594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar


sayfa8/9
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9

33.Çağdaş sınıf yönetimi anlayışında sınıf kuralları nasıl oluşturulmalıdır?

A) Yalnızca öğrenciler hazırlamalı B) Öğrenciler ve öğretmen hazırlamalı

C) Merkezi yönetim hazırlamalı D) Veli, öğrenci ve öğretmen görüşleri alınmalı*

E) Veli ve öğretmen görüşleri alınmalı
34. 1.Kontrol 2.Söyleme 3.Yeniden gösterme 4.Hatırlatma 5. Gösterme
Sınıf kurallarının öğretilmesinde sıralama nasıl olmalıdır?

A) 2,1,5,4,3 B)5,4,1,2,3 C)2,5,1,3,4 * D)5,1,3,4,2 E)2,4,1,5,3

35.Ülkemizde 2004 yılından itibaren eğitim programlarında temel alınan sınıf yönetimi yaklaşımı hangisidir?

A)Geleneksel Yak. B)Bilişsel Yak. C) Zeka Yak. D)Yapılandırıcı Yak.* E)Bütünsel Yak.
36.İstenmeyen davranışı ve sonucunu oluşmadan önleme ilkesine dayanan sınıf yönetimi modeli hangisidir?

A)Tepkisel model B)Önlemsel model* C)Geleneksel model D)Gelişimsel model E)Bütünsel model

37.Aşağıdakilerden hangisi ailede görülebilecek ve çocuğu olumsuz etkileyebilecek bir unsurdur?

A)Ailedeki birey sayısı B)Ailenin gelir durumu C)Ailenin eğitim durumu D)Hepsi*
38.Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamını oluşturan öğelerden değildir?

A) Fiziksel koşullar B) Öğrenci-öğretmen etkileşimi C) Veli çevre ilişkisi D) Öğrencilerin kişilik özellikleri*
39.Sınıf yönetiminde belirleyici rol kimindir?

A) Müfettiş B) Okul yönetimi C) Rehberlik ve Danışma servisi D) Öğretmen* E) Veli
40.Sınıf yönetim modellerinin seçimi ve kullanılması hangi etkene göre değişme göstermez?

A) Amaç B) Araç C) Kaynak D) Zaman* E) Gereksinimler
41.Sınıf ortamında uygunsuz davranış gösteren öğrencilere karşı hangisi uygulanmaz?

A) Uygunsuz davranışta bulunan öğrenciye kısa bir bakışla kızgınlık ifadesi verilmeli ancak “bu bakış çok kısa sürmeli” ve arkadaşlarının dikkatini çekmemelidir.

B) Beden dili kullanılmalıdır.

C) Öğrenciye dokunulabilir, olumlu yönde konuşmaya yüreklendirilir.

D) Olumsuz davranışın devam etmesi halinde davranışı kesmesi yönünde uyarılır.

E) Öğrenci sınıftan dışarı atılarak sınıf düzeni sağlanır*
42.Öğrenciye istendik davranışların kazandırıldığı sürece ne ad verilir?

A) Eğitim Durumu* B) Oryantasyon C) Plan D) Değerlendirme E) İşlem
43. Sınıf yönetiminin en önemli öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenci B) Okul yönetimi C) Öğretmen* D) Sınıf ortamı E)Veli
44.Sınıfın amacını gerçekleştirmek için sınıfta bulunan öğretim kaynakları ile öğrencileri eşgüdümleyerek eyleme geçirme sürecine ne denir?

A) Sınıf yönetimi* B)Kamu yönetimi C)Yönetim D)Eğitim yönetimi E)Üretim

.

45.Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamının özelikleri arasında yer almaz?

A) Çok boyutluluk B) Kestirilmezlik C) Çabukluluk-Anındalık D) Örgütlenme* E) Uzun sürelilik

46.Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir sınıfın sahip olması beklenen özellikleri arasında yer almaz?

