The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4
The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables1
Abdurrahman KILIÇ2 Serkan PADEM3


Abstract. The aim of this study is to examine the use of language learning strategies of university preparatory class students with respect to their gender and sort of LYS (Undergraduate Placement Exam) point. The attendants of the study were 461 students who study at Düzce University preparatory unit. “Language Learning Strategies Inventory”, developed by Oxford (1990) and adapted to Turkish by Cesur and Fer (2007), was used to identify the use of language strategies of the attendants. The difference between students’ general use of strategies and gender was analyzed through Independent Sample t-test technique. The difference between students’ sorts of LYS (Undergraduate Placement Exam) point and native language and their general use of strategies was analyzed through One Way ANOVA technique. Although a significant difference was not identified between students’ general strategy use and gender; there was a significant difference between memory strategies and gender, favoring females, and between compensation strategies and gender, favoring males. As to the difference between strategy use and sort of LYS point, there were not any significant differences between sort of LYS point and both general and sub-group strategy uses.

Keywords: Foreign Language Teaching, Language learning strategies, Gender, Sort of LYS point
SUMMARY
Purpose and Significance: The aim of this study is to examine the use of language learning strategies of university preparatory class students with respect to their gender and sort of LYS (Undergraduate Placement Exam) point. Using strategies in language learning is very important as good language learners use a great number of strategies. So, this study enlightens the underlying factors that affect language learning process.

Methods: Using quantitative data, descriptive methodology was applied in this study. The attendants of the study were 461 students who study at Düzce University preparatory unit. “Language Learning Strategies Inventory”, which was developed by Oxford (1990) and adapted to Turkish by Cesur and Fer (2007), was used to identify the use of language strategies of the attendants. The difference between students’ general use of strategies and gender was analyzed through Independent Sample t-test technique. The difference between students’ sorts of LYS (Undergraduate Placement Exam) point and native language and their students’ general use of strategies was analyzed through One Way ANOVA technique.

Results: The mean of the scores of general strategy use was found to be 3,06, which means a medium level of strategy use. Although a meaningful difference was not been identified between students’ general strategy use and gender; there was a meaningful difference between memory strategies and gender, favoring females, and between compensation strategies and gender, favoring males. As to the difference between strategy use and sort of LYS point, there were not any meaningful differences between sort of LYS point and both general and sub-group strategy uses.

Discussion and Conclusions: It can be concluded that the general language learning strategy usage of university preparatory students was found to be in a medium level. This finding shows that the participants of the study do not employ high numbers of strategies that good language learners usually use. Also, gender and sort of LYS point were not among the factors that affect students’ language learning strategy usage levels even though some significant differences were found in some subcategories.
Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejileri Kullanımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi4
Abdurrahman KILIÇ5 Serkan PADEM6


Öz. Bu araştırmanın amacı, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri kullanımlarını cinsiyet ve LYS puan türü değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmaya Düzce Üniversitesi hazırlık biriminde öğrenim göre toplam 461 öğrenci katılmıştır. Üniversite öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri kullanımlarını belirlemek üzere, Oxford (1990) tarafından geliştirilen ve Cesur ve Fer (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri” uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciences) veri analiz programından faydalanılmıştır. Öğrencilerin genel strateji kullanımları ile cinsiyetleri arasındaki fark Independent Sample t-test (Bağımsız Örneklemler İçin t-testi), LYS puan türleri ile genel strateji kullanımları arasındaki fark ise One Way ANOVA tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin genel strateji kullanımları ile cinsiyet faktörü arasında anlamlı bir farka rastlanamazken, bellek stratejileri kullanımında kadınlar lehine, telafi stratejileri tercihinde erkekler lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. LYS puan türü ile öğrencilerin kullandıkları dil öğrenme stratejileri arasındaki farka bakıldığında, gerek öğrencilerin genel strateji kullanımı gerekse alt ölçeklerdeki stratejileri kullanımlarıyla LYS puan türleri arasında anlamlı farka rastlanılmamıştır.

Anahtar kelimeler: Yabancı Dil Öğrenimi, Dil Öğrenme Stratejileri, Cinsiyet, LYS Puan Türü
GİRİŞ

İnsan hayatında öğrenme, doğumdan ölüme kadar geçen hemen hemen her an önem teşkil etmektedir. Tarih boyunca bilim insanları ve düşünürler öğrenmenin kapsamlı bir tanımına ulaşmaya çalışmışlardır. İnsanların gerek bireysel, gerekse üyesi bulundukları toplum ve grupların ihtiyaçlarına en etkili biçimde cevap verebilmesi için kendi bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını geliştirecek öğrenme süreçlerine tabi olmaları gerekmektedir. Tanım olarak öğrenme, büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilmeyecek, yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta ya da potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli değişmedir (Senemoğlu, 2009:4). İnsanın doğasında bulunan öğrenme arzusu insanı, doğumundan ölümüne kadar hayatına giren nesne ve kavramları anlamlandırma çabasına, dolayısıyla da her zaman bir devinim içerisinde olan öğrenme sürecine yönlendirmiştir.

