmanı E) Program gel.uzmanı
28.Eğitimle ilgili değerlere sahip olan bir yönetici için hangisinin söylenmesi doğru değildir?

A) Çevresine kuralları ile ilgili taviz vermemelidir.* B) Çevre ve kaynakları iyi bilmelidir.

C) Değişen dünyayı takip etmelidir. D) Yeni kaynaklara ilgi duymalıdır.

E) Lider olmalıdır.
29.Yeni göreve başlayanlara verilen, onların görevle ilgili hata yapma olasılığını azaltmak amacıyla yapılan hizmet içi eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Staj eğitimi* B)Kurs eğitimi C)Okul eğitimi D)Rotasyon eğitimi E)Sosyalleştirme eğitimi
30.Aşağıdakilerden hangisi çalışan niteliğine göre oluşturulan eğitim programlarından biridir?

A)Temel eğ. B)Mesleki ve teknik eğ C)Sosyal ve ekonomik eğ. D)Yönetici eğ. * E)Kültürel ve bilimsel eğ.
31.Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda yapılan yetiştirmelerden biri olamaz?

A)Uyarlama eğitimi B)Uygulama eğitimi* C)Geliştirme eğitimi D)Yükseltme eğitimi E)Tamamlama eğitimi
32.Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitim Sistemi’nin modelini yansıtmaktadır.

A)Merkezi yön-Yatay B)Yerinden yön-Yatay C)Yerinden yön-Dikey D)Merkezi yön-Dikey*
33.Eğitim hakkı, temel insan haklarından biridir. Bu hak aşağıdakilerin hangisinde öngörülmüştür?

A)Anayasa B)İnsan Hakları Evrensel Bildirisi C)Milli Eğitim Temel Kanunu D)Hepsi*
34.Aşağıdakilerden hangisi hizmet öncesi eğitim faaliyeti değildir?

A)İlköğretim B)Özel eğitim C)Yükseköğretim D)Hizmetiçi eğitim*
35.Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu eğitim faaliyeti içinde yer alır?

A)Hizmet öncesi eğitim B)Hizmetiçi eğitim C)Hizmet sonrası eğitim D)Hepsi*
36.Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitim kapsamında değildir?

A)Halk eğitimi B)Olgunlaşma enstitüleri C)Bilim ve sanat merkezleri E)Ortaöğretim*

37.Aşağıdakilerden hangisi hizmet sonrası eğitimi tanımlar?

A)Okullarda okunan dönem B)Çalışma süresince alınan eğ. C)Okul öncesi eğ. D)Emeklilik sonrası eğ.*
38.Aşağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitimle varılmak istenen hedeflerden değildir?

A)Hizmete yeni giren personelin kuruma uyumunu sağlamak,

B) Personele, Türk Mil.Eğ'nin okulun, derslerin ve çevrenin gayelerini bütünlük içinde kavrama,yorum birliği kaz.

C) Mesleki yeterlilik açısından hizmet öncesi eğitimin eksiklerini tamamlama,

D) Eğitim alanındaki yenilik ve gelişmelerin icabı bilgi ve becerileri kazandırmak,

E) İstekli ve yetenekli personelin üst görevlere geçişini engellemek*
39.Aşağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitimin olumsuz yönleri arasında yer almaz?

A) Hizmet içi eğitime giden personelin işini bırakması

B) Gidiş gelişlerde zaman kaybı

C) Yurt dışına giden bir personelin dönüşte konu ile ilgili uyum farklılıkları ile karşılaşması

D) Sadece sertifika için gidilmesi

E) Eğitim alanındaki yenilik ve gelişmelerin icabı bilgi ve becerileri kazandırmak
40.Aşağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitimin amaçlarından birisi değildir?

A) Kurumda üretilen mal ve hizmetin nitelik ve niceliği artırmak,

B) Üretimde verimlilik ve kazancı artırmak, kusurlu üretimi azaltmak,

C) Üretimin zamanında yapılmasını, malzeme ve enerji tasarrufunu sağlamak,

D) Üretim araçlarının yerinde kullanılmasını sağlamak, teknolojiyi uygulamak,

E) Gelişime kapanmayı sağlamak*
41.Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün hizmet içi eğitim görevleri arasında yer almaz?

A) Okulda öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesinin yerleşmesini sağlayıcı önlemleri alır.

B) Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerim ve diğer faaliyetlerim yakından izler.

