594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar


sayfa6/9
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9

18.“Bir seçeneği tercih etmede bireyin ya da bir grubun güçlükle karşılaşması ve bunun sonucu olarak karar verme mekanizmalarında bozulma” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır.


A) Çatışma* B) Eğitim C) Değişme D) Yön verme E) Dikkati çekme

19.Okulda bulunan değerlerin çatışması durumunda yöneticinin bu sorunu çözmede görevi ne olmalıdır?

A) Kamu yararına öncelik tanımalı* B) İşgörenlerin gereksinimlerini dikkate almalı

C) Velilerin durumlarını değerlendirmeli D) Üst makamlardan yardım talebinde bulunmalı

E) Yerel medya mensuplarıyla iletişim kurmalı
20.İnsanın güdülerinin ve gereksinmelerinin karşılanmasının durdurulması yavaşlatılması ya da beklediği düzeyden aşağıda kalması durumu uyumsuzluk belirtilerinden hangisini ortaya çıkarır?

A) Zorlanma B) Engellenme* C) Üstünlük duygusu D) Belirsizlik E) İkili çatışma
21.Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın örgüt için olumlu sonuçlarından değildir?

A) Sorunların tartışılmasını sağlar B) Soruna ilgiyi arttırır, sorun çözme yeteneğini geliştirir

C) Karar alınmasında gecikmelere neden olabilir* D) Örgütte demokratik ortamın gelişimine katkı sağlar

E) Çatışma organizasyonda iletişimsizliği ortadan kaldırır
22.Aşağıdakilerden hangisi örgüt için çatışmanın olumsuz yönlerinden değildir?

A) Ortak çalışmalara karşı pasif ve aktif bir direniş oluşur B) Karar alınmasında gecikmelere neden olabilir

C) Örgütte güven ortamı bozulur ve verim azalır D) Örgütte isteklendirme azalır

E) Çalışanların örgütsel sorunlara ve örgüte ilgisi artar*
23.Aşağıdakilerden hangisi çatışma yönetimi yollarından biri değildir?

A) İşbirliği B)Uyma C)Uzlaşma D)Hükmetme E)Yansıma*

24.Yöneticiler arasındaki çatışmalarda aşağıdaki yöntemlerden hangisi daha çok tercih edilir?

A) Hükmetme B) Üstünlük kurma C) Kaçınma D) İtaat etme E) İşbirliği*

25.Çatışma kaçınılmaz olduğuna göre yapılması gereken; çatışmanın ortaya çıkaracağı yararları kullanabilmek ve olası yıkıcı etkileri engellemek için, çatışmayı etkili bir biçimde yönetmektir.”İfadesi hangi yönetim anlayışıyla bağdaşır?

A) Klasik B) Neoklasik C) Çağdaş* D) Geleneksel E) Teokratik
26.Temel kuralı ‘kartların ortaya konmasıdır.’ İfadesi çatışma yönetiminde hangi strateji ile açıklanır?

A)Uyma B)Kaçınma C)Uzlaşma D)İşbirliği* E)Hükmetme
27.Taraflardan biri kazanmak için her yola başvurabilir.” İfadesi çatışma yönetimi yöntemlerinin hangisiyle açıklanır?

A) Hükmetme* B) Kaçınma C) Uzlaşma D) İşbirliği E) Uyma
28.Aşağıdakilerden hangisi etkin bir çatışma yönetiminin şartlarından değildir?

A) Çatışmalar teşhis edilmeli B) Çözüm yolları belirlenmeli C) Haberleşme kesilmemeli

D) Yönetici objektif olmalı E) Çatışma akışına bırakılmalı*

29.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışmayı yönetme süreci aşamalarından değildir?

A) Potansiyel muhalefet B) Sorun Çözme* C) Kavrama ve kişiselleştirme D) Davranış E) Sonuçlar
30.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışma yönetimi tekniklerinden değildir?

