The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables


sayfa4/4
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   2   3   4

Öneriler

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmadan elde edilen veriler ışığında eğitim programcılarına, yabancı dil öğretmenlerine ve ileride bu konu ile ilgili çalışmayı düşünen araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Eğitim Programcılarına Yönelik Öneriler

1- Araştırma verilerine göre, hazırlık sınıfı öğrencileri dil öğrenme stratejilerini orta düzeyde kullanmaktadırlar. Başarılı dil öğrencisinin aynı zamanda yüksek düzeyde strateji kullanan öğrenci anlamına gelmesi, yabancı dil öğreniminde yükse düzey strateji kullanımının ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, yabancı dil eğitim programları hazırlanırken öğrencilerin yabancı dil eğitimine başlandıkları andan itibaren dil öğrenme stratejileri farkındalıklarını arttırıcı ve bu stratejileri öğretim programlarına dâhil edildiği bir sistem, öğrencilerin lehine olacaktır.

2- Araştırmada ayrıca en sık kullanılan strateji türü, açıklama ve doğrulama isteme, düzeltme isteme, başkalarıyla işbirliği yapma ve kültürel farkındalık geliştirme eylemlerini içeren “sosyal stratejiler” olarak bulunmuştur. Ancak, dil öğreniminde bilişsel stratejiler ve özellikle öğrenmeyi planlama ve yönetmeyi sağlayan üstbilişsel stratejilerin önemi oldukça fazladır. Yabancı dil eğitim programları hazırlanırken, bahsedilen bu iki stratejinin özellikle ön plana çıkarılması, öğrencileri daha sistematik ve kalıcı bir dil öğrenim sürecine götürecektir.

Yabancı Dil Öğretmenlerine Yönelik Öneriler

1- Dil öğrenme sürecinde, yabancı dil öğretmenlerine büyük görev düşmektedir. Değişen dünyaya ve ortaya çıkan yeni öğretim yöntem ve tekniklerine uyum sağlayabilen eğitimciler, dil öğrenme sürecinin en önemli mihenk taşlarındandır. Eğitimcilerin öğrencilerin dil öğrenme stratejilerinden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlayabilmeleri için, öğrencilerin strateji farkındalıklarını arttırıcı aktiviteleri hem ders programlarına hem de sınıf içi aktivitelerine dâhil etmeleri gerekmektedir.

2-Yabancı dil öğretmenlerinin ayrıca öğrencilere gerekli strateji eğitimini sağlayabilecek yeterliğe ulaşmaları, Türkiye’de dil öğrenme sürecinin çıktılarını daha da olumlu hale getirecektir.

Araştırmacılara Yönelik Öneriler

1-Bu araştırmada, Düzce Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencilerini dil öğrenme stratejileri kullanımları cinsiyet ve LYS puan türü değişkenlerine göre incelenmiştir. Dil öğrenme stratejileri ile çalışma yapmak isteyen araştırmacılar, daha büyük bir evren üzerinde çalışabilirler. .

2-Araştırmacılar ayrıca, bu araştırmada kullanılan LYS puan türü değişkeninin farklı bir evrende verilecek strateji eğitimi ve başarıya etkisini araştırarak, strateji eğitimini etkileyen faktörler arasında bu değişkenlerin yer alıp almadığını inceleyebilirler. Böylesi bir çalışma, ilerideki muhtemel strateji eğitimi programlarına ışık tutması bakımından oldukça önemlidir.
KAYNAKÇA

Akıllılar, T ve Uslu, Z. (2011). Almanca Bölümü Öğrencilerinin Uyguladıkları Dil Öğrenme Stratejileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (40), 24-37 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi adresinden 5 Ocak 2012 tarihinde alınmıştır.
Altan, M. Z. (2004). Nationality and Language Learning Strategies of ELT-Major University Students. Asian EFL Journal. http://www.asian-efljournal. com\Article_3_June_mza_nlls.2004.pdf adresinden 15 Ocak 2012 tarihinde alınmıştır.
Aslan, O. (2009) The Role Of Gender And Language Learning Strategies In Learning English. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bekleyen, N. (2006). İngilizce Öğretmen Adaylarının Dil Öğrenme Stratejileri Kullanımı. Dil Dergisi, 132, 28-37.

Cephe, P.T. ve Yeşilbursa, A.A. (2006). Language Learning Strategies Of Turkish University EFL Learners. Eğitim ve Bilim, 31 (139), 80-85.