C) Personelin performansını değerlendirir, rehberlik eder, işbaşında yetişmelerini sağlar...

D) Okuldaki tüm personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder, buna göre personelin yetişmesi için gerekli tedbirleri alır

E) Personeli zorla hizmet içi eğitime gönderir*
42.Bir mal veya hizmetin meydana gelmesi, elde edilmesi için vazgeçmek zorunda kalınan tüm değerlerin toplamıdır.

A) Eğitim Yatırım B) Eğitim Transferi C) Eğitim Maliyeti* D) Eğitim Harcaması E) Eğitim finansmanı
43.Aşağıdakilerden hangisi maliyet çeşitlerinden değildir?

A) Dolaylı maliyet B) Dolaysız maliyet C) Gerçek maliyet D) Direkt maliyet* E) Vazgeçme maliyeti
44. Talebin fazla arzın az olması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz?

A) İkili öğretime neden olması B) Öğretimin niteliğinin artması* C) Okullaşma oranının yükseltilememesi

D) Öğretimin niteliğinin düşmesi E) Öğretimde kalitenin düşmesi

45.Hangisi İktisat dilindeki talep tanımı ile eğitim hizmetlerindeki talep tanımının farklı olmasının nedeni değildir?

A) Eğitim için aynı miktarda pay ayıran herkesin eğitimden aynı derecede etkilenememesi.

B) Eğitim ihtiyacını uzun süre ertelemek hatta vazgeçmek mümkündür.

C) Artarak biriken bir nitelik taşıması ve kümülâtif olması.

D) Eğitim ihtiyacının şiddet derecesi fizyolojik ve medeni ihtiyaçlara oranla daha güçlüdür.

E) İhtiyaçlarımızın yapısının farklı olması.*
ÖRGÜT

1.Toplumsal gereksinmelerin bir kısmını karşılama üzere, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirecek düzenli işler yapmak için güçlerini gönüllü eşgüdümleyen insanlardan oluşan toplumsal açık bir sistemdir.

A)Sistem B) Yönetim C) Örgütleme D) Örgüt*
2.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin birimlerinden değildir?

  1. Yönetim B )Eşgüdümleme* C) Finans D) Personel E) Muhasebe


3.Eğitim kurumlarını diğer sosyal kurumlardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sonuçlarının her zaman gözlenememesi B) Merkezinde insanın olması

C) Ekonomik maliyetinin çok yüksek olması D) Ülkenin geneline yayılmış olması

E) Hedef olarak geleceği seçmesi*
4.Aşağıdakilerden hangisi öğrenen örgütün diğer örgütlerden farkı değildir?

A) Öğrenme olayı insanların yaptıkları her şeyin içine dâhil edilmiştir.

B) Öğrenme anlık bir olay değil bir süreçtir.

C) Bireyler kendilerini geliştirirken kurumlarını da değiştirirler.

D) Kurum kendisinden de bir şeyler öğrenir çalışanlar kurumu yenilikler konusunda eğitirler.

E) Öğrenen örgütlerde bireyler kurumu yeniden yapılandırmak yerine var olanı devam ettirirler.*
5.Örgütlerde iş yaşamının niteliği ( QWL ) hangi yönetim kuramının devamı niteliğindedir?

A)X Kuramı B)Z Kuramı* C)Y Kuramı D)Sistem Kuramı E)Toplam Kalite Kuramı
6.Örgütler için hangisi örgüt üyeleriyle birlikte belirlenirse amaçların gerçekleştirilmesinde işbirliği artar?

A)Misyon* B)Teknoloji C)Kaynak D)Fiziksel ortam E)Zaman
7.21.yüzyılda örgütler için en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A)Teknoloji B)Verimlilik C)İnsan* D)Rekabet E)Zaman
8.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel öğrenmenin engellerinden değildir?

A) Öğretmenlerin karar sürecine katılmaması B) İletişim kopukluğu

C) Bürokratik kuralların ön planda tutulması D) Okulların değişime karşı koyması

E) Okul çevresinin değişime direnmesi*
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar icon50 Soruda Görelilik Kuramları

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconBilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconBu Kanun, Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu...

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconEĞİTİm ve araştirma hasteneleri EĞİTİm ve idari sorumlularinin tanimi ve g ö revleriNE

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi nisan ayi aylik eğİTİm plani

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconİlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık...

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconEğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com