A) Karşılıklı kavga ettirtme yöntemi * B) Sorun Çözme Yöntemi C) Kaçınma Yöntemi

D) Hakeme Başvurma Yöntemi D) Çatışmanın Etkilerini Değerleme Yöntemi
31.Aşağıdakilerden hangisi bireyin kızgınlığını kontrol etmesi için gerekli ön koşullardan biri değildir?

A) Kızgınlığı izleme B) Kızgınlığı tanıma

C) Kızgınlığı doğrudan ifade etme D) Kızgınlığın başlangıç noktasını belirleme*
32.Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık yönetiminde kullanılmaz?

A)Ayağa kalkıp el kol hareketi yaparak konuşma* B)Derin bir nefes almak

C)Karşı tarafı dinlemeyi denemek D)Kızgınlık uyarımını kanalize etmek

E)Fiziksel olarak gerginlik hissedildiğinde duruş biçimini değiştirme
33.Çatışmalarda çoğunlukla kör nokta hangisidir?

A)Zihinsel olarak meşgul olmak B)Yanlış varsayımlar* C)Kendi kendine konuşmak

D)Pasif kalmayı seçmek E)Bağırarak konuşmak
34.Aşağıdaki şekillerin hangisiyle yöneticiler çatışmadan haberdar olurlar?

A)Çatışmanın ortaya çıkması ile

B)Çatışmanın örgüt iletişimine zarar vermesi ile

C)Yöneticinin taraflar arasındaki çatışmanın belirtilerini gözlemesi ile*

D)Çatışma sonuçlandıktan sonra

E)Çatışmanın çıktığını diğer personelden duyarak
İLETİŞİM
1.Aşağıdakilerden hangisi amacına göre iletişim türlerinden biri değildir?

A)Bilgilendirici iletişim B)Biçimsel iletişim* C)Eğitici iletişim D)Değerlendirici-Yorumlayıcı iletişim
2.“Sistemin bütünüyle içeriden veya dışarıdan aldığı enformasyonu değerlendirmesi sürecidir.” Şeklinde açıklanan iletişim süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bilgilendirici iletişim B)Eğitici iletişim

C)Değerlendirici-Yorumlayıcı iletişim* D)Etkileyici-güdüleyici iletişim
3.Zümre öğretmenleri toplantısı, kanalların yollarına göre hangi tür iletişime örnek gösterilebilir?

A)Dikey iletişim B)Yatay iletişim* C)Doğal iletişim D)Eğitici iletişim
4.Hangisi bir örgüt içinde astın yöneticilerle etkili bir iletişim kurmak için yapması gerekenlerden biri değildir?

A)Mesaj ve öneriler astın kendini ifade edebileceği en uygun zamanda verilmelidir.*

B)Yöneticilerden sürekli yakınarak çevrede onunla ilgili sözler söylenmemelidir.

C)Üstlerine bağlılık her an yöneticilere hissettirilmelidir.

D)Birdenbire yükselme hevesine kapılmamalıdır.
5.Rogers’a göre hangisi öğretmen-öğrenci iletişimini engelleyen unsurlardan birisidir?

A) Öğrenciyi anlamaya çalışma B) Yaratıcılığını geliştirecek ortamlar sunma
C) Öğrenci üzerinde otorite kurma* D)Öğrenci merkezli öğretim yöntemleri kullanma
E) Öğrencinin öznel dünyasını dikkate alma
6.Sınıfta öğretmenin öğrenciye aktardığı bilgi, iletişim sürecinin hangi öğesi ile ilgilidir?

A) Gönderici B) Kanal C) Alıcı D) İleti* E) Dönüt
7.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi formal olmayan iletişim çeşitlerinden biridir?

A) Yukarıdan aşağıya iletişim B) Aşağıdan yukarıya iletişim C) Yatay iletişim D) Çapraz iletişim E) Dairesel iletişim*
8.“Sistemin bütünüyle içeriden veya dışarıdan aldığı enformasyonu değerlendirmesi sürecidir.” İletişim süreci nedir?