Her türlü bilginin öğrenme sürecinde planlı ve kasıtlı yapılan aktiviteler, üzerinde çalışılan öğrenme sürecini daha etkili hale getirmektedir. Bir öğrenci, öğrenmeyi amaçladığı yeni bir unsuru rastgele değil de belirli bir strateji, teknik ve yöntemler örüntüsüyle öğrenmeye çalışırsa, hedeflediği bilgi, beceri, tutum veya davranışı hem daha kısa sürede hem de daha kalıcı bir şekilde kendi öz hazinesine katma şansını yakalayabilir. Bu tarz bir öğrenme sürecinin, öğrenenin işini oldukça kolaylaştıracağı alanlardan belki de en önemli olanı ise yabancı dil öğrenmedir. Çünkü yabancı dil öğrenimi, bünyesinde özel öğrenme strateji, teknik ve yöntemlerini barındıran ve oldukça ciddiye alınması gereken bir süreçtir.

Günümüzde insanlar en son teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sosyal gelişmeleri öğrenmeli ve bu gelişmelere ayak uydurmaya çalışmalıdır. İnsanoğlu hem yakın çevresindeki hem de yaşadığı yerden binlerce kilometre uzaklıktaki yerlerde olan tüm olay ve gelişmeleri takip edebilmelidir. Bunu yapabilmek için ise, insanın belirli vasıflara sahip olması gerekir. Yerel gelişmelerin takibinde insanın bulundurması gereken vasıflar çok üst düzeyde olmayabilir. Ancak, eğer kişi dünyanın en ücra köşesindeki olaydan bile haberdar olmak istiyor ve içinde yaşadığı çağın gerekliliklerinden biri olan “dünya vatandaşı” statüsü arzuluyorsa, yapması gereken işlerin başında yabancı dil öğrenme gelir. Yabancı dil bilmenin, kişisel gelişimi oluşturan unsurların en tepesinde yer aldığı günümüzde insanlar en etkili ve verimli bir öğrenme sürecinin ihtiyacını sürekli olarak hissetmektedirler. Teknolojik gelişmenin, değişmenin kültürel değişimin daha ilerisinde olduğu 21. yüzyılda yabancı dil bilmenin, öğrenmenin önemi tartışılamaz. Çağın teknolojisini, bilimini öğrenmek, anlamak, sahiplenmek ve üretmek zorunda olan, Avrupa Birliği üyesi olma hedefinde ve yolundaki Türkiye’de bu durum diğer ülkelerden daha da ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur (Çelebi, 2006: 286). Küreselleşme sürecinin hız kesmediği günümüzde özellikle bilim, endüstri, ticaret ve turizm gibi sektörlerde rakiplerle yarışabilmenin ve bu yarışta hayatta kalabilmenin en temel gerekliliklerinden biri, hiç şüphesiz yaygın kullanımı olan en az bir yabancı dil bilmektir.

Bir öğrencinin iyi dil öğrenicisi olabilmesi için öğrenme sürecindeki tüm sorumlulukları üstlenebilmesi, yeni bir bilgiyi öğrenmek için doğru stratejiyi kullanabilmesi ve öğrenme zamanını sadece sınıf içi aktivitelere ayırdığı vakitle sınırlamayıp kendi öğrenme takvimini oluşturması gerekir. İyi bir dil öğrencisinin niteliklerinin tamamında ortak olan unsurlardan bir tanesi de öğrenme stratejileridir.

Dil öğrenimini etkileyen en önemli unsurlardan biri de öğrencilerin kendilerine has olarak kullandıkları dil öğrenme stratejileridir. Dil öğrenme stratejileri, öğrencilerin genellikle kasıtlı olarak, yabancı dil öğrenme düzeylerini geliştirmek için kullandıkları özel eylem ve tekniklerdir. Bu stratejiler, dil öğrenme yeteneğini geliştirebilecek birçok davranışı bünyesinde barındırır. Etkili yabancı dil öğrencileri, kullandıkları stratejilerin farkındadırlar ve bu stratejileri neden kullandıklarını bilirler (Green ve Oxford, 1995: 285-291).