A) Yeterince aydınlık olmalı B) Yeterince havalandırılmalı C) Canlı renklerle boyanmalı*

D) Gerekli araçlar ile donatılmalı E) Yazı tahtası,sıra,masa,… Öğrencilere uygun olmalı
47.“Sınıfta aynı anda birden çok şey olur. Öğretmen bir öğrenciyi dinlerken öbürünü izler, yeni bir soru düşünür, zamanı kontrol eder. Grup çalışmalarının olduğu zamanlarda bu olaylar daha da çoğalır.”ifadesi sınıf ortamının hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Çok boyutluluk B) Eş zamanlılık* C) Çabukluluk-Anındalık D) Açıklık E) Uzun sürelilik
48.Sınıfın çok boyutluluk,anındalık-çabukluk,açıklık,uzun sürelilik,…özellikleri, sınıf yönetiminin hangi boyutuna ilişkin etkinliklerde göz önünde bulundurulmalıdır?

A) Fiziksel düzenine ilişkin etkinlikler* B) Plan-program etkinlikleri

C) Davranış düzenine ilişkin etkinlikler D) İlişki düzenlemesine ilişkin etkinlikler

E) Zaman yönetimine ilişkin etkinlikler

ÖĞRETMEN

1.Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin meslekteki başarısına en az etki eden nedenlerden biri olabilir?

A)Öğretmenin sosyal sınıfı B)Öğretmenin kişiliği C)Kariyer yapma isteği*

D)Öğretmenin yeteneği E)Çalıştığı okuldaki iş çevresi
2.Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin okuldaki rollerinden biri olamaz?

A)Sosyolojik bir yabancı* B)Bilgi yayıcılık C)Disiplincilik D)Yargıçlık E)Sırdaşlık
3.Sınıfta sağlıklı iletişim süreci oluşturabilmesi için, öğretmenin hangisine özen göstermesi gerekir?

A) Yanlış cevap verildiğinde ipuçları vererek doğruyu buldurma* B) Öğrencilere çalışkanlık simgesi olan adlar takma

C) Sorun yaşandığında konuyu değiştirme D) Öğrenci yanlış yanıt verse de yanıtı kabul etme

E) Öğrencileri bol bol övme ve ödül verme
4.Bir öğretmen, dersinin belli bir bölümünü soru -yanıt yöntemini kullanarak işlemektedir. Soruları sorduğunda bütün çabalarına karşın öğrencilerden yanıt alamamış ya da yanlış yanıt almıştır. Bu durumda, hangisi yapılmalıdır?

A) Öğrencilere ders içinde zaman vermesi ve konuyu kitaptan okumalarını istemesi

B) Soru - yanıt yöntemi yerine sunuş ya da başka bir yöntemle dersi sürdürmesi*

C) Öğrencilerin derse hazırlanmadan gelmelerinin nedenlerini araştırması

D) Öğrencilere gelecek ders konuyu çalışıp gelmelerini, kendilerinin sunuş yapacaklarını söylemesi

E) Konuyu öğrencilerin çeşitli kaynaklardan araştırmalarını İstemesi
5.Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin meslekteki başarısına en az etki eden nedenlerden biri olabilir?

A)Öğretmenin sosyal sınıfı B)Öğretmenin kişiliği C)Kariyer yapma isteği*

D)Öğretmenin yeteneği E)Çalıştığı okuldaki iş çevresi
6.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Öğretmenin statüsü öğretmenin sosyal sınıfına göre değişir.

B)Öğretmenin statüsü öğrencinin hazır bulunuşluluk düzeyine göre değişir*

C)Öğretmenin statüsü çalıştığı çevreye göre değişir.

D)Öğretmenin statüsü çevre kalkınmasına çabalarına göre değişir.

E)Öğretmenin statüsü sosyal ilişkilerinin çeşit ve derecesine göre değişir.
8.Hangisi öğretmenin değerlendirilmesinde kullanılan ölçü değerlerinden biri olamaz?

