SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ


sayfa2/21
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

İÇİNDEKİLER


ÖZET 3

GİRİŞ 8

MOBBİNG 11

1. MOBBİNG KAVRAMI VE TANIMI 11

1.1. Mobbing Kavramı 11

1.1. Mobbingin Sınırları 13

1.2. İşyerinde Mobbing 15

1.3. Mobbingin Tipolojisi 17

Tablo.1. Leymann’ın Tipolojisi 17

2.MOBBİNGİN BELİRTİLERİ 19

2.1. Mobbingin Davranışsal Belirtileri 19

2.2. Mobbingin Fizyolojik Belirtileri 19

3.MOBBİNG SÜRECİ VE SENDROMU 20

3.1. Bir Süreç Olarak Mobbing 20

Şekil.1 Mobbing Süreci 22

Tablo.2. İşyeri ve Kişisel Düzeyde Mobbing Sürecinde Yer Alan Aşamalar 22

3.2. Mobbingin Dereceleri 23

3.3.Mobbing Sendromu 24

3.4. Mobbing Sendromunu Etkileyen On Temel Etmen. 25

4. İŞYERİNDE MOBBİNGİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 25

Tablo.3. Yıldırma Nedenleri 26

4.1. Örgütsel Faktörler 27

4.2. Bireysel Faktörler 29

4.3. Sosyo-ekonomik Koşullar 30

4.4. İşyerinde Mobbing Türleri 31

4.4.1.Yukarıdan Aşağıya Mobbing 32

4.4.2.Yatay Mobbing 32

4.4.3. Aşağıdan Yukarıya Mobbing 33

5. MOBBİNG VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ 33

5.1. Mobbing Sürecindeki Taraflar ve Kişilik Özellikleri 33

5.1.1.Mobbing Uygulayanlar (Zorba, Saldırgan) 34

Şekil.2 Mobbingci Kişilik 35

5.1.1.1. Mobbing Uygulayanların Psikolojisi ve Şartları 35

5.1.1.2. Mobbingci Kişilik Tipleri 36

5.1.1.3. Mobbingci Kişiliğin Özellikleri 38

5.1.2.Mobbing Mağdurları (Kurban) 40

5.1.2.1. Mobbing Mağduru Tipleri 41

5.1.3.Mobbing İzleyicileri (Seyirciler) 42

5.1.3.1.İzleyici Türleri 42

6.MOBBİNGİN SONUÇLARI 44

6.1. Mobbinge Maruz Kalan Bireye İlişkin Sonuçlar 44

6.2. Mobbingin Uygulandığı Örgütlere İlişkin Sonuçlar 46

6.2.1. Mobbingin Örgütlere Psikolojik Maliyetleri: 47

6.2.2. Mobbingin Örgütlere Ekonomik Maliyetleri: 48

6.3. Mobbingin Topluma Ve Ülke Ekonomisine İlişkin Sonuçları 48

7.MOBBİNG İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ 50

7.1.Mobbingin Engellenmesine Yönelik Çözüm Önerileri 53

7.1.1.Yönetsel Araç Olarak İletişimin Geliştirilmesi 53

7.1.2.Örgütlerde Duygusal Zekânın Geliştirilmesi 53

7.1.3.Çalışanların Yönetime Katılması 53

7.1.4.Örgütlerde Stres Yönetiminin Sağlanması 53

7.1.5.Örgütlerde Çatışma Yönetiminin Sağlanması 54

7.1.6.İnsan Kaynaklarının Etkili Yönetilmesi 54

7.1.7.Antony Giddens Yapı Modelinin Sunulması 54

7.1.8.Örgütlerde Etik Kültürün Oluşturulması 55

7.1.9.Mobbinge Yönelik Yasal Düzenlemelerin Yapılması 55

7.1.10.Mobbing İle Mücadele Whistleblowing 55

Tablo.4. Mobbing Modeli 57

II. BÖLÜM 59

TÜKENMİŞLİK SENDROMU (BURNOUT SYNDROME) 59

1. TÜKENMİŞLİK KAVRAMI VE BOYUTLARI 59

1.1 Tükenmişlik Kavramı 59

1.2 Tükenmişlik Sendromunun Aşamaları 62

1.3. Tükenmişlik Sendromunun Evreleri 63

1.4 Tükenmişlik Sendromuna Maruz Kalan Meslekler 64

2.TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN NEDENLERİ (ETKİ EDEN FAKTÖRLER) 65