Rubin (1975:43), dil öğrenme stratejilerini, bilgiyi elde etmede kullandıkları teknik ve araçlar olarak tanımlamaktadır. O’Malley ve Chamot (1990:1)’un dil öğrenme stratejileri tanımı ise “bireylerin yeni bilgiyi anlama, öğrenme ve hatırlamak için kullandıkları özel düşünce ve davranışlar” şeklindedir. Tanımdan açıkça anlaşılacağı üzere, öğrenme stratejileri yeni bir bilgiyi sadece öğrenme aşamasında değil yeni öğrenilen materyalin hatırda tutulmasında da etkilidir. Yani öğrenme stratejileri birden fazla amaç için fayda sağlamaktadır.

Oxford (1990:8) ise bu tanımı biraz daha ileri götürerek dil öğrenme stratejilerini “ öğrenenlerin öğrenmeyi daha kolay, daha hızlı, daha eğlenceli, daha bireysel, daha özerk, daha etkili ve yeni durumlara daha fazla aktarılabilir hale getirmek için kullandıkları özel eylemler” olarak tanımlamaktadır. Oxford’a göre stratejiler, öğrenme teknik, davranış ya da eylemleri, öğrenmeyi öğrenme, problem çözme ya da çalışma becerileri olarak değişik şekillerde ifade edilebilir. Ancak kesin olan şudur ki, bilinçli ya da bilinçsiz olarak kullanılan dil öğrenme stratejileri dil öğrenimini etkileyen önemli unsurlar arasındadır.

Dil öğrenme stratejileri öğrencilerin dil öğrenim sürecine katkıda bulunmalarını sağlayan belirli tekniklerdir. Bu teknikler öğrenciler tarafından dil derslerinde öğretilenleri anlamayı ve hafızada tutmayı kolaylaştırmak, öğrenmeyi daha eğlenceli, daha hızlı ve etkili bir hale getirmek için kullanılırlar (Bekleyen, 2006:36). Her öğrencinin bir şekilde kullandıkları bu stratejiler, öğrencilere dil öğrenme sürecinde en hızlı ve en kalıcı şekilde yabancı dil öğrenme konusunda yardımcı olmaktadırlar. Her birey farklı özelliklere (cinsiyet, yaş, motivasyon, alt yapı, v.b.) sahip olduğu için, dil öğrenme stratejilerini kullanma düzeyindeki farklılık da olasıdır. Her öğrencinin farklı düzeyde dil öğrenme strateji veya stratejilerini kullanması mümkün olduğu için, öğrenme seviyelerinde de ciddi farkların olması oldukça muhtemel bir beklentidir.

Dil öğrenme stratejileri çeşitli araştırmacılar tarafından değişik şekillerde sınıflansa da (Neiman ve diğerleri, 1978; Rubin, 1981; O’Malley ve Chamot, 1990), en kapsamlı ve anlaşılır şekilde sınıflandırılması Oxford (1990) tarafından yapılmıştır. Oxford, dört dil becerisini (dinleme-okuma-konuşma-yazma) işaret etmiş ve bu beceriler için dil öğrenme stratejileri önerisinde bulunmuştur. Ancak, Oxford’un sınıflamasında dil bilgisi için ayrı bir strateji belirtmemiştir çünkü o, dil bilgisinin dört temel beceriyle örtüşen niteliklerinin olduğu görüşünü savunmaktadır.
Tablo 1. Oxford’un (1990) Dil Öğrenme Stratejileri Sınıflandırması

