Kararın uygulanması


sayfa1/28
o.ogren-sen.com > öykü > Kararı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

ATATÜRK’ÜN

FİKİR VE DÜŞÜNCELERİ

Hazırlayan :

Prof. Dr. UTKAN KOCATÜRK


1999

Semih Ofset, Ankara 1999
İÇİNDEKİLER

Önsöz

Atatürk’ün yaşamı, üstün kişiliği ve eseri
MİLLİ MÜCADELE
Türk milletine inan ve güven

Millî Mücadele’ye inan

Baş olacakların ortaya çıkması

Millî iradenin coşkunluğu

Millî iradenin amacı

En büyük hazine: Anadolu

Anadolu’ya geçişin sebebi

Ecdat sesi ve uyanış

En büyük ödül

Mücadeleye mecburuz

Millî Mücadele ve örgütlenme

Millî örgütün sosyal yapı içinde kuruluşu

Millî Mücadele’nin amacı

Kendi kuvvetimize dayanmak

Erzurum Kongresi

Sivas Kongresi

Misak-ı Millî

Millî dava ve sarsılmaz gücümüz

Millî birlik ve başarı

Temel vazife

Kudret ve kabiliyetin fiilen belirtilmesi

Millî Mücadele’de millete tavsiyeler

Sinir gevşetici sözlere önem verilmemelidir

Millete yeni bir iman vermek lâzımdır

Olumsuz propagandalar ve milletin kararlılığı

Millî Mücadele ve Türk milleti

Millî Mücadele’de Türk ordusu

Millî Mücadele’de Türk kadını

Millî Mücadele ve malî olanaklar

Malî olanaklar ve ordu kurulması

Türkiye’nin savunduğu bütün mazlum milletlerin davasıdır

Millî Mücadele ve insanlık
BAĞIMSIZLIK
Bağımsızlık nedir?

Bağımsızlığın önemi

Milletimiz ve bağımsızlık
MİLLÎ EGEMENLİK
Millî egemenliğin anlamı

Millî egemenliğin gücü ve değeri

Türk milleti ve millî egemenlik

Millî egemenliğin korunması

Millî ruha karşı konulamaz!

Millî egemenlik düşmanlığı

23 Nisan’ın anlamı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Halkçılık ve halk devleti

T.B.M.M. Hükûmeti ve özellikleri

Hükûmet programının temeli
KURTULUŞ SAVAŞI - Askerî ve Siyasî Zaferler-
I. İnönü Muharebesi

II. İnönü Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya’da subay ve erlerimizin kahramanlıkları

26 Ağustos’ta Türk topçuları

30 Ağustos Meydan Muharebesi

30 Ağustos’un önemi

30 Ağustos Zaferi ve Türk askeri

İzmir’e doğru

Zaferin sırrı

Zaferler hakkında

Şerefli kahramanlara saygı

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Lozan Konferansı

Lozan Antlaşması

Montreux Sözleşmesi
CUMHURİYET’E VE YENİ TÜRKİYE’NİN KURULUŞUNA DOĞRU
Çeşitli direnişler ve millî sır

