2015/2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > öykü > Ders
  1   2   3   4

2015/2016 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 11.SINIFLAR TARİH DERSİ

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANISÜREKAZANIMLAR


KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve davranışlara ulaşma düzeyi)

AYLARHAFTA

SAAT1.ÜNİTE: TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI Kazanım Sayısı: 8 Ders Saati: 18 Oranı: %25
EYLÜL

III. HAFTA
2

1. İlk Türk devletlerinde devlet anlayışı ve teşkilatın temel unsurlarını kavrar.
2. İlk Türk devletlerinde hükümdarın özellikleri ve görevlerini kavrar.

1. İlk Türk devletlerinde devlet anlayışı ve teşkilatı

2.İlk Türk devletlerinde hükümdarın özellikleri ve görevleriGüneş Bayrağımız Gökyüzü Otağımız: Türk hâkimiyet anlayışının destan, efsane ve yazıtlara

yansıması araştırılarak sunu hazırlanır.

Ordu Teşkilatı: Türk devlet geleneğinde ordu teşkilatının önemi, orduyu oluşturan unsurlar ve işleyişine ilişkin sunu hazırlanır

Kut: Destan ve efsanelerden yararlanarak Türk devlet geleneğinde hâkimiyet ve kut anlayışı araştırılır.

[!] Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar ele alınacaktır.

Diğer Türk devlet ve topluluklarının öne çıkan yönleri örneklerle verilecektir.

[!] Bağımsızlık, ülke, millet, halk, hâkimiyet, teşkilat,

töre unsurlarına değinilecektir.

[!] Ordu teşkilatının yapısına ve önemine

değinilecektir.

[!] Hâkimiyet sembollerine değinilecektir.

[!] Hükümdarın halka, halkın hükümdara karşı görev,

hak ve sorumluluklarına değinilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Ders kitabı

Türk Kültürünün Gelişme Çağları-Baheddin Ögel

Belgeseller

Türk Milli Kültürü-İbrahim Kafesoğlu

EKİM

I. HAFTA2


3. İlk Türk devlet teşkilatında karar verme süreçlerine halkın katılımı ile bunun

önemini kavrar.


3. İlk Türk devlet teşkilatında karar verme süreçlerine halkın katılımı


Kurultay’dan Meclise: Devletle ilgili bir kararın farklı dönemlerde nasıl alındığına, karar aşamasında

söz sahibi olanlara ilişkin drama yapılır.

Toy: Türklerde toy geleneği ile ilgili sunu hazırlanır.
Kurultay ve toy geleneği vurgulanacaktır.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders kitabı

Türk Kültürünün Gelişme Çağları-Baheddin Ögel

Belgeseller

Türk Milli Kültürü-İbrahim Kafesoğlu


EKİM

II. HAFTA2


4. İslamiyet’in kabulü ile Türk

devletlerinde yönetim anlayışındaki değişimi analiz eder.

4.İslamiyetin kabulü ile Türk

devletlerinde yönetim anlayışındaki

değişim

Yöneticilere Altın Öğütler: Kutadgu Bilig, Siyasetname, Pendname gibi eserlerden yararlanarak devlet yöneticilerinde aranan özelliklere ilişkin bir metin yazılır.

Unvanlar: İslamiyet’in kabulünden önceki ve sonraki dönemlerde hükümdarlar ve diğer yöneticilerin unvanları karşılaştırılır.

.

[!] Merkezî yönetim, taşra yönetimi ve askerî

yönetimdeki değişim vurgulanacaktır.

[!] Hükümdarın özellikleri ve hâkimiyet sembollerindeki değişime değinilecektir.

[!] Hükümdarın ve yönetici sınıfın kullandığı unvanlardaki değişime de değinilecektir.