A) Bilgilendirici iletişim B) Eğitici iletişim C) Değerlendirici-Yorumlayıcı iletişim* D) Etkileyici-güdüleyici iletişim
9.Kaynak, İleti, Kanal, Alıcı, Dönüt” kavramları hangi yönetim sürecinin öğeleridir?

A) İletişim* B) Karar verme C) Değerlendirme D) Örgütleme E) Planlama
10.İletişimin temel öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kaynak B) Kanal C) Referans* D) Alıcı E) Mesaj
11.Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimin öğelerinden değildir?

A)Gönderici B)Mesaj C)Kanal D)Alıcı E)Verici*
12.Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimin işlevlerinden değildir?

A)Bilgi sağlama B)Birleştirme C)Bütünleştirme* D)Emredici ve öğretici E)İkna etme ve etkileme
13.Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin etkili iletişim sağlaması için taşıması gereken özelliklerinden biri değildir?

A)Hızlı ve akıcı konuşma* B)Empatik dinleme C)İkna edici liderlik D)Duyarlılık E)Güvenilebilirliği koruma
14.Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimin bireysel engellerinden değildir?

A)Seçici algılama B)Süzgeçten geçirme C)Gürültü D)Duyular* E)Dil
15.Aşağıdaki ifadelerden hangisi açık olmayan iletişimin öğelerinden biridir?

A)Beden dili B)Yazılı iletişim* C)Yüz ifadeleri D)Ses tonu E)Göz kontağı

16.İletişim sürecinde mesajın kaynaktan alıcıya ulaşmasını sağlayan araca ne ad verilir?

A)Kanal* B) Kaynak C) Mesaj D) Alıcı E) Dönüt
17. “Kısaca alıcının mesaja verdiği tepki”, olarak tanımlanan iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dönüt* B) Kaynak C) Mesaj D) Kanal E) Alıcı
18.Sınıf içi iletişim kalitesini artırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak uygun olmaz?

A) Dersi iyi bir şekilde planlamak B) Zor ve teknik öğretim araçları kullanmak*

C) Konuşma yeteneğini geliştirmek D) İlgiyi dağıtan durumları ortadan kaldırmak

E) Öğrencilerin ihtiyaç, yetenek ve ilgilerini dikkate almak
19.“Öğrencinin ait olduğu toplulukla ve ailesi ile ilişki kurulması” öğretmenin öğrencilerle kurduğu ilişkilerin boyutlarından hangisine girer?

A) Akademik B) Toplumsal C) Beklentiler D) Ev/okul/toplum* E) Bireysellik
20.Aşağıdakilerden hangisi iletişimin kalitesini artıran bir etken olamaz?

A) Empati kurmak B) Etkin dinleme yapmak C) Sen dili kullanmak*

D) Göz teması kurmak E) Sözel mesajları sözel olmayan mesajlarla desteklemek
OKUL YÖNETİMİ

1.Toplumun eğitim kavramı ve hizmeti ile özdeşleştirdiği kurum hangisidir?

A)Okul* B)Aile C)Öğretmen sendikaları D)Basın- yayın organları E)Öğretmen dernekleri
2.Bir grubun etkin bir biçimde çalışabilmesi için gerekli olan ve yeni üyelerce de kabul edilen, dışa karşı bütünleşme ve içsel uyumlaşmayı sağlamaya yönelik temel yaklaşıma ne ad verilir?

A)Örgüt B)Kültür* C)Yönetim D)Sistem E)Sosyalleşme
3.Okul müdürünün bir eğitim-öğretim yılı için hazırlamış olduğu, hangi tarihte, hangi işlerin yapılacağının ayrıntılı olarak açıklandığı metin aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eğitim programı B)Yıllık plan C)Yıllık çalışma planı* D)Müfredat programı E)Öğretim programı
4.Okul yöneticilerinden hangisi öğrenci işlerinden sorumlu kişidir?

