The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables


sayfa2/4
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   2   3   4

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri kullanımlarının çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Bu ana amaç doğrultusunda, aşağıda belirtilen sorular cevaplandırılmaya çalışılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır:

  1. Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğrenirken kullandıkları dil öğrenme stratejileri nelerdir?

  2. Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?

  3. Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puan türleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Araştırmanın Önemi

Bu araştırmadan elde edilecek veriler, üniversite hazırlık sınıfında yoğunlaştırılmış şekilde İngilizce eğitimi alan öğrencilerin İngilizceyi öğrenme süreçlerinde ne tür stratejileri kullandıklarının belirlenmesiyle, öğrencilerin yoğun olarak kullandıkları stratejilerin devam ettirilmesi, öğrenciler tarafından fazla kullanılmayan stratejilerin de farkındalığının arttırılması ve üzerinde yoğunlaşılmasını sağlaması açısından önemlidir. Bu araştırmadan elde edilecek bulgular ışığında, öğrencilerin dil öğrenme stratejilerini kullanım tercihlerine bakarak, bu stratejilerin çeşitli değişkenlere göre farklılığı da göz önünde bulundurularak, öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusunda daha kişiye özgü verilerin alınması ve dil öğretiminin daha öğrenen merkezli olması sağlanabilir. Bu çalışmadan çıkarılacak sonuçlar, özellikle öğretim faaliyetini uygulamakla yükümlü kişi ve kurumlara öğrencilerin dil öğreniminde kullandıkları stratejilerin bilgisini sunarak ve öğrenmeyi daha bireyselleştirerek, dil öğretimindeki sorunların bir bölümüne çözüm yolu önerebilir. Ayrıca bu çalışmada, öğretim elemanlarına var olan dil öğrenme stratejileri ile öğrencilerin kullandıkları stratejiler arasındaki farkı görme fırsatı verilerek öğrencilerin bireysel dil öğrenme metotlarını irdelemelerine olanak sağlanabilir. Araştırma bulguları ayrıca, dil öğrenme stratejileri kullanımlarının LYS puan türü ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını göstermesi açısından önemlidir. Özellikle, yurt içindeki araştırmalarda dil öğrenme strateji tercihleriyle LYS puan türü değişkeninin arasındaki ilişkinin araştırılmaması bu çalışmanın önemini daha da artırmaktadır. Böylece, farklı özellikleri olan öğrencilerin dil öğrenme süreçlerinde kullandıkları stratejilerdeki olası farkların bilinmesi, öğrenci ve öğreticilerin bu süreçteki farkındalıklarını artıracaktır. Bu bağlamda bu çalışma, üniversiteye hazırlanma sürecinde çeşitli bölümlere ayrılan ve farklı öğrenme stratejilerine sahip oldukları öngörülen öğrencilerin dil öğrenme sürecinde kullandıkları stratejilerin birbirinden farklı olup olmadığının belirlenmesi açısından önemlidir. Araştırmadan elde edilecek veriler ışığında öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini gözden geçirme ve kendi dil öğrenme stratejilerinin neler olduğunu öğrenme fırsatı bulabileceklerdir. Öğreticiler ise, öğrenci başarısında önemli rolü olduğu belirlenen bu stratejilerin öğrenciler tarafından daha iyi ve yaygın olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla çeşitli aktiviteler geliştirebilirler.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırmada betimsel yöntem kullanılmış ve bu yöntem ışığında nicel verilerden faydalanılmıştır. Öğrencilerin mevcut dil öğrenme stratejileri kullanımları saptanmaya çalışılmış, strateji öğretimi amacıyla herhangi bir öğretim programı uygulanmamış, yalnızca var olan durum tanımlanmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Düzce Üniversitesi Hazırlık Birimi’nde 2011-2012 akademik yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma evreni ulaşılabilir bir rakamda olduğundan (548), araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırmaya katılım tamamen gönüllülük esasına bağlı olmuş ve her katılımcı, araştırmaya gönüllü olarak katıldığını beyan eden bir katılım onay formu imzalayarak araştırmacıya teslim etmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler ile ilgili sayısal veriler Tablo 2 ‘de verilmiştir.