Kararın uygulanması

Zamanın seçilmesi

İki fikrin savaşımı

1921 ve 1924 Anayasalarımızda düğüm oluşturan noktalar

İzlenen yol

Saltanat’ın kaldırılması

2. Meşrutiyet ile Saltanat’ın kaldırılması arasındaki fark

Saltanat’ın ve hilâfetin zararları

Yeni Türk Devleti’nde hilâfetin yeri yoktur

Halifelik teklifi ve Atatürk’ün cevabı

Halifeliğin kaynağı

Vahdettin’in yurt dışına kaçışı

CUMHURİYET YÖNETİMİ
Cumhuriyet yönetimi ve anlamı

Cumhuriyet ile Sultanlığın farkı

Türk milleti ve Cumhuriyet yönetimi

Cumhuriyet bayrağı altında toplanmak

Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır

Cumhuriyetin savunulması

Gelecek kuşakların takdiri
LÂİKLİK
Lâikliğin gerekliliği

Türkiye Cumhuriyeti ve lâiklik
UYGARLIK VE ÇAĞDAŞLAŞMA
Uygarlığın tanımı

Uygarlık ve yetenek

Uygarlığın gücü

Uygarlaşma ve önemi

Uygarlık ve aydınların rolü

Türk milleti ve çağdaşlaşma

Batı uygarlığıyla temas
İNKILÂP VE TÜRK İNKILÂPLARI
İnkılâbın tanımı

Türk İnkılâbı’nı yapanlar

Türk İnkılâbı’nın özellikleri

Türk inkılâplarının temel kuralı

Türk inkılâplarının gerekliliği

Türk Devrimi’nin kısa ifadesi

İnkılâplarda izlenecek yol

İnkılâpların bütünlüğü

İnkılâbın kanunu

İnkılâp ve yön tâyini

İnkılâp ve doktrin

İnkılâp ve güçsüz beyinler

İnkılâp ve cumhuriyetçi güçler

Cumhuriyetçi olanların yeri

İnkılâplar ve ordu

İnkılâplar ve plebisit

İnkılâplar ve millet

İnkılâplar ve koruyucu önlemler

İnkılâpların savunulması

İnkılâplar ve gericilik

Kubilây olayı hakkında
HUKUK İNKILÂBI VE ADALET ANLAYIŞI
Hukukta çağdaşlaşma gereği

Ankara Hukuk Fakültesi’nin açılışı

Adliyemiz ve Cumhuriyet

Eski hukuk anlayışı hakkında

Hak ve kuvvet

Hukuk kuralları ve devlet

Devlet adamı ve adalet anlayışı

Kanun yapan kişilerin özellikleri

Hâkimler hakkında
ŞAPKA VE KIYAFET İNKILÂBI
Şapka ve kıyafet inkılâbının önemi

Kadın kıyafetinde inkılâp


TÜRK KADINI VE KADIN HUKUKUNDA İNKILÂP
Türk kadının yeri ve görevi

Kadının anlamı

Türk kadınının bilgi sahibi olması

Türk kadını ve fazilet

Türk kadını ve güzellik

Türk kadını ve memleket savunması

Kadın hukukunda inkılâp gereği

Türk kadınının siyasal yaşama katılma isteği

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınması

Türk kadını ve dünya barışı
MİLLÎ EĞİTİM
Eğitim ve öğretimin önemi

Eğitimin millî oluşu ve önemi

Öğretim Birliği

Bilgisizliği ortadan kaldırmak

Okulun anlamı, önemi ve görevi

Eğitim ve köylü

Üniversite reformu hakkında

Üniversite hakkında

Kültür ordusu

Öğretmenin değeri, yeri ve görevi

Eğitim ve öğretim hakkında

Eski eğitimin zararları
KÜLTÜR VE BİLİM
Kültürün tanımı

Millî kültürün önemi

Millî kültürü yükseltmek

Yazı hakkında

Fikir hazırlıkları

Fikrin gücü

Tartışmada kural

Gerçeği bilmek

Bilgisizlik ve sonuçları

Kitap sevgisi

Bilim anlayışı ve yöntem

En gerçek yol gösterici

Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu

Arkeoloji ve antropoloji hakkında

Arkeoloji uzmanlarına gereksinim

Felsefenin tanımı

Aydınlarımızın görevleri

Aydınlarımız ve milleti tanımak

Aydınlar ve Anadolu
HARF VE DİL İNKILÂBI
Harf inkılâbının gerekliliği

Yeni Türk harfleri

Türk diline verilen önem

Millî duygu ve dil

Millî bilinç ve dil

Türk dilinin zenginliği

Türk söz dizimi

Türk dilinin özleşmesi

Yeni sözcükler hakkında

Arapça bilim terimleri hakkında
GÜZEL SANATLAR
Güzel sanatların tanımı

Güzel sanatların önemi

Sanatçının değeri

Sanatçının tanımı

Edebiyatın tanımı, anlamı ve amacı

Şairin tanımı

Türk İnkılâbı’nın şairi

Edebiyat sevgisi

Güzel konuşma

Musiki hakkında

Musikide yenilik

Nasıl bir musiki istiyoruz?