A)Müdür* B)Müdür Başyardımcısı C)Müdür yrd. D)Nöbetçi md. yrd. E)Nöbetçi öğretmen
5.Okul kurallarının belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A)Kurallara uygun davranan öğrenciler ödüllendirilmelidir.

B)Kurallar okulda bütün öğrencilere duyurulmalıdır.

C)Kurallara uymanın olumlu ve olumsuz sonuçları açıklanmalıdır.

D)Her kuralın uygulanışı birer örnek ile gösterilmelidir.

E)Kurallara uymanın olumsuz yönlerine dikkat çekmeli.*

6.Aşağıdakilerden hangisi bir okulun iyi yönetilip yönetilmediğinin göstergesi olamaz?

A)Boşa geçen zaman, karışıklık yoktur.

B)Olumlu bir sınıf atmosferi vardır.

C)Öğrenciler öğretim etkinlikleri ile meşguldürler.

D)Öğrenciler kendilerinden bekleneni yaptıklarında başarı duygusu hissetmezler.*

E)Öğrenciler kendilerinden ne beklenildiğini bilir.
7.Okuldaki eğitim iş görenlerinin yasalarla güvence altına alınan sosyal haklarından öngörülen biçimde yararlanabilmelerini sağlama sorumluluğu kime aittir?

A)Milli eğitim müdürü B)Milli eğitim müfettişi C)Personel atama dairesi başkanı

D)Milli eğitim personel müdürü E)Okul müdürü*
8.Okulda müdürün disiplin tutumu nasıl olmalıdır?

A)Sağlatıcı B)Özdenetimi yerleştirici* C)Caydırıcı D)Cezalandırıcı E)Ödülcü
9.Aşağıdakilerden hangisi okul yönetiminde yeni yaklaşımlardan değildir?

A) Okuldaki otorite akışının daha az hiyerarşik olması

B) Okul yönetiminde aşırı kontrolün yerine, öğretmen ve diğer personele daha çok yetki ve sorumluluk verilmesi

C) Yöneticinin, mevzuatın uygulayıcısı değil, işlerin kolaylaştırıcısı olması

D) Ülkemizde egemen olan "askeri okul" mantığının devam etmesi *

E) Öğrenci, öğretmen, veli ve eğitimden beklentisi olan, diğer bireyleri hesaba katan, renkli, çoğulcu, katılımcı ve açık okul sistemlerinin geliştirilmesi
10.Hedeflere ulaşmak için öğrencilere sağlanacak yaşantılar hazırlamak, eğitim programının hangi öğesi içindedir?

A)Hedef B) Kapsam C) Eğitim durumları* D) Sınama durumları
11.Okulun döner girdisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre B) Öğrenci* C) Öğretmen D)Veli
12.Aşağıdakilerden hangisi okul yönetiminde rol oynayan informal bir unsurdur?

A)Aynı sınıfta okuyan öğrencilerin velileri B)Aynı sendikaya üye öğretmenler *

C)Aynı birimi paylaşan idareciler D)Aynı sınıfta derse giren öğretmenler
13.Aşağıdakilerden hangisi okul yönetimine her zaman olumlu katkı sağlamaz?

A)Öğretmenlerin okul yönetiminde söz sahibi olması

B)Okul-veli-öğrenci işbirliğinin kurulaması

C)Okulun en yakın çevredeki kuruluşlarla bağlantı kurması

D)Okul yöneticisinin okula yakın çevreden olması *

14.Hangisi okul yönetiminde rol oynayan öğelerden baskı grupları içerisinde değerlendirilebilir?

A)İş adamları * B)Öğretmenler C)Veliler D)Yardımcı personel
15.Aşağıdakilerden hangisi okul yönetiminde rol oynayan dış öğelerden biridir?

A)Yöneticiler B)Öğrenciler C)Personel D)İş piyasası *
16.Aşağıdakilerden hangisi öğrenci merkezlilikle ilgili değildir?