[!] Yönetimdeki merkezî otoritenin artması vurgulanacaktır.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi YorumlamaDers kitabı

Belgeseller

Diyanet İslam Ansiklopedisi

TANERİ, Aydın, Türk Devlet Geleneği

Akıllı tahta
EKİM

IIII HAFTA25. Osmanlı devlet teşkilatının işleyişini kavrar.

6.Tanzimatla birlikte Osmanlı devlet teşkilatındaki değişimi kavrar


5. Osmanlı devlet teşkilatı

6.Osmanlı devlet

teşkilatındaki değişimDevlet Nizamı: Osmanlı devlet teşkilatının işleyişine ilişkin şema hazırlanır.
Bürokrasi Devleti: Osmanlı devletinde yönetim alanındaki değişim, batının değişimdeki etkisi ve değişimin olumlu-olumsuz yönleri tartışılır.


[!] Devlet teşkilatı Tanzimat’a kadar ele alınacaktır.

[!] Osmanlı Devleti’nde merkezî otoritenin güçlenmesine yönelik değişim vurgulanacaktır.

[!] Merkezî yönetim, taşra yönetimi, askerî yönetim

anlayışının temel özelliklerine kısaca değinilecektir.

[!] Türk devlet teşkilatındaki değişim ve süreklilik
[!] Egemenlik anlayışındaki değişime değinilecektir.

[!] Yönetim anlayışındaki değişim ile yöneticilerin

nitelik ve görevlerindeki değişime değinilecektir

[!] Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına da

değinilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel ÇalışmalarDers Kitabı

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı- İlber Ortaylı

Diyanet İslam AnsiklopedisiEKİM

IV. HAFTA


2


7. Meşrutiyet Döneminde devlet teşkilatındaki değişimi kavrar.7. Meşrutiyet Döneminde devlet

teşkilatındaki değişim
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cumhuriyetin İlanı, Cumhuriyetçilik İlkesi ve Önemi


Kanun-ı Esasi: 1876 Anayasasını, padişahın yetkilerinin sınırlandırılması, hâkimiyet anlayışı ve yönetim biçimindeki değişim açısından inceleyen bir sunu hazırlanır.

Fikir Akımları: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki fikir akımları ve bu akımların öncülerinin eserleri araştırılır.

[!] Demokratikleşme süreci ve halkın yönetime

katılması vurgulanacaktır.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı- İlber Ortaylı

Diyanet İslam AnsiklopedisiKASIM

I. HAFTA


2

8. Cumhuriyetin ilanı ile devlet teşkilatındaki değişimi kavrarCumhuriyetin ilanı ile devlet

teşkilatındaki değişim


Yeni Devlet Yeni Yönetim: Cumhuriyetin ilanı ile yönetim alanında meydana gelen değişim hakkında kompozisyon yazılır.

��Milletin Meclisi: Birinci ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisine sanal ya da gerçek gezi düzenlenir.

[!] Millî Mücadele’den 1938’e kadar olan dönemin temel felsefesi ele alınacaktır.

[!] Millî Mücadele Dönemi ve sonrasında halkın yönetime katılımına değinilecektir.

[!] Millî Mücadele yıllarında ordu teşkilatının önemine

değinilecektir.

[!] Devlet teşkilatındaki değişim halkın yönetime katılımı ve demokrasi çerçevesinde ele alınacaktır.

[!] Kuvvetler ayrılığı ilkesine değinilecektir.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Ders Kitabı

Hamza Eroğlu-Türk İnkılap Tarihi

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Akıllı tahta


2..ÜNİTE:TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI Kazanım Sayısı: 5 Ders Saati: 10 Oranı:15KASIM

II. HAFTA


2


1.İlk Türk devletlerinde toplum yapısının

temel özelliklerini kavrar.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı

1.İlk Türk devletlerinde toplum yapısı
ATATÜRK HAFTASI: Atatürk'ün Hayatı, Kişiliği ve Özellikleri

Yukarıda Mavi Gök Aşağıda Yağız Yer: Orhun Yazıtları incelenerek Türk toplumunun temel özellikleri hakkında çıkarımda bulunur.