2.1 Örgütsel (Çevresel) Nedenler 65

2.2 Kişisel (Bireysel) Nedenler 67

3.TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ 67

4.TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN BİREY VE KURUMLAR ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI 70

4.1 Tükenmişlik Sendromunun Kişisel Bedeli 71

4.2 Tükenmişlik Sendromunun Çalışma Hayatına Etkileri 72

5.TÜKENMİŞLİĞİ ÖNLEME VE BAŞETME YOLLARI 73

5.1 Örgütsel Mücadele Teknikleri 74

5.2 Bireysel Mücadele Teknikleri 76

III. BÖLÜM 78

ARAŞTIRMA 78

1. ARAŞTIRMANIN AMACI 78

1.1. Araştırmanın Amacı 78

1.1.Araştırma Yöntemi ve Örneklem 79

2.ANALİZ VE ARAŞTIRMA BULGULARI 80

2.1 Geçerlik ve Güvenirlik 80

Tablo.5. Sosyodemografik Özellikler 82

2.2.1 Frekans Analizi 84

Çizelge 1 Psikolojik Yıldırma Ölçeği Sorularına Verilen Cevapların Aritmetik Ortalaması ve Standart Sapması 84

Çizelge 2 Tükenmişlik Ölçeği Sorularına Verilen Cevapların Aritmetik Ortalaması ve Standart Sapması 85

2.2.2 Demografik Özellikler Açısından Tükenmişlik ve Psikolojik Yılma Düzeyleri 87

Çizelge3. Yaş ve Gruplar Arası İlişki 87

Çizelge 4 Cinsiyet Açısından Duygusal Tükenme ve Toplam Tükenme İlişkisi 87

Çizelge 5 Cinsiyet Açısından Duyarsızlaşma, Kişisel Başarı ve Psikolojik Yıldırma İlişkisi 88

Tablo.6. Araştırma Grubunun Maslach Tükenmişlik Ölçeği Puanlarının Bazı Tanımlayıcı İstatistikleri (n=122) 89

Çizelge 6 Medeni Durum ve Gruplar Arası İlişki 90

Çizelge 7 Eğitim Durumu ve Gruplar Arası İlişki 90

Çizelge 8 Kişinin Başka Bir Eğitim Alması ve Gruplar Arası İlişki 91

Çizelge 9 Çalışma Durumu ile Gruplar Arası İlişki 91

Çizelge 10 Görev Unvanı ile Gruplar Arası İlişki 92

Çizelge 11 Görev Niteliği ile Gruplar Arası İlişki 92

Çizelge 12 Mesleğindeki Çalışma Yılı, Kurumundaki Çalışma Yılı ve Amir Sayısı ile Gruplar Arası İlişki 93

Çizelge 13 Kişinin Mesleğini Kendi İsteğiyle Seçimi ile Gruplar Arası İlişki 94

Çizelge 14 Kişinin Tekrar Aynı Mesleği Seçme İsteği ile Gruplar Arası İlişki 95

Çizelge 15 Kurumdan Ayrılmayı Düşünme ile Gruplar Arası İlişki 96

Çizelge 16 Çalıştığı Birimden Ayrılmayı Düşünme ile Gruplar Arası İlişki 97

Çizelge 17 Sigara Kullanımı ile Gruplar Arası İlişki 98

Çizelge 18 Alkol Kullanımı ile Gruplar Arası İlişki 98

2.2.3 Psikolojik Terör Analizi 99

Çizelge 19 Psikolojik Teröre Maruz Kalma 99

Çizelge 20 Psikolojik Terörün Başlama Zamanı 100

Çizelge 21 Psikolojik Terörü Gerçekleştirenler 100

Çizelge 22 Psikolojik Terörü Gerçekleştirenlerin Cinsiyetleri 100

Çizelge 23 Psikolojik Teröre Maruz Kalanlar 101

Çizelge 24 Psikolojik Terör Sonucu Mazeret İzni 101

Çizelge 25 Psikolojik Teröre Tanık Olma 101

IV. BÖLÜM 103

TARTIŞMA VE SONUÇ 103

V. BÖLÜM 109

ÖNERİLER 109

KAYNAKÇA 111

EK-1 SOSYO DEMOGRAFİK VERİ FORMU 113

EK-2 PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBBİNG) ANKETİ 115

EK-3 MASLACH TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ 118

ÇİZELGELER, ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ

ÇİZELGELER LİSTESİ

Çizelge 1 Psikolojik Yıldırma Ölçeği Sorularına Verilen Cevapların Aritmetik Ortalaması ve Standart Sapması 73