A)Bilgi B)Halkla ilişkiler C)Çocuklara uyum D)Velilerin isteği* E)Kişilik
7.Öğretmenin; Sınıftaki zamanı etkili kullanmak, İlgi ve merak uyandıran bir atmosfer yaratmak ve öğrencilerde olumlu davranışlar geliştirmek için sınıfta yaptığı düzenlemelerdir. Bu tanımı hangisi karşılamaktadır?

A)Eğitim faaliyeti B)Ders İçi etkinlik C) Sosyal etkinlik D) Ders düzenlemesi E) Sınıf yönetimi
9.Öğrencilerin sorumluluk alma, başlatıcı olma ve konuyla ilgili çok parlak buluşlar ortaya koyma özelliklerinden yoksun olmaları hangi öğretmen tipinde ortaya çıkar?

A)İlgisiz öğretmen B)Otoriter öğretmen* C)Sevecen öğretmen D)Umursamaz öğretmen E)Hoşgörülü öğretmen
10.Kapsamının önemli bir kısmını bilgi, beceri ve tutumları başkalarına öğretme yeterlilikleri oluşturan ancak, öğretmenden sınıf içindeki eğitim ve öğretim etkinliklerinin dışında farklı nitelikler de beklenen yeterlilik türü nedir?

A) Genel Kültür Yeterliliği B) Özel alan yeterliliği C) Eğitim ve öğretim yeterliliği*

D) Program geliştirme yeterliliği E) Sınıf yönetimi yeterliliği
11.Aşağıdakilerden hangisi etkili öğretmenin kişisel özelliklerinden değildir?

A) İsteklilik B) Yakınlık ve mizah C) Güvenirlik

D) Temel mesleki beceri ve yeterlilikler* E) Özendirici ve destekleyici olmak
12.“Öğretmenin sınıfta öğrenciler ile birlikte belirlediği kuralları gerektiğinde hatırlatması, ilgileri dağıldığında konu ile ilgili küçük öyküler anlatması, eğitim-öğretim etkinliklerini öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun düzenlemesi” hangi sınıf yönetimi yaklaşımını benimsediğini gösterir?

A) Geleneksel B) Tepkisel C) Önlemsel D) Gelişimsel E) Bütünsel*
13. “Öğretmen okulda hem araştırıcı hem de bir öğrencidir” ifadesini en iyi hangisi karşılar?

A)Lider öğretmen* B)Başarılı öğretmen C)Etkin öğretmen D)Güdüleyici öğretmen E)Model öğretmen
14.Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin özel alan yeterliliklerindendir?

A) Yetişkinleri eğitme B) Ders dışı etkinliklerde bulunma C) Okulu geliştirme

D) Okul-çevre ilişkilerini geliştirme E)Araştırma ve inceleme araçlarını ve yapılarını anlama*

15.Hangisi hoşgörülü öğretmen tipinde karşılaşabileceğimiz özelliklerden biridir?

A) Dersi öğrencilerle birlikte hazırlar ve yürütür.* B) Dersi kendisi hazırlar ve kendisi yürütür.

C) Ne çok katı, ne de öğrencileri destekleyicidir. D) Övgüye çok az yer verir.

E) Öğrencilerinden fazla sorumluluk beklemez.
16.Aşağıdakilerden hangisi kaliteli öğretmenin özellikleri arasında yer almaz?

A) Eğitim biliminin temel kavramlarını bilir B) Öğrenmeye gerçek hayatın içinden yapar

C) Öğrencilerine iyi bir örnektir D) Eğitimde bireysel farklılıkları dikkate almaz

E) Öğrencileri motive eder ve öğrenmeyi kolaylaştırır*
17.Demokratik öğretmenin bulunduğu sınıf ortamlarında kurallara uymayla ilgili hangi sonuç ortaya çıkar?

A) Otokontrol gelişir* B) Başıboşluk olur C) Dış denetim gelişir D) Başarısızlık artar E) İtaat gelişir
18.Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin rolündeki değişme ile ilgilidir.

A) Öğretimin tek düzenleyicisi ve yapıcısıdır. B) Takımın lideridir.

C) Çözümün sahibidir. D) Bilgiyi verendir.