Dolaysız Stratejiler

Dolaylı Stratejiler

1. Bellek Stratejileri

a. Gruplama

b.Öğrenilenleri ayrıntılı bir şekilde inceleme

c. Bağlamlar oluşturma


1. Üstbilişsel Stratejiler

a. Bilinen materyalle bağlantı kurma

b. Dikkat etme

c. Düzenleme yapma

d. Hedefler oluşturma

e. Bir dil aktivitesinin amacını belirleme

f. Planlama

g. Alıştırma yapma fırsatlarını araştırma


2. Bilişsel Stratejiler

a. Tekrar etme

b. Yapısal olarak seslerle alıştırma yapma

c. Kurallarla egzersiz yapma

d. Formül ve yapıları tanıma ve kullanma

e. Yeniden bir araya getirme

f. Doğal pratik yapma

g. Tümdengelim ve akıl yürütme

h. Karşıtsal çözümleme

i. Çeviri yapma

j. Aktarma

k. Not alma

l. Önemli yerlerin altını çizme


2. Duyuşsal Stratejiler

a. Kaygıyı azaltma

b. Olumlu ifadeler kullanarak ve kendini ödüllendirerek kendini cesaretlendirme

c. Kontrol listesi kullanma

d. Bir dil öğrenme günlüğü tutma

e. Hissettiklerini başkalarıyla tartışma

3. Telafi Stratejileri

a. Dilsel ipuçlarını kullanma

b. Anadile başvurma

c. Başkalarından yardım alma

d. Taklit ya da beden dili kullanma

e. Gönderilen mesaja uyma

f. Sözcük türetme

g. Eş anlamlı kelimeler kullanma

3. Sosyal Stratejiler

a. Açıklama ve doğrulama isteme

b. Düzeltme isteme

c. Başkalarıyla işbirliği yapma

d. Kültürel farkındalık geliştirme


Tablo 1’e bakıldığında, Oxford’un (1990), dil öğrenme stratejilerini iki temel grup altında topladığı görülmektedir. Bu gruplar “ Dolaysız Stratejiler” ve “Dolaylı Stratejiler” olarak adlandırılmıştır. Dolaysız stratejiler, öğrenme sürecini doğrudan etkileyen stratejilerdir. Bu strateji grubunun bünyesinde, hafıza stratejileri (gruplama, öğrenilenleri ayrıntılı bir şekilde inceleme, bağlamlar oluşturma), bilişsel stratejiler (tekrar etme, yapısal olarak seslerle alıştırma yapma, kurallarla egzersiz yapma, formül ve yapıları tanıma ve kullanma, yeniden bir araya getirme, doğal pratik yapma, tümdengelim ve akıl yürütme, karşıtsal çözümleme, çeviri yapma, aktarma, not alma, önemli yerlerin altını çizme), ve telafi stratejileri (dilsel ipuçlarını kullanma, anadile başvurma, başkalarından yardım alma, taklit ya da beden dili kullanma, gönderilen mesaja uyma, sözcük türetme, eş anlamlı kelimeler kullanma) stratejileri bulunmaktadır. Oxford, hafıza ve biliş stratejileri arasında çok keskin bir ayrım yapmaktadır.

Oxford’un (1990) önerdiği dolaylı stratejiler, dil öğrenme sürecine doğrudan etkisi olmayan ancak dil öğrenme performansını dolaylı olarak etkileyen stratejileridir. Bu strateji grubunda ise, üstbilişsel stratejiler (bilinen materyalle bağlantı kurma, dikkat etme, düzenleme yapma, hedefler oluşturma, bir dil aktivitesinin amacını belirleme, planlama ve alıştırma yapma fırsatlarını araştırma), duyuşsal stratejiler (kaygıyı azaltma, olumlu ifadeler kullanarak ve kendini ödüllendirerek kendini cesaretlendirme, kontrol listesi kullanma, bir dil öğrenme günlüğü tutma, hissettiklerini başkalarıyla tartışma), ve sosyal stratejiler (açıklama ve doğrulama isteme, düzeltme isteme, başkalarıyla işbirliği yapma, kültürel farkındalık geliştirme) yer almaktadır. Burada göze çarpan en önemli unsur, Oxford, O’Malley ve Chamot (1990)’tan farklı olarak, duyuşsal ve sosyal stratejiler arasında oldukça keskin bir ayrım yapmıştır.

Dil öğrenme stratejileri, uzun süredir üzerinde araştırmalar yapılan ve dil öğrenme sürecinde etkisi hissedilen faktörler arasında yer almaktadır. Dil öğrenirken kullanılan stratejilerin neler olduğu ve bu stratejilerin nasıl kategorize edilebileceği konusunda yapılan araştırmalar sonucunda, stratejilerin dil öğrenmeye etkisi ve ne yönde etki sağladığına göre çeşitli sınıflamalar oluşmuştur. Bu çalışmada, Oxford (1990) tarafından tasarlanan sınıflamaya odaklanılmıştır. Oxford (1990), stratejileri öğrenmeye doğrudan ve dolaylı etki edenler ana gruplamasının altında bu stratejilerin sınıflamasını da oldukça net bir biçimde vermiştir. Bu sınıflama doğrultusunda hazırladığı Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri de içerdiği maddeler bakımından hedeflenen stratejileri açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconInvestigation of Pedagogical Formation Certification Program Students’...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables icon6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Effect of book reading method upon attitudes of students towards learning and reading habit”, Educational Research and Reviews. Vol....

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconRespect for the course and respect for fellow golfers

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconHacettepe university

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconThe Investigation of relation between elementary school second grade...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconKurallar: Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları hükümleri...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconKurallar: Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları hükümleri...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconTechnical Education in Turkey, Gazi University Journal of The Faculty...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com