Saat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > öykü > Ders
  1   2   3   4

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ÖZEL BEŞTEPE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TARİH DERSİ 11. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

AÇIKLAMALAR

AY

HAFTA

SAAT
1.ÜNİTE: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL Kazanım Sayısı: 4 Ders Saati:6 Oranı:% 7

EYLÜL

( 28/09-02/10 2015)

V. HAFTA


1
1. Mustafa Kemal’in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısını kavrar.

Öğrencilerle tanışma, ders araç-gereçlerinin tanıtımı, Dersin müfredatı, amacı ve işlenişi hakkında öğrencileri bilgilendirme

Anadolu’dan Selanik’e: Mustafa Kemal’in ailesi ile ilgili araştırma yapılır.

Selanik: Döneme ait görsel ve yazılı kaynaklardan yararlanılarak Selanik’in toplumsal ve kültürel yapısıyla ilgili sunu hazırlanır.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması


Kemal Arıburnu; Atatürk-Anekdotlar, Anılar
Osman Bircan; Belge ve Fotoğraflarla Atatürk’ün Hayatı

[!] Mustafa Kemal’in ailesi ile ilgili bilgilere değinilirken atalarının Anadolu’dan Balkanlar’a göç ettiği verilecektir.

1

1.ÜNİTE: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

A. ATATÜRK'ÜN HAYATI:1. Öğrenim Hayatı
EKİM

(05-09.10.2015)

I. HAFTA


1


2. Mustafa Kemal’in aldığı eğitimin önemini değerlendirir.

2488 Sayılı TD

Hedef: Atatürk'ün hayatıyla ilgili olayları kavrayabilme

Davranışlar:

1. Atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili olguları açıklama

A. ATATÜRK'ÜN HAYATI:

2. Şam Günleri

3.Selanik’e Dönüş

4.M. Kemal Sofya’da

Mustafa Kemal’in Öğretmenleri: Mustafa Kemal’in yetişmesinde öğretmenlerinin etkisi incelenir.

Harbiyeli Mustafa Kemal: Mustafa Kemal’in okuduğu okulların onun fikir hayatı üzerindeki etkisini anlatan bir metin yazılır.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Osman Bircan; Belge ve Fotoğraflarla Atatürk’ün Hayat

Cemil SÖNMEZ; Atatürk’ün Yetişmesi ve Öğretmenleri

Bekir Koç- Haldun Eroğlu; Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar

Yusuf Hikmet BAYUR; Atatürk Hayatı ve Eseri, I. Doğumundan Samsun’a Çıkışına Kadar

[!] Mustafa Kemal’in ailesinin eğitime verdiği öneme de değinilecektir.

[!] Mustafa Kemal’in aldığı eğitimin kişiliğinin oluşmasına etkileri ele alınacaktır.

1

3. Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurları değerlendirir.

B. M.KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI:

1. Trablusgarp Savaşı

2.Çanakkale Savaşı

Mustafa Kemal’in Fikri Gelişimi: Dönemin Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya şehirlerine ait kaynaklardan ve Mustafa Kemal’in anılarından yararlanarak bu beş şehrin Mustafa Kemal’in fikrî gelişimi üzerindeki etkisi analiz edilir.

[!]Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya şehirlerindeki ortamın, Mustafa Kemal’in aldığı eğitimin, okuduğu kitapların, yerli ve yabancı düşünürlerin, fikir akımlarının Mustafa Kemal’in fikirlerine etkisi ele alınacaktır.
EKİM

( 12-16. 10. 2015)

II. HAFTA


1

4. Mustafa Kemal’in askerî görevleri ile askerlik yeteneğini ilişkilendirir.
2488 Sayılı TD

2. Atatürk'ün askerlik ve siyasi hayatıyla ilgili olguları açıklama


B. M.KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI:

3.Kafkas Cephesi

4. Suriye Cephesi

*Siyasi Hayatı


Askeri Deha: Mustafa Kemal’in çeşitli cephelerdeki askerî başarılarıyla ilgili açıklamalı harita çalışması yapılır.

Cumalı Ordugâhı: Mustafa Kemal’in askerlik-le ilgili yazdığı eserler hakkında araştırma yapılır.

Şişli’deki Ev: Mustafa Kemal’in arkadaşlarıyla yaptığı toplantıların Millî Mücadele sürecine etkisi araştırılır.

Selanik’ten Samsun’a Mustafa Kemal: Mustafa Kemal’in hayatının 1881–1919 yıllarını kapsayan zaman şeridi hazırlanır.

:Mustafa Kemal Paşa ile Çanakkale’de: Mustafa Kemal Paşa’nın Çanakkale’de mücadele ettiği cepheye gezi düzenlenir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Yusuf Hikmet BAYUR; Atatürk Hayatı ve Eseri, I. Doğumundan Samsun’a Çıkışına Kadar

Ali Fuat CEBESOY; Sınıf Arkadaşım Atatürk

Nutuk, M. K. ATATÜRK

S. Eriş ÜLGER, Türk Rönesans’ı ve Anılarda Gazi M. K. ATATÜRK

[!]Trablusgarp, Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerindeki askeri başarılar ele alınacaktır.

[!] Mustafa Kemal’in 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri Millî Mücadele liderliği açısından ele alınacaktır.