E) İhtiyaçlara ve durumsallığa bağlı konum alıcıdır. *

TÜKENMİŞLİK
1. Tükenmişlik kavramı ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?

A) C.Maslach B) E.F.Iwanicki C) H.J Freudenberger* D) J. Sturgess E) R.A.Goldberg
2. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerde tükenmişliğe sebep olmaz?

A) Öğrenci-öğretmen, okul-aile çatışmaları B) Öğrencilerin disiplin sorunları

C) Düşük ücret, terfi etme güçlükleri D)Aşırı kalabalık sınıflar ve yetersiz fiziki koşullar

E) Ödüllendirme ve kurumda karar sürecine katılımın yeterli olması*
3. Aşırı adanmışlık hastalığı” olarak ifade edilen, insanlara hizmet verilen mesleklerde çalışan kişilerin işlerinin bir sonucu olarak deneyimledikleri ilerleyici bir idealizm, enerji ve amaç kaybına sebep olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) tükenmişlik* B) bıkkınlık C) stres D) yetersizlik E) yorgunluk

4. Aşağıdakilerden hangisi tükenmişlik sonucunda ortaya çıkan öğretmen tutumlarındandır?

A) Öğrencilerine karşı ilgili olma B) İşe yönelik olumlu tutumlar C) İdealizmde artma

D) Yüksek iş performansı E) Öğrencilere alaycı,bir şekilde davranma*
5. Aşağıdakilerden hangisi tükenmişlik kavramının alt boyutlarından değildir?

A)Duygusal tükenme B)Duyarsızlaşma C)Kişisel başarıda düşme D)Yalnızlık hissi*
6. Aşağıdakilerden hangisi tükenmişliği etkileyen faktörlerden değildir?

A) Alt faktörler* B) Bireysel faktörler C) Örgütle ilgili faktörler D) Sosyal faktörler
7. Aşağıdakilerden hangisi tükenmişliğin belirtilerinden değildir?

A) Duygusal belirtiler B) Davranışsal belirtiler C) Bedensel belirtiler D) Mesleki belirtiler*
8. Hangisi tükenmişlikle baş etmede yapılacak örgütsel düzenlemelerden değildir?

A) Uygun ödüllendirme B) Örgütsel adaletin sağlanması

C) Kişinin kendini geliştirmesi * D) Bireylerin birebir kontrolü yerine katılım ve güçlendirme
9. Aşağıdakilerden hangisi tükenmişliğin örgütsel sonuçlarından değildir?

A) Kişinin kendini kötü hissetmesi* B) Hizmet verilen kişilere karşı negatif davranışlar sergileme

C) İnsan ilişkilerinde bozulma D) Kuruma ve işe ilginin kaybı
10.Uzun süreli stresle baş etmede başarısızlık yaşanırsa stres aşağıdakilerden hangisine dönüşür?

A)Başarısızlığa B)Tükenmişliğe* C)Duygusallığa D)Soruna E)Duyarsızlığa
11.Hangisi bireylerin kişilik özelliklerine bağlı olarak tükenmişlik yaşayabilecekleri alt boyutlardan değildir?

A)Deneyim B)Cinsiyet C)Eğitim düzeyi D)Yaş E)İşten sağladığı doyum *
12.Aşağıdakilerden hangisi tükenmişliğin alt boyutlarından biridir?

A)Bıkkınlık B)Rahatsızlık C)Duyarsızlaşma * D)Stres E)Yetersizlik

TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE EĞİTİM
1.Örgütleri değişmeye zorlayan dinamikler aşağıdakilerden hangisidir?

  1. İç-dış* B) Ön-arka C) Yukarı-aşağı D) Sağ-sol


2.Leavitt (1970’ e göre),”Örgüt, birbirleriyle etkileşim içinde olan çok değişkenli bir sistemdir. Bir örgüt, en az dört değişken ya da öğeyi içermektedir.” Hangisi Leavitt’in bahsettiği değişken ya da öğe değildir?

  1. Yapı B) İnsan C) Teknoloji D) Okul *


3.Levvin değişmeyi üç aşamalı bir prosedür olarak görür. Hangisi bu aşamalardan biri değildir?