A) Öğrencinin bakış açısı, “öğrenciye göre”lik ilkesi.

B) Öğretmenin rehberlik ve kolaylaştırıcılık rolü.

C) Çoklu-alternatif ölçme araçları.*

D) Öğrencinin okulun ve öğrenme-öğretme sürecinin bir paydaşı olarak kabul edilmesi.

E) Her öğrencinin “özgün”, “biricik” ve “saygıdeğer” olarak değerlendirilmesi.
17.Hangisi okulun çevresi ile olan ilişkilerini en az etkileyen değişkenler arasında yer alır?

A) Bilim ve teknolojideki gelişmeler B) Toplumun değişen gereksinimleri C) Nüfus yapısı ve hareketliliği

D) Toplumsal değişme ve yenileşme E) Okulun alt yapısındaki sorunlar*
18.Okulların çevreyle olan ilişkilerini yürütmekle görevli, okul dışındaki en yetkili kuruluş nedir?

A) Okul-Aile Birliği* B) Okulda kurulan halkla ilişkiler birimi C) Sivil Toplum Örgütleri

D) Dernek ve Vakıflar E) Milli Eğitim Müdürlüğü
19.Hangisi ailelerin okul etkinliklerine katılımı ve işbirliği sürecini engelleyen faktörler arasında yer almaz?

A) Anne ve babanın her ikisinin de çalışıyor olması* B) Anne babanın kendi okul yaşantılarının olumsuzluğu

C) Ailelerin ekonomik sorunları D) Ailelerin eğitim düzeylerinin düşük olması

E) Öğretmenlerin velilere karşı olumsuz tutumları
20.Hangisi okul çevre ilişkilerini sağlamada okul yöneticisinin sorumlulukları arasında sayılmaz?

A) Çevrenin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi

B) Öğretim programının yorumlanması

C) Çevredeki anlaşmazlıklarda haklının yanında olunması*

D) Çevresel değerlerin, okulun öğretim kadrosuna aktarılması

E) Çevrenin sunabileceği eğitim fırsatlarının geliştirilmesi
21.Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ve toplumsal değişimlerin eğitime etkilerinden olamaz?

A) Okuldaki otorite akışının daha az hiyerarşik olması bir zorunluluk haline gelmiştir.

B) Liderlik, pozisyonla değil, yapılması gereken işte başarılı olmakla ilişkilendirilmeye başlanmıştır.

C) Okul yönetiminde aşırı kontrolün yerini öğretmen ve diğer personele daha çok yetki ve sorumluluk verilmesi almıştır.

D) Yönetici, mevzuatın uygulayıcısı değil, işlerin kolaylaştırıcısı haline gelmiştir.

E) Öğretmen müfredatı yerine getirmekle sorumludur. *
22.Aşağıdakilerden hangisi okul yönetiminde rol oynayan iç öğelerden sayılmaz?

A)Yönetici B) Öğretmenler C) Öğrenciler D) Memurlar E) Veliler *
23.Okul amaçlarının gerçekleştirilmesinde, yapısının yaşatılması ve havasının korunmasında en etkili iç öğe nedir?

A) Müdür* B) Öğretmenler C) Veliler D) Okul Aile Birliği E) Yardımcı personel

24.Okulda öğrencilere en yakın statü lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Rehber Öğretmen B)Sınıf Başkanı C)Okul Başkanı D)Sınıf Öğretmeni E)Müdür*
25.Hangisi okul yönetiminde rol oynayan, eğitimci olmayan iç öğelerden biridir?

A) Kaloriferci * B) Veliler C) Sendikalar D) Müdür E) Öğretmenler
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Benzer:

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar icon50 Soruda Görelilik Kuramları

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconBilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconBu Kanun, Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu...

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconEĞİTİm ve araştirma hasteneleri EĞİTİm ve idari sorumlularinin tanimi ve g ö revleriNE

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi nisan ayi aylik eğİTİm plani

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconİlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık...

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconEğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com