[!]Mustafa Kemal’in yaratıcı düşüncesi, ileri görüşlülüğü ve liderlik özelliği örneklerle açıklanacaktır.

1

Hedef: Atatürk'ün kişiliğini ve özelliklerini kavrayabilme

Davranışlar:

1. Atatürk'ün kişiliğini ve özelliklerini örneklerle açıklama

2. Atatürk’ün kişiliği ile hayatındaki olgular arasında ilişkiler kurma


C. ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

* Vatan ve Millet sevgisi * Mantıklı ve gerçekçi oluşu * Yaratıcı düşüncesi * İdealist oluşu * İleri görüşlülüğü * Önder oluşu * İnkılâpçılığı * Birleştirme ve bütünleştirme gücü2.ÜNİTE: MİLLİ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ Kazanım Sayısı: 7 Ders Saati:9 Oranı:% 11

EKİM

( 19-23. 10. 2015)

III. HAFTA1


1.20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu değerlendirir.
2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu değerlendirir.
2538 Sayılı TD

Amaç 1. Birinci Dünya Savaşı sırasında Pontus iddiaların gerçekleştirme faaliyetlerini kavrayabilme.

1. Birinci Dünya Savaşı sırasında Pontus çetelerinin Faaliyetlerini açıklama.

2. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilâf Devletlerinin Pontus çetelerini destekleme

amacını açıklama.

3. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Fener Rum Patrikhanesi ve ona bağlı kiliselerin Pontus Çeteleriyle işbirliğini açıklama.

4. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Hükümetinin Pontus çetelerine karşı aldığı önlemleri açıklama.

5. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Hükümetinin Pontus çetelerine karşı aldığı önlemlerin sonuçlarını açıklama.

6. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanmasının sonuçlarını kavrar.
A. OSMANLI DEVLETİ ve I. DÜNYA SAVAŞI

1. XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Durumu
2.I.Dünya Savaşı(1914–1918)

a. I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

b. 1915 Ermeni Olayları

3. I.Dünya Savaşı’nın Sonuçları


Savaş Ekonomisi: Osmanlı Devleti’nin savaş sırasındaki ekonomik durumu istatistikî verilerden yararlanılarak incelenir.
Gizli Anlaşmalar: Gizli anlaşmalardan hareketle İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya’nın Osmanlı Devleti ile ilgili paylaşım planları incelenerek harita çalışması yapılır.
Cepheler: Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerle ilgili harita çalışması yapılarak, tarih şeridi hazırlanır. Ateşkes Maddeleri: Mondros Ateşkes Anlaşması’nın önemli maddeleri içerik analizi yöntemiyle incelenir.

Paris Konferansı: Savaş sonrası İtilaf Devletlerince Osmanlı Devleti’ne yönelik kararların tartışıldığı drama yapılır.
Osmanlı Devleti’nin İşgali: İtilaf Devletlerinin işgal ettikleri yerlerle ilgili harita çalışması yapılarak işgallerle ilgili tarih şeridi hazırlanır.
Wilson İlkeleri: Wilson İlkeleri ve bu ilkelerin Osmanlı Devleti’nde uygulanmaması konusunda araştırma yapılır.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Rıfat UÇAROL; Siyasi Tarih (1789-1994)
Oral Sander; Siyasi Tarih-II
Ergün Aybars Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I
Kazım KARABEKiR; Birinci Cihan Harbine Neden Girdik,


[!]10. Sınıf Tarih Programının “En Uzun Yüzyıl” ünitesinin 16. kazanımı ile ilişkilendirilecektir.
[!] Osmanlı Devleti’nin savaşa girme nedenleri verilecektir. [!] Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumu ele alınacaktır.
[!] 1915 Olaylarına değinilecektir.
[!] Paris Barış Konferansı ele alınacaktır.
[!]İtilaf Devletleri’nin uygulamalarıyla Wilson İlkeleri arasındaki çelişkiye değinilecektir.
[!]İttifak devletlerinin imzaladığı anlaşmaların (Brest-Litowsk Antlaşması dahil) sadece genel esasları verilecektir.
[!] Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğü, vatan ve millet sevgisi, kararlı ve mücadeleci oluşuna örnekler verilerek açıklanacaktır.1

B.MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

1.Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi

2.Wilson İlkeleri (8 OCAK 1918)

3. Paris Barış Konferansı(18 Ocak 1919)

4. İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Saat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7 iconSÜre süRE: 6 ders saati ÜNİte üNİte adi: Bİr kahraman doğuyor ay hafta saat konu

Saat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7 iconDers saati: 14 orani (%): 20

Saat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7 iconDers saati: 12 orani (%): 17

Saat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7 iconDers saati: 10 orani (%): 14

Saat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7 iconDers saati: 34 orani (%): 25

Saat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7 iconЦnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir...
Ьtьn umutlar?n tьkenmeye ba?lad??? bir dцnemde Mustafa Kemal Atatьrk’ьn, ‘Tьrk Milleti iзin ba??ml? ya?amaktansa цlmek daha iyidir’...

Saat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7 iconSorularin sinif düzeyi, ÜNİte ve kazanim tablosu

Saat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7 iconBaşöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK

Saat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7 icon1. Mustafa Kemal ne zaman, nerede doğdu?

Saat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7 iconBunlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğinin hangi yönünü örneklendirmektedir?


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com