  1. Buzların erimesi B) Hareket C) Statüko * D) Örgütün yeniden donması


4.Aşağıdakilerden hangisi değişmenin amacı değildir?

A)Etkinliği artırmak B)Verimliliği artırmak

C)Dışa bağımlılığı sağlamak * D)Motivasyon ve tatmin düzeyini artırmak
5.Aşağıdakilerden hangisi değişmeye karşı bireysel direnmelerden biri değildir?

A)Alışkanlıklar B)Eğitim* C)Bağımlılık D)Belirsizlik korkusu
6.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel değişmenin çevresel kaynaklarından değildir?

A)İnsan faktörü B) Nüfusun büyüklüğü C) Coğrafi yapı* D) Bilgi- teknoloji E) Siyasal yapı
7.Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm sonrası dönemde bilimsel bilginin özelliği olamaz?

A) Bilimsel bilginin, içinde üretildiği toplumun inanç ve değerleriyle ilişkisi yoktur.*

B) Bilimsel doğrular ve yargılar mutlak değildir.

C) Bilimsel bilgi hem tür, hem en son ulaştığı nokta olarak mümkün olanlardan sadece bir tanesidir.

D) Bilgilenme sürecinde öğrenci merkezli eğitim uygulanır.

E) Bilgi bir birikim sonucu oluşur.
8.Bir bütünün öğelerinin birbirleriyle ilişkilerinde öncekine göre nicelik ve nitelikçe gözlenebilir bir ayrılığın olmasına ne denir?

A) Değişme * B) Yenileşme C) Gelişme D) Büyüme E) Etkililik
9.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel değişmeye neden olan dış dinamiklerden değildir?

A)Toplumsal değişme B)Ekonomik değişme C)Hukuksal değişme D)Teknolojik değişme E)Amaçta değişme*
10.Bireyin ya da gurubun kabul edilen, istenen yönde gerçekleştirdiği bilinçli harekete ne denir?

A)Yenileşme B)Gelişme* C)Etkililik D)Değişme E)Büyüme
11.Aşağıdakilerden hangisi bilgi anlayışındaki değişmelerle ilgili değildir?

A) Bilgi geçicidir,

B) Bilgi depolamak için değil, yeni bilgi üretmek için edinilir,

C) Bilginin bir kullanım değeri ve özelliği vardır,

D) Bilgi salt dışarıdan verilidir. Öznel özellikler göstermez.*

E) Bilgi kesin değildir.
12.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel değişimin genel amaçlarından değildir?

A) Örgütün devamlılığını sağlama

B) Örgütün büyümesini ve gelişmesini gerçekleştirme

C) Örgütün etkinliğini azaltmak*

D) Örgütün iç ve dış çevresine istikrarlı bir biçimde uyum göstermesini sağlama

E) Örgüt üyelerinin tutum ve davranışlarını değiştirmek
13.Hangisi örgütsel değişimin etkinliğinin arttırılması için yöneticilerin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Yaratıcı olmaları gerekir B) Esnek olmaları gerekir C) Üretici olmaları gerekir

D) Statükoyu korumaları gerekir* E) Vizyon sahibi olmaları gerekir.
14.Hangisi etkili bir değişim stratejisinin karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A) Değişim habersiz gerçekleştirilmelidir.* B) Değişim önce duyurulmalıdır.

C) Değişimin amacı net olmalıdır. D) Katılım ve uyumlanma payı bırakılmalıdır.

E) İnsanların kişisel yorumlamalarına biraz pay bırakılmalıdır.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Benzer:

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar icon50 Soruda Görelilik Kuramları

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconBilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconBu Kanun, Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu...

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconEĞİTİm ve araştirma hasteneleri EĞİTİm ve idari sorumlularinin tanimi ve g ö revleriNE

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi nisan ayi aylik eğİTİm plani

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconİlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık...

594 soruda eğİTİm yönetiMİnde yeni yaklaşimlar iconEğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com