Cesur, M. O. (2008). Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri, Öğrenme Stili Tercihi Ve Yabancı Dil Akademik Başarısı Arasındaki Açıklayıcı Ve Yordayıcı İlişkiler Örüntüsü. Yayımlanmamış doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Cesur, M. O. ve Fer, S. (2007). Dil Öğrenme Stratejileri Envanterinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Nedir?. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4(2), 49-74. http://efdergi.yyu.edu.tr adresinden 11 Ocak 2011 tarihinde alınmıştır.
Çelebi, M.D. (2006). Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 285-307.
El-Dib, M. A. B. (2004). Language Learning Strategies in Kuwait: Links to Gender, Language Level, and Culture in a Hybrid Context. Foreign Language Annals, 37 (1), 85-95.

Ertürk, A. (2006). The Relatıonship Between The Learning Style Preferences Of Undergraduate English Preparatory Program Students, The Listenıng Comprehension Strategies And Achievement. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Green, J. M. Ve Oxford, R. (1995). A Closer Look at Learning Strategies, L2 Proficiency, and Gender. TESOL Quarterly, 29, (2), 261-297 http://www.jstor.org/stable/3587625 adresinden 13 Ocak 2012 tarihinde alınmıştır.

Gürata, A. (2008)The Grammar Learning Strategies Employed By Turkish University Preparatory School EFL Students. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Hiçyılmaz, A. (2006). Yabancı Dil Olarak İngilizceyi Öğrenen Orta Öğretim 9. Sınıf Öğrencileriyle, Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejilerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Hsiao, T. Y. ve Oxford, R. L.(2002). Comparing Theories Of Language Learning Strategies: A Comfirmatory Factor Analysis. The Modern Language Journal, 86 (2), 368-383.
Nakatani, Y. (2006). Developing an Oral Communication Strategy Inventory. The Modern Language Journal, 90, (2), 151-168.
Neiman, N. (1978). The Good language Learner: A Report. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education.
Nemati, M.; Nodoushan, M. A.S. ve Ashrafzhade, A. (2010). Learning Strategies In Proficient And Less Proficient Readers In Medicine. Manager’s Journal on Educational Psychology, 4 , (2l), 19-32.
O’Malley, J. M. ve Chamot, A.U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every teacher Should Know. Boston: Heinle and Heinle.
Riazi, A. (2007). Language Learning Strategy Use: Perceptions of Female Arab English Majors. Foreign Language Annals, 40, (3), 433-440.
Rubin, J. (1975). What the "Good Language Learner" Can Teach Us. TESOL Quarterly, 9 (1), 41-51.
Senemoğlu, N. (2009). Gelişim Öğrenme ve Öğretim (14. Basım). Ankara: Pegem Akademi.

Tercanlıoğlu, L. (2004). Exploring gender effect on adult foreign language learning Strategies. Issues In Educational Research, 14. http://education.curtin.edu.au/iier/iier14/tercanlioglu.html. adresinden 12 Şubat 2012 tarihinde alınmıştır.
Thu, T. H.(2005). Learning Strategies Used by Successful Language Learners. 1-60 http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED514361.pdf adresinden 5 Ocak 2012 tarihinde alınmıştır.

Tok, H. (2007). Öğretmen Adayların Kullandıkları Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 191-197.

Uyar Uslan, E. (2006) Öğrenme Stratejileri Kullanımının İngilizce Dilbilgisi Başarısı Üzerindeki Etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Wong, S-L. M. (2011). Language Learning Strategy Use: A study of Pre-Service Teachers in Malaysia, 1-21. http://eric.ed.gov/PDFS/ED521415.pdf adresinden 14 Şubat 2012 tarihinde alınmıştır.
Yalçın, M. (2006). Differences In The Perceptions On Language Learning Strategies Of English Preparatory Class Students Studying At Gazi University. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.1 This article was derived from a Master Thesis.

2 Assoc. Prof. Dr. Düzce University, Faculty of Education, abdurrahmankilic@duzce.edu.tr

3 Instructor, Düzce University, Hakime Erciyas School of Foreign Languages, serkanpadem@duzce.edu.tr


4 Bu çalışma yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

5 Doç. Dr. Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, abdurrahmankilic@duzce.edu.tr

6 Okutman, Düzce Üniversitesi, Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu, serkanpadem@duzce.edu.tr

1   2   3   4

Benzer:

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconInvestigation of Pedagogical Formation Certification Program Students’...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables icon6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Effect of book reading method upon attitudes of students towards learning and reading habit”, Educational Research and Reviews. Vol....

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconRespect for the course and respect for fellow golfers

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconHacettepe university

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconThe Investigation of relation between elementary school second grade...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconKurallar: Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları hükümleri...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconKurallar: Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları hükümleri...

The Examination Of The Language Learning Strategies Of University Preparatory Class Students With Respect To Various Variables iconTechnical Education in Turkey, Gazi University Journal of The Faculty...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com