Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo)


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > Kimya > Programı
  1   2   3   4
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından yürütülen, orta öğretimin son 2 yılında öğrenim gören öğrenciler için tasarlanmış. Öğrencileri üniversite öğrenimine ve hayata en iyi şekilde hazırlayan ve “uluslararası” sıfatı taşıyan kapsamlı bir programdır. Programın gerekliliklerini yerine getiren ve merkezi olarak yapılan bitirme sınavlarında başarılı olan öğrenciler, çağdaş yaşam biçimi için gerekli disiplin ve becerileri edinmiş; sorumluluk bilinci kazanmış ve üniversite öğrenimine olduğu kadar hayata da hazırlanmış olurlar.
IB Diploma Programı dünyada IBO tarafından akredite edilmiş 2072 okulda uygulanmaktadır. Ülkemizde, IBO tarafından belirlenen standartlara sahip ve IBO denetiminden geçerek IB Diploma Programını uygulamak üzere yetkilendirilmiş, biri resmi, Sosyal Bilimler Lisesi ve yirmisi özel lise olmak üzere toplam 21 okul bulunmaktadır.
Uluslararası Bakalorya Diploma Programında derslerin içeriği MEB orta öğretim müfredat programları ile büyük ölçüde uyumlu olup bazı derslerde kapsamı daha da geniştir. Öğrenciler bu derslerin yanı sıra Bitirme Tezi yazmak, Bilgi Kuramı dersinden başarılı olmak ve CAS ( Creativity – Action - Service – Yaratıcılık, Spor, Toplum hizmeti) sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. CAS (Yaratıcılık, Spor, Toplum Hizmeti) yaşayarak, deneyerek öğrenmektir. Ders saatleri dışında yürütülmesi gereken bu etkinliklerde amaç: öğrencileri akademik yönden en iyi şekilde üniversiteye hazırlarken aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirmek, sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmek, yerel ve küresel sorunlara çözüm üreten projeler geliştirmelerini ve bu projelerde görev almalarını sağlayarak toplumsal bilinç kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bütün derslerini ve üç gereksinimi ( Bitirme Tezi, Bilgi Kuramı ve CAS ) başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, program sonunda diploma almaya hak kazanabilmek için IBO’nun ilgili düzenlemelerinde belirlenen koşulların yanı sıra bitirme sınavlarında da başarılı olmak zorundadırlar.
Diploma Programında süreç değerlendirme uygulamaları çok önemli olup öğrencilerin okul içinde ve dışında yaptıkları bütün çalışmalar ders kılavuzlarında bulunan kriterlere göre değerlendirilir. Öğrencilerin iki yıl boyunca yaptıkları çalışmalar, okul içinde öğretmenleri tarafından değerlendirildikten sonra uluslar arası IB denetçilerine gönderilir. Ayrıca öğrenciler ikinci yılın Mayıs ayında tüm IB okullarında aynı anda, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlarımızdaki uygulamalara benzer şekilde gerçekleştirilen bitirme sınavlarında başarılı olmak zorundadırlar. Bu sınavların soruları, dünyanın her tarafından öğretmenlerin katkıları alınarak IBO sınav kurulu tarafından hazırlanıp tüm okullara gönderilmektedir. Sınavlar tüm IBDP okullarında IBO’nun standart kurallarına göre uygulanır. IBO, okullara önceden haber vermeden sınav denetlemeleri yapmaktadır.

Bu diplomayı alan öğrenciler, dünya çapında 75 ülkedeki 2545 seçkin üniversiteye öncelikli olarak kabul edilmektedirler. Bunların yanında birçok ülkedeki çoğu üniversite de IB diplomasını tanımaktadır (http://www.ibo.org/diploma/recognition/directory/). Ülkemizde de vakıf üniversiteleri IB Diploması sahibi öğrencilere belli oranlarda burs ve bölümler arası transfer olanakları tanımaktadır

(Bkz. Ek.1. Ülkemizdeki üniversitelerin IB öğrencilerine sundukları olanaklar)

(Bkz Ek.2. Bazı Üniversitelerin IB öğrencileri ile ilgili görüşleri )
Dünya çapında, yaklaşık 40 yıldır bu denli geçerliğe ve prestije sahip olan IB diplomasının, ülkemizde aynı kabulü görmemesi üzücüdür. Ülkemizdeki veya dünyanın herhangi bir yerindeki IB okulundan mezun olan yabancı uyruklu bir öğrencinin diploması, ÖSYM tarafından kabul edilmekte ve üniversitelere sınavsız girişleri için yeterli görülmektedir (Bkz. Ek.3 ÖSYM IB Diplomasını Kabul Koşulları ) Ancak bu koşullar aynı okuldan mezun olmuş, aynı diplomaya sahip bir T.C. vatandaşı için geçerli olmamaktadır. Bu durum T.C. vatandaşı olan IB Diploması sahibi öğrenciler için fırsat eşitsizliği olarak değerlendirilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanarak bazı Resmi ve Özel Okullarda (Bkz. Ek4. Türkiye’de IB programı uygulayan okulların listesi ) uygulanan bu programı bitiren öğrencilerin, yurt dışında IB programını tamamlayıp üniversitelerimize doğrudan kabul edilen öğrencilerle, MEB tarafından onaylı programa göre aldıkları bu diploma ile yurt dışındaki üniversitelere girişte kabul görüp ülkemizdeki üniversitelere girişte kabul görmemelerinin yarattığı tutarsızlığın ve eşitsizliğin giderilmesi; kazanımları ile seçkin üniversiteler tarafından ek olanaklar sağlanan bu öğrencilerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için aşağıdaki önerilerin değerlendirilmesini, IB Programı uygulayan Türk okulları olarak talep etmekteyiz. 1. IB Diploması sahibi yabancı uyruklu öğrenciler için ülkemiz üniversitelerinde ayrılan kontenjanlardan, YGS sınavında başarılı olmaları koşulu ile Türkiye’deki bir IBDP okulundan IB Diploması sahibi T.C. vatandaşı öğrencilerin de yararlanmalarının sağlanması,
 1. Türkiye’deki bir IBDP okulundan IB Diploması sahibi T.C. vatandaşı öğrencilerin IB bitirme sınavlarındaki başarıları (İngiltere’de yapıldığı gibi) belirlenecek formüllerle LYS puanlarına dönüştürülüp LYS Yerleştirme puanı olarak kullanılması,(Bkz. Ek.5. İngiltere Korelasyon Tablosu - IB notlarının farklı puan sistemlerine dönüştürülebildiğine örnek)
 1. Üniversitelerin Türkiye’deki bir IBDP okulundan mezun T.C. vatandaşı IB öğrencilerine yabancı uyruklu öğrencilere ayrılan şekilde kontenjan ayırmaları ve bu kontenjan sayısını belirleme konusunda serbest bırakılmalarının sağlanması,
 1. IB bitirme sınavları uluslar arası nitelikte olduğundan uluslararası yarışma ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler için ÖSYM sınavlarında verilen ek katsayının, IB Diploması almaya hak kazanan öğrencilerimiz için de uygulanmasının sağlanması.


EK 1: Ülkemizdeki üniversitelerin IB öğrencilerine sundukları olanaklar
ULUSLARARASI BAKALORYA (IB)

DİPLOMASI SAHİBİ ÖĞRENCİLERE ÜNİVERSİTELERİN SUNDUĞU OLANAKLAR

2009-2010
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
IB Bursu: IB Notu 40-45 arasında olanlara öğretim ücretinin %25’i oranında burs verilir.
IB teşvik bursu alıp İngilizce Hazırlık Programında başarısız olanların, bulunduğu öğretim programında genel not ortalaması 2,00’in altına düşenlerin, Tıp Fakültesinin ilk 3 sınıfında (döneminde) ve Diş Hekimliği Fakültesinin ilk 4 sınıfında kayıtlı olduğu sınıfta tekrara kalan, daha sonraki sınıflarda stajlarda tekrara kalan öğrencilerin bursu kesilir.
 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
IB Bursu: Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre eğitim bursu verilmektedir.
Diploma Notu Eğitim Bursu Oranı
40 ve üstü olanlara            % 100

35 – 40 arası olanlara        % 75

30 – 35 arası olanlara        % 60

24 – 30 arası olanlara        % 25

23 ve altı olanlara               %10
Oranında eğitim-öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir. Burslar eğitim-öğretim yılı sonunda ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 2.00’ın altına düştüğü zaman kesilir.
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Üniversite bir burs vermemekte ancak öğrencinin kendi puan türüyle ilgili istediği bir bölümde eğitim alma hakkı tanımaktadır.
Bölüm Değiştirme Hakkı: Öğrenci 30 ve üzerinde bir IB diploma notu sahip ise kayıt sırasında bir dilekçe ile belirtmesi durumunda istediği başka bir bölümün derslerini alabilmektedir. Ancak öğrenci örneğin SAY puan ile bir bölüme yerleşmişse, geçebileceği bölüm yine SAY puan türüyle öğrenci alan bir bölüm olabilir.
Birinci dönemin sonunda öğrencinin not ortalaması en az 2.80 olursa, bu bölüme devam etmeye hak kazanır, yani bölümünü değiştirmiş olur.

 

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
IB Bursu: Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre eğitim bursu verilmektedir.
Diploma Notu Eğitim Bursu Oranı

45 olanlara               % 100

40 – 44 Arası           % 75

33 – 39 Arası           % 40

24 – 32 Arası           % 15
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
IB Bursu: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına yerleşen öğrencilerden İngilizce Hazırlık Programı ve lisans öğretimi süresince öğretim ücretinin %50'si alınmaz.
İngilizce dersi muafiyeti
English A1 SL ( Standart Level ) ve A1 HL ( High Level ) için 4 ( Satisfactory ) olması halinde hazırlık sınıfından muaf tutulur.
Matematik dersi muafiyeti
Kısmi IB programını tamamlamış ve Mathematics HL (High Level) dersinden en az 6 alan öğrenci, MATH 101 (Calculus I) veya MATH 103 (Mathematics I) dersinden muaf tutulur ve bu ders için AP notunu alır.
 Fizik dersi muafiyeti
Resmi IB transcripti sunarak;
a) Toplam puanın en az 28 olması (Minimum 24, maksimum 45),
b) Physics HL dersinden en az 6 almış olması (notlama 1-7 arasında) halinde, öğrenci PHYS 101 General Physics dersinden muaf tutulur ve bu ders için AP notu verilir.
 ULUSLARARASI BAKALORYA İNDİRİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLME KOŞULU:
Bu indirimleri alan öğrencilerden Hazırlık Programını başarı ile bitiremeyenlerin indirimleri kesilir. Bu şekilde indirimleri kesilenlerin hazırlık programını başarı ile tamamlayarak lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda indirimleri tekrar bağlanır.
Bu indirimlerin devamı için öğrencinin genel not ortalamasının (GNO) 2,0’nin üzerinde olması gerekir. Bu nedenle herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’su 2,0’nin altına düşen öğrenciler uyarılır ve GNO’sunu 2,0’nin üzerine çıkarması için kendisine bir yarıyıl süre tanınır. Bir yarıyıl sonra GNO’sunu 2,0’nin üzerine çıkaran öğrencinin indirimi devam eder. Bir yarıyıl sonra öğrencinin GNO’su hala 2,0’nin altında ise indirimi kesilir. Bu şekilde indirimi kesilen öğrencinin izleyen dönemlerde GNO’sunu 2,0’ye çıkarması durumunda indirim yeniden verilmeye başlanır. Verilen indirim, İngilizce Hazırlık Programı dâhil olmak üzere toplam olarak 5 (beş) yılı geçemez. Çift Anadal (ÇAP) yapan öğrenciler için bu süre, İngilizce Hazırlık Programı dâhil 6 (altı) yıldır.
Öğretim süresinden sayılmayan izinli olma durumları bu maksimum süreden sayılmaz. İndirimli öğrencilerden, indirimleri oranında yaz öğretimi ücreti alınmaz.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
IB Bursu: Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre eğitim bursu verilmektedir.
Diploma Notu Eğitim Bursu Oranı
40 – 45 Arası % 30

39 – 33 Arası % 20

24- 32 Arası % 10
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
IB Bursu: Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre eğitim bursu verilmektedir.
Diploma Notu Eğitim Bursu Oranı
40 ve üstü % 100

35– 40 Arası % 75

35-30 Arası % 60

30-24 Arası % 25

23 ve altı % 10
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
IB Bursu: Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı; 38 ve üzerinde olanlardan ise tümü alınmaz.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
IB bursu: Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam not ortalaması 32 ve üstü olan burssuz veya destek burslu yerleştirilen öğrencilere ödemeleri gereken eğitim öğretim ücretinden % 25 indirim yapılır. IB diploması olan ve başarı burslu yerleştirilen öğrenciler yurtlarda ücret ödemeden kalabilirler.
OKAN ÜNİVERSİTESİ
IB Bursu: Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre eğitim bursu verilmektedir.
Diploma Notu Eğitim Bursu Oranı
40 ve üstü % 80

33– 39 Arası % 50
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
IB diploma notu 32 ve üzeri olan öğrenciler, ilk 6 tercihi arasında yer alan kaydıyla üniversitemizin burssuz ya da öğrenim ücretinden kısmi muafiyet sağlayan burslu programlarına yerleştirildikleri takdirde bir üst düzeydeki burs olanaklarından yararlanırlar.

Onur Bursu: Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet

Başarı Bursu: Öğrenim ücretinin %75’inden muafiyet

Destek Bursu: Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet

Katkı Bursu: Öğrenim ücretinden % 25’inden muafiyet
 SABANCI ÜNİVERSİTESİ
 Üstün Başarı Bursu kontenjanından “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programı” ile “Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Programı”na yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, öğrenim ücretinden tam muafiyeti, yeni teknoloji kullanım ücretinden (yıllık 500 YTL) muafiyeti, 9 ay süre ile 500,00 YTL nakit ödeme ve üniversitenin yurdunda kalmak isteyenlere 2 kişilik odada ücretsiz kalma olanağını kapsamaktadır (Yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine 2 dönem başına, dönemlik yurt ücretinin 2/3’ü kadar nakit ödenir). “Sanat ve Sosyal Bilimler Programı”na yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, öğrenim ücretinden tam muafiyeti, yeni teknoloji kullanım ücretinden (yıllık 500 YTL) muafiyeti, 9 ay süre ile 400,00 YTL nakit ödemeyi kapsamaktadır.
IB+Üstün Başarı Bursu kontenjanından Sanat ve Sosyal Bilimler Programı’na yerleştirilen öğrencilerden IB diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere üniversitenin yurdunda kalmak isteyenlere 4 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı verilmektedir. (Yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine 2 dönem başına, dönemlik yurt ücretinin 2/3’ü kadar nakit ödeme yapılacaktır.)
 

Onur Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, öğrenim ücretinden tam muafiyeti ve 9 ay süre ile 300,00 YTL nakit ödemeyi kapsamaktadır.
 

IB+Onur Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden IB diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere, yeni teknoloji kullanım ücretinden (yıllık 500 YTL) muafiyet ve 9 ay süre ile 350,00 YTL nakit ödeme ve Sabancı Üniversitesi yurdunda kalmak isteyenlere 4 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı verilmektedir. (Yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine 2 dönem başına, dönemlik yurt ücretinin 2/3’ü kadar nakit ödeme yapılacaktır.)
Başarı Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, öğrenim ücretinin 2/3’ünden muafiyeti kapsamaktadır.
IB+Başarı Bursu kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden IB diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere yıllık öğrenim ücretinin ¾’ünden muafiyeti kapsamaktadır.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
IB Bursu: Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere ödemeleri gereken öğretim ücretinden % 25 indirim uygulanır.


EK 2: Bazı Üniversitelerin IB öğrencileri ile ilgili görüşleri
Bilkent Üniversitesince UB Diplomasının tanınması
Abdullah Atalar

Bilkent Üniversitesi
ÖSS sınavının Orta Öğretim üzerindeki olumsuz etkileri çok kişi tarafından bilinmektedir. Bu olumsuz etkilere rağmen iyi bir eğitim vermeyi sürdüren kurumlar bulunmaktadır. Özellikle Uluslararası Bakalorya gibi uluslarası bir standartta eğitim veren kurumlar takdire şayandır.
Uluslarası Bakalorya diploması sahibi öğrencilerin Üniversitemizde göstermiş oldukları başarı incelenerek istatistiki bilgiler çıkarılmıştır. Bilkent Üniversitesini ÖSS sınavı ile veya özel yetenek sınavı ile kazanan öğrenciler bulunarak bu öğrencilerin akademik başarıları diğer öğrencilerle karşılaştırılmıştır. Bu öğrencilerin yüksek bir başarı gösterdikleri tesbit edilmiştir.


ÖSS Sınavının Orta Öğretim üzerindeki olumsuz etkileri:
ÖSS Üniversite giriş sınavının Orta Öğretim üzerindeki olumsuz etkileri herkes tarafından bilinen bir konudur. Bu negatif etkinin sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Devlet Üniversitelerinde öğrenim için ödenmesi gereken para çok az olduğundan hemen hemen bütün lise ve dengi okul mezunları üniversitelere girmek için çaba göstermektedirler. Oysa, Üniversitelerin kontenjanları Üniversitelere girmek isteyen öğrenci sayısının oldukça altındadır.

 • Sınırlı sayıdaki kontenjanlara öğrencileri yerleştirebilmek için ÖSS sınavı ÖSYM tarafından geliştirilmiştir. Bu sınavda öğrenciler arasında sağlıklı bir seçme yapabilmek için oldukça zor sorular sorulmaktadır. Bu soruların kapsadığı konular ve konseptler çok derin olmamasına rağmen soruların çoğu daha evvel bu çeşit bir soruyu görmemiş bir öğrencinin hemen cevaplayamayacağı şekilde tasarlanmıştır.

 • ÖSS sınavı için hazırlık dersanelerine giden öğrenciler daha evvel ÖSS sınavında çıkan soru tiplerine tanıştırılmakta bu çeşit soruları 30 saniye içinde çözecek şekilde hazırlanmaktadırlar. Bu durum dersaneye giden öğrencilere önemli bir avantaj sağlamaktadır.

 • ÖSYM bu avantajı önlemek için daha yeni soru tipleri tasarlamış ve soruları daha da zorlaştırmıştır. Bu durumda dersanelerde öğretilmesi gereken soru tiplerinin sayısı ve her bir soru üzerinde durulması gereken süre artmıştır. Önceleri sadece hafta sonları veya ders saatleri dışında olan dersaneler zamanla okul saatlerini de kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bu saatler, dersaneler arasındaki rekabet ile daha da artmıştır.

 • Öğrencilerinin ÖSS sınavında başarılı olmasını isteyen liseler öğrencilerine dersanelere gidebilmeleri için destek olmuş, bazı liseler öğrencilerin okul saatlerinde dersanelere gidebilmeleri için sahte doktor raporu getirmelerini teşvik etmiştir.

 • Dersanelere talep o derece artmıştır ki, başarılı olduğu bilinen bazı dersanelere girmek için sınav yapılır olmuştur. Hatta, bu dersanelerin giriş sınavı için hazırlık kursları açılmıştır!

 • Türkiye’deki bütün liseler arasında adaletli bir seçim yapabilmek için bütün liselerde okutulması garanti olan müfredat göz önüne alınarak sorular hazırlanmış ve sonuç olarak ÖSS soruları sadece Lise 1 ve Lise 2’de okutulan konularla sınırlanmıştır.

 • Öğrencilerinin büyük bir kısmının derslere gelmediğini gören öğretmenler özellikle lise son sınıfta dersleri yapmamış, sahte doktor raporu getiremediği için okula gelen öğrencilerin derste ÖSS hazırlık kitaplarını çalışmasına olanak vermiştir. Bu durum lise müfredatında okutulması gereken bazı konuların hiç öğretilmemesine sebep olmuştur. Örneğin son sınıf lise matematik müfredatında bulunan türev ve integral gibi konular ÖSS sınavında yüksek başarı gösterdiği bilinen bazı liselerde bile son yıllarda okutulmamıştır.


ÖSS sınavının çoktan seçmeli olması ve en çok birkaç dakikada cevaplanabilir türde olması öğrencilerin de ancak bu tür sorulara alışkın olmasını getirmiştir. ÖSS sınavında sorulmayan kompozisyon veya laboratuvar deneyleri gibi çok önemli konular lise müfredatındaki önemini yitirmiştir. Birçok lise mezununun yazı yazma alışkanlıklığı olmadığı gibi bir araştırma projesinde çok önemli olan açık uclu problemlere veya tasarım problemlerine yaklaşımlarında da sorunlar vardır. Birçoğu hayatlarında bir kere bile bir roman okumamışlardır.
Bu durumun vehameti birçok ilgili tarafından görülmüş ve önlemek için bazı tedbirler alınmıştır:

 • ÖSS sınavında öğrenci puanının hesaplanmasında lise başarısı orta öğretim başarı puanı devreye sokulmuş ve geçtiğimiz yıllarda lise başarı puanının ağırlığı giderek artırılmıştır.

 • Liselerin kendi öğrencilerini daha başarı kılacak not enflasyonu yapmasını önlemek için öğrencilerin lisede aldıkları notlar belli bir standarda göre normalizasyon yapılmıştır. Bütün liselerin en iyi öğrencileri tam puan alırken, en kötü öğrencileri de daha düşük ama aynı puanı alacak şekilde puan ayarlaması yapılmıştır.

 • Bu durumda Fen Lisesi gibi çok seçme öğrenci yetiştiren liselerin öğrencileri dezavantajlı durumda kalmış, bu liselerdeki son sınıf öğrencileri başka liselere yatay geçiş yaparak dezavantajlı durumlarını yoketmeye çalışmışlardır.

 • Bu durumu düzeltmek için orta öğretim başarı puanı lisenin ÖSS sınavındaki başarısı ile endeksli olarak normalize edilmiştir.

Fakat, alınan tedbirler sorunları çözmeye yetmemiş, aksine bazı başka problemler yaratmıştır. Örneğin, her lisenin birincisi orta öğretim başarı puanı olarak tam puan aldığından, bazı devlet ve özel liseler aynı binanın içinde eğitim gören Fen Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise gibi yeni liseler tanımlayarak birden fazla öğrencinin tam orta öğretim başarı puanı almasını sağlamışlardır.

  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) iconIso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart...

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) iconE- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim...

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) icon5. Uluslararası stk'lar Kongresi, "Küresel Barış” konferansı dâhilinde...

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) iconİstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin...

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) iconUluslararasi genç Mİmarlar

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) icon4. uluslararasi istanbul opera festivali

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) iconFenerbahçe'nin Uluslararası Başarıları

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) iconYakin doğU ÜNİversitesi uluslararasi

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) icon12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) icon19. Uluslararası Kenya Medikal Ticaret Fuarı


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com