Orun Ülüş Meselesi: Türk toplumunda sosyal yapı üzerine araştırma yapılarak sunu hazırlanır.

[!] Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar ele alınacaktır.

Diğer Türk devlet ve topluluklarının öne çıkan yönleri

örneklerle verilecektir.

[!] Sosyal yapıda oguş, urug, bod, boy, bodun ve

devlete değinilecektir.

[!] Türk toplumunda birey-devlet ilişkisine

değinilecektir

[!] Türk toplumunda kadının konumuna değinilecektir.
Ders kitabı

Türk Kültürünün Gelişme Çağları-Baheddin Ögel

Belgeseller

Türk Milli Kültürü-İbrahim Kafesoğlu


Birinci

Yazılı

2. Türk-İslam devletlerinde sosyal yapıyı inceler.

2. Türk-İslam devletlerinde sosyal yapı

��Hakan-Hatun/ Anne-Baba: İslamiyetin kabulünden Türk toplum yapısı ve yaşam biçimindeki

değişen ve değişmeyen unsurları belirten bir sunu hazırlanır.

[!] Sosyal yapı, değişim ve süreklilik açısından ele

alınacaktır.

[!] Türk-İslam devletlerinde farklı unsurların bir arada

yaşama ve hoşgörü anlayışına değinilecektir.

[!] Ahmed Yesevi, Yunus Emre ve Mevlana gibi

düşünürlerin insan sevgisi ve hoşgörü anlayışına ilişkin

örnekler verilecektir.
Diyanet İslam Ansiklopedisi

Belgeseller

KASIM

III. HAFTA


2

3. Osmanlı toplumunda sosyal yapının şekillenmesinde etkili olan unsurları kavrar.

3. Osmanlı toplumunda sosyal yapının şekillenmesinde etkili olan unsurlar

Aile: Kınalızade Ali’nin eserlerinden örnek metinler, Osmanlıda aile yapısı, aile fertlerinin görevleri vb. konular açısından incelenir.

Osmanlı Döneminde Mahalle: Osmanlı mahalle anlayışı ile bunun aile hayatına, mimariye ve günlük

yaşama etkisine ilişkin bir sunu hazırlanır.

Vakıf Geleneği: Vakıfların kuruluş amaçları ve işleyişi araştırılarak görsel malzemelerle desteklenen

bir sergi hazırlanır.

Darülaceze: Darülaceze, darüleytam, imarethane vb. sosyal kurumların tarihçesi araştırılarak sınıfta

sunulur.

[!] Osmanlı toplumunda bir arada yaşama ve hoşgörü anlayışı çerçevesinde Millet Sistemi vurgulanacaktır.

[!] İskân siyasetinin Osmanlı toplumuna olan etkisine değinilecektir.

[!] Osmanlı toplumunda mahalle ve şehir hayatınıntoplum yaşamına etkisine değinilecektir.

[!] Evlenme, doğum, ölüm vb. geleneksel törenlere değinilecektir.

[!] Toplum yaşamında vakıfların önemi, işleyişi ve vakıflar aracılığıyla gerçekleşen hizmetlere

değinilecektir.

[!] Toplumda yardımlaşma ve dayanışma anlayışı ile

kurulan kurumlara değinilecektir.

[!] Kadın, çocuk ve yaşlıların korunmasına; özürlülerin bakımına yönelik kurumlara da değinilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Diyanet İslam Ansiklopedisi

Belgeseller

Akıllı tahta  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi icon2014/2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi icon2015 / 2016 EĞİTİM – ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 12....

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi icon2015 / 2016 EĞİTİM – ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11....

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi icon2013/2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 11....

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi icon2016-2017 Öğretim Yılı anadolu Lisesi Sınıflar TÜrk diLİ ve edebiyati dersi

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi icon2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar...

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞretim yili I. DÖnem türkoğlu anadolu imam hatip...

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com