Çizelge 2 Tükenmişlik Ölçeği Sorularına Verilen Cevapların Aritmetik Ortalaması ve Standart Sapması 74

Çizelge3. Yaş ve Gruplar Arası İlişki 76

Çizelge 4 Cinsiyet Açısından Duygusal Tükenme ve Toplam Tükenme İlişkisi 76

Çizelge 5 Cinsiyet Açısından Duyarsızlaşma, Kişisel Başarı ve Psikolojik Yıldırma İlişkisi 77

Çizelge 6 Medeni Durum ve Gruplar Arası İlişki 78

Çizelge 7 Eğitim Durumu ve Gruplar Arası İlişki 79

Çizelge 8 Kişinin Başka Bir Eğitim Alması ve Gruplar Arası İlişki 79

Çizelge 9 Çalışma Durumu ile Gruplar Arası İlişki 80

Çizelge 10 Görev Unvanı ile Gruplar Arası İlişki 80

Çizelge 11 Görev Niteliği ile Gruplar Arası İlişki 92

Çizelge 12 Mesleğindeki Çalışma Yılı, Kurumundaki Çalışma Yılı ve Amir Sayısı ile Gruplar Arası İlişki 81

Çizelge 13 Kişinin Mesleğini Kendi İsteğiyle Seçimi ile Gruplar Arası İlişki 82

Çizelge 14 Kişinin Tekrar Aynı Mesleği Seçme İsteği ile Gruplar Arası İlişki 83

Çizelge 15 Kurumdan Ayrılmayı Düşünme ile Gruplar Arası İlişki 84

Çizelge 16 Çalıştığı Birimden Ayrılmayı Düşünme ile Gruplar Arası İlişki 84

Çizelge 17 Sigara Kullanımı ile Gruplar Arası İlişki 85

Çizelge 18 Alkol Kullanımı ile Gruplar Arası İlişki 86

Çizelge 19 Psikolojik Teröre Maruz Kalma 87

Çizelge 20 Psikolojik Terörün Başlama Zamanı 87

Çizelge 21 Psikolojik Terörü Gerçekleştirenler 88

Çizelge 22 Psikolojik Terörü Gerçekleştirenlerin Cinsiyetleri 88

Çizelge 23 Psikolojik Teröre Maruz Kalanlar 88

Çizelge 24 Psikolojik Terör Sonucu Mazeret İzni 89

Çizelge 25 Psikolojik Teröre Tanık Olma 89

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil.1 Mobbing Süreci 22

Şekil.2 Mobbingci Kişilik 357

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo.1. Leymann’ın Tipolojisi 10

Tablo.2. İşyeri ve Kişisel Düzeyde Mobbing Sürecinde Yer Alan Aşamalar 225

Tablo.3. Yıldırma Nedenleri 18

Tablo.4. Mobbing Modeli 48

Tablo.5.Sosyodemografik Özellikler 71

Tablo.6. Araştırma Grubunun Maslach Tükenmişlik Ölçeği Puanlarının Bazı Tanımlayıcı İstatistikleri 78

EKLER LİSTESİ

Ek-1 Sosyo Demografik Veri Formu 11130

Ek-2 Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Anketi 115

Ek-3 Maslach Tükenmişlik Ölçeği 118
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Benzer:

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 23642684 Konu : Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Hk

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconSosyal güvenlik kurumu özel sağlik hizmeti sunucularindan sağlik hizmeti satin alim sözleşmesi

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ icon*Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Şırnak Üniversitesi, Şırnak

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliği ortaöĞretim kurumlari yönetmeliĞİ

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconMİLLİ EĞİTİm bakanliğI İLKÖĞretim kurumlari yönetmeliĞİ

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliği ortaöĞretim kurumlari yönetmeliĞİ

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliğI İLKÖĞretim ve orta öĞretim kurumlari sosyal etkiNLİkler yönetmeliĞİ

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconEĞİTİm teknolojileri genel müDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim...

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconYÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli...

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com