T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi programi ve kaba değerlendirme formu


o.ogren-sen.com > öykü > Ders

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI VE KABA DEĞERLENDİRME FORMU

(8. SINIF)

ÖĞRENCİ PERFORMANSI

EVET( + ) HAYIR( - )

YRD

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ : BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞIKISA DÖNEMLİ AMAÇ 1: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa ülkelerinin üçlü bağlaşma ve anlaşma biçiminde  iki gruba ayrıldığını söyler.2. Osmanlı Devleti’nin, Bağlaşma devletleri yanında savaşa girdiğini söyler.3. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı boyunca birçok cephede savaştığını  söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 2: Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti bakımından sonuçlarını bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Birinci Dünya Savaşı’nın, Osmanlı Devleti’nin de içinde bulunduğu bağlaşma  grubunun yenilgisiyle sona erdiğini söyler.2. Osmanlı Devleti’nin savaş sonrasında Mondros Ateşkes Anlaşması’nı  imzaladığını söyler.3. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti için çok ağır koşullar getirdiğini  söyler.4. Mondros Ateşkes Anlaşması sonucunda Osmanlı Devleti’nin topraklarının  düşman devletler tarafından işgal edildiğini söyler.5. Osmanlı Devleti’nin bu işgallere karşı çıkmadığını söyler.UZUN DÖNEMLİ AMAÇ : ATATÜRK’ÜN YAŞAMIKISA DÖNEMLİ AMAÇ 3: Atatürk’ün yaşamı ile ilgili olayları ve olguları bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Atatürk’ün doğum tarihini söyler.2. Atatürk’ün doğum yerini söyler.3. Atatürk’ün annesinin adını söyler.4. Atatürk’ün babasının adını söyler.5. Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda öldüğünü söyler.6. Atatürk’ün ölüm tarihini söyler.7. Atatürk’ün anıt mezarının adını söyler.8. Atatürk’ün anıt mezarının bulunduğu şehrin adını söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 4: Atatürk’ün öğrenim yaşamını bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Atatürk’ün ilköğrenimini yaptığı okulların adlarını söyler.2. Atatürk’ün ortaokul, lise ve yüksek öğrenimini askerî okullarda tamamladığını  söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 5: Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Atatürk’ün tüm insanları çok sevdiğini söyler.2. Atatürk’ün vatanını, ulusunu çok sevdiğini söyler.3. Atatürk’ün sabırlı, disiplinli bir kişi olduğunu söyler.4. Atatürk’ün açık sözlü bir lider olduğunu söyler.5. Atatürk’ün üstün bir yönetici olduğunu söyler.6. Atatürk’ün akla ve bilime önem verdiğini söyler.7. Atatürk’ün sanata değer veren bir lider olduğunu söyler.8. Atatürk’ün çalışkan bir lider olduğunu söyler.9. Atatürk’ün çok yönlü bir önder olduğunu söyler.10. Atatürk’ün öğreticilik özelliği olan bir lider olduğunu söyler.11. Atatürk’ün ileri görüşlü bir lider olduğunu söyler.12. Atatürk’ün kararlı ve mücadeleci bir lider olduğunu söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 6: Atatürk’ün düşünce yaşamını bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Atatürk’ün düşünce yaşamının oluşmasında Türk tarihi ve kültürünün önemli bir  yeri olduğunu söyler.2. Atatürk’ün düşünce yaşamında aklın ve bilimin önemli olduğunu söyler.3. Atatürk’ün düşüncelerinin, ilkelerinde de yer aldığını söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 7: Atatürk’ün son günleri ve ölümüyle ilgili olay ve olguları bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Atatürk’ün, hasta olduğu hâlde devletin iç işleriyle yakından ilgilendiğini söyler.2. Atatürk’ün, hasta olduğu hâlde yurt gezilerine çıktığını söyler.3. Atatürk’ün hastalığı sırasında Hatay sorunuyla yakından ilgilendiğini söyler.4. Atatürk’ün, servetinin büyük kısmını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna  bıraktığını söyler.5. Atatürk’ün çok arzu ettiği halde Cumhuriyetin 15. kutlama törenlerine  katılamadığını söyler.6. Atatürk’ün öldüğü yeri ve tarihini söyler.7. Atatürk’ün geçici kabrinin, Ankara Etnografya Müzesi olduğunu söyler.8. Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e nakledildiğini söyler.UZUN DÖNEMLİ AMAÇ : KURTULUŞ SAVAŞIKISA DÖNEMLİ AMAÇ 8: Kurtuluş Savaşı ile ilgili olay ve olguları bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için halk tarafından bölgesel Millî Kuvvetler  (Kuvay-ı Millîye)’in oluşturulduğunu söyler.2. Atatürk’ün yurdumuzu kurtarmak için Samsun’a çıktığını söyler.3. Türk ulusunu Kurtuluş Savaşı’na çağıran Amasya Genelgesi’nin hazırlandığını  söyler.4. Erzurum ve Sivas kongrelerinde vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığının  sağlanması için kararlar alındığını söyler.5. Yurdumuzun sınırlarının belirlendiği Millî Ant (Misakı Millî)’ın kabul edildiğini  söyler.6. Ankara’da Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığını  söyler.7. Osmanlı yönetiminin Serv Antlaşması’nı kabul ettiğini söyler.8. Serv Antlaşması’nın çok ağır koşulları olduğunu söyler.9. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Serv Antlaşması’nı kabul etmediğini söyler.10. Türk ulusunun bağımsızlığını kazanması için TBMM tarafından düzenli bir  ordunun kurulduğunu söyler.11. Değişik cephelerde yapılan Kurtuluş Savaşı’nın Türk ulusunun zaferiyle  sonuçlandığını söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 9: Kurtuluş Savaşı sonrasında yurdumuzdaki gelişmeleri bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığını söyler.2. Düşmanların tamamen yurdumuzdan çıkartıldığını söyler.3. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinin Ankara olarak kabul edildiğini söyler.4. Cumhuriyetin ilân edildiğini söyler.5. Türk ulusunun kalkınması ve ilerlemesi için pek çok inkılâbın yapıldığını söyler.UZUN DÖNEMLİ AMAÇ : TÜRK İNKILÂPLARIKISA DÖNEMLİ AMAÇ 10: Siyasal alanda yapılan inkılâpları bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Saltanatın kaldırıldığını söyler.2. Cumhuriyetin ilân edildiğini söyler.3. Halifeliğin kaldırıldığını söyler.4. Çok partili siyasal yaşama geçiş denemeleri yapıldığını söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 11: Hukuk alanında yapılan inkılâpları bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. İlk Anayasa’nın kabul edildiğini söyler.2. Türk Medenî Kanunu’nun kabul edildiğini söyler.3. Türk Ceza Kanunu’nun kabul edildiğini söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 12: Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâpları bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Yeni Türk harflerinin kabul edildiğini söyler.2. Eğitim öğretimin birleştirildiğini söyler.3. Medreselerin kaldırıldığını söyler.4. Türk Tarih Kurumunun kurulduğunu söyler.5. Türk Dil Kurumunun kurulduğunu söyler.6. Güzel Sanatlar Akademisi ile konservatuvarların açıldığını söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 13: Atatürk’ün ulusal eğitim ile ilgili görüşlerini bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Atatürk’ün eğitimin ulusal olmasına önem verdiğini söyler.2. Atatürk’ün eğitimin çağdaş olmasına önem verdiğini söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 14: Toplumsal alanda yapılan inkılâpları bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR : 1. Kılık kıyafette değişiklikler yapıldığını söyler. 2. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklikler yapıldığını söyler. 3. Soyadı Kanunu’nun kabul edildiğini söyler. 4. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatıldığını söyler. 5. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini söyler. 6. Yurt genelinde sağlık kuruluşlarının yaygınlaştırıldığını söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 15: Ekonomik alanda yapılan inkılâpları bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. İzmir İktisat Kongresi’nin yapıldığını söyler.2. İzmir İktisat Kongresi’nde Türkiye’nin ekonomisi ile ilgili kararlar alındığını söyler.3. Ziraat okullarının açıldığını söyler.4. Tarımı geliştirmek için ilk örnek çiftlikler açıldığını söyler.5. İlk özel bankanın açıldığını söyler.6. Yeni fabrikaların kurulduğunu söyler.7. Yeni limanlar, demir yolları, kara yollarının yapıldığını söyler.UZUN DÖNEMLİ AMAÇ : ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİKISA DÖNEMLİ AMAÇ 16: Atatürkçülüğün (Atatürkçü düşünce sisteminin) anlamını bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Atatürkçülüğün, Türk ulusunun bugün ve gelecekte tam bağımsız olmasını  amaçladığını söyler.2. Atatürkçülüğün, Türk ulusunun bugün ve gelecekte huzur ve refah içinde  yaşamasını amaçladığını söyler.3. Atatürkçülüğün, devlet yönetiminde ulus egemenliğini esas aldığını söyler.4. Atatürkçülüğün, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk kültürünü çağdaş uygarlık  düzeyi üstüne çıkarmayı amaçladığını söyler.5. Atatürkçülüğün dayandığı esasların, Atatürk tarafından ortaya konulduğunu  söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 17: Atatürk ilkelerini bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Atatürk ilkelerinin adlarını söyler.2. Cumhuriyetçilik ilkesinin; cumhuriyet yönetimine bağlılık, onu korumak, yüceltmek ve yaşatmak olduğunu söyler.3. Halkçılık ilkesine göre; hiçbir kişi aile ya da gruba ayrıcalık tanınamayacağını  söyler.4. Halkçılık ilkesine göre, tüm vatandaşların yasalar önünde eşit olduğunu söyler.5. Milliyetçilik ilkesinin; ulusunu sevmek ve onu yüceltmek olduğunu söyler.6. Laiklik ilkesiyle devlet yönetiminde din kuralları yerine ulus egemenliğinin esas  alındığını söyler.7. Laiklik ilkesiyle Türk ulusuna çağdaşlaşma yolunun açıldığını söyler.8. Laiklik ilkesinin ülkemizde demokrasinin yerleşmesine yardımcı olduğunu söyler.9. Laiklik ilkesinin ulusal birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadığını söyler.10. Devletçilik ilkesinin ülke ekonomisini geliştirmek için izlenecek yolu gösterdiğini söyler.11. İnkılâpçılık ilkesinin yeniyi, iyiyi ve güzeli esas aldığını söyler.KISA DÖNEMLİ AMAÇ 18: Atatürk ilke ve inkılâplarının Türk ulusu için önemini bilir.ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR :1. Atatürk’ün ilkeleri ve söylediği sözleri ile Türk ulusu için bir yol gösterici olduğunu söyler.2. Atatürk ilke ve inkılâplarının Türk ulusunun kalkınma ve gelişmesini sağladığını söyler.3. Atatürk ilke ve inkılâplarının Türk ulusunun birlik, beraberlik ve huzurunu sağladığını söyler.4. İnkılâpların Türk ulusunun çağdaşlaşması için yapıldığını söyler.5. Cumhuriyetimizin, Atatürk ilkelerine dayanarak sonsuza kadar yaşayacağını söyler.6. Atatürk ilke ve inkılâplarını yaşatmanın, her Türkün görevi olduğunu söyler.7. Atatürk ilke ve inkılâplarını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak gerektiğini söyler.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi programi ve kaba değerlendirme formu iconTc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Doğu ve Batı Cephelerinin...

T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi programi ve kaba değerlendirme formu icon2010-2011 EĞİTİM ÖĞretim yili atatürk iLKÖĞretim okulu t. C.İnkilap...

T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi programi ve kaba değerlendirme formu icon11. siniflar tc. İNkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi programi ve kaba değerlendirme formu icon2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp...

T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi programi ve kaba değerlendirme formu iconBanaz şEHİt tuncay durmuş Çok programli lisesi 2015 -2016 ÖĞretim...

T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi programi ve kaba değerlendirme formu iconT. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜK

T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi programi ve kaba değerlendirme formu iconT. c inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi programi ve kaba değerlendirme formu icon8. sinif t. C. İNkilap tariHİ DÖnem değerlendirme

T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi programi ve kaba değerlendirme formu icon2014-2015 devrek lisesi I. DÖnem lise çAĞDAŞ TÜrk ve dünya tariHİ...

T. C. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi programi ve kaba değerlendirme formu iconT. CİNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜK


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com