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğrenciler İle İlgili Sayısal Veriler

Öğrenciler
f

%


Cinsiyet

Kadın

181

39,3

Erkek

280

60,7

Toplam 461 100LYS Puan Türü

TM-1

90

19,5

MF-4

281

61

YGS-6

90

19,5

Toplam 461 100Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, araştırmaya 181 kadın ve 281 erkek olmak üzere toplam 461 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin LYS puan türleri incelendiğinde, 281 öğrencinin MF-4 puan türü ile en fazla sayıya sahip oldukları görülmektedir. TM-1 ve YGS-6 puan türlerinin her ikisinden de 90 öğrencinin araştırmaya katıldığı gözlemlenmektedir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri kullanım düzeylerini ölçmek amacıyla, Oxford (1990) tarafından geliştirilen ve Cesur ve Fer (2007) tarafından Türkçe ’ye uyarlaması ve geçerlik ve güvenirlilik çalışması yapılan “Dil öğrenme Stratejileri Envanteri” kullanılmıştır. Bu envanter, İngilizceyi ikinci ya da yabancı dil olarak öğrenen öğreniciler için geliştirilmiş 6 bölüm ve 50 sorudan oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçekte yer alan 6 bölümden her biri, bir strateji grubunu ölçmektedir. Ölçülen bu strateji gruplarının bağlı bulunduğu bölümler ve soru sayıları şu şekildedir:

Bölüm A (9 soru) = Bellek Stratejileri

Bölüm B (14 soru) = Bilişsel Stratejiler

Bölüm C (6 soru) = Telafi Stratejileri

Bölüm D (9 soru) = Üstbilişsel Stratejiler

Bölüm E (6 soru) = Duyuşsal Stratejiler

Bölüm F (6 soru) = Sosyal Stratejiler
Cesur ve Fer (2007) tarafından Dil Öğrenme Stratejileri Envanterinin Türkçe formunun yapı geçerliliğini saptamak için yapılan faktör analizi sonucunda 6 faktörün varyansın toplam %42’sini açıkladığı 47 maddelik ölçeğe ulaşılmıştır. Birinci faktör altında üstbilişsel ve bilişsel; ikinci faktörde bellek ve bilişsel; üçüncü faktörde telafi; dördüncü faktörde bellek; beşinci faktörde sosyal; altıncı faktörde duyuşsal öğrenme stratejileri yer almıştır. Bu bulgular Dil Öğrenme Stratejileri Envanterinin altı temel boyuttan meydana geldiğini ve bu boyutların özgün Dil Öğrenme Stratejileri Envanterindeki alt ölçeklere karşılık geldiğini göstermiştir. Buna ek olarak, bu boyutların daha önce madde-toplam korelasyonu, alpha katsayıları ve varimax döndürme sonrası anketten çıkarılan maddelerden sonra ulaşılan altı temel boyutlu 47 maddeli yapıyı doğruladığı görülmüştür. Cesur ve Fer (2007) ‘ göre bu sonuç, Hsiao ve Oxford’un (2002) araştırma sonuçlarıyla da benzerlik gösteren ve Dil Öğrenme Stratejileri Envanterinin genel olarak altı temel boyutta toplanmasının daha tutarlı ve açıklayıcı olduğu ortaya koyan bulgularla da paralellik göstermektedir. Bu boyutlar bellek, bilişsel, telafi, üstbilişsel, duyuşsal ve sosyal stratejiler alt ölçekleridir.

Dil Öğrenme Stratejileri Envanterinin 50 maddeli Türkçe formunun bütünü için iç tutarlılık güvenirliğini .92 alpha katsayısı olarak bulan Cesur ve Fer (2007)’in elde ettiği bu sonuç, Dil Öğrenme Stratejileri Envanterinin bütünün iç tutarlık güvenirlik katsayısının .89 olduğunu ifade eden Tercanlıoğlu (2004) ve .94 alfa katsayısına ulaşan Altan (2004)’ın çalışmalarını doğrulamaktadır. Cesur ve Fer (2007) ayrıca, envanterin alt ölçeklerinin iç tutarlı güvenirlik katsayılarının .59 ile .84 arasında değiştiğini ifade etmektedir. Bu araştırmada envanterin bütünü ve alt ölçekleri ile ilgili güvenirlik katsayıları Tablo 3 ‘te verilmiştir:

Tablo 3. Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri Bütünü ve Alt Ölçekleri İle İlgili Güvenirlik Katsayıları

Alt Boyut

Alpha Değeri

Bellek Stratejileri

.697

Bilişsel Stratejiler

.850

Telafi Stratejileri

.711

Üstbilişsel Stratejiler

.895

Duyuşsal Stratejiler

.591

Sosyal Stratejiler

.631

Bütün

.935Araştırmada kullanılan envanterin bütününe ait güvenirlik katsayısı .935 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, ölçeğin bütününe ait geçerliğin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin alt boyutlarına ait güvenirlik katsayılarına bakıldığında ise, güvenirlik katsayılarının .591 ile .895 arasında değiştiği gözlemlenmektedir. Bu sonuç, Cesur ve Fer (2007) ‘in bulgularıyla (.59-.84) paralellik göstermektedir.
Verilerin Toplanması

Araştırmanın temel veri toplama aracı olan Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri, 2011-2012 akademik yılı bahar döneminin 7. haftası öğrencilere iki ayrı günde uygulanmıştır. Araştırmaya en üst düzeyde öğrenci katılımını sağlamak amacıyla araştırmada verilerin elde edildiği envanter, Düzce Üniversitesi Hazırlık Birimi’nde tüm sınıfların derslerinin olduğu iki günde uygulanmıştır. Envanter araştırmacının kendisi tarafından belirli bir program dâhilinde uygulanmış ve öğrencilere gerekli açıklamalar yazılı ve sözlü olarak yapılmıştır. Uygulama öncesinde, araştırmacı tarafından Düzce Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na bir dilekçe ile müracaat edilerek gerekli izin alınmıştır. Uygulama araştırmacı tarafından bizzat gerçekleştirilmiştir. Uygulama esnasında öğrencilere içerisinde araştırmanın amaç, kapsam ve özetini barındıran ve öğrencilerin araştırmaya gönüllü olarak katıldıklarını beyan eden katılım onay formu da envanterle birlikte dağıtılmıştır. 50 maddeden oluşan ölçeğin doldurulması her sınıfta ortalama 10-12 dakika sürmüştür. Öğrencilerden envanterdeki cümleleri iyi anlamaları ve samimi cevaplar vermeleri istenmiş ve envanterdeki hiçbir maddeyi boş bırakmamaları vurgulanmıştır.
Verilerin Analizi

Araştırmadan elde edilen nicel veriler, Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi (SPSS 16.0) kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin genel strateji kullanımları frekans, yüzdelik, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Oxford (1990), Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri’ndeki ifadelere verilen cevaplardan elde edilen ortalamalara göre dil öğrenme stratejileri kullanımını “Yüksek Düzeyde Strateji Kullanımı (3,50 -5,00), “ Orta Düzeyde Strateji Kullanımı (2,50 -3,49”) ve “Düşük Düzeyde Strateji Kullanımı (1,00 – 2,49)” olarak üç bölümde değerlendirmektedir. Bu çalışmada da, öğrenicilerin dil öğrenme stratejileri ölçeğinin bütününden ve tüm alt bölümlerinden aldıkları ortalamaların yorumlanmasında Oxford (1990) tarafından belirlenen referans aralıkları kullanılmıştır. Öğrencileri genel strateji kullanımları ile cinsiyetleri arasındaki ilişki Independent Sample t-test (Bağımsız Örneklemler İçin t-testi) tekniğiyle analiz edilmiştir. Öğrencilerin LYS puan türleri ile genel strateji kullanımları arasındaki ilişki ise One Way ANOVA tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır.

BULGULAR

Genel Strateji Kullanımı

Bu bölümde, öğrencilerin Dil Öğrenme Stratejileri Envanterinin alt bölümlerine verdiği cevaplara ait ortalamalar Tablo 4’ te sunulmuş ve öğrencilerin genel strateji kullanım oranı verilmiştir.

Tablo 4. Öğrencilerin Genel Strateji Kullanımı

ALT ÖLÇEK

ORTALAMA

Bellek Stratejileri

2,89

Bilişsel Stratejiler

2,87

Telafi Stratejileri

3,21

Üstbilişsel Stratejiler

3,29

Duyuşsal Stratejiler

2,80

Sosyal Stratejiler

3,33

Ortalama

3,06
1   2   3   4

Benzer:

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconInvestigation of Pedagogical Formation Certification Program Students’...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables icon6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Effect of book reading method upon attitudes of students towards learning and reading habit”, Educational Research and Reviews. Vol....

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconRespect for the course and respect for fellow golfers

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconHacettepe university

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconThe Investigation of relation between elementary school second grade...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconKurallar: Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları hükümleri...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconKurallar: Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları hükümleri...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconTechnical Education in Turkey, Gazi University Journal of The Faculty...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com