Musiki ve Türk’ün mizacı

Klâsik Türk musikisi

Zeybek oyunu

Heykel ve heykeltraşlık

Çağdaş Türk mimarlığı
TARİH GÖRÜŞÜ -Dünya ve Türk Tarihi-
Tarihin doğru belirlenmesi

İnsanların tarihten alabilecekleri dersler

Büyük şöhretler ve millî noktadan tetkiki

Gerçek değerler ve tarih

Dünya tarihinin seyri ve Türkler

Türk milleti ve Türk tarihine genel bir bakış

Türk Hun İmparatorluğu, Teoman ve Mete

Osmanlı Devleti’nin gücü

Osmanlı Devleti ve çöküş sebepleri

1. Dünya Savaşı ve Türkiye

Çanakkale savaşları hakkında

Çanakkale savaşlarını kazandıran ruh

Mondros Ateşkes Antlaşması

Sèvres Antlaşması

İmparatorluk hulyası ve neticeleri

Panislâmizm, Panturanizm hakkında

Türk tarihine verilen önemin sebepleri

Türk çocukları ve millî tarih

Millî tarih ve millî bilinç

Türk tarihinin yazılması arzusu

Büyük Söylev’i hakkında

Yıldırım Beyazıt

Timur

Fatih

Mevlâna

Mimar Sinan

Alemdar ve Mustafa Reşit Paşa

Cemal Paşa

Enver Paşa

Talât Paşa ve politikası

Namık Kemal

Mehmet Emin

Yahya Kemal

Ziya Gökalp

Ahmet Rasim

Büyük İskender

Napolyon

Napolyon ve Bismark

Adana

Samsun

Havza

İzmir

Kemalpaşa (Nif)

Erzurum

Amasya

Afyon

Gaziantep

Trabzon

Eskişehir

Bursa

Ankara

İstanbul

Konya

Zonguldak
TÜRK GENÇLİĞİ
Ümit kaynağı gençlik

Türk gençliğinin birinci görevi

Gençler ve yüksek ideal

Gençler ve milletin yükselmesi

Gençliğin yetiştirilmesi

Yabancı unsurlarla mücadele gereği
MİLLİYETÇİLİK, MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK
Türklük duygusu

Türk’ün tanımı

Türk’ün asilliği

Türk’ün manevî gücü

Türk’ün kahramanlığı

Türk’ün çalışkanlığı

Türk’ün insanlığı

Türklük bilinci ve ülkedeki gelişimi

Millî birlik ve beraberlik

Millî benlik

Millî varlığın savunulması

Millî varlığın temeli

Millî parola

Millî ülkü

Türk milletinin dinamik ideali

Millî amaç ve çalışmak

Millî ülkü düşmanları

Milliyet ilkesi

Milliyet ilkesinin gücü

Türk milliyetçiliğinin tanımı

Milliyetçilik ve millî sınır

Türk milliyetçiliği ve cumhuriyet

Milliyetçilik ve dil

Millî duygu ve insanî duygu

Türk milleti

Türk milletinin kuruluşundaki gerçekler

Türk vatanı

Vatan sevgisi

Yurt toprağı

Millî anıların değeri

Millî seciye

Millî ahlâk

Milletlerin özellikleri

Dış Türkler hakkında

Türk milleti ve bolşevik ilkeleri

Bolşevizm’in niteliği

Türk milletinin yapısı ve komünizm

Yabancı akımlarla mücadele
TÜRK MİLLETİNE İNAN, GÜVEN, SAYGI
İlham ve kuvvet kaynağı

Milletin eğilimlerini sezebilme

Milletin takdir duygusu

Milletin sevgisini kazanma

Türk milletinin yeteneği ve kararlılığı

Millete güven ve saygı
DİN VE İSLÂM DİNİ
Din hakkında

Tanrı ve insanlığın geçirdiği devirler

Hz. Muhammed hakkında

Hz. Muhammed’in ölümü ve sonrası

İslâm dini hakkında

İslâm dini ve çalışmak

İslâm dininde ölçü

Türk milleti ve Müslümanlık

Hutbe hakkında

Camiler ve minberler hakkında

Ezan ve Kuran’ın okunuşu

Kuran’ın Türkçeye çevrilmesi

Müslümanlıkta özel sınıf yoktur

Seçkin din bilginlerinin yetiştirilmesi

Tekkeler hakkında

En gerçek tarikat

Dinin siyasete âlet edilişi

Terakkiperver Fırka ve dinin siyasete âlet edilişi

Din oyunu aktörleri

Dini siyasete âlet edenlerle mücadele
FERT, TOPLUM, MİLLET YAŞAMI
Toplum hakkında

Fert ve toplum

Hak ve ödev

Toplum fertleri arasında bağlılık

Toplum fertleri arasında hoşgörü

Kamuoyu ve Türk kamuoyu

Kamuoyunu yanıltanlar

Kamuoyu ve hükûmet

Özgürlüğün tanımı

Özgürlük hakkında

Vicdan özgürlüğü hakkında

Kişisel özgürlükler ve devlet

Fert güvenliği

Yurt asayişi
BASIN
Millet yaşamında basının önemi

Cumhuriyet basını

Basın özgürlüğü

Basın özgürlüğünü kötüye kullananlar
DİKTATÖRLÜK VE CİHANGİRLİK
Diktatörlük hakkında

Demokrat Atatürk

Millete dayanma

Müstebitlerle mücadele

Cihangirlik hakkında
SİYASET BİLİMİ VE DEVLET YÖNETİMİ
Siyaset ve olumlu ahlâk

Geleceğin güvencesi

İnsan ve ortam

Millete hizmet

Yemin hakkında

Dürüst siyaset

Sorumluluk duygusu

Devlet Yönetimi

Siyasal güç

Yöneticilerin yetiştirilmesi

İnsaf ve merhamet dilenmek yoktur

Hükûmetin amacı

Türkiye’yi düşünmek

Devlet yönetimi ve fertler

Devlet yönetiminde ilkeler

Devlet ve milleti yönetenler

Hizmet ve namus borcu

Devleti yönetenlerin ihaneti

Milletin vekillerini seçmesi

Halk ve devlet ilişkisi

Muhalefet hakkında

Siyasî yaşamda aranılacak temel

Demokrasi hakkında

Fransız Devrimi ve Türk demokrasisi

Türk milleti ve demokrasi

Siyasî partiler ve millet yapısı

Siyasî partilerin çalışma şekli

Parti programlarında kural

EKONOMİ VE KALKINMA
Ekonomi nedir?

Ekonomik bağımsızlık

Ekonomik yaşam

Millet yaşamında ekonominin önemi

Kapitülâsyonların tarihi ve başlangıcı

Kapitülâsyonların zararları

Kapitülâsyonların kaldırılması

Türkiye İktisat Kongresi

Millî ekonomi dönemi

Ekonomik kaynaklarımızın zenginliği

Ekonomik kalkınmamızın dayandığı güçler

Hedefimiz: Ekonomik zaferler

Tüccar hakkında

Ticaret ahlâkı hakkında

Millî ticaret

Millî endüstri

Kooperatifçilik hakkında

Türkiye İş Bankası hakkında

Türk milleti ve denizcilik

Sanatın önemi

Sanat şarttır

Aşçılık ve sofra hizmeti

Sanatın özendirilmesi

Madenlerin işletilmesi

Türkiye’nin uyguladığı devletçilik sistemi

Devlet ve ferdin faaliyet alanları

Türk halkının toplumsal yapısı

Malî bağımsızlık ve dış borçlanma

Yabancı sermaye

Ekonomik kalkınmada milletlerarası önlemler

Devlet maliyesi

Vatandaş ve devlet hazinesi
ZİRAAT VE KÖYLÜ
Türk köylüsü ve çiftçilik

Kılıç ve saban

Makineli ziraat

Harp ve çiftçilik

Ziraat siyaseti

Ormanların korunması
ULAŞTIRMA VE BAYINDIRLIK
Yol ve demiryolu gereksinimi

Vatanın bayındır hale getirilmesi

Türkiye’nin görünüşü
SPOR VE SAĞLIK
Sporun önemi

Spor ve Türk milleti

Güreşin tanımı

Türk sporcularına meslek kuralı

Sporcunun özellikleri

Sporda amaç

Havacılığa önem vermek

Sağlık koşullarının sağlanması ve devlet

Kızılay hakkında
TÜRK ORDUSU VE TÜRK ASKERİ
Türk ordusu

Türk ordusunun ödevi ve milletin güveni

Türk ordusunun kahramanlığı

Türk ordusunun göreve bağlılığı

Türk milleti ve ordu

Türk ordusunun değeri

Türk askeri
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kararın uygulanması iconKararin tam metni

Kararın uygulanması iconSinavin uygulanmasi

Kararın uygulanması iconİş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir

Kararın uygulanması iconAltı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Uygulanması

Kararın uygulanması iconBu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur

Kararın uygulanması icon4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

Kararın uygulanması iconYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin...

Kararın uygulanması icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

Kararın uygulanması icon13 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 413. maddesinde, mükelleflerin Maliye...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com