The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables


sayfa3/4
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   2   3   4Tablo 4’te görüldüğü üzere, öğrencilerin genel strateji kullanım ortalaması 3,06 olarak hesaplanmıştır. Bu ortalama değeri, öğrencilerin “orta düzeyde” strateji kullandıklarını göstermektedir. Ölçeğin alt bölümleri incelendiğinde ise, aritmetik ortalaması en yüksek bölümün (3,33) sosyal stratejiler olduğu görülmektedir. Oxford (1990)’a göre bu stratejiler bünyesinde açıklama ve doğrulama isteme, düzeltme isteme, başkalarıyla işbirliği yapma ve kültürel farkındalık geliştirme gibi stratejileri barındırmaktadır. Öğrencilerin bahsedilen bu stratejileri yüksek strateji kullanımına yakın bir değerde kullandıkları görülmektedir. Aritmetik ortalaması en düşük (2,80) alt ölçek grubu ise duyuşsal stratejiler olarak göze çarpmaktadır. Oxford (1990), bu strateji grubunun içerisinde kaygıyı azaltma, olumlu ifadeler kullanarak ve kendini ödüllendirerek kendini cesaretlendirme, kontrol listesi kullanma, bir dil öğrenme günlüğü tutma ve hissettiklerini başkalarıyla tartışma eylemlerinin olduğunu belirtmektedir. Bu bulgudan hareketle, öğrencilerin duyuşsal stratejileri dil öğrenme süreçleriyle yeterli düzeyde ilişkilendirmedikleri söylenebilir.

Genel Strateji Kullanımı ve Cinsiyet

Araştırmanın ikinci alt probleminde, “Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu yer almaktadır. Bu bölümde, araştırmaya katılan öğrencilerin dil öğrenme stratejileri kullanım sıklığı ile öğrencilerin cinsiyetleri arasındaki fark (independent sample t-test) tekniği ile incelenmiştir. Genel strateji kullanımı ve cinsiyet arasındaki fark Tablo 5’te sunulmuştur:

Tablo 5. Genel Strateji Kullanımı ve Cinsiyet Arasındaki Fark
Cinsiyet

N

X

SS

df

t

p

Genel Strateji Kullanımı

Kadın

181

3,08

,559

459

,514

,607

Erkek

280

3,05

,618

Tablo 5’te görüldüğü üzere, hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri kullanım sıklığı ile öğrencilerin cinsiyetleri arasındaki fark p<0.05 düzeyinde anlamlı değildir. Buna göre cinsiyet faktörü, öğrencilerin genel strateji kullanım sıklığını belirleyen ve etkileyen bir faktör değildir.

Katılımcıların ölçeğin alt bölümlerine verdikleri puanların aritmetik ortalamaları ile öğrencilerin cinsiyetleri arasındaki fark ise Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6. Alt Strateji Grupları ve Cinsiyet Arasındaki Fark

Strateji Türü

Cinsiyet

N

X

SS

df

t

p

Bellek

Stratejileri

Kadın

181

2,99

,676


459


2,414


,016

Erkek

280

2,83

,664

Bilişsel

Stratejiler

Kadın

181

2,84

,678


459


-,643


,521

Erkek

280

2,88

,758

Telafi

Stratejileri

Kadın

181

3,11

,745


459


-1,996


,047

Erkek

280

3,27

,841

Üstbilişsel

Stratejiler

Kadın

181

3,32

,850


459


,566


,571

Erkek

280

3,27

,911

Duyuşsal

Stratejiler

Kadın

181

2,87

,689


459


1,684


,093

Erkek

280

2,76

,711

Sosyal

Stratejiler

Kadın

181

3,36

,823


459


,793


,428

Erkek

280

3,31

,732


Tablo 6 incelendiğinde, öğrencilerin ölçeğin bilişsel (p=.521), üstbilişsel (p=.571), duyuşsal (p=.093) ve sosyal stratejiler (p=.428) alt gruplarına verdikleri puanların aritmetik ortalamaları ile öğrencilerin cinsiyetleri arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bu durum, öğrencilerin bilişsel, üstbilişsel, duyuşsal ve sosyal stratejiler kullanımlarının cinsiyet faktöründen etkilenmediğini göstermektedir.

Ölçeğin bellek stratejileri alt grubuna bakıldığında, bellek stratejileri kullanım sıklığı ile cinsiyet faktörü arasında p<0.05 düzeyinde kadınlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (p=.016). Bu bulgu, öğrencilerin bellek stratejileri kullanımlarının cinsiyet faktöründen etkilendiğini ve cinsiyetin öğrencilerin bellek stratejilerini kullanım sıklığını belirleyen bir faktör olduğunu ve kadın öğrencilerin bellek stratejilerini kullanmada erkek öğrencilere göre daha başarılı olduğunu göstermektedir. Ölçeğin telafi stratejileri incelendiğinde ise telafi stratejileri kullanım sıklığı ile cinsiyet faktörü arasında p<0.05 düzeyinde erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (p=.047). Diğer bir ifade ile, telafi stratejilerini kullanmada cinsiyetin belirleyici faktör olduğu ve erkek öğrencilerin telafi stratejilerini daha sık kullandıkları belirlenmiştir.

Genel Strateji Kullanımı ve LYS Puan Türü

“Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puan türleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? “ sorusu, araştırmanın üçüncü alt problemini oluşturmaktadır. Bu kısım, araştırmaya katılan öğrencilerin hem genel hem de ölçeğin alt gruplarındaki dil öğrenme stratejileri kullanım sıklıkları ile LYS puan türleri arasındaki farkı incelemektedir. One way ANOVA tekniği ile hesaplanan genel strateji kullanımı ve LYS puan türü arasındaki fark Tablo 7’de sunulmuştur:

Tablo 7. Genel Strateji Kullanımı ve LYS puan Türü için ANOVA Sonuçları

Genel Strateji Kullanımı

Sum of Squares

df

Mean Square

p

Gruplar Arası

,146

2

,073


,815

Grup İçi

163,001

458

,356

Toplam

163,147

460

Tablo 7’de görüldüğü gibi, öğrencilerin genel strateji kullanımları ile LYS puan türleri arasındaki farkın anlamlılık değeri p=.815 olarak bulunmuştur. Bu bulgu da, p<0.05 düzeyinde anlamlı bir fark oluşturmamaktadır. Öğrencilerin ölçeğin alt gruplarındaki stratejileri kullanımları ve LYS puan türleri arasındaki fark Tablo 8’de sunulmuştur:

Tablo 8. Alt Grup Stratejileri Kullanımı ve LYS puan Türü için ANOVA Sonuçları

Strateji Türü
Sum of Squares

df

Mean Square

Sig.

Bellek

Stratejileri

Gruplar Arası

,276

2

,138

,738

Grup İçi

207,947

458

,454

Toplam

208,223

460
Bilişsel

Stratejiler

Gruplar Arası

1,675

2

,838

,206

Grup İçi

241,896

458

,528

Toplam

243,571

460Telafi Stratejileri

Gruplar Arası

3,163

2

1,581

,088

Grup İçi

296,979

458

,648

Toplam

300,142

460
Üstbilişsel Stratejiler

Gruplar Arası

1,070

2

,535

,508

Grup İçi

361,258

458

,789

Toplam

362,328

460
Duyuşsal Stratejiler

Gruplar Arası

,570

2

,285

,564

Grup İçi

227,690

458

,497

Toplam

228,260

460
Sosyal Stratejiler

Gruplar Arası

,041

2

,021

,966

Grup İçi

272,209

458

,594

Toplam

272,250

460

Tablo 8’e göre, öğrencilerin bellek stratejileri (p=.738), bilişsel stratejiler (p=.206), telafi stratejileri (p=.088), üstbilişsel stratejiler (p=.508), duyuşsal stratejiler (p=.564) ve sosyal stratejiler (p=.966) kullanımları ile LYS puan türleri arasındaki farkların anlamlılık değerleri p<0.05 düzeyinde anlamlı bir fark oluşturmamaktadır.
TARTIŞMA VE SONUÇ

Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin genel strateji kullanım ortalaması 3,06 olarak hesaplanmıştır. Bu ortalama değeri, Oxford’un (1990:300) belirttiği derecelendirme sistemine göre öğrencilerin “orta düzeyde” strateji kullandıklarını göstermektedir. Bu sonuç, literatürdeki birçok araştırmayı doğrular niteliktedir (Wong, 2011; Riazi, 2007; Hiçyılmaz, 2006; Yalçın, 2006 ve Bekleyen, 2006). Ölçeğin alt bölümleri incelendiğinde ise, aritmetik ortalaması en yüksek bölümün içerisinde açıklama ve doğrulama isteme, düzeltme isteme, başkalarıyla işbirliği yapma ve kültürel farkındalık geliştirme gibi stratejileri barındıran “sosyal stratejiler” olduğu görülmektedir. Bu bulgu, sosyal stratejilerin en sık tercih edilen strateji grubu olarak saptandığı bazı çalışmalarla da paralellik göstermektedir(Wong, 2011; Thu, 2009; Nakatani, 2006 ve Uyar Uslan, 2006). Öğrencilerin bahsedilen bu stratejileri yüksek strateji kullanımına yakın bir değerde kullandıkları görülmektedir. Aritmetik ortalaması en düşük alt ölçek grubu ise duyuşsal stratejiler olarak göze çarpmaktadır. Oxford’a (1990) göre bu stratejiler, kaygıyı azaltma, olumlu ifadeler kullanarak ve kendini ödüllendirerek kendini cesaretlendirme, kontrol listesi kullanma, bir dil öğrenme günlüğü tutma ve hissettiklerini başkalarıyla tartışma eylemleridir. Bu bulgudan hareketle, öğrencilerin duyuşsal stratejileri dil öğrenme süreçleriyle yeterli düzeyde ilişkilendirmedikleri söylenebilir. Bu bulgu literatürde bazı araştırmacılar tarafından da desteklenirken (Ünal ve diğerleri, 2011; Wong, 2011; Riazi, 2007 ve Cephe ve Yeşilbursa, 2006), Nemati ve diğerleri (2010), araştırmasında özellikle erkek katılımcıların duyuşsal stratejileri daha sık kullandıklarını belirlemiştir.

Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin genel dil öğrenme stratejileri kullanım sıklığı ile cinsiyetleri arasında, kadın katılımcıların aritmetik ortalamalarının erkek katılımcıların ortalamalarından biraz yüksek olmasına rağmen, bu fark anlamlı değildir. Buna göre cinsiyet faktörü, öğrencilerin genel strateji kullanım sıklığını belirleyen ve etkileyen bir faktör değildir. Akıllılar ve Uslu (2011) ve Ertürk’ün (2006) araştırmalarında elde ettiği bulgular da bu çalışmanın bulgusuyla örtüşmektedir. Ancak literatürde, cinsiyet faktörünün dil öğrenme stratejileri tercihlerini etkilediği çalışmalara da rastlanılmaktadır (Aslan, 2009; Gürata, 2008; Cesur, 2008 ve Tok, 2007).

Dil Öğrenme Stratejileri Envanterinin alt ölçeklerindeki stratejilerin kullanımı ile öğrencilerin cinsiyetleri arasındaki farka bakıldığında, öğrencilerin ölçeğin bilişsel, üstbilişsel, duyuşsal ve sosyal stratejiler alt gruplarına verdikleri puanların aritmetik ortalamaları ile öğrencilerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bu durum, öğrencilerin bilişsel, üstbilişsel, duyuşsal ve sosyal stratejiler kullanımlarının cinsiyet faktöründen etkilenmediğini göstermektedir. Ancak, ölçeğin bellek stratejileri alt grubuna bakıldığında, bellek stratejileri kullanım sıklığı ile cinsiyet faktörü arasında kadınlar lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bu bulgu, Bekleyen’in (2006) araştırmasını destekler niteliktedir. Telafi stratejileri incelendiğinde ise, telafi stratejileri kullanım sıklığı ile cinsiyet faktörü arasında erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. El-Dib (2004) de araştırmasında telafi stratejileri kullanımının cinsiyete göre değişiklik gösterdiğini belirlemiştir. Buna göre, öğrencilerin bellek ve telafi stratejileri kullanımlarının cinsiyet faktöründen etkilendiği ve cinsiyetin öğrencilerin bellek ve telafi stratejilerini kullanım sıklığını belirleyen bir faktör olduğu saptanmıştır. Bellek stratejilerini kullanmada kadın, telafi stratejilerini kullanmada ise erkek öğrencilerin daha başarılı olduğu söylenebilir.

Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin genel strateji kullanımları ile LYS puan türleri arasında anlamlı bir farka rastlanılmamıştır. Bu bulgu, öğrencilerin genel strateji tercihlerinin LYS puan türlerine göre değişmediği ve araştırmanın evreninde yer alan öğrencilerin sahip oldukları üç puan türünün (MF-4, TM-1 ve YGS-6) dil öğrenme strateji tercihlerinin belirlenmesinde etkili olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Öğrencilerin ölçeğin alt boyutlarındaki strateji kullanımları ile LYS puan türleri arasındaki farka bakıldığında da bu iki değişken arasında anlamlı bir farka rastlanılmamıştır. Cesur (2008) ise, fen alanında okuyan öğrencilerin işitsel öğrenme stiline daha yatkın olduklarını belirlemiştir. Türkiye’de, dil öğrenme stilleri ile puan türü (alan) arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışma mevcutken (Cesur, 2008), dil öğrenme stratejileri ile LYS puan türü arasındaki ilişki ve farkları araştıran bir araştırmaya rastlanılmamaktadır.

LYS puan türleri arasında MF-4 puan türü sayısal, YGS-6 sözel, TM-1 puan türü ise hem sayısal hem de sözel zekâ türlerine hitap eden alanlardan gelen sorulardan oluşmaktadır. Bu bakımdan, her üç puan türü farklı türden zekâ türlerine hitap etmelerine rağmen, dil öğrenimi açısından bu zekâ türleri arasında anlamlı farka rastlanılmaması, çoklu zekâ kuramının söylemleriyle çelişmektedir. Bu sebeple, bu araştırmadan elde edilen dil öğrenme stratejileri ve LYS puan türü ile ilgili veriler, alanda yapılacak çoklu zekâ kuramı ve dil öğrenimi ilgili diğer çalışmalar için de bir referans olacaktır.

1   2   3   4

Benzer:

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconInvestigation of Pedagogical Formation Certification Program Students’...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables icon6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Effect of book reading method upon attitudes of students towards learning and reading habit”, Educational Research and Reviews. Vol....

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconRespect for the course and respect for fellow golfers

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconHacettepe university

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconThe Investigation of relation between elementary school second grade...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconKurallar: Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları hükümleri...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconKurallar: Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları hükümleri...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconTechnical Education in Turkey, Gazi University Journal of